A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 5/XXXVIII/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 28 kwietnia 2010r.

  Protokół Nr 5/XXXVIII/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 28 kwietnia 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 900 - 1200

  Ad. 1
  Piąte posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XXXVIII w kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy.
  W obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska.

  W momencie otwarcia obrad obecnych było 11 spośród 15 radnych, co stanowiło 73 % ustawowego składu Rady. Radny Sławomir Litwiński spóźnił się kilkanaście minut, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło 12 radnych. Nieobecni radni: Tadeusz Żmijewski, Wojciech Fąfara i Elżbieta Sztabowska – usprawiedliwieni.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radną Monikę Pająk , która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy
  z poprzednich sesji.

  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna
  za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy
  Łączna za 2009 rok.
  a) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna
  za 2009 rok.
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2009 rok.
  d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  e) Dyskusja
  f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2009r.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a)przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2010 pod nazwą „Dziś
  szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego
  Funduszu Społecznego
  b) zmian budżetu gminy na 2010 rok.
  10 . Przyjęcie protokołu:
  - z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dn. 29 marca 2010r.
  - z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dn. 9 kwietnia 2010r.
  11. Zakończenie obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński – poprosił o wprowadzenie dwóch punktów do porządku obrad.
  - punktu 5 a) Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2009, oraz
  - punktu 9 c) podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Łączna (działki Państwa Domańskich).
  Innych zmian porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz – przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem proponowanych przez Wójta Gminy zmian.
  Za wprowadzeniem punktu 5 a) głosowało – 11 radnych/11 obecnych.
  Za wprowadzeniem punktu 9 c) głosowało – 11 radnych/11 obecnych.
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie porządku obrad z uwzględnieniem wyżej wymienionych zmian.
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez wszystkich obecnych radnych. (za – 11 radnych /11 obecnych).

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami oraz z realizacji uchwał Rady Gminy tj. od 29 marca 2010 r. do 28 kwietnia 2010 r. złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pewne sprawy ze sprawozdania Wójt Gminy uszczegółowił.
  Pan Wójt uszczegółowił temat dotyczący małego programu świętokrzyskiego „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej”. Z tego programu zakupione zostały już stroje dla kół gospodyń wiejskich, odnowiona została świetlica w Łącznej, zakupiono sprzęt .
  W tym roku zostały zmienione warunki dlatego w tym momencie Pan Wójt odczytał w skrócie warunki a szczególnie na jakie cele można pozyskać pieniądze.
  Sumując Wójt Gminy powiedział, że sprawa jest do dyskusji, ale proponowałby złożyć wnioski na:
  • budowę trybuny na stadionie piłkarskim,
  • poprawę infrastruktury przy zbiorniku Jaśle.
  Pan Wójt prosił o dyskusję. Nie zamykam sprawy, ale proszę o decyzję w miarę szybko, abyśmy zdążyli złożyć wnioski w terminie.
  Poinformował, że dn. 25 kwietnia br. odbyło się zebranie sołeckie w Zaleziance na temat inwestycji oraz inicjatywy mieszkańców w sprawie odłączenia się sołectwa Występa i Zalezianka od Gminy Łączna. Protokół z zebrania sołeckiego jest do wglądu w Urzędzie Gminy.
  Pan Wójt zakończył, podziękował i poprosił o pytania.

  Ad. 5 a)
  Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2009, złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Ustawa nakłada obowiązek składania sprawozdania corocznie.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 i 7
  Przewodniczący Rady – poprosił o zgłaszanie pytań, wniosków.
  Radny Wykrota – zadał kilka pytań:
  1/ w Gminie Łączna została zlikwidowana jedyna apteka, czy są jakieś działania w tej sprawie aby apteka była ponownie.
  2/ proszę przedstawić osoby, które będą wyróżnione z okazji jubileuszu 15 – lecia Gminy,
  3/ okres realizacji programu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej”, czy to jest 2010 rok.
  4/ jak przebiegło zebranie wiejskie w Zaleziance, proszę o dokładniejsze informacje.
  5/ czy coś wiadomo na temat naprawy drogi powiatowej koło Urzędu Gminy.  Na pytania radnego Wykroty odpowiedzi udzielił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  1/ odnośnie apteki - wpłynęło ostatnio podanie od osoby fizycznej o sprzedaż gruntu gminnego pod budowę apteki. Zainteresowany Pan zwrócił się z prośbą o sprzedaż gruntu pod aptekę obok kwiaciarni. Tymczasem nieoficjalnie otrzymałem informację, że osoba u której była apteka dotychczas, być może będzie prowadziła ją nadal bo jest tym zainteresowana. Temat zakupu gruntu powinien być przedmiotem obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.
  2/ Lista osób nagrodzonych jeszcze nie jest ostateczna. Kolejne posiedzenie Komisji w tej sprawie odbędzie się jutro. To są trudne decyzje, na pewno budzi to jakieś emocje. Zdania członków komisji są podzielone. Moim zdaniem lepiej dać 2 nagrody więcej niż jedną mniej, aby kogoś nie urazić. Będziemy jeszcze na ten temat dyskutować. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji podeszły do sprawy z wielką odpowiedzialnością, oceniam ich pracę bardzo wysoko. Na ten moment opinia Komisji była aby na razie listy nie ujawniać, bo nie jest to jeszcze ostateczna lista.
  3/ okres realizacji programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” jest to rok 2010.
  4/ Na spotkaniu w Zaleziance uczestniczyło 67 osób, w tym kilka osób z Występy.
  Poruszone zostały 3 tematy: inwestycje gminne, inwestycje w sołectwie Zalezianka, inicjatywa Rady Sołeckiej w sprawie odłączenia się od Gminy Łączna.
  Inwestycje gminne – mieszkańcy nie mają orientacji o różnych planach inwestycyjnych w naszej gminie. Przybliżyłem te informacje. Podnosiłem temat priorytetów inwestycyjnych w gminie. Mówiłem o głosowaniu Rady Gminy w sprawie przesunięcia środków z drogi powiatowej Zalezianka na drogę powiatową koło Urzędu Gminy. Rada Gminy podjęła jednogłośnie słuszną decyzję, aby tych środków nie przesuwać.
  Kolejnym tematem była decyzja oddzielenia się Zalezianki od Łącznej do Gminy Zagnańsk. Było troszeczkę zrozumiałych emocji. Większość mieszkańców nie chce odłączenia się od naszej gminy. Przeważa raczej opcja za pozostaniem przy gminie Łączna.
  Były obawy o obecny budynek Gimnazjum, co będzie po przejściu gimnazjum do nowego budynku w Łącznej.
  W tym wypadku nie zajmowałem ostatecznego stanowiska, bo to są tematy przed nami. Nasuwa się prosty wniosek, że niewątpliwie potrzebne są spotkania z mieszkańcami, przynajmniej raz w roku. Nie wszyscy sołtysi traktują swoją pracę w sposób należyty.
  Musi być dobra komunikacja a temu służą zebrania wiejskie. Sołtysi otrzymują zaproszenia na sesje Rady Gminy, dostają dokumenty nie po to, aby rzucić je do pieca. To są dokumenty, które wielu mieszkańców interesują. Sołtysi powinni przynajmniej raz w roku zrobić zebranie wiejskie.
  Rozpoczęliśmy także działania w kierunku zmiany statutów sołectw ponieważ są nieaktualne.
  Protokół z zebrania wiejskiego Zalezianki dostępny jest u Pana Sekretarza.
  5/ w sprawie drogi powiatowej koło Urzędu Gminy, Pan Wójt nie był w stanie udzielić żadnej informacji. Obiecał taką informację przekazać na najbliższej komisji.

  Radny Nowak – droga Czerwona Górka – Jęgrzna na odcinku od mostu za piekarnię, dlaczego tam nie będzie żadnego remontu nie będzie nic robione. Dlaczego nikt się tym nie zainteresował. Asfalt został miejscami wycięty ze względu na przejście kanalizacji, obecnie te miejsca zapadły się, rowy są zarośnięte, czy to ma tak zostać.
  Wójt Gminy – Zarząd Dróg Powiatowych miał już zrobiony projekt i nie był on przedmiotem konsultacji z nami. Walczyliśmy z determinacją aby ta droga w ogóle powstała, nie wnikając jaki jest projekt. Podobnie było w Kamionkach.
  W przypadku realizacji projektów z udziałem pieniędzy unijnych wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest niemożliwe. Jeśli w trakcie budowy wyniknie konieczność wykonania czegoś , wykonuje się to ale jest to kosztem niekwalifikowanym, którego finansowe koszty ponosi Starostwo Powiatowe, dlatego stara się tego unikać. Postaramy się to załatwić, aby choć w niektórych miejscach poprawić rowy czy wjazdy na posesje, ale to zależy od decyzji Starostwa Powiatowego. To Starostwo Powiatowe jest beneficjentem a my tylko uczestniczymy w 50 % udziału własnego.
  Radny Nowak – Powiatowi to odpowiada, nakładka na tym odcinku nie jest zła, ale pobocza są zawyżone i rowy mają wiele do życzenia. Chodzi też o wjazdy, dlaczego jedni mają inni nie. Ktoś z pracowników Urzędu Gminy powinien się tym zająć. Traktujmy ludzi jednakowo.
  Proszę aby firma, która robiła kanalizację przywróciła teren do stanu pierwotnego.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk – droga na Jęgrznej – wycięli asfalt i zasypali żwirem, który samochody rozrzucają po całej drodze i poboczu . Proszę o naprawienie drogi.
  Druga sprawa droga Jęgrzna nad Leśniczym, do tej pory nic nie zrobiono, tam nie da się przejechać.
  Interesuje mnie kalkulacja za przyłącza kanalizacyjne , ile ZGK bierze za 1 metr wykopu czy za 1 metr wykonanego przyłącza. Taka kalkulacja miała być wykonana przez Kierownika ZGK.
  Radny Ślusarczyk – popieram słowa radnego Nowaka dotyczące dróg. Tak samo nieładnie jest zrobione w Kamionkach. Jak robili sanitarkę to powinni doprowadzić drogę do stanu pierwotnego, ale tak nie zrobiono. Przekopy przez asfalt zapadły się, zrujnowali chodnik.
  Inna sprawa , docierają informacje od mieszkańców, że Firma „Mota” pobiera wodę z hydrantu koło Pani Danki koło Kościoła. Należy coś z tym zrobić, bo woda ginie a my za nią płacimy.
  Radny Wykrota – konieczny jest remont drogi koło kościoła.
  Radna Monika Pająk – Na drogach gminnych są dziury, miała być równiarka i kruszywo, dotychczas nie zostało nic zrobione.
  Sprawa drzew w miejscowości Stawik – w ub. roku były drzewa wycinane ale Nadleśnictwo nie wykonało do końca, tego co do nich należało. Drzewa wiszą i zagrażają bezpieczeństwu użytkowników drogi. Należy to ponownie zgłosić.


  Radny Papros – czy jest terminarz naprawy dróg powiatowych.
  Odnośnie poboru wody przez firmę „Mota-Engil”, zgłaszałem Kierownikowi ZGK , że widziałem jak „Mota – Engil” pobiera wodę koło pana Barańskiego . Nie wiem na jakiej zasadzie liczą beczki.
  Wójt Gminy – na pytanie o naprawę dróg powiatowych poproszę, aby ktoś ze Starostwa udzielił odpowiedzi.
  Radny Nowak – Firma „Mota – Engil” miała mieć wyznaczone punkty poboru wody z wodomierzami. Pobory wody poza tymi miejscami miały być karane. Gdzie są wobec tego ustalenia Kierownika ZGK i Kierownika „Mota – Engil”. Byłem świadkiem takiej rozmowy między kierownikami.
  Radny Nyga – zwrócił uwagę, że na Zaciszowicy równiarka na drodze nie zdaje egzaminu, bo zrywa pokrywy od studzienek kanalizacyjnych.
  Zapytał jakie są dalsze uzgodnienia, czy będzie budowana w tym roku droga Jęgrzna czy nie.
  Prosił o poprawienie drogi na Zajamnie.
  Poczta w Łącznej – jest to budynek gminy i zaczyna się sypać, czy można w jakiś sposób poprawić jego stan.
  Radna Kołomańska – mamy problem z przewoźnikiem busa „Darian”. Godziny kursów są ustalone ale przewoźnik nie trzyma się ustalonego rozkładu jazdy. Jeździ jak chce,
  15 minut wcześniej lub później a mieszkańcy czekają, denerwują się i często wracają do domu. Potem wychodzi, że kursy są nierentowne. Na zwróconą uwagę pasażerów przewoźnik nie reaguje. Radna prosiła o interwencję w tej sprawie.
  Radny Nowak – zadał pytanie odnośnie kanalizacji. Dlaczego na brzegu drogi Jęgrzna są założone plastikowe studzienki, przecież one zostaną połamane przez ciężkie samochody. Proszę się tym zainteresować podczas odbioru kanalizacji. Widziałem, jedna ze studzienek przechyliła się już od ciężaru.
  Radny Ślusarczyk - dodał, że element wbudowany w drogę powinien przejść test nacisku na wytrzymałość.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odpowiedział na zadane pytania radnych.
  W sprawie kanalizacji jest 5-letni okres gwarancji, dlatego wiele z tych uwag jest do wykonania. Producent studzienek musi mieć na nie atest. Proszę brać pod uwagę to, żeby nie wiem jak dobrze zrobiono wykop i zagęszczono go to i tak po jakimś czasie grunt opadnie.
  W sprawie dróg prosiłem Pana Starostę o równiarkę , ale bez odzewu. W końcu nasz ZGK poprawił trochę drogę na Zagórzu.
  Jeśli chodzi o drogi gminne poprosimy o równiarkę „Budromost” z którym nam się dobrze współpracuje i postaramy się niezwłocznie poprawić ich stan.
  Droga Zajamnie - tam jest problem poważniejszy ze względu na ukształtowanie terenu, odwodnienia oraz nieuregulowane stosunki własnościowe . Na razie możemy tylko dać równiarkę i kruszywo, na więcej gminę nie stać.
  W sprawie budowy drogi powiatowej Jęgrzna, dnia 19 kwietnia br. wysłałem kolejne pismo do „Budromostu” w którym przedstawiamy nasze stanowisko. Jednakże od Pana Starosty nie ma odpowiedzi w tej sprawie od ubiegłego roku.
  Odnośnie poczty, jaki jest stan techniczny budynku poczty wiadomo. Dwa lata temu był poprawiany dach na poczcie. To jest budynek bardzo stary a Poczta Polska jest bardzo biedna dlatego nie stać ich na inwestowanie. Grzyb wchodzi, przecieka sufit. Gdybyśmy mieli tam coś robić to najlepiej byłoby wyburzyć ten budynek i postawić nowy.

  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.

  Ad. 8
  Rozpatrzenie sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2009 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2009 rok.

  a) sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za 2009 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie było przedmiotem obrad Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania do sprawozdania.
  Pytań nie zgłoszono.
  b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2009 odczytała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Opinia była pozytywna. (zał. do protokołu)
  c) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna wraz z opinią o wykonaniu budżetu za 2009 rok
  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2009 rok wraz z opinią, odczytał upoważniony przez Przewodniczącego Komisji członek Komisji Rewizyjnej radny Edmund Wykrota.
  d) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej przeczytał Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  Opinia była pozytywna. (zał. do protokołu)
  e) Dyskusja
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Radny Wykrota – stwierdził, że niewystarczająca była kwota w budżecie na drogi gminne, to było mało a zima pokazała swoje. Na przyszłość należy zabezpieczać znacznie większe środki na drogi gminne.
  Więcej głosów nie było.  f) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna za 2009r.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała XXXVIII/17/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.04.2010 r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 0 / 12 obecnych )

  Wójt Gminy p.Romuald Kowaliński – podziękował za jednomyślność w głosowaniu. Stwierdził, że budżet 2009 roku był bardzo trudny, ale budżet roku 2010 będzie jeszcze trudniejszy, bo część inwestycji będzie kontynuowana a część będzie kończona.
  Sugestia radnego Wykroty jest słuszna.
  Oprócz dużych inwestycji robimy też mniejsze inwestycje np. boisko piłkarskie.
  Jubileusz 15-lecia powstania gminy będzie pociągał wydatkowanie większych środków. Stałym elementem są też dożynki gminne.
  Cieszy kontynuacja projektu przedszkola środowiskowego – program jest realizowany z pieniędzy pozabudżetowych. To są sprawy bardzo istotne dla mieszkańców.
  Mam nadzieję, że rok 2010 będzie kolejnym rokiem sukcesów.
  Kończąc Wójt Gminy jeszcze raz podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2010 pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Uchwałę omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska .
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XXXVIII /18/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.04.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za – 12 radnych / 12 )  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik – omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XXXVIII/19/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.04.2010 r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za – 12 radnych/12)

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady – poprosił aby radni nanieśli sobie poprawki w swoich projektach uchwał w paragrafie 3. I tak § 3 otrzymuje brzmienie:
  § 3 p. 1 przeznaczenie działek 247 i 248 pod budowę drogi dojazdowej do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach,
  § 3 p. 2 przeznaczenie działki 405/3 pod powiększenie terenu szkolnego.
  Pozostałe zapisy uchwały bez zmian.
  Wójt Gminy – dla wiadomości radnych przeczytał treść notatki służbowej z komisji negocjacyjnej z dnia 15.04.2010 r.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały w całości z naniesioną poprawką.

  Uchwała Nr XXXVIII/20/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dnia 28.04.2010 r.
  Została przyjęta jednogłośnie
  (za – 12 radnych/12)


  Ad. 10
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni zapoznali się z protokołami z poprzednich sesji, czy ktoś zgłasza uwagi do protokołów.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 marca 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 12 radnych ).
  Protokół z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej z dnia 9 kwietnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 12 radnych ).

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Monika Pająk  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1028
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1131 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna