A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 45 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 29 października 2010 r.

  Zarządzenie Nr 45 / 2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 29 października 2010 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r.
  zarządzam, co następuje:  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

  1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 39 074 zł.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 14 968 555,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia.
  2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 39 074 zł , w tym w grupie wynagrodzenia
  i pochodne od nich naliczane 3 102 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych
  35 972 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 580 523,57 zł
  3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
  Zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 45 /2010 z dnia
  29 października 2010 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 85 448,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 82 346,00
  2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 82 346,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektórw świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 102,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 102,00
  854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 374,00 0,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 374,00 0,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 46 374,00
  Razem 46 374,00 85 448,00
  Ogółem zmniejszenia dochodów 39 074,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 45/2010 z dnia
  29 pażdziernika 2010 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 0,00 85 448,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00 82 346,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 346,00
  3110 Świadczenia społeczne 82 346,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 3 102,00
  Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 3 102,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 102,00
  854 EDUKACYJA OPIEKA WYCHOWAWCZA 46 374,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 46 374,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 374,00
  3240 Stypendia dla uczniów 46 374,00
  Razem 46 374,00 85 448,00
  Ogółem zmniejszenia wydatków 39 074,00

  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 45/2010 z dnia
  29 października 2010 r.

  Przeniesienia wydatków

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00
  01095 Pozostała działalność 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 400,00 400,00
  71035 Cmentarze 400,00 400,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 400,00
  4210 Zakup materiałow i wyposażenia 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 400,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 810,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 810,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 810,00
  4810 Rezerwy 6 810,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 19 800,00 13 990,00
  80101 Szkoły podstawowe 15 590,00 12 017,00
  Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane 740,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 740,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 590,00 11 277,00
  4210 Zakup materiałow i wyposażenia 11 245,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00
  4260 Zakup energii 400,00
  4270 Zakup usług remontowych 1 856,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 700,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4430 Rózne opłaty i składki 130,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 242,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 439,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 315,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 900,00 900,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 900,00 900,00
  4260 Zakup energii 900,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00
  4370 Opaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 200,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 900,00
  Dotacje na zadania bieżące 2 900,00
  2320 Dotacja celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 900,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 900,00
  4300 Zakup usług pozostałych 900,00
  80195 Pozostała działalność 410,00 173,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 173,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 173,00
  Dotacje na zadania bieżące 410,00 0,00
  2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 410,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 22,33 22,33
  85395 Pozostała działalność 22,33 22,33
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 22,33 22,33
  3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21,22
  3029 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1,11
  4307 Zakup usług pozostałych 21,22
  4309 Zakup usług pozostałych 1,11
  Ogółem wydatki 21 222,33 21 222,33  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0922
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 986 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna