A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 10/XLIII/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 28 października 2010r.

  Protokół Nr 10/XLIII/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 28 października 2010r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 1100 - 1400

  Ad. 1
  Kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010 roku a jednocześnie XLIII w kadencji otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, sołtysów, pracowników Urzędu.
  Z pracowników Urzędu w obradach uczestniczyli : Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Bernardyna Wasińska, Inspektor ds. Ochrony Środowiska p. Nina Słabek-Karczewska, przedstawiciel firmy BASZ , która opracowała Program Ochrony Środowiska p. Bartosz Szymusik, przedstawiciel TPD Łączna p. Zofia Chrzęszczyk, Prezes OSP Łączna p. Stanisław Korus, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Goździe p. Aneta Paryska, nauczycielka Szkoły Podstawowej w Zaleziance p. Jolanta Żaczek.

  W obradach uczestniczyło 10 spośród 15 radnych, co stanowiło 67 % ustawowego składu Rady. Nieobecni radni: Wojciech Fąfara, Jan Nowak, J an Papros, Elżbieta Sztabowska. Tadeusz Zmijewski – wszyscy usprawiedliwieni.
  Obecni radni stanowili wystarczające kworum aby uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano Wiceprzewodniczącego Rady p. Andrzeja Chrzęszczyka , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych w 2010 r.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.


  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017
  b) Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  c) określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  d) wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu
  e) zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Łączna
  f) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkomanii na 2010 rok w Gminie Łączna.
  g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  h) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok
  10. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  z dnia 30 września 2010r.
  11. Podsumowanie Programu Integracji Społecznej w Gminie Łączna.
  12. Zakończenie obrad.
  Uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego przedstawiony porządek obrad uznano za obowiązujący.
  Ponieważ sesja odbywała się w dniu imienin radnego Tadeusza Ślusarczyka, w tym momencie Wójt Gminy podszedł do radnego z wiązanką kwiatów i złożył mu życzenia imieninowe.

  Ad. 4 i 5
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński złożył sprawozdanie z pracy w okresie od 30 września br. do 28 października br. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Sprawozdanie Pan Wójt uzupełnił o kilka informacji.

  Spotkanie z Panią Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczyło informacji na jakim etapie jest inwestycja drogi dojazdowej Występa-Barcza oraz realizowanej drogi ekspresowej S-7.
  Odnośnie drogi dojazdowej Występa-Barcza - uzyskana została decyzja środowiskowa. Obecnie droga jest na etapie projektu technicznego. Teraz wszystko zależeć będzie od tempa prac projektowych.
  Inną sprawą to było wyjaśnienie dlaczego przy budowie drogi S-7 na wysokości Osełkowa nie wykonano tzw. dróg serwisowych. Trudno dziś powiedzieć dlaczego zostało to pominięte. Jest problem ponieważ chodzi o dojazd do pól właścicieli działek po zachodniej stronie trasy S-7 . Temat ten będzie podjęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.


  Drogi - sukcesywnie naprawiano stan dróg, uzupełniono ubytki na drodze koło cmentarza.
  Trwają prace wykończeniowe przy budowie chodnika i parkingu w Kamionkach.

  Dalej w sprawozdaniu Wójt Gminy wyjaśnił na czym polega remont drogi powiatowej w Zaleziance.
  Poprosił Panią Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych o specyfikację i przedmiar robót. W przedmiarze i w projekcie założono wykonanie warstwy stabilizacyjnej z mieszanki podbudowa + cement o grubości 20 cm .
  Okazało się jednak , że nie przeprowadzono dokładnych badań, a na tym odcinku był bruk. Istnienie bruku w podbudowie wyklucza możliwość wykonania tą metodą podbudowy, dlatego zmieniono technologię remontu tego odcinka.
  W miejscach wysadzisk grunt będzie wycięty i uzupełniony 20 cm mieszanką betonu i wyrównaniem podbudowy całej nawierzchni betonem asfaltowym w ilości 100 kg/m2, następnie ułożenie na tym geosiatki i położenie kolejnej warstwy. Wobec tego na tym odcinku będą 3 warstwy + siatka. Poprosiłem inspektora nadzoru o pisemną opinię na temat jakości tej technologii.
  W tej chwili na drodze trwają prace, do 1 listopada mają być położone 2 pierwsze warstwy a ostatnia warstwa położona będzie po 1 listopada. Pobocza mają być uzupełnione kruszywem. Zmiana technologii remontu nie spowoduje zmiany w finansowaniu.

  Kolejna sprawa jaką wyjaśnił Wójt Gminy to sprawa EKO-DOM, firmy, która kilka lat temu wygrała przetarg na projekt kanału sanitarnego Gózd-Łączna-Osełków . Firma EKO-DOM pozwała Gminę do sądu o zapłatę ponieważ uważała, że to co przekazała Urzędowi Gminy było projektem budowlanym. Jest wyrok sądu z dn. 21.10 2010r. , który oddala powództwo firmy i zasądza od powoda zwrot kosztów sądowych ponad 3 tys zł. Pan Wójt odczytał w całości wyrok sądu.
  Następnie będziemy żądać odszkodowania od Firmy z tytułu niewykonania umowy ze wszystkimi należnymi karami.

  Wójt Gminy odczytał postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej.

  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Informację w sprawie składanych oświadczeń majątkowych radnych w 2010r. złożył Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz.
  W 2010 roku oświadczenia majątkowe składane były dwukrotnie w terminie do końca kwietnia 2010 r. i na 2 miesiące przed upływem kadencji. Oświadczenia majątkowe złożyli wszyscy radni. Przewodniczący Rady po dokonaniu analizy oświadczeń 1 egzemplarz oświadczenia złożył w Urzędzie Skarbowym Skarżysko-Kam.
  Od Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynęło pismo przedstawiające informację o błędach formalnych w oświadczeniach majątkowych. Przewodniczący Rady odczytał pismo z Urzędu Skarbowego.

  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek przedstawił informację w sprawie oświadczeń majątkowych osób funkcyjnych.  Ad. 7 i 8

  Pytania, wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Wykrota - chciał konkretnie wiedzieć , kiedy powstanie apteka w Łącznej.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - trudno jest podać konkretną datę, bo to nie Urząd Gminy buduje aptekę. Gmina podjęła kroki aby udostępnić teren inwestorowi. Wytyczyliśmy 500 m2 gruntu, umowa jest przygotowana do podpisania z konkretnym inwestorem. Myślę, że przed końcem kadencji umowa zostanie podpisana. Zrobię wszystko aby w jak najkrótszym czasie podpisać umowę. Natomiast, kiedy powstanie apteka zależy od inwestora.
  Radny Wykrota - prosił aby zgłosić do Powiatu wniosek o wyczyszczenie przepustu na skrzyżowaniu dróg Zaskale –Wiącka a w przyszłości przy budowie łącznika Zagórze - Zaskale należy to poprawić.
  Radny Ślusarczyk - uważał, że źle jest ukierunkowana przebudowa drogi w Zaleziance. Jest to najgorsze rozwiązanie jakie mogło być. Tam są przełomy i trzęsawisko. Droga powinna być wykorytowana i co 50 m zrobione sączki, bo tam jest grzęzawisko.
  Radna Kołomańska - znam ta drogę, bo tam mieszkam. Był tam bruk na który kiedyś położono warstwę asfaltu.
  Kilka lat temu na Zaleziance wybudowano podobny odcinek drogi, który trzyma sie dobrze ale budowany był zupełnie inaczej.
  Firma, która obecnie pracuje na drodze wybrali tylko niektóre garbie a inne pozostały. Nic nie zrobiono na poboczach. Chciałabym aby ktoś z Powiatu to sprawdził lub z naszej gminy aby zainteresował się jak to jest robione i przekazał do Powiatu. Należałoby sprawdzić czy jest robione tak, jak jest napisane w specyfikacji.
  Wójt Gminy - nasuwa się pewien ważny wniosek - powinniśmy znać przedmiar robót. Mamy radnego powiatowego w Radzie Powiatu, dlaczego o to nie zapytał, dlaczego się tym nie zainteresował. Odpowiedzialność za to bierze inspektor nadzoru oraz inwestor czyli ZDP. Po rozmowie z inspektorem nadzoru, inspektor nadzoru stwierdził, że taki zamiennik jest dopuszczalny.
  Radny Ślusarczyk - uzupełnił, że najgorzej jest na łączniku między zakrętami koło szkoły i tam należało wykorytować i zrobić sączki nawet co 30 m.
  Przewodniczący Rady - poprosił o dalsze pytania.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  O głos poprosił ponownie Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski.
  Poinformował, że od mieszkańców Czerwonej Górki wpłynęło pismo – podziękowanie Radzie Gminy, Wójtowi i pracownikom Urzędu za pomoc i zaangażowanie przy podejmowaniu decyzji o budowie wodociągu, kanalizacji oraz drogi na Czerwonej Górce.
  Jak stwierdził Wójt Gminy takie podziękowania cieszą wójta ale powinny cieszyć również radnych dlatego, że podjęli słuszną decyzję .

  Ad 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017 .
  Na wstępie głos zabrał pracownik Urzędu ds. ochrony środowiska p. Nina Słabek-Karczewska, która poinformowała, że na gminie spoczywa obowiązek uchwalenia Programu Ochrony Środowiska i jego aktualizacji co 4 lata. Program Ochrony Środowiska uchwalony został przez Radę Gminy w 2005 roku. Dzisiejszy Program jest aktualizacją tego programu.
  Radni otrzymali projekt uchwały z programem w formie elektronicznej na płycie CD.
  Program opracowywała Firma „Basz” , której przedstawiciela gościmy dziś na sesji

  Głos zabrał przedstawiciel Firmy „Basz” p. Bartosz Szymusik
  Dokument składa się z 2 części:
  1/ analiza stanu obecnego czyli diagnoza
  2/ część planistyczna
  Analiza stanu obecnego jest to stan środowiska w poszczególnych jego elementach tzn. stan gleby, wody, powietrza, hałas itp. oraz pokazanie jak się to zmieniło w stosunku do pierwszej wersji programu.
  Część planistyczna są to cele i kierunki działania oraz szczegółowe zadania.
  Pan Szymusik poprosił o pytania do projektu uchwały.
  Radny Wykrota - zgłosił uwagę, że w Programie nie ma wzmianki o kanalizacji w następujących miejscowościach : Podzagnańszcze, Podłazie, Zaskale, Zagórze .
  Jest mowa w programie o azbeście, że będzie utylizowany do 2017 roku a z tego co wiemy jest czas do 2032 r., dlaczego przyspieszamy ten czas, przecież nie wszystkich jest stać na to.
  Zwrócę się do Rady Gminy z wnioskiem, aby dziś nie uchwalać tego programu.
  Pan Szymusik odpowiedział.
  Program jest opracowywany na lata 2010-2013 z perspektywą lat 2014-2017. Program ten ma być aktualizowany co 4 lata. W obecnym programie ujęliśmy zadania, które są do zrealizowania w najbliższym czasie, które w jakimś zakresie są już przygotowane np. istnieją projekty. Natomiast zadania perspektywiczne są tylko zasygnalizowane.
  Sprawy azbestu reguluje plan gospodarki odpadami. Program usuwania azbestu powinna mieć każda gmina. Pieniądze na usuwanie azbestu są z ochrony środowiska jak również unijne . Nie da się tego zrobić od razu. Jest to problem ogólnopolski. Problem jest , pieniędzy nie ma. Będą potrzebne pewne pieniądze przekazane ze szczebla centralnego na gospodarkę odpadami w tym na usuwanie azbestu.
  Zgodnie z przepisami za 4 lata program powinien być aktualizowany. Program jest na konkretne lata więc i zadania są na konkretna lata.
  Radny Ślusarczyk - uważał, że powinno być dofinansowanie ludziom na usuwanie azbestu. Druga sprawa to dlaczego nie zajmiemy się plastikiem , który ludzie nagminnie palą.
  Pan Szymusik - w tym temacie istnieje pewien bałagan prawny.
  W Końskich gmina przejęła obowiązki od mieszkańców i nie ma problemu. Mieszkańcy płacą dwie stawki za odpady , segregowane i niesegregowane. Odpady segregowane są tańsze. Nie ma również śmieci w lasach. Jednak w większości gmin referendum nie przeszło i problem istnieje nadal. Sprawa powinna być rozwiązana ustawą sejmową.
  Radny Wykrota - jestem przeciwny podejmowaniu tej uchwały dziś , należy się z tym lepiej zapoznać.
  Radny Chrzęszczyk - poparł wniosek radnego Wykroty.
  Radny Litwiński - również poparł wniosek radnego Wykroty o odłożenie uchwalania programu.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za wnioskiem radnego Wykroty.
  Za - 10 radnych / 10 obecnych
  Wniosek uzyskał poparcie radnych dlatego uchwała nie została podjęta.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  Uchwałę przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Do tej pory corocznie uchwalaliśmy taka uchwałę na 1 rok. Obecnie ustawa o działalności pożytku publicznego dopuszcza możliwość uchwalenia wieloletniego Programu, aby co roku nie powielać tego samego.
  Sekretarz Gminy w skrócie omówił treść zapisów Programu, po czym poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XLIII/35/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za – 10 radnych / 10 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 c)

  Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Łączna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
  Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Uchwała taka podejmowana jest po raz pierwszy. Uchwała nie jest obszerna, zawiera w prosty i czytelny sposób sposoby konsultowania . Konsultację mogą odbywać się w sposób pisemny, poprzez stronę w BIP, oraz w formie bezpośrednich spotkań. O wyborze formy konsultacji decyduje Wójt Gminy. Proszę o podjęcie tej uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr XLIII/36/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za – 10 radnych / 10 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu.
  Przewodniczący Rady - wyjaśnił , że chodzi o dzierżawę działki Nr 954/9 w Kamionkach o pow. 0,54 ha dla p. Andrzeja Ziomkiewicza z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze.
  Wniosek z komisji był aby wydzierżawić na czas nieokreślony.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

  Uchwała Nr XLIII/37/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za – 9 radnych / 9 obecnych podczas głosowania, 1 radny zwolniony)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zasad organizowania pogrzebu przez Gminę Łączna.
  Uchwałę przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska.
  Zgodnie z ustawa o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu zmarłych mieszkańców gminy - w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich zobowiązanych do pochówku.
  Sprawienie pogrzebu przez GOPS może być zorganizowane osobom bez ustalonej tożsamości zmarłym na terenie gminy , bezdomnym, a także byłym podopiecznym, którzy nie mieli osób bliskich zdolnych do dokonania tej czynności.
  Po podjęciu tej uchwały gmina będzie się mogła ubiegać o zwrot kosztów pogrzebu z ZUS lub z masy spadkowej po zmarłym.
  Po omówieniu pani Kierownik poprosiła o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poddał ją pod głosowanie.

  Uchwała Nr XLIII/38/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za – 9 radnych / 9 obecnych podczas głosowania, 1 radny zwolniony)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2010 rok w Gminie Łączna.
  Uchwałę omówił Przewodniczący Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii radny Edmund Wykrota.
  Poinformował, że wprowadzamy do programu dodatkowe 10 tys. zł ponieważ większe są wpływy.
  Oprócz tego ponieważ z dniem 1 października br. zlikwidowana została izba wytrzeźwień, pozostałe środki w p. 12 programu (460 zł) komisja proponuje przeznaczyć na badania lekarskie osób zatrzymywanych.
  Natomiast w p. 8 proponuje się zdjęcie kwoty 5 000 zł i przeniesienie jej do p. 4 do wykorzystania przez szkoły i pedagogów szkolnych.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii . ( za- 9 radnych/9 obecnych)
  Przewodniczący Rady następnie przeczytał treść uchwały z uwzględnieniem zmian i poddał ją pod głosowanie.

  Uchwała Nr XLIII/39/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za – 9 radnych / 9 obecnych podczas głosowania, 1 radny zwolniony)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna .
  Przewodniczący Rady - wyjaśnił, że chodzi o działkę p. Pabisa w Goździe. Sprawa była omówiona na komisjach z udziałem zainteresowanego i Pana Urbanisty.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Andrzej Chrzęszczyk - stwierdził, że nadal nie jest przekonany czy nie zostały tam zakłócone cieki wodne. Jest tam potężny spływ wody z Występy i Gozdu dlatego radny miał wątpliwości do przepustu wody.
  Radny Ślusarczyk - właściciel działki ma wykonać rów odkryty na ciek wodny, działkę ma mieć częściowo odrolnioną a pozostałą część na ciek wodny.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - cieki wodne jest to problem szerszy i bulwersujący wielu mieszkańców naszej gminy. Sytuacja w tej chwili jest taka, że zdarzają się przypadki budowania budynków na ciekach wodnych. Ktoś wydał pozwolenie na budowę budynku na cieku wodnym.
  Jeśli nawet uchwała dziś zostanie podjęta nie znaczy to, że zostanie podpisana umowa, ponieważ jako Wójt Gminy muszę mieć pewność, że to do czego zobowiązała się strona zostanie dotrzymane. Wniosek o decyzję wodno- prawną jaki złożył Pan Pabis do Wydziału Melioracji musi trafić na moje biurko.
  Sytuacja jest taka, że po podjęciu uchwały i zmianie planu powstanie kiedyś kilka nowych domów mieszkalnych, przybędzie mieszkańców i wybudowana zostanie droga .
  Decyzja należy do Rady Gminy a ja zrobię to co Rada Gminy wskaże.
  Radny Nyga - właściciel działki zobowiązał się , że zrobi drogę i zapłaci za przekształcenie działki. Obiecał to słownie, dlatego jeśli to nie będzie nigdzie zapisane proponuję uchwały nie podejmować, bo może się kiedyś wycofać z umowy słownej.
  Wójt Gminy - w odpowiedzi skierował pytanie do Radcy Prawnego, czy najpierw ma być umowa czy uchwała Rady Gminy.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - odpowiedział, że najpierw musi być podjęta uchwała Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady - prosił o podjęcie tej uchwały.
  Ponownie o głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński i stwierdził.
  Może powstać wrażenie, że namawiam do podjęcia tej uchwały .
  Jeśli radni mają jakiekolwiek wątpliwości, to proszę nie podejmować uchwały. Nie jest to bardzo pilna sprawa.
  Poprosiłem właściciela działki o kserokopie wniosku wodno-prawnego ( bo decyzji jeszcze nie ma) i decyzję o makroniwelacji terenu. Z informacji Pana Pabisa wynikało, że ziemia nawieziona na działkę jest tylko w celu przechowania na jakiś czas i potem będzie zabrana. Cała dolinka powinna być ciekiem wodnym, tak jak to było. Jeśli Pan Pabis ma projekt rozwiązania problemu to sprawa jest załatwiona.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - jeśli ta ziemia będzie zabrana i wykonany będzie odkryty rów, to się zgadzam.
  Wójt Gminy - wyjaśnił kolejne wątpliwości radnych odnośnie zapisów uchwały.
  Jest to uchwała, która pozwala na podjęcie pewnych czynności w kierunku zmiany planu. Najważniejszą kwestią będzie sprecyzowanie zapisów umowy tak aby wykluczyć możliwość jakichkolwiek manewrów z drugiej strony i tu jest rola Radcy Prawnego.
  Pomimo długiej dyskusji i wszelkich wyjaśnień, nadal dla radnych nie była to sprawa zupełnie jasna, dlatego Wójt Gminy zadał pytanie Radcy Prawnemu.
  Co się stanie jeśli Rada Gminy podejmie uchwałę, a w wyniku niepodpisania umowy cywilnej nie podjęte zostaną dalsze kroki w kierunku zmiany planu.
  Radca Prawny - odpowiedział. Urząd Gminy wcale nie musi podjąć dalszych czynności w celu zmiany planu, jeśli np. Pan Pabis nie podpisze właściwej umowy. Jeśli nie podpisze umowy to będzie tylko działka przekształcona.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - zadał ostatnie pytanie kończące dyskusję na ten temat. Chcąc budować dom na działce rolnej, czy najpierw buduję dom czy najpierw przekształcam plan.
  Radca Prawny - najpierw musi być przekształcony plan.
  Na tym dyskusję zakończono.
  Przewodniczący Rady przypomniał radnym, co było powiedziane na komisji z udziałem Pana Urbanisty. Nie może być przekształcona cała działka, bo pas około 30 m z tej działki będzie pozostawiony na ciek wodny.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk - powiedział, że głosuje „za” pod warunkiem, że ziemia będzie usunięta.
  Uchwała Nr XLIII/40/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta większością głosów
  (za – 6 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 2 radnych / ( 2 radnych zwolnionych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota wytłumaczył, dlaczego nie była zwołana Komisja Budżetowa. Zmiany budżetu dotyczą środków dla nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela. Poza tym w Komisji Budżetowej nie są wszyscy radni, dlatego dziś Pani Skarbnik omówi uchwałę dla wszystkich.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik omówiła zmiany budżetu zaproponowane w projekcie uchwały, który radni otrzymali.
  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

  Uchwała Nr XLIII/41/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 28.10.2010r.
  Została podjęta większością głosów (za – 8 radnych/8 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 września 2010r.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z posiedzenia Rady Gminy z dnia 30 września br.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół został przyjęty poprzez głosowanie jednogłośnie (za-8 radnych/8 obecnych).

  Odbyła się 10 min. przerwa w obradach.
  Podczas przerwy Wójt Gminy przedstawił zdjęcia , pokazujące aktualny stan drogi Zalezianka podczas remontu.  Ad. 11
  Podsumowanie Programu Integracji Społecznej w Gminie Łączna.
  Na wstępie głos zabrał Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, który powiedział kilka słów wprowadzających.
  Środki Programu Integracji Społecznej w Gminie Łączna realizowane były w latach 2008-2010 na ogólną kwotę 68 400 Euro + 20 861 zł przyznane w 2009 roku.
  W trakcie realizacji programu podpisano 20 umów na kwotę 281 838 zł
  Usługi dla mieszkańców naszej gminy świadczyły następujące podmioty:
  - Szkoła Podstawowa Łączna - 3 projekty
  - Szkoła Podstawowa Gózd - 3 projekty
  - Szkoła Podstawowa Zalezianka - 1 projekt
  - Stowarzyszenie Centrum Inicjatyw Lokalnych Łączna - 6 projektów
  - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącznej - 3 projekty
  - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej - 2 projekty
  - Pani Anna Tokarczyk - 1 projekt
  Z oferowanych usług korzystały dzieci, młodzież, osoby starsze, rodziny. Działania przyczyniły się do wzrostu integracji społecznej i zaktywizowania mieszkańców.
  Były to działania niezwykle ciekawe, potrzebne dlatego cieszymy się z tego.

  Następnie osoby zaproszone przedstawiły prezentację PIS w Gminie Łączna słownie oraz w postaci wyświetlanych zdjęć.

  Jako pierwsza przystąpiła do prezentacji Programu Integracji Społecznej p. Anna Chudzik Prezes CIL Łączna.
  Dnia 1 sierpnia 2008 r. powstał Klub Integracji Społecznej „Atlas” z siedzibą w Klonowie . Pomimo, że program się skończył działania nadal istnieją. Oferta Klubu skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i obejmuje imprezy integracyjne, spotkania integracyjne międzypokoleniowe.

  Realizację programu PIS w Szkole Podstawowej w Goździe przedstawiła nauczycielka Pani Aneta Paryska.
  Szkoła Podstawowa Gózd realizowała Program PIS od dnia 1 września 2008r. na łączną kwotę 45 000 zł.
  Z projektu np. zakupiono plac zabaw. Dla dzieci organizowane były wycieczki, dwukrotnie festyn rodzinny, warsztaty teatralne , warsztaty plastyczne, konkurs fotograficzny.
  Po zakończeniu prezentacji Wiceprzewodniczący Rady p. Chrzęszczyk zapytał jakie są kryteria wyjazdu dziecka na wycieczkę.
  Pani Aneta Paryska - w pierwszej kolejności jadą dzieci u których jest trudna sytuacja materialna, rodzinna, ale jeśli pozostają wolne miejsca może jechać każde dziecko .

  Realizację Programu Integracji Społecznej poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej przedstawiła Kierownik GOPS p. Bernardyna Wasińska.
  GOPS realizował usługi opiekuńcze dla rodzin osób starszych w formie pomocy sąsiedzkiej
  Koszt usług to: 8 132 zł. Pomocą objęte zostały 4 osoby starsze niepełnosprawne, wymagające pomocy. Usługi świadczyły również 4 opiekunki . Ważne było to, że usługi świadczone były codziennie bez względu na niedziele i święta.
  Pani Jolanta Żaczek przedstawiła działalność Klubu Seniora w Łącznej.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w Łącznej także Klub Seniora. Celem projektu była aktywizacja seniorów. Pani Jolanta Żaczek była koordynatorem i realizatorem projektu a także prowadziła dokumentację klubu w postaci kroniki. Jest to klub dla osób po 65 roku życia. Projekt był realizowany od maja br. do 30 września br. W projekcie wzięło udział 27 beneficjentów, na planowaną grupę 15 osób. Zrealizowano 4 wyjazdy studyjne , jedno spotkanie międzypokoleniowe, 5 warsztatów artystycznych, 2 warsztaty kulinarne , kilka różnych spotkań międzypokoleniowych także z udziałem władz gminy.
  Pani Żaczek podziękowała za realizację programu Pani Kierownik GOPS.


  Ad. 12

  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne posiedzenie Rady Gminy w Łącznej w 2010r.
  Na tym protokół zakończono.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Andrzej Chrzęszczyk
  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1030
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1384 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna