A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2006 - 2010
 • Protokół Nr 11/XLIV/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 10 listopada 2010r.

  Protokół Nr 11/XLIV/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 10 listopada 2010r.  Miejsce posiedzenia – świetlica Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  Czas trwania obrad – godz. 1200 - 1500

  Ad. 1
  Dnia 10 listopada 2010r. odbyło się ostatnie w kadencji posiedzenie Rady Gminy w Łącznej
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy w Łącznej p. Stanisław Starz .
  Posiedzenie miało charakter uroczysty przede wszystkim ze względu na obecność licznych zaproszonych gości i przewidziane w porządku obrad wystąpienia i wręczenie podziękowań.
  Obecnością swoją na posiedzeniu zaszczycili :Starosta Powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Żmijewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego dr Krzysztof Ligowski, była radna powiatu i radna Gminy Łączna a obecnie kandydatka do Rady Powiatu p. Bogusława Krawczyyńska , kierownicy jednostek podległych gminie , dyrektorzy wszystkich szkół gminy Łączna, oraz zwyczajowo Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, radni Gminy Łączna, sołtysi, przedstawiciel prasy.
  Na liście obecności podpisy złożyło 12 radnych co stanowiło 80 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni : Elżbieta Sztabowska i Tadeusz Żmijewski - usprawiedliwieni. Radny Wojciech Fąfara spóźnił się parę minut dlatego w dalszej części obrad uczestniczyło już
  13 radnych.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.


  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano radną Annę Chudzik która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  9. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy z dnia 28 października 2010r.
  10. Sprawozdanie Wójta Gminy Łączna z działalności w okresie kadencji 2006-2010.
  11. Podsumowanie pracy Rady Gminy w mijającej kadencji.
  12. Wystąpienia gości , osób zaproszonych, radnych.
  13. Wręczenie podziękowań.
  14. Zakończenie obrad.
  Ponieważ nikt nie zgłaszał uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady poprosił o niewielką zmianę. Starosta powiatu Skarżyskiego p. Jerzy Zmijewski prosił o wystąpienie na początku obrad ponieważ chciałby zdążyć jeszcze na sesję Rady Miasta i Gminy Suchedniów.
  Przewodniczący Rady zaproponował wystąpienie Starosty Powiatu w p. 4 a dalsze punkty bez zmian przesunąć.
  Radni wyrazili zgodę na zmianę porządku obrad poprzez głosowanie większością głosów (za- 11 radnych /12 obecnych).
  Następnie Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad z uwzględnieniem zmiany. (za- 12 radnych/12 obecnych)
  Porządek obrad został przyjęty.

  Ad. 4
  Wystąpienie Starosty Powiatu Skarżyskiego p. Jerzego Żmijewskiego.
  Pan Starosta podsumował 4-letnią współpracę z Radą Gminy i z Wójtem Gminy. Jego zdaniem współpraca układała się bardzo dobrze.
  Serdecznie podziękował w imieniu własnym oraz Zarządu Powiatu za współpracę z Przewodniczącym Rady i radnymi , Wójtowi Gminy, sołtysom oraz prosił o przekazanie podziękowań wszystkim mieszkańcom gminy. Pan Starosta wyraził nadzieję , że to co rozpoczęliśmy w tej kadencji będzie kontynuowane w kolejnej kadencji przez następców, których mieszkańcy wybiorą w wyborach. Wystąpienie zakończył życzeniami sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym oraz wygranej w zbliżających się wyborach.

  Do życzeń i podziękowań Starosty Powiatu dołączył się Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Skarżysko-Kam. dr Krzysztof Ligowski. W imieniu Przewodniczącego Rady Powiatu i własnym podziękował i złożył życzenia Radzie Gminy oraz Wójtowi Gminy.
  Następnie Starosta Powiatu wraz z Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wręczyli kolejno radnym a następnie sołtysom podziękowania oraz upominki od Powiatu.

  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński .
  Wójt Gminy podziękował za ciepłe słowa Starosty Powiatu i za 4-letnią dobrą współpracę z przedstwicielami Starostwa Powiatowego. Podziękował za cenne wskazówki jakie otrzymał w minionej kadencji od Starosty Powiatu, gdyż jest doświadczonym samorządowcem. Podziękował za serdeczną pomoc czego wynikiem są niektóre inwestycje, a jakie to wiemy.
  W imieniu własnym, Przewodniczącego Rady , oraz całej Rady Gminy złożył serdeczne podziękowania i życzenia Staroście Powiatu, Zarządowi Powiatu oraz Przewodniczącemu Rady Powiatu i Radzie Powiatu wręczając kwiaty i dyplomy.
  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami tj. od 28 października 2010r. do 10 listopada 2010r. oraz z realizacji wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 i 8
  Pytania , wnioski, postulaty.
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań.
  Radny Ślusarczyk - podziękował za współpracę koleżankom i kolegom radnym, Wójtowi Gminy i pracownikom Urzędu.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 9
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010 rok.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik omówiła projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr XLIV/42/2010
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 10.11. 2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-13/13 radnych)
  Uchwałą stanowi załącznik do nin. protokołu.

  Ad. 10.
  Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 28 października 2010r.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  Radna Kołomańska - zgłosiła uwagę do protokołu. Powiedziała, że trochę inaczej zrozumiała dyskusję w sprawie podjęcia uchwały o przystąpieniu do przekształcenia działki w Goździe i prosiła aby zmienić zapis w protokole.
  W wypowiedzi Radcy Prawnego - chodziło o zabezpieczenie interesu gminy poprzez sporządzenie właściwej umowy i cała dyskusja na sesji tego dotyczyła.
  W wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Rady p. Chrzęszczyka - chodziło o to, że nie może być przekształcony plan tej działki, jeśli nie będzie podpisana przez obie strony właściwa umowa. To należy zmienić.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - powiedział, że uwaga jest słuszna należy doprecyzować 2-3 słowa. Podjęta uchwała jest uchwałą intencyjną, która może być realizowana pod warunkiem, że Pan Pabis podpisze umowę i dotrzyma warunków zaproponowanych w umowie przez gminę.
  Po wysłuchaniu wyjaśnień Rada Gminy wnioskowała o sprostowanie zapisów w protokole z poprzedniej sesji RG zgodnie z wyżej zgłoszonymi wnioskami i po naniesieniu poprawki protokół został przyjęty (za- 13 radnych/13 obecnych).

  Ad. 11
  Sprawozdanie Wójta Gminy Łączna z działalności w okresie kadencji 2006-2010.
  Wójt Gminy Pan Romuald Kowaliński złożył obszerne sprawozdanie z działalności Wójta i Urzędu Gminy w okresie minionej kadencji.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie życzeniami aby Rada Gminy podejmowała decyzje z rozwagą i stanowczością a gmina rozwijała się w sposób mądry, spokojny, bez konfliktów bo tak się należy naszym mieszkańcom.
  Wójt Gminy zakończył i podziękował, za co Rada Gminy podziękowała oklaskami.

  W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

  Ad. 12
  Podsumowanie pracy Rady Gminy w mijającej kadencji.
  Podsumowanie pracy Rady Gminy Łączna w latach 2006-2010r złożył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Podsumowanie stanowi załącznik do protokołu.

  W minionej kadencji Rada Gminy Łączna odbyła łącznie 44 posiedzenia.
  Na posiedzeniach Rada Gminy zajmowała się najważniejszymi sprawami publicznymi w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności , kierując się zawsze dobrem mieszkańców.
  Na sesjach rady podejmowano szereg ważnych dla społeczeństwa decyzji w postaci uchwał rady gminy. Łącznie w ciągu 4 lat podjęto 203 uchwały .
  Na uwagę zasługuje fakt, że nadzór prawny jakim jest Wojewoda Świętokrzyski oraz Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej nie stwierdził nieważności żadnej uchwały , co świadczy o właściwej pracy i odpowiedzialności Radcy Prawnego i pracowników Urzędu .
  Rada Gminy ze swojego grona powołała 4 stałe komisje , których wnioski i opinie kierowano do rady gminy.
  W ciągu kadencji Komisja Rewizyjna odbyła 47 posiedzeń , Komisja Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbyła 49 posiedzeń, Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 41 posiedzeń, Komisja Gospodarki Komunalnej Inwestycji, i Ochrony Środowiska 52 posiedzenia.
  Szanowni Państwo.
  Kończy się IV-ta Kadencja Rady Gminy Łączna. Cieszy mnie fakt że upłynęła w spokoju i powadze pełnionej funkcji. Dziękuję Wam za rzetelną i merytoryczną pracę w komisjach i sesjach Rady Gminy. Efektem tej pracy były głosowania nad uchwałami w większości jednogłośnie. W minionej kadencji podjęliśmy uchwały strategiczne , bardzo ważne i odpowiedzialne. Przyjęliśmy plan wieloletniego rozwoju naszej Gminy. Złożone zostały wnioski do RPO o dofinansowanie naszych planowanych inwestycji i zostały przyznane.
  Dziękuję Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Adamowi Jarubasowi, który docenił nasze plany inwestycyjne i wsparł Gminę dofinansowaniem na budowę największej inwestycji kompleksu oświatowego.
  Dziękuje Staroście Powiatu Skarżyskiego Jerzemu Żmijewskiemu za zrozumienie i wsparcie Gminy Łączna w inwestycjach drogowych. To dzięki Panu Staroście budowana jest droga powiatowa Kamionki- Czerwona Górka – Jęgrzna we współpracy z naszym Urzędem Gminy.
  Trzeba przyznać że Wójt Gminy i pracownicy Urzędu dołożyli wielu starań, aby wykorzystać każdą złotówkę pozyskaną z funduszy krajowych i unijnych. Takie inwestycje jak Kompleks Oświatowy, kanalizacja, drogi powiatowe i gminne stały się faktem, jak również wiele mniejszych inwestycji na terenie całej gminy. To wielki sukces naszej kadencji i mądrych i przemyślanych decyzji Rady Gminy.
  Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy i Kierownikom jednostek podległych Gminie oraz Dyrektorom Szkół za współpracę z Radą Gminy, bo oni też mają udział w naszym sukcesie.
  Szanowni Państwo przewodniczyć Radzie Gminy to ogromna odpowiedzialność, zaszczyt i przyjemność jakiej dostąpiłem w minionej kadencji za co Wam serdecznie dziękuje.
  Życzę Wam wielu sukcesów osobistych i zawodowych. Kandydatom na radnych wygranej w wyborach samorządowych oraz spełnienia swoich marzeń i oczekiwań.
  Jeszcze raz dziękuje wszystkim za współprace i wsparcie.
  Przewodniczący Rady zakończył i podziękował , za co Rada Gminy podziękowała brawami.

  Ad. 13
  Wystąpienia gości , osób zaproszonych, radnych.
  Jako pierwsza wystąpiła była radna powiatu i była radna Gminy Łączna a obecnie kandydatka do Rady Powiatu p. Bogusława Krawczyńska.
  Pogratulowała i podziękowała wszystkim za ciężką pracę bo funkcja Przewodniczącego Rady, radnego czy Wójta Gminy jest to służba wymagająca poświecenia, wielu wyrzeczeń bo chciałoby się zrobić dużo a nie zawsze się to udaje. W odczuciu mieszkańców spisaliście się Państwo na piątkę . W Radzie Gminy panował spokój i porządek o czym świadczą jednogłośnie podejmowane uchwały. Na pewno ten wkład pracy, trud i zaangażowanie mieszkańcy docenią w nadchodzących wyborach. Pani Krawczyńska podziękowała i życzyła wszystkim kandydatom na różnych szczeblach samorządu sukcesów w wyborach.

  Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorz Giza podziękował Radzie Gminy i Wójtowi Gminy za przyznawane środki na doposażenie Zakładu, na usprawnienie pracy ZGK dzięki czemu po kontrolach Sanepidu otrzymaliśmy ocenę „5” . Pieniądze przyznawane przez Radę Gminy zostały wykorzystane prawidłowo. Wiele rzeczy zostało już zrobionych ale jeszcze pewne sprawy są do wykonania dla przyszłych władz samorządowych. Za przyznane środki jak również za wszelką okazywaną Zakładowi pomoc Kierownik ZGK serdecznie podziękował.

  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej p. Beata Kołda podziękowała za przedszkole szczególnie


  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1031
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 1457 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna