A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 8/XLI/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 19 sierpnia 2010r.

  Protokół Nr 8/XLI/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 19 sierpnia 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 900 - 1300

  Ad. 1
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XLI w kadencji otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu.
  Z pracowników Urzędu w obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu dr Krzysztof Ligowski.

  W obradach uczestniczyło 13 spośród 15 radnych, co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni: Elżbieta Sztabowska i Tadeusz Żmijewski – usprawiedliwieni.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Edmunda Wykrotę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .

  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
  7. Stanowisko Rady Gminy w sprawie pisma p. Janusza Szuberta dot. pomnika powstańca Janusza Ostrowskiego w Występie
  8. Przedstawienie propozycji właścicieli gruntów w Zaleziance Państwa Kwiatkowskich dotyczące zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna.
  9. Pytania, wnioski, postulaty.
  10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  b) określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres I półrocza roku budżetowego.
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  d) udzielenia pomocy finansowej
  12. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna :
  - z dnia 28 kwietnia 2010r.
  - z dnia 23 czerwca 2010r.
  13. Zakończenie obrad.

  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego przedstawiony porządek obrad uznano za obowiązujący.

  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie z pracy w okresie pomiędzy sesjami złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o informację w sprawie budowy kompleksu oświatowego. Nadzór autorski nad projektem kompleksu oświatowego planujemy powierzyć Pani Projektant Zycie Samborskiej, za kwotę 700 zł za jedną konsultację.

  W sprawie tegorocznych dożynek gminnych, Wójt Gminy wyjaśnił. Województwo i powiaty dożynki odwołali a środki zabezpieczone na ten cel przeznaczyli na powodzian. W gminach było różnie. Planowanie gminnych dożynek odbywa się dużo wcześniej i umowy są podpisane dużo wcześniej. Gdybyśmy nawet odwołali dożynki to kwoty z umów należałoby wykonawcom zapłacić. Dożynki w tym roku powinny być skromne ale zdaniem Wójta Gminy podtrzymywanie tradycji i przywiązanie do tradycji jest ważniejsze niż zabawa.
  Uchwały i wnioski Rady Gminy realizowane są na bieżąco w miarę posiadanych środków.
  Ad. 6
  Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - przeczytał pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 2010-06-18 w sprawie poprawnego wypełniania oświadczeń majątkowych.

  Przewodniczący Rady poinformował, że na 2 m-ce przed końcem kadencji radni składają również oświadczenia majątkowe z dochodami za 8 m-cy br. Termin ten upływa 12 września br.
  Na wniosek radnych Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik wyjaśnił zasady obliczania diet dla radnych jak również dlaczego w tym roku kwota diet nie uległa zmianie.

  Ad. 7
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie pisma p. Janusza Szuberta dot. pomnika powstańca Janusza Ostrowskiego w Występie .
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz powiedział, że do Rady Gminy wpłynęło pismo od p. Janusza Szuberta w sprawie pomnika na powstańczej mogile Janusza Ostrowskiego w miejscowości Występa, które to pismo radni otrzymali. Przewodniczący Rady poprosił radnych o opinie w tej sprawie.
  Radna Chudzik - po zapoznaniu się z pismem byłam i zobaczyłam pomnik. To co zobaczyłam w żaden sposób nie uwłacza godności jego rodziny. Głaz ufundowała ówczesna społeczność lokalna. My również reprezentujemy społeczność lokalną i moim zdaniem nie należy nic zmieniać, bo nie mamy moralnego prawa cokolwiek zmieniać.
  Radny Ślusarczyk - pytał o co właściwie temu Panu chodzi.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - powiedział, że sprawa dotyczy przodka Pana Janusza Szuberta, który był oficerem wojsk carskich. Został rozstrzelany za współpracę z polskimi powstańcami. Umiejscowienie kamienia jest kojarzone z miejscem pochówku . Pan Szubert chce zmienić opinię zawartą w książce „Echa Leśne” Stefana Żeromskiego. Sam autor książki przyznawał, że wiele faktów zawartych książce jest to fikcja literacka. Ludność jednak przyjęła ją jako prawdę historyczną i miejsca te zaczęła otaczać czcią i szacunkiem.
  Pan Wójt przeczytał pismo jakie Urząd Gminy wystosował do pana Szuberta dnia 7 kwietnia 2009r. prezentujące stanowisko Urzędu w tej sprawie. Urząd Gminy nie jest instytucją kompetentną do badania rodzinnych historii i odkrywania tajemnic nie mających potwierdzenia w dostępnych źródłach i opracowaniach.
  Radny Fąfara - pozwoliłem sobie sprawdzić dzieło Stefana Żeromskiego. W żadnych materiałach nie ma wzmianki, że zginął tam Kapitan Janusz Ostrowski.
  Radny Bogdan Pająk - na wczorajszej Komisji Budżetowej radni podjęli decyzję , że nie mamy moralnego prawa nic zmieniać i upoważniono radą Annę Chudzik do sformułowania treści pisma – odpowiedzi.
  Wójt Gminy - Pan Szubert chce konkretny napis na pomniku jako miejsce upamiętnienia konkretnej osoby, na to nie ma przyzwolenia ze strony władz gminy.
  Przewodniczący Rady - podsumował krótką dyskusję i sprecyzował stanowisko Rady Gminy w tej sprawie. Rada Gminy nie wyraża zgody i nie jest władna nic zmieniać w temacie pomnika. Taką odpowiedź otrzyma wnioskodawca.


  Ad. 8
  Przedstawienie propozycji właścicieli gruntów w Zaleziance Państwa Kwiatkowskich dotyczące zapisów w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łączna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - przedstawił sprawę.
  Na spotkaniu z Państwem Kwiatkowskich około 2 tygodnie temu , padła z ich strony propozycja, że skoro gmina zmienia studium uwarunkowań, dobrze byłoby w nowym studium umieścić zapis, który umożliwiałby zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Państwa Kwiatkowskich. W tym celu na pewno trzeba rozmawiać z Panem Urbanistą, choć nie musimy się zgodzić na każdą propozycje urbanisty.
  Pan Wójt uważał, że taki zapis w studium co do gruntów na Zaleziance w niczym nie koliduje natomiast w planie zagospodarowania przestrzennego nie musi się znaleźć. Zdaniem Wójta Gminy generalnie powinien to być teren inwestycyjny. Chciałbym zaprosić Pana Urbanistę na połączone komisje i wyjaśnić czy taki zapis można umieścić w studium i czy nie będzie z czymś kolidował. W tej chwili tkwimy w zawieszeniu co do gruntów Państwa Kwiatkowskich w Zaleziance.
  Radna Kołomańska - prosiła aby zmiany w studium potraktować całościowo jako Zalezianka ponieważ oprócz gruntów Państwa Kwiatkowskich są też grunty- działki osób prywatnych, mieszkańców naszej gminy i ci ludzie też są zainteresowani zmianą planu. Jeśli będzie takie spotkanie z panem urbanistą, radna prosiła aby zaprosić również tych mieszkańców właścicieli gruntów na Zaleziance.
  Wójt Gminy - obiecał wysłać zaproszenia na spotkanie z urbanistą również do tych osób.
  Na tym temat zakończono.

  Ad. 9 i 10
  Pytania , wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  Jako pierwszy o głos poprosił zaproszony gość Wiceprzewodniczący Rady Powiatu dr Krzysztof Ligowski.
  Poinformował, że w tym roku czekają nas do realizacji dwie inwestycje drogowe Podłazie i Zalezianka. Przetarg został rozstrzygnięty. Dnia 26 sierpnia br. zostaną podpisane umowy z terminem wykonania do końca października.
  Odnośnie dalszego etapu budowy drogi Czerwona Górka-Jęgrzna. Była propozycja aby przyspieszyć realizację tej inwestycji i wybudować drogę w roku bieżącym.
  Stanowisko Powiatu jest takie aby budować zgodnie z ustalonym harmonogramem, aby nic nie zmieniać.

  Następnie Wiceprzewodniczący Rady Powiatu dr Krzysztof Ligowski jako Kierownik Niepublicznego Zakłądu Opieki Zdrowotnej w Łącznej, poruszył sprawę czynszu i remontów w Ośrodku Zdrowia w Łącznej.
  Dochodzą mnie głosy, że zbyt niski jest czynsz dzierżawy za ośrodek zdrowia. Jest to prawda, gdyż zapis w umowie o wysokości czynszu jest dla mnie korzystny, wręcz symboliczny ale za to druga część umowy nie jest dla mnie korzystna bo sam muszę utrzymywać i remontować budynek.


  Kierownik NZOZ przedstawił jakie poniósł koszty remontu budynku ośrodka zdrowia w kolejnych latach po przekształceniu od 2005 r. do 2009 roku.
  Na rok bieżący zaplanowana jest wymiana drzwi, jak również wymiana płytek na wykładzinę termozgrzewalną. Konieczny jest również podjazd dla inwalidów.
  Po obfitych opadach deszczu w tym roku okazało się , że w piwnicy gromadzi się woda, trzeba więc znaleźć przyczynę i wyeliminować wpadanie wody.
  Sumując, zapisy umowy wynajmu budynku nie są dla mnie zbyt korzystne ale z drugiej strony remonty robię dużo szybciej, sprawniej, taniej, jest mi po prostu łatwiej.
  Dr Ligowski zakończył i poprosił o pytania.

  Wójt Gminy - odnośnie umowy z NZOZ i opłaty czynszu, żądamy wobec tego udokumentowania fakturami wykonanych remontów ośrodka zdrowia i poniesionych kosztów w każdym roku.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Chrzęszczyk - zapytał wobec tego, że droga Jęgrzna nie będzie budowana, czy zastanawiał się Powiat jak poprawić w tej chwili przejezdność na drodze, bo tam się nie da jeździć.
  Druga sprawa to czy ktoś przeglądał projekt drogi Jęgrzna jakie są parametry tej drogi, bo są całkowicie inne niż drogi Kamionki – Czerwona Górka. Chodzi o wjazdy na posesje, jeśli są inaczej zaprojektowane należy dołożyć środków i wybudować z takimi parametrami jak drogi Kamionki-Czerwona Górka.
  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu dr Ligowski - odpowiedział, że nie umie czytać projektów, ale jeśli w trakcie budowy pojawią się dodatkowe koszty, będą obciążeniem budżetu gminy i powiatu po 50 %.
  Wójt Gminy - jeśli projekt nie zawierał wjazdów z kostki czy dzisiaj jest prawna możliwość aby cokolwiek zmieniać. Jest to możliwe pod warunkiem, że projektant wyrazi opinię, że zmiana nie jest istotna z punktu budowlanego a ponadto na zmianę w programie RPO musi wyrazić zgodę Marszałek Województwa a na końcu dopiero kwestia płatności.
  Pan Wójt uważał za precedens , dlaczego mamy dopłacać 50 % kosztów inwestycji i remontów dróg powiatowych pomimo, że odpowiedzialny jest za to Zarząd Dróg Powiatowych. Jest jednak taka furtka prawna, która umożliwia pomoc finansową gmin dla powiatów do budowy i remontów dróg powiatowych i powiaty z tego korzystają. Współfinansowanie przez gminy jest tylko dopuszczalne.
  Na przykładzie naszej gminy , gdzie mamy zdecydowanie więcej dróg powiatowych, gmina powinna współfinansować z powiatem, bo inaczej może się okazać , że nie będzie po czym jeździć.
  W sytuacji kiedy gmina ma mnóstwo swoich wydatków i brakuje pieniędzy, prosiłem powiat aby zrobili sami choć jedną małą inwestycję w naszej gminie np. Podłazie. Niestety nic z tego. Nie wiem jak będzie dalej, co z drogą koło Urzędu Gminy do Bukowej Góry.
  Brakuje w Powiecie myślenia strategicznego.
  Radny Ślusarczyk - zwrócił uwagę, dlaczego nikt się nie zajmuje obiektem mostowym na drodze powiatowej od E-7 do Bukowej Góry, który od dawna nadaje się do remontu. Remont tego obiektu będzie kosztował bardzo dużo.
  Radny Fąfara - w sprawie budowy drogi powiatowej Jęgrzna powiedział, że nie można dokładać w trakcie budowy. Jest projekt na który był przetarg. Na zmiany musi wyrazić zgodę Urząd Marszałkowski. Wykonawca drogi został wybrany również w drodze przetargu na wykonanie określonego zadania i jakiekolwiek zmiany czy w projekcie czy na etapie wykonawstwa mogą doprowadzić do unieważnienia dofinansowania środków unijnych.
  Wójt Gminy - prawo zamówień publicznych wyraźnie określa, jeśli w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis, że dopuszcza się powiększenie zamówienia o jakiś %, to powiększenie zadania w granicach tego % jest możliwe bez przetargu. W wypadku udziału środków unijnych powiększenie zadania musi być uzgodnione z Urzędem Marszałkowskim.
  Radny Nowak - jeśli będą naniesione jakiś poprawki do budowy drogi Jęgrzna to prosił aby brać pod uwagę odcinek od mostu na Czerwonej Górce.
  Radny Chrzęszczyk - uważał, że sama nakładka na drodze Jęgrzna nic nie da bez korytowania , szkoda robić. Prosił aby Radny Żmijewski i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu przejechali się tą drogą i zobaczyli jak naprawdę wygląda.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poinformował , że w czerwcu wpłynęło pismo od p. Marianny Ślusarczyk z Czerwonej Górki w którym wyraża swoje odczucia po uroczystości jubileuszu XV-lecia Gminy Łączna. Prosiła o odczytanie pisma. W piśmie skierowała uwagi pod adresem Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady jak również pod adresem Komisji, która typowała osoby do wyróżnień. Zdaniem Pani Ślusarczyk na liście wyróżnionych nie było nazwisk osób faktycznie zasłużonych, które tam powinny się znaleźć.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Chrzęszczyk - zapytał czy Pani Ślusarczyk podała te nazwiska.
  Radny Litwiński - skomentował informację, że jakieś własne odczucia może mieć każdy. Dziś wiemy, że np. nie wyróżniliśmy sponsora Pana Wasiaka.
  Ponieważ radni nie życzyli sobie czytania pisma , Przewodniczący Rady poinformował, że jeśli ktoś będzie chciał przeczytać pismo jest do wglądu w biurze Rady Gminy.
  Na tym zakończono dyskusję na ten temat.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zabrał głos w sprawie wniosku o doprowadzenie wody do cmentarza w Występie.
  Warunki techniczne doprowadzenia wody do cmentarza byłyby.
  Po rozmowie z księdzem z parafii Występa, ksiądz jednak nie widzi potrzeby doprowadzenia wody do cmentarza. Zaplanował coś innego , nosi się z zamiarem wykonania remontu otoczenia kościoła z kostki brukowej i jeśli Rada Gminy zechce może to dofinansować.
  Jeśli jest taka sugestia księdza, nie życzy sobie tego ja bym w tym momencie na siłę tego nie robił. Chciałbym wysłuchać opinii Rady Gminy na ten temat.
  Radny Nowak - ksiądz tylko zarządza cmentarzem, dlatego nie może zawetować doprowadzenie wody.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Chrzęszczyk - stwierdził, że ksiądz jest dzierżawcą.

  Radny Nowak - zgłosił, że firma budująca kanalizację przekopała drogę na Czerwonej Górce i w obecnie na tym miejscu zapada się grunt.
  Inna sprawa to przy drodze od cmentarza do E-7 zamulony jest całkowicie przepust i nie ma przepływu wody, trzeba go udrożnić.
  Wójt Gminy - poprosił aby przekop po kanalizacji zgłosić do Kierownika Wydziału Technicznego , firma jest u nas na terenie i to poprawi.
  Radny Ślusarczyk - powiedział, że przy przepuście o którym mówił przed chwilą radny Nowak, rosną dwie wierzby , które trzeba wyciąć , wyczyścić przepust , nie liczyć na nikogo bo nikt nam tego nie zrobi.
  Odniósł się do obecnej budowy chodnika na Kamionkach. Projektanci robią wszystko zza biurka. Chodnik jest źle robiony bo nie ma odwodnień. Powinniśmy mieć wpływ na projekty.
  Radny Papros - prosił aby zgłosić do Powiatu o wykonanie poboczy przy drodze powiatowej Występa z góry od kościoła do E-7.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Chrzęszczyk - prosił o informację w sprawie podziału klas w Goździe.
  Wójt Gminy - poinformował, że nie wyraził zgody na podział ponieważ budżet szkoły i tak jest zbyt wysoki.
  Radna Monika Pająk - prosiła o interwencję w sprawie przywrócenia BUS-ów dowożących dzieci z Osełkowa do szkoły od 1 września 2010r.

  Ponieważ innych pytań nie zgłoszono Pan Wójt - powiedział, że przyszła kadencja rady gminy będzie się musiała zastanowić co dalej z drogami w gminie , szczególnie do Bukowej Góry , połączenie Zagórza z Zaskalem, czy droga Występa czy Zalezianka.


  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania do projektu uchwały.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - zapytał czy nowy budżet muszą opiniować wszystkie komisje.
  Skarbnik Gminy - tak samo było w poprzedniej uchwale.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XLI/27/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 19.08.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-13 radnych).

  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za okres I półrocza roku budżetowego.
  Ponieważ uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej Przewodniczący Rady poprosił o uwagi lub pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XLI/28/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 19.08.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-13 radnych).
  Ad. 11 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - wnioskowała o wprowadzenie do projektu uchwały § 4 o treści , którą radnym podała. Pozostałe paragrafy ulegną przesunięciu.
  Zgłoszoną poprawkę przegłosowano większością głosów (za-12 radnych) po czym radni nanieśli ją w swoich projektach uchwał.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały po zmianie i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XLI/29/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 19.08.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-13 radnych).

  Ad. 11 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XLI/30/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 19.08.2010r.
  Została podjęta większością głosów
  (za-12 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 radny).

  Ad. 12
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 kwietnia 2010r.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z dnia 28 kwietnia br.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie (za-13 radnych)

  Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010r.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie (za-13 radnych)

  Ad. 13

  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010r.
  Na tym protokół zakończono.

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Edmund Wykrota


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1029
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1182 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna