A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 7/XL/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 23 czerwca 2010r.

  Protokół Nr 7/XL/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 23 czerwca 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 900 - 1300

  Ad. 1
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XL w kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu, mieszkańców gminy, przedstawicieli prasy
  Z pracowników Urzędu w obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, i Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.

  W obradach uczestniczyło 11 spośród 15 radnych, co stanowiło 73 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni: Wojciech Fąfara, Jan Nowak, Elżbieta Sztabowska i Tadeusz Żmijewski – usprawiedliwieni.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Tadeusza Ślusarczyka , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Wręczenie nagrody dla sołectwa Podłazie w ramach plebiscytu „Najpopularniejsze sołectwo Gminy Łączna” .
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Programu Stypendialnego Gminy Łączna
  b) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu
  c) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok w Gminie Łączna
  d) zaciągnięcia kredytu
  e) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  10. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010r. oraz z dnia 28 maja 2010r.
  11. Zakończenie obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował dwie zmiany porządku obrad.
  1/ przeniesienie p. 6 na p. 10
  2/ wprowadzenie do porządku obrad sesji p. 9 f) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji .
  Przeniesienie p. 6 na p. 10 uwarunkował tym, że nagroda ma dopiero dojechać w trakcie obrad.
  Wprowadzenie dodatkowej uchwały wytłumaczyła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik .
  Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji . chodzi o budowę i modernizację chodnika w Kamionkach. Realizacja inwestycji obecnie przebiega tak, że finansujemy inwestycję ze środków własnych, a zwrot środków następuje po otrzymaniu refundacji, dlatego żeby sfinansować inwestycję musimy zaciągnąć kredyt. Nowa ustawa o finansach publicznych obliguje nas do podjęcia takiej uchwały.

  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem zmian w porządku obrad zaproponowanych przez Wójta Gminy i za przyjęciem porządku obrad po zmianach.
  ( za- 11/11 radnych).

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami czyli od dnia 28 kwietnia 2010r. do dnia 23 czerwca 2010r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał przedstawił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.

  Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o kilka różnych informacji m.in. na temat spotkania ze Starostą Powiatu p. Jerzym Żmijewskim. Spotkanie poświecone było problematyce inwestycji drogowych prowadzonych na naszym terenie.
  Najważniejsze pytanie związane było z propozycją Firmy „Budromost” w sprawie skrócenia okresu wykonania całej inwestycji. Oferowano zakończenie całej inwestycji już w tym roku z możliwością anektowania umowy i zapłacenia faktury w 2011 roku. Byłoby to z korzyścią dla mieszkańców.
  Do tej pory ze strony Starostwa nie ma żadnej odpowiedzi, zarząd Powiatu nie ustosunkował się do tej propozycji.

  Spotkanie dotyczyło również remontów na drogach powiatowych. Przetarg na remonty dróg powiatowych wygrała firma pana Krogulca. Będą wykonywane naprawy dróg, będą łatane dziury.
  Droga Występa i koło Urzędu Gminy wymaga remontu gruntownego.
  Rozstrzygnięty został przetarg na drogę w Podłaziu . Przetarg wygrała firma Strabag za kwotę 140 000 zł. Oferta jest jeszcze sprawdzana.
  W tym tygodniu ma być ogłoszony przetarg na drogę Zalezianka .
  Na spotkaniu ze Starostą powiatu rozmawialiśmy również na temat zadłużenia szpitala , które obecnie wynosi ok. 30 mln zł i rośnie . Zadłużenie szpitala przekłada się pośrednio na sytuację finansową Powiatu a tym samym na realizacje inwestycji drogowych w naszej gminie.
  Proponowałem choć jedną inwestycję drogową wykonaną tylko przez powiat, ponieważ zgodnie z prawem to powiat jest zobowiązany wykonywać inwestycje drogowe na terenie powiatu. Niestety bez echa , bez komentarza ze strony Rady Powiatu.
  Mieszkańcy dróg powiatowych narzekają na stan rowów, przepustów, na zakrzaczenia na drogach powiatowych. Tłumaczę mieszkańcom, że przy obecnym stanie finansowym powiatu nie należy oczekiwać , że to zrobią a wiec jeśli tylko nasi mieszkańcy chcą proszę aby sobie sami we własnym zakresie wykonali te prace, które mogą.

  Na spotkaniu z Dyrektorem „Mota-Engil” p. Mierzwińskim w sprawie możliwości pozyskania destruktu uzgodniliśmy , że otrzymamy ok. 150 ton destruktu na nasze drogi gminne

  Odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych i z przewodniczącymi KGW na temat funkcjonowania Program Integracji Społecznej.
  Program Integracji Społecznej funkcjonuje trzeci rok. Otrzymaliśmy dodatkowe środki 20 tys. zł. Wspólnie ustaliliśmy, że pieniądze te zostaną przeznaczone na instruktora dla kół gospodyń wiejskich aby podnieść ich poziom wykonawczy oraz na działania integracyjne dzieci , młodzieży i dorosłych.

  Odbyła się konferencja na temat ochrony wód powierzchniowych dorzecza kamiennej.
  Okazało się , ze na naszym zbiorniku retencyjny Jaśle również została przekroczona dopuszczalna ilość bakterii coli. Przyczyną tego są gospodarstwa rolne oraz mała ilość kanalizacji. Wójt Gminy na konferencji podkreślił, że Gmina Łączna w tym kierunku zrobiła bardzo dużo bo wykonano kanalizację w 3 miejscowościach i kolejnych kilka ma przygotowywaną dokumentację.

  Na tym Wójt Gminy zakończył i podziękował.

  Ad. 6 i 7
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań, wniosków.

  Radny Wykrota - zadał trzy pytania.
  1/ zapytał co dalej się dzieje z apteką w Łącznej
  2/ należałoby rozpocząć naprawy dróg gminnych, ponieważ pogoda się ustabilizowała.
  3/ prosił Radę Gminy aby ponowić temat przekształcenia panu zagospodarowania przestrzennego dla Państwa Kwiatkowskich w Zaleziance.
  Radny Ślusarczyk - poinformował, że rozmawiał z dr Ligowskim na temat apteki, który stwierdził, że nie widzi żadnych zastrzeżeń aby wybudowano aptekę za ośrodkiem zdrowia.

  Radny wnioskował o udrożnienie przepustu pod drogą powiatową od E-7 w kierunku cmentarza oraz zapytał kiedy firma „Budromost” przyjedzie z poprawkami na drogę w Kamionkach.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński udzielił odpowiedzi na zgłoszone przed chwilą pytania.
  Jeśli chodzi o aptekę wskażemy miejsce za ośrodkiem zdrowia.

  W sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Państwa Kwiatkowskich, należy pamiętać, że uzbrojenie terenu jest po stronie gminy. Można wrócić do tematu, tym bardziej, że zainteresowani złożyli również ofertę , w której przewidują możliwość etapowania inwestycji. Ponieważ jest to teren prywatny i rolniczy najpierw trzeba go odrolnić później uzbroić. W ofertach Państwa Kwiatkowskich jest prośba aby tereny te nie były objęte opłatą planistyczną. Zdaniem Wójta Gminy nie możemy pozbywać się dochodów, które nam się należą. Opłata planistyczna daje możliwość gminom uzyskania środków na przekształcenie dalszych terenów.

  Kiedy wejdzie firma „Budromost” i będzie poprawiać drogi nie wiadomo. Warunki pogodowe wywołały wiele zniszczeń. Protokół odbioru będzie podpisany inaczej.

  Odnośnie przepustu w Kamionkach musimy ustalić, czy to jest gminny przepust czy powiatowy.

  Naprawy dróg gminnych muszą trwać. Zbieramy sygnały, interweniujemy i będziemy stopniowo naprawiać. Musimy jednak dzielić te skromne środki na drogi powiatowe i gminne.

  Radny Chrzęszczyk - prosił o interwencję na drodze powiatowej Jęgrzna oraz na drodze gminnej koło posesji doktora Ligowskiego.
  Wójt Gminy - na drodze gminnej, wytniemy zakrzaczenia i dosypiemy ziemi po to aby umożliwić przejazd
  Radny Litwiński - podziękował w imieniu własnym i mieszkańców Wójtowi Gminy za szybkę interwencję w sprawie drogi za przejazdem, gdzie sytuacja się znacznie poprawiła.
  Prosił o wykonanie przepustu przy drodze powiatowej i dopiero pokrycie destruktem.
  Zgłosił, że przepust koło kościoła na skrzyżowaniu z drogą do cmentarza nadal jest niedrożny i woda wypływa na drogę.
  Radna Monika Pająk - zgłosiła kilka wniosków.
  1/ prosiła o wycięcie drzew przy drodze do zalewu na Stawiku, trzy lata temu wpłynęło pismo w tej sprawie i nadal czekamy
  2/ prosiła o udrożnienie załamanego przepustu i wyczyszczenie rowów na Osełkowie
  3/ co z gazyfikacją Osełkowa , sprawa trwa już 3 lata i bez odpowiedzi.
  Takich przykładów mogłabym dać kilkanaście. Proszę Pana Wójta o odpowiedź.  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński odpowiedział.
  Odnośnie przepustu na Osełkowie , jest umowa z inwestorem, że przepust zostanie zrobiony. Przekroje rur muszą być dużo większe ponieważ jest tam olbrzymia zlewnia wód. Projekt drogi w Osełkowie przewiduje ten przepust.
  Gazociąg Osełków - to nie my jesteśmy inwestorem, inwestorem jest Karpacka Spółka Gazownicza. Zrobią nitkę gazowniczą jeśli widzą w tym swój interes, natomiast jeśli nie ma odpowiedniej ilości odbiorców, to nie zrobią , bo im się to nie opłaca.
  Radna Monika Pająk - w zamian za to , że mieszkańcy pozwolili puścić główną nitkę gazowniczą , mieliśmy mieć wykonany gaz do Osełkowa bez względu na ilość odbiorców. Prosimy aby ktoś z Urzędu pomógł załatwić sprawy formalne bo trwają już 3 lata.
  Wójt Gminy - ilość mieszkańców zainteresowanych podłączeniem się do gazu zmalała już do 20 osób, więc spółka gazownicza nie widzi uzasadnienia ekonomicznego.
  Przewodniczący Rady - przerwał dyskusje, proponował przenieść ten temat na komisję z udziałem przedstawiciela spółki gazowniczej.
  Radna Kołomańska - ponowiła wniosek z komisji o rozpoznanie możliwości doprowadzenia wody do cmentarza w Występie.
  Drugi wniosek to przekazanie gruntów tzw. kowalek na rzecz sołectw w całej gminie. Powinna się tym zająć komisja i skierować wniosek do Rady Gminy z objaśnieniem procedur.
  Radny Papros - prosił o wykonanie rowów na odcinku drogi powiatowej Występa od E-7 do mostu.
  Ustawić znak „nie dotyczy mieszkańców Występa” przed zjazdem z E-7.

  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Odbyła się 15 min. przerwa w obradach.


  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna.
  Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia radna Anna Chudzik.
  Dnia 21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia z udziałem dyrektorów szkół. Komisja zapoznała się z opinią dyrektorów na temat programu stypendialnego. Po wysłuchaniu opinii i uwag dyrektorów Komisja Oświaty wnioskuje o zmianę zapisów w rozdz. II p. 1 a) i b) ponieważ tak wysokich średnich nasi uczniowie nie osiągają. I tak:
  W rozdziale II p. 1 a) średnia ocen „5,50 - przypadku uczniów szkół podstawowych”
  W rozdziale II p. 1 b) średnia ocen „5,30 – w przypadku szkół gimnazjalnych”
  Zmiany w tych punktach przegłosowano większością głosów. ( za- 9 radnych /11 obecnych)

  Następnie Komisja wnioskuje do Rady Gminy o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały , w rozdziale III p. 1 c) w brzmieniu następującym:
  „uzyskali tytuł laureata olimpiady, konkursu przedmiotowego, zajęli miejsca od 1 do 3 konkursu artystycznego lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, międzynarodowym albo centralnym określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002r. nr 13, poz. 125) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001r. w sprawie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży (Dz. U. nr 128, poz. 1416).
  Zmianę zapisu w rozdziale III przegłosowano większością głosów. ( za- 10 radnych/11).
  Pan Wójt - prosił o skreślenie w rozdz. IV p. 7 pomyłkowego słowa „miesięcznie”, ponieważ jest to nagroda jednorazowa a nie miesięczna.
  Innych uwag lub wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - wobec tego przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały z uwzględnieniem naniesionych poprawek.
  Uchwała Nr XL/21/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 23.06.2010
  Została przyjęta większością głosów ( za-10, przeciw- 0, wstrzymał się -1 /11 )


  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, ale pomimo to zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr XL/22/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 23.06.2010
  Została przyjęta jednogłośnie ( za-11 /11 )

  Ad. 8 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok w Gminie Łączna.
  Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii radny Edmund Wykrota.
  Prosi się Radę Gminy o wprowadzenie do Programu kwoty - 3 100 zł tj. w p. 1 - 300 zł, w p. 4 - 2 100 zł i w p. 5 - 700 zł .
  Przewodniczący Komisji prosił także o dopisanie słów w p. 8 „ oraz Profilaktyka ds. uzależnień”.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do przedstawionej uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały, jeśli radni akceptują zmiany programu zaproponowane przez Przewodniczącego Komisji.

  Uchwała Nr XL/23/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 23.06.2010
  Została przyjęta jednogłośnie ( za-11 /11 )

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że radni otrzymali II projekt uchwały i nad nim będziemy głosować. Gmina Łączna zaciąga kredyt w wysokości 2 300 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych.
  Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2017.


  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie uchwały.

  Uchwała Nr XL/24/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 23.06.2010
  Została przyjęta jednogłośnie ( za-11 /11 )

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, ale pomimo to zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XL/25/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 23.06.2010
  Została przyjęta jednogłośnie ( za-11 /11 )

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
  Projekt tej uchwały na wstępie obrad omawiała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XL/26/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 23.06.2010
  Została przyjęta jednogłośnie ( za-11 /11 )

  Ad. 9.
  Wręczenie nagrody dla sołectwa Podłazie w ramach plebiscytu „Najpopularniejsze sołectwo Gminy Łączna” .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poinformował, że pomysłodawcą plebiscytu jest „Tygodnik Skarżyski” , natomiast nagrody przyznaje gmina. W konkursie przoduje sołectwo Podłazie. Pan Wójt nie znał zasad plebiscytu dlatego poprosił Panią Redaktor „Tygodnika Skarżyskiego” o wyjaśnienie na czym polegał konkurs.
  Pani Redaktor wyjaśniła zasady konkursu. Tygodnik Skarżyski odwiedził wszystkie sołectwa Gminy Łączna a czytelnicy głosowali poprzez kupony . Najwięcej głosów uzyskało Sołectwo Podłazie i na tę okoliczność sołectwo dziś otrzyma wyróżnienie.
  Pani Redaktor wręczyła nagrodę –wyróżnienie dla Sołectwa Podłazie na ręce Sołtysa Pana Sławomira Litwińskiego.
  Sołtys Podłazia p. Sławomir Litwiński podziękował za wyróżnienie.
  Następnie Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wręczył nagrodę dla Sołectwa Podłazie życząc dalszych sukcesów i dobrej współpracy z gminą.
  Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady , gratulując wyróżnionemu sołectwu w imieniu własnym i Rady Gminy.
  Sołtys Podłazia Sławomir Litwiński podziękował za wyróżnienie w imieniu własnym i mieszkańców sołectwa.


  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010r.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z dnia 28 kwietnia 2010r.
  Radna Kołomańska - zgłosiła uwagę.
  W wypowiedzi Pana Wójta dotyczącej zebrania na Zaleziance, na str. 4 protokołu, w zdaniu „Były obawy o obecny budynek Gimnazjum, co będzie po przejściu do Gminy Zagnańsk” powinien być zapis „Były obawy o obecny budynek Gimnazjum, co będzie po przejściu gimnazjum do nowego budynku w Łącznej” . Radna prosiła o naniesienie takiej poprawki w protokole.
  Wójt Gminy - potwierdził, że pamięta takie pytanie na zebraniu w Zaleziance i faktycznie kontekst zdania był taki, co będzie z budynkiem gimnazjum po przejściu szkoły do nowego gimnazjum w Łącznej.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że należy sprawdzić i zrobić sprostowanie w protokole.
  Radna Kołomańska - wobec tego złożyła wniosek o nieprzyjęcie tego protokołu do kolejnej sesji. Wniosek przegłosowano ( za- 8/11 radnych). Protokół nie został przyjęty .

  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z dn. 28 maja 2010r.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół z uroczystej sesji Rady Gminy z dnia 28 maja 2010r. został przyjęty jednogłośnie ( za – 11/11 ).

  Ad. 11

  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010r. i XL -te posiedzenie w kadencji .
  Na tym protokół zakończono.  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Ślusarczyk

  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1028
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1080 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna