A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2010R
 • Zarządzenie Nr 50 / 2010 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 listopada 2010 r.

  Zarządzenie Nr 50 / 2010
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 listopada 2010 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2010 rok.

  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  oraz § 11 Uchwały Nr XXXIV/ 4 /2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 stycznia 2010r.
  zarządzam, co następuje:  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr XXXIV/4/2010 r. Rady Gminy w Łącznej z dnia
  22 stycznia 2010r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok.

  1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2010 rok o kwotę 23 393 zł.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 101 948,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego Zarządzenia.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 23 393 zł , w tym w grupie wynagrodzenia
  i pochodne od nich naliczane 3 991 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych
  17 836 zł, w grupie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 566 zł zgodnie
  z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan wydatków po zmianie wynosi 16 713 916,57 zł
  3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego
  Zarządzenia.

  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 50 /2010 z dnia
  17 listopada 2010 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 566,00
  01095 Pozostała działalność 1 566,00
  2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 566,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 24 164,00 2 337,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 673,00
  2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 19 673,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 371,00 500,00
  2010 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 371,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 500,00
  85216 Zasiłki stałe 1 837,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 1 837,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 120,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 4 120,00
  Razem 25 730,00 2 337,00
  Ogółem zwiekszenia dochodów 23 393,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 50/2010 z dnia
  17 listopada 2010 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2010 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 566,00
  01095 Pozostała działalność 1 566,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 566,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 535,12
  4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 30,88
  852 POMOC SPOŁECZNA 24 413,00 2 586,00
  85212 Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłądki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 673,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 673,00
  3110 Świadczenia społeczne 19 673,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 0,00 129,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 129,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 129,00
  85216 Zasiłki stałe 1 837,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 837,00
  3110 Świadczenia społeczne 1 837,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 740,00 620,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 120,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 942,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 620,00 620,00
  4260 Zakup energii 169,00
  4300 Zakup usług pozostałych 113,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00
  4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 338,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 220,00
  Razem 25 979,00 2 586,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 23 393,00
  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 50/2010 z dnia
  17 listopada 2010 r.

  Przeniesienia wydatków

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 100,00
  01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 600,00
  4300 Zakup usług pozostałych 600,00
  01095 Pozostała działalność 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 500,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 000,00 500,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 2 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 500,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  75023 Urzędy gmin 500,00 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 500,00 500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
  4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego 500,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposazenia 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 500,00 1 500,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 500,00 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 500,00 1 500,00
  4260 Zakup energii 1 500,00
  4270 Zakup usług remontowych 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 500,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 300,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 6 600,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 600,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6 600,00
  4810 Rezerwy 6 600,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 370,00 370,00
  80101 Szkoły podstawowe 370,00 370,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 370,00 370,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 370,00
  4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 70,00
  Ogółem wydatki 8 970,00 8 970,00


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 0924
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 947 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna