A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr I/2010 z I posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 1 grudnia 2010r.


  Protokół Nr I/2010
  z I posiedzenia Rady Gminy Łączna
  w dniu 1 grudnia 2010r.  Miejsce posiedzenia – świetlica Gminnej Biblioteki Publicznej Kamionki 5
  Czas trwania obrad – godz. 1300 - 1515

  Ad. 1
  Dnia 1 grudnia 2010r. odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Otwarcia I sesji Rady Gminy dokonał najstarszy wiekiem radny p. Stanisław Starz , który prowadził obrady do momentu wyboru przewodniczącego rady.
  Przewodniczący obrad powitał przybyłych na sesje gości: Wójta Elekta Pana Romualda Kowalinskiego, Sekretarza Gminy Pana Mirosława Kopytek , Skarbnika Gminy Panią Alicję Miernik, Radcę Prawnego Urzędu Pana Wacława Iwanczatika, pracowników Urzędu , Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej Panią Joannę Nyga, Wiceprezesa Banku Spółdzielczego w Suchedniowie Pana Wojciecha Gałczyńskiego, I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji Pana Piotra Kanię, Komendanta Komisariatu Policji w Suchedniowie Pana Janusza Staszewskiego, Kierownika Biura Powiatowego Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panią Jolantę Krupa, kierowników jednostek organizacyjnych gminy Łączna, dyrektorów szkół Gminy Łączna, radnych , sołtysów, mieszkańców gminy i przedstawicieli prasy.

  Przewodniczący obrad sprawdził obecność 15 radnych na sali z listą obecności , co stanowiło 100 % kworum Rady. Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Następnie Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad:
  1 . Otwarcie i powitanie gości.
  2. Proponowany porządek obrad.
  3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Gminy Łączna.
  4. Ślubowanie radnych.
  5. Powołanie sekretarza obrad.
  6. Wybór przewodniczącego rady gminy .
  a) zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady gminy
  b) powołanie komisji skrutacyjnej
  c) przeprowadzenie tajnego głosowania
  d) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
  7. Wybór wiceprzewodniczących rady gminy.
  a) zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących rady gminy
  b) powołanie komisji skrutacyjnej
  c) przeprowadzenie tajnego głosowania
  d) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej
  e) podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady i ustalenia
  ich składu osobowego.
  9. Pytania , wnioski, sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy w Łącznej.


  Ad. 3
  Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej p. Joanna Nyga na wstępie pogratulowała wszystkim radnym wyboru przez społeczność lokalną, życzyła owocnych obrad i mądrych, spokojnych, dobrych decyzji podejmowanych przez 4 lata.
  Następnie wręczyła kolejno każdemu radnemu zaświadczenie o wyborze na radnego Gminy Łączna.


  Ad. 4
  Rotę ślubowania radnego odczytał Przewodniczący obrad p. Stanisław Starz.
  „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

  Najmłodszy wiekiem radny Łukasz Dąbek wyczytywał kolejno alfabetycznie nazwiska radnych.
  Radni w postawie stojącej wypowiadali słowo „ślubuję”, niektórzy dodawali zdanie
  „Tak mi dopomóż Bóg”.
  Ślubowanie złożyli wszyscy radni.

  Ad. 5
  Sekretarzem obrad powołano radną Annę Chudzik która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 6 a)
  Wybór przewodniczącego rady gminy.
  Przewodniczący obrad p. Stanisław Starz poprosił o zgłaszanie kandydatur na przewodniczącego rady.
  Radna Anna Chudzik - zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Starz, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
  Przewodniczący obrad - poprosił o dalsze kandydatury.
  Innych kandydatur nie zgłoszono, wobec tego była tylko jedna kandydatura.

  Ad. 6 b)
  Powołanie komisji skrutacyjnej.
  Zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej
  Radny Bogdan Pająk - zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Kątnego.
  Radna Monika Pająk - zgłosiła kandydaturę radnej Anny Chudzik
  Radny Edmind Wykrota - zgłosił kandydaturę radnej Zofii Molendowskiej-Cieloch.
  Innych kandydatur nie zgłoszono. Listę kandydatów zamknięto.
  Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.  Powołano 3- osobową komisję skrutacyjną w składzie:
  1/ Zofia Molendowska-Cieloch
  2/ Anna Chudzik
  3/ Jarosław Kątny

  Przed przystąpieniem do tajnego głosowania Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wyjaśnił zasady , w jaki sposób oddawane będą głosy.
  Komisja skrutacyjna przygotuje karty do głosowania. Na karcie znajdzie się nazwisko jednego kandydata - Stanisław Starz i obok dwa puste okienka „Tak” i „Nie”. Oddając głos stawiamy znak „X” w kratce „Tak” lub „Nie” .

  Ad. 6 c)
  Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Chudzik wyczytywała kolejno radnych.
  Radni otrzymywali kartę do głosowania, wchodzili za parawan oddawali głos po czym wrzucali kartę do urny. W ten sposób oddali swój głos wszyscy radni. Komisja skrutacyjna wyjęła głosy z urny i policzyła. Sporządzono protokół.

  Ad. 6 d)
  Protokół komisji skrutacyjnej odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Anna Chudzik.
  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Oddano 15 głosów ważnych.
  Za kandydaturą Stanisława Starz głosowało - 12 radnych, przeciw - 3 radnych.

  Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania radny Stanisław Starz wybrany został na Przewodniczącego Rady Gminy Łączna.

  Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do nin. protokołu.

  Ad. 6 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady gminy.
  Przewodniczący obrad Stanisław Starz odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego rady i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr I/1/10
  Rady Gminy Łączna z dn. 1.12.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Nowo wybrany Przewodniczący Rady Stanisław Starz podziękował za powierzenie mu tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Zapewnił, że postara się godnie reprezentować Radę i rzetelnie pracować dla dobra naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Łączna.
  Pani Joanna Nyga pogratulowała wyboru w imieniu Gminnej Komisji Wyborczej wręczając Przewodniczącemu Rady kwiaty.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz prowadził dalej obrady.
  Ad. 7 a)
  Wybór wiceprzewodniczących rady gminy.
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na wiceprzewodniczących rady gminy.
  Radna Teresa Czerwińska - zgłosiła kandydaturę Sławomira Litwińskiego.
  Radny Tadeusz Fąfara - zgłosił kandydaturę Bogdana Pająka
  Radny Łukasz Dąbek - zgłosił kandydaturę Moniki Pająk
  Radny Sławomir Litwiński - zgłosił kandydaturę Zofii Molendowskiej-Cieloch
  Innych kandydatur nie zgłoszono. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

  Zgłoszono 4 kandydatury na wiceprzewodniczących rady.
  1/ Zofia Molendowska-Cieloch
  2/ Sławomir Litwiński
  3/ Bogdan Pająk
  4/ Monika Pająk


  Ad. 7 b)
  Powołanie komisji skrutacyjnej.
  Radni wyrazili wolę aby Komisja Skrutacyjna była w tym samym składzie. Ponieważ jednak radna Molendowska-Cieloch, jako kandydat na wiceprzewodniczącego rady nie może być członkiem komisji skrutacyjnej, uzupełniono tylko skład komisji o 1 członka. Radną Molendowską - Cieloch zastąpiła radna Jolanta Żaczek, która wyraziła zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej.
  Powołano 3- osobową komisję skrutacyjną w składzie:
  1/ Anna Chudzik
  2/ Jarosław Kątny
  3/ Jolanta Żaczek

  Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy a Przewodniczący Rady ogłosił w tym czasie 15- min. przerwę.

  Ad. 7 c)
  Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wyjaśnił zasady tajnego głosowania na wiceprzewodniczących rady.
  Na karcie do głosowania znajdą się 4 nazwiska. Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku „x” przy nazwiskach 2 kandydatów. Dwaj kandydaci , z największą liczbą głosów zostaną wiceprzewodniczącymi rady.
  Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania.
  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Jolanta Żaczek wyczytywała kolejno radnych.
  Radni otrzymywali kartę do głosowania, wchodzili za parawan oddawali głos po czym wrzucali kartę do urny. W ten sposób oddali swój głos wszyscy radni. Komisja skrutacyjna wyjęła i policzyła głosy . Sporządzono protokół.

  Ad. 7 d)
  Protokół Komisji Skrutacyjnej odczytała Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Jolanta Żaczek .
  W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Oddano 15 głosów, w tym 14 głosów ważnych i 1 głos nieważny.
  Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

  1/ Zofia Molendowska-Cieloch - 2 głosy
  2/ Sławomir Litwiński - 5 głosów
  3/ Bogdan Pająk - 10 głosów
  4/ Monika Pająk - 10 głosów

  Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy wybrani zostali Bogdan Pająk i Monika Pająk.
  Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej radna Jolanta Żaczek pogratulowała wiceprzewodniczącym.
  Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do nin. protokołu.

  Ad. 7 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady .
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących rady i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr I/2/10
  Rady Gminy Łączna z dn. 1.12.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Przewodniczący Rady pogratulował Wiceprzewodniczącym Rady i zaprosił ich do stołu prezydialnego.

  Nowo wybrana Wiceprzewodnicząca Rady p. Monika Pająk podziękowała wszystkim za kredyt zaufania i obiecała, że postara się aby nikogo nie zawieść.

  Ad. 8
  Przewodniczący Rady stwierdził, że przed określeniem składu osobowego komisji należy określić skład ilościowy członków poszczególnych komisji. Poprosił Radę Gminy o zgłaszanie wniosków .
  Radny Litwiński - złożył wniosek aby stany liczebne poszczególnych komisji pozostały takie jak były w minionej kadencji, czyli Komisja Rewizyjna - 4 członków, Komisja Budżetowa - 10 członków, Komisja Oświatowa – 8 członków i Komisja Gospodarki Komunalnej - 8 członków.
  Radny Wykrota - zaproponował inne składy liczebne komisji. I tak: Komisja Rewizyjna - 4 członków, Komisja Budżetowa - 9 członków, Komisja Oświatowa – 8 członków i Komisja Gospodarki Komunalnej - 9 członków.
  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie obu wniosków.
  Za wnioskiem radnego Litwińskiego - głosowało 2 radnych , przeciw - 9 radnych , wstrzymało się – 4 radnych.
  Za wnioskiem radnego Wykroty - głosowało 11 radnych, przeciw - 1 radny , wstrzymało się - 3 radnych.
  W wyniku głosowania przeszedł wniosek radnego Wykroty czyli:
  Komisja Rewizyjna - 4 członków
  Komisja Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - 9 członków,
  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia – 8 członków
  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 9 członków.

  Przewodniczący Rady poinformował, że teraz przystąpimy do określenia składu osobowego poszczególnych komisji.
  Każdy z radnych określił się na piśmie w której komisji chciałby pracować. Ponieważ do niektórych komisji zgłosiło się więcej kandydatów niż liczba członków, wobec tego należy wszystkich kandydatów przegłosować.
  W wyniku głosowania jawnego Rada Gminy określiła następujące składy osobowe komisji.

  Komisja Rewizyjna – 4 radnych
  1. Wisowaty Andrzej
  2. Chudzik Anna
  3. Januchta Jacek
  4. Wykrota Edmund

  Komisja Budżetu , Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - 9 radnych
  1. Wykrota Edmund
  2. Fąfara Tadeusz
  3. Litwiński Sławomir
  4. Molendowska-Cieloch Zofia
  5. Nyga Mirosław
  6. Pająk Bogdan
  7. Pająk Monika
  8. Stanisław Starz
  9. Żaczek Jolanta

  Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 8 radnych
  1. Dąbek Łukasz
  2. Czerwińska Teresa
  3. Fąfara Tadeusz
  4. Kątny Jarosław
  5. Nyga Mirosław
  6. Pająk Bogdan
  7. Wisowaty Andrzej
  8. Żaczek Jolanta

  Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia - 8 radnych
  1. Chudzik Anna
  2. Czerwińska Teresa
  3. Dąbek Łukasz
  4. Kątny Jarosław
  5. Litwiński Sławomir
  6. Molendowska-Cieloch Zofia
  7. Pająk Monika
  8. Starz Stanisław

  Przewodniczący Rady, na wniosek radnych, poprosił aby poszczególne komisje spośród swoich członków wybrały sobie przewodniczącego komisji.


  I tak przewodniczącymi poszczególnych komisji zostali:
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - radny Wisowaty Andrzej
  Przewodniczący Komisji Budżetu , Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego - radny Edmund Wykrota
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - radny Łukasz Dąbek
  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia - radna Anna Chudzik

  Przewodniczący Rady przeczytał następnie projekt uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Łączna i ustalenia ich składu osobowego po czym poprosił o przegłosowanie:
  Uchwała Nr I/3/10
  Rady Gminy Łączna z dn. 1.12.2010r.
  Została przyjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Ad. 9
  Sprawy różne.
  Przewodniczący Rady - poinformował radnych o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego w ciągu 30 dni od dnia ślubowania. Druki oświadczeń majątkowych radni otrzymali .

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz poinformował następnie, że zwołuje dziś II-e uroczyste posiedzenie Rady Gminy Łączna po zakończeniu obecnej sesji.
  Wyjaśnił, że zwołanie sesji podyktowane jest złożeniem ślubowania przez Wójta Gminy. Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów ukazały się w Monitorze Polskim w miniony poniedziałek , dlatego w ciągu 7 dni od ukazania się wyników wyborów musi odbyć się sesja Rady Gminy na której ślubowanie złoży Wójt Elekt p. Romuald Kowaliński. Aby nie sprawiać problemu radnym w ciągu najbliższych dni, zwołuję dziś po przerwie, II-gie posiedzenie Rady Gminy Łączna, na którym nowo wybrany Wójt Gminy złoży ślubowanie.
  Radny Nyga - zwrócił uwagę, że radni powinni otrzymać dokumenty na 7 dni przed sesją i poprosił o wyjaśnienie Radcę Prawnego.
  Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik - wyjaśnił, że zwołanie sesji na okoliczność ślubowania wójta gminy jest to wymóg formalny i taką sesję zwołuje nowo wybrany przewodniczący rady. Wymóg otrzymania materiałów na 5 dni przed sesją jest po to aby radni mogli zapoznać się z dokumentami , przygotować do podejmowania określonych decyzji, aby np. mogły odbyć się komisje. W wypadku tej sesji radni nie otrzymają żadnych materiałów poza porządkiem obrad. Jest to sesja która nie wymaga żadnego przygotowania merytorycznego. Z praktycznego punktu widzenia i tak sesja musi się odbyć. Czy warto więc ją odraczać i ponownie zwoływać.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz zakończył i zamknął I posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Ogłosił 15 min. przerwę i prosił radnych o pozostanie na II-gą sesję Rady Gminy po przerwie .
  Na tym protokół zakończono.


  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Anna Chudzik  Data wprowadzenia: 2011-01-03 1031
  Data upublicznienia: 2011-01-03
  Art. czytany: 888 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna