A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 44 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 października 2010 r.

  Zarządzenie Nr 44 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 października 2010 r. w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240) oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r. zarządzam, co następuje: § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 26 558 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 14 932 809,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 26 558 zł , w tym w grupie wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7 625,75 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 982,25 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 950 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Plan wydatków po zmianie wynosi 16 544 777,57 zł 3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 44 /2010 z dnia 18 października 2010 r. Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 31 284,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 31 284,00 2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 31 284,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 184,00 80195 Pozostała działalność 184,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 184,00 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 910,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 910,00 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 910,00 Razem 31 468,00 4 910,00 Ogółem zwiększenie dochodów 26 558,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 44/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 r. Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku. Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 31 284,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 31 284,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 860,00 3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 860,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 7 494,05 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 705,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 114,52 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 673,80 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 929,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 550 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 489,95 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 184,00 80195 Pozostała działalność 184,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 131,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 131,70 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52,30 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 52,30 854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 910,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 4 910,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 4 910,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 910,00 Razem 31 468,00 4 910,00 Ogółem zwiększenia wydatków 26 558,00 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Łączna Nr 44/2010 z dnia 18 października 2010 r. Przeniesienia wydatków Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 680,00 680,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 680,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 0,00 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 680,00 01095 Pozostała działalność 680,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 680,00 4300 Zakup usług pozostałych 680,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 500,00 1 500,00 75011 Urzędy wojewódzkie 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 75023 Urzędy gmin 1 000,00 1 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 534,57 4 534,57 80101 Szkoły podstawowe 3 150,00 3 150,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 150,00 2 650,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 900,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 200,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 350,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 300,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 984,57 984,57 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 984,57 984,57 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 984,57 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 284,57 80110 Gimnazja 400,00 400,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 200,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 000,00 1 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 243,00 1 243,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 160,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00 3110 Świadczenia społeczna 160,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 010,00 10,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 010,00 10,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 510,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73,00 1 233,00 Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 1 160,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 160,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73,00 73,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,00 4410 Podróże służbowe krajowe 73,00 Ogółem wydatki 8 957,57 8 957,57


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0920
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 757 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna