A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 9/XLII/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 30 września 2010r.

  Protokół Nr 9/XLII/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 30 września 2010r.


  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 1100 - 1315

  Ad. 1
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XLII w kadencji otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu.
  Z pracowników Urzędu w obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Nina Słabek-Karczewska.
  W obradach uczestniczyło 14 spośród 15 radnych, co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecna radna Elżbieta Sztabowska – usprawiedliwiona.
  Podejmowane na sesji uchwały i decyzje były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radnego Tadeusza Żmijewskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przyjęcie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2010 roku.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2009/2010.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości , warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna
  b) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.
  c) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  z dnia 19 sierpnia 2010r.
  12. Zakończenie obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie w p. 10 d) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
  Przewodniczący Rady zapytał czy radni wyrażają zgodę na wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w p. 10 d). Radni wyrazili zgodę jednogłośnie (za-14 /14 obecnych) .
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zmiany głosowało 14 radnych /14 obecnych.

  Ad. 4 i 5
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie od
  19 sierpnia 2010r. do 30 września 2010r. oraz z realizacji uchwał Rady Gminy.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  W sprawozdaniu Wójt Gminy szerzej rozwinął temat Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
  Samorządowcy gmin woj. świętokrzyskiego wystąpili do MSWiA z propozycją podzielenia programu na dwie części, porzez wydzielenie części funduszy na drogi typowo gminne a jednocześnie o zmianę warunków w zakresie budowy dróg gminnych. W propozycji chodziło o zmniejszenie kosztów budowy dróg gminnych (np. niekoniecznie wszędzie przy drogach gminnych trzeba budować chodnik, czy oświetlenie) przez co, za mniejsze pieniądze można wybudować większą sieć dróg, zadowalających mieszkańców. Niestety przyszła odpowiedź negatywna, czyli parametry dróg zostają bez zmian.
  Następnie Pan Wójt rozwinął temat budowy gazociągu wysokoprężnego przebiegającego przez Łącznę i Gózd. Jest to temat ważny, ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego gminy, bo muszą tu być pewne uzgodnienia ze spółką gazowniczą a nowy gazociąg musi być ujęty w planie zagospodarowania przestrzennego. Stary gazociąg wysokoprężny istnieje i przebiega przez te miejscowości . Karpacka Spółka Gazownicza podjęła kroki w celu położenia nowego gazociągu i wyłączenia starego, który może stać się niebezpieczny. Chodzi głównie o pas ochronny wokół gazociągu, który do tej pory wynosił po 15 m po obu stronach linii gazociągu. Obecnie według nowej technologii budowy pas ochronny będzie wynosił po 3 m po obu stronach linii.
  Podczas uzgodnień doszło do pewnej kolizji mieszkańców naszej gminy (właścicieli działek przez które przebiegałby gazociąg) z przedstawicielami Karpackiej Spółki Gazowniczej.
  Spółka Gazownicza proponuje 50 zł za metr bieżący gazociągu. Ta kwota nie została przez mieszkańców Łącznej ani Gozdu zaakceptowana.
  Mieszkańcy Łącznej i Gozdu domagają się 100 zł za metr bieżący gazociągu na co Spółka nie wyraża zgody. Negocjacje trwają. Zależy nam aby prace i uzgodnienia zakończyć jak najszybciej.
  Kolejny temat to jest kanalizacja Łączna-Gózd. Wniosek nasz znalazł się na liście rezerwowej RPO. Kiedy będą środki jeszcze nie wiadomo. Koszt inwestycji to ok. 6 mln zł. bo jest to długi i trudny odcinek.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 6
  Przyjęcie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2010 roku.
  Przewodniczący Rady stwierdził, że sprawozdanie wszyscy radni otrzymali a oprócz tego było przedmiotem obrad Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. Ponieważ nie wszyscy radni są członkami tej komisji, zapytał czy są pytania dotyczące sprawozdania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził wobec tego głosowanie za przyjęciem sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2010 roku.
  Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. (za – 14 /14 )

  Ad. 7
  Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2009/2010 przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek .
  Informacja stanowi załącznik do protokołu.
  Po zakończeniu Sekretarz Gminy poprosił o pytania.
  Radny Ślusarczyk - zapytał czy jest tajemnicą , które dzieci dostały stypendia Wójta.
  Sekretarz Gminy - wpłynęło 7 wniosków na stypendia za wyniki w nauce w tym: 1 uczeń z Gimnazjum, 2 uczniów ze szkoły w Goździe, 4 uczniów ze szkoły w Łącznej. Nazwiska nie są tajemnicą, były publikowane w Tygodniku Skarżyskim jak również są dostępne na stronie internetowej Gminy Łączna.

  Ad. 8 i 9
  Pytania , wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Przewodniczący Rady - poprosił o zgłaszanie pytań.
  Radny Ślusarczyk - wrócił do sprawy gazociągu w Łącznej i zapytał czy pas ochronny gruntu 6 m za które właściciel dostanie pieniądze, spółka gazownicza będzie sobie przypisywać jako własność, czy właściciel działki może uprawiać ten grunt.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - kwota 50 zł jest ekwiwalentem za zajęcie gruntu pod 1 metr bieżący gazociągu. Przykład: przy szerokości działki 20 m ekwiwalent będzie wynosił 20 m x 50 zł = 1000 zł . Pas ochronny po 3 mb po obu stronach gazociągu to znaczy zakaz zabudowy na szerokości 6 m. Wycena następuje na dzień wykonania gazociągu.


  Radna Kołomańska - pytała czy stary gazociąg będzie odkopany i położony nowy czy inaczej.
  Wójt Gminy - Dyrektor Spółki Gazowniczej powiedział, że jeśli właściciel działki będzie sobie życzył odkopania starego gazociągu i wyciągnięcia go to Spółka to wykona, jeśli nie to pusty gazociąg zostanie w ziemi i można na nim budować.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Pająk - twierdził, że Dyrektor Spółki Gazowniczej chce mieszkańców oszukać bo płaci za metr bieżący czyli przy szerokości działki 20 m płaci za 20 mb. Pod budowę natomiast zabiera pas szerokości 20 m czyli 400 m2 gruntu zniszczonego. Na tym gruncie przez 2-3 lata nie będzie żadnych upraw, właściciel nadal płaci podatki, grunt będzie wyłączony z upraw a więc nie przysługują również dopłaty i tego Pan Dyrektor nie powiedział. Mieszkańcy na pewno nie zrezygnują z kwoty 100 zł za mb. bo są poszkodowani.
  Radny Wykrota - wnioskował o wycięcie gałęzi drzew przy drodze powiatowej w Podzagnańszczu od wiaduktu do krzyżówki, po prawej stronie drogi .
  Radny prosił także o wyjaśnienie skażenia wody w gminnym wodociągu.
  Wójt Gminy - po raz kolejny pobrano próbki wody i Sanepid Skarżyski wykrył w wodzie obecność bakterii enterokoki. Nie mamy jeszcze oficjalnych wyników sanepidu.
  Niezależnie od tego te same próbki wody wysłano do innej stacji badawczej, gdzie badanie nie wykazało obecności tych bakterii. Pomimo tego informacja jest przekazana do wiadomości sołtysów, oraz mieszkańców drogą internetową i na tablicach ogłoszeń. Dotyczy ujęcia wody na Czerwonej Górce i miejscowości zasilanych z tego ujęcia. Woda zdatna do spożycia będzie dowożona mieszkańcom cysterną. Kolejne wyniki będą w sobotę.
  Radny Nowak - prosił aby się zainteresować otoczeniem ujęcia wody Czerwona Górka, bo jak uważał zanieczyszczenia płyną od Zagórza w stronę torów kolejowych. Ujęcie jest zalewane wodą spływającą z dużej części Zagórza, dlatego obok ujęcia należy wyciąć rowy , udrożnić i odkrzaczyć.
  Wójt Gminy - czy możliwe jest aż tak duże przenikanie gruntu do ujęcia wody , skoro ujęcie jest bardzo głęboko. Druga sprawa to studnia była budowana 40 lat temu. Kolejne władze będą musiały się tym problemem zająć, bo trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie techniczne. Być może aby uniknąć takich sytuacji trzeba będzie wybudować kanalizację i oczyszczalnię ścieków w Zagórzu .
  Radny Nowak - prosił aby naprawiono drogę w Czerwonej Górce po przecince kanalizacji i ścięto pobocze tak aby woda spadała do rowu.
  Wójt Gminy - odpowiedział, to już zostało zgłoszone i obiecali , że wykonają. Będzie tam położony z powrotem asfalt , dajmy jednak trochę czasu. Skończą Osełków i na pewno zrobią.
  Radny Chrzęszczyk - 23 września br. słyszałem jak Pan Wójt dzwonił w sprawie przydomowej oczyszczalni ścieków. Firma miała przyjechać dla Pani Bożeny Zając, do dziś nie przyjechali.
  Druga sprawa podobna jak poprzednika radnego Nowaka , zapadnięty asfalt po przecince kanalizacji na krzyżówce dróg powiatowej i gminnej do E-7 tzw. galerówki na Jęgrznej.
  Wójt Gminy - jeszcze dziś pojadę sam do tej firmy w sprawie oczyszczalni, będę rozmawiał i zażądam na piśmie.
  Jeśli chodzi o mankamenty po kanalizacji , obiecali, że wykonają więc poczekajmy.  Radna Monika Pająk - prosiła o remont dróg Osełków, Stawik bo na tych drogach żadnego remontu nie było.
  Wójt Gminy - w tym momencie na Osełkowie i Stawiku budowana jest kanalizacja. Drogę poprawimy chyba równiarką, bo przecież tam będzie budowana droga.
  Na remonty i utrzymywanie dróg przeznaczamy ogromne pieniądze i dziś w zmianach budżetu zaproponowana jest kwota na drogi gminne.
  Radny Ślusarczyk - poinformował, że firma, która budowała sanitarkę zasypała ziemią przepust. Radny prosił aby zebrali ziemię i nasypali tłucznia.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk - zapytał kiedy będzie w Jęgrznej beczkowóz z wodą, bo mieszkańcy już pytają.
  Wójt Gminy - proszę o to zapytać Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  Radna Kołomańska - pytała czy i kiedy dojdzie do spotkania z Panem Urbanistą w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gruntów Państwa Kwiatkowskich na Zaleziance. Mieszkańcy Zalezianki proszą aby ich grunty położone pośród gruntów Państwa Kwiatkowskich nie zostały wyłączone ze zmiany. Oprócz tego mieszkańcy ci pytają czy muszą pisać dodatkowe podania do urzędu o zmianę planu swoich działek, czy wystarczy obecność i ustalenia na spotkaniu.
  Wójt Gminy - spotkanie będzie dotyczyło zmiany planu zagospodarowania dla 130 ha gruntów Państwa Kwiatkowskich. Zaprosimy na spotkanie właścicieli działek, którzy pośród gruntów Państwa Kwiatkowskich mają także swoje prywatne działki bo siłą rzeczy ich działki będą też objęte zmianą planu. Urbanista nie będzie w stanie wyłączyć tych działek. Dobrze byłoby aby jednak takie podania-wnioski właścicieli odnośnie ich działek wpłynęły do urzędu.
  Radny Papros - zapytał czy będzie budowana droga dojazdowa do Starej Występy i czy z podbudową czy nie.
  Wójt Gminy - droga będzie budowana do pewnego momentu (do drugiego słupka) powinna być z podbudową.
  Radny Litwiński - prosił aby zwrócić uwagę na drogę od kościoła koło cmentarza . Droga ta jest już całkiem zniszczona bo jeżdżą nią ciężkie samochody m.in. MotaEngil z wodą.
  Więcej wniosków nie zgłoszono.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości , warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela, Rada Gminy ustala tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez nauczycielskie związki zawodowe.
  Środki na nagrody – w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół - tworzy się w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kadry kierowniczej – z przeznaczeniem na wypłaty nagród przez organ prowadzący szkoły i dyrektorów szkół. Środki przeznaczone na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród sa rozdzielone dla dysponentów w wysokościach: 80 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dla nauczycieli, których dysponentem jest dyrektor szkoły a 20 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dla dyrektorów szkół, których dysponentem jest wójt gminy.
  Nagroda wójta gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, który posiada pozytywna ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia dodatkowe kryteria określone w nin. regulaminie.
  Nagroda może być przyznana nauczycielowi za udokumentowane osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, który posiada pozytywna ocenę pracy oraz spełnia dodatkowe kryteria określone w nin. regulaminie.
  Po omówieniu uchwały przez Sekretarza gminy Przewodniczący Rady poprosił Radę Gminy o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XLII/31/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.09.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14/14 obecnych radnych)  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2013.
  Projekt uchwały omówiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska.
  Zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które zapewnią fachową pomoc i wsparcie ofiarom przemocy. Mówiąc o przemocy należy pamiętać, iż jest ona zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie , jest obecna w codziennym życiu. Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe, dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Najczęściej występujące formy przemocy to: przemoc psychiczna, ekonomiczna, fizyczna i seksualna. Na terenie Gminy Łączna przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem , niskimi dochodami finansowymi na członka rodziny, niskim wykształceniem, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób, gdzie świadkami są jedynie członkowie rodziny. Praktycznie ofiary przemocy boją się, a niejednokrotnie wstydzą się o tym mówić i rozgłaszać. Tylko bardzo zdeterminowane ofiary przemocy decydują się na jej przerwanie, poprzez zgłoszenie tego faktu odpowiednim organom.
  Do zadań własnych gminy należy tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie m. in. poprzez tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
  Zespół interdyscyplinarny powołuje wójt gminy i w skład zespołu wchodzą przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi. Zespół pracuje bez wynagrodzenia , w godzinach pracy . Obsługą merytoryczną i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się GOPS.
  Podstawowe zadania zespołu interdyscyplinarnego to: prowadzenie zintegrowanych i skoordynowanych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz pracy ze sprawcą przemocy, podwyższenie umiejętności kadry podmiotów lokalnych, przygotowanie i udostępnienie
  broszur i ulotek informacyjnych o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczenia przemocy w rodzinie, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją.
  Kierownik GOPS zakończyła i poprosiła o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał czy działania zespołu interdyscyplinarnego ograniczają się tylko do godzin pracy. Z kim wobec tego można się kontaktować wieczorem, w nocy, kiedy zajdzie potrzeba.
  Kierownik GOPS - jest Policja, Kuratorzy, jest Błękitna Linia. Zespół interdyscyplinarny pracuje bezpłatnie w godzinach pracy.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie projektu uchwały.

  Uchwała Nr XLII/32/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.09.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14/14 obecnych radnych)

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony na Komisji Budżetowej , ale pomimo to zapytał czy są jakieś pytania.
  Radny Nyga - ponieważ nie jest członkiem Komisji Budżetowej zapytał, czego dotyczą zmiany budżetu, szczególnie wydatki, w skrócie.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła wydatki z projektu uchwały.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk - uważał, że do projektu uchwały powinna być opisówka, jaką kiedyś radni otrzymywali.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił wobec tego o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.

  Uchwała Nr XLII/33/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.09.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-14/14 obecnych radnych)


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały był omówiony wczoraj na Komisji Budżetowej z udziałem przedstawiciela Lasów Państwowych. Poprosił o pytania lub uwagi.
  Radny Wykrota - poprosił o wyjaśnienie wpływów do budżetu.
  Pani Inspektor Karczewska - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu zwróciła się do Rady Gminy Łączna z wnioskiem o pozytywna opinię w sprawie uznania za ochronne lasów Skarbu państwa o powierzchni 1736,20 ha położonych w Gminie Łączna. Decyzję o uznaniu lasów za ochronne wydaje minister do spraw środowiska na wniosek dyrektora generalnego. Jednym z dokumentów niezbędnych do wydania tej decyzji jest opinia właściwej miejscowo rady gminy. Ekonomicznym skutkiem uznania lasów za ochronne jest obniżenie stawki podatku leśnego o 50 % , co wynika z ustawy o podatku leśnym.
  Uznanie lasów za ochronne będzie skutkowało, że do budżetu gminy będzie wpływało 50 % podatku leśnego. Różnica jest 7 ha w stosunku do powierzchni dotychczasowej lasów ochronnych. Wpływ do budżetu zmniejsza się.
  Przewodniczący Rady - w paragrafie 1 uchwały, Rada Gminy opiniuje wniosek Lasów Państwowych pozytywnie lub negatywnie, dlatego Rada Gminy musi wybrać.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że jeśli Rada Gminy zaopiniuje wniosek negatywnie musi określić konkretnie do których obszarów lasów się odnosi i uzasadnić decyzję dlaczego.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, czy wobec tego w § 1 wykreślamy słowo „negatywnie” a pozostawiamy słowo „pozytywnie” . Widząc poparcie radnych, poprosił o przegłosowanie wniosku o pozostawienie w § 1 słowa „pozytywnie” (za- 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało sie – 2 radnych).
  Wniosek przeszedł większością głosów.
  Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XLII/34/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 30.09.2010r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 12, przeciw – 1 , wstrzymał się - 1)

  Ad. 11

  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2010r.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty jednogłośnie (za-14 radnych)


  Ad. 12

  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010r.
  Na tym protokół zakończono.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Żmijewski  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1029
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1147 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna