A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA NR XLII/31/2010 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 30 września 2010 r.

  Id: WPAWA-GHTOW-YOCHD-USDGY-PBCFH. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XLII/31/2010
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 30 września 2010 r.
  w sprawie określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze
  specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
  przez Gminę Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 49 ust. 2, w związku z art.
  91d pkt 1 - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
  poz. 674, z późn. zm. ) Rada Gminy w Łącznej uchwala, co następuje:
  § 1. Uchwala się Regulamin określający tryb i kryteria przyznawania nagród, ze
  specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których
  organem prowadzącym jest Gmina Łączna, w brzmieniu określonym w załączniku do
  niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
  2010 roku.
  Id: WPAWA-GHTOW-YOCHD-USDGY-PBCFH. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XLII/31/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie
  określenia wysokości, warunków obliczania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu
  nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna Na
  podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela Rada Gminy ustala tryb i kryteria przyznawania
  nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Zgodnie z orzecznictwem ustalenie
  kryteriów i trybu przyznawania nagród powinno być przedmiotem odrębnej uchwały. Do
  podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania nagród nie jest konieczne
  uzgodnienie projektu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, a jedynie
  zaopiniowanie uchwały przez związki zawodowe na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
  23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Projekt uchwały został zaopiniowany
  pozytywnie przez nauczycielskie związki zawodowe. Uchwała jest aktem prawa
  miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego. Powyższa uchwała stanowi akt wykonawczy do Karty Nauczyciela
  i podejmowana jest na podstawie upoważnień ustawowych.
  Id: WPAWA-GHTOW-YOCHD-USDGY-PBCFH. Podpisany Strona 1
  Załącznik do Uchwały Nr XLII/31/2010
  Rady Gminy w Łącznej
  z dnia 30 września 2010 r.
  R E G U L A M I N
  określający wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród
  dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna
  CZĘŚĆ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  § 1. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o:
  1) Szkole – należy przez to rozumieć – przedszkole, oddział wychowania przedszkolnego
  przy szkole podstawowej, szkołę podstawową, gimnazjum - dla których organem
  prowadzącym jest Gmina Łączna,
  2) Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w jednostkach,
  o których mowa w pkt. 1,
  3) Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Łączna,
  4) Roku szkolnym – należy przez to rozumieć - okres pracy szkoły od dnia 1 września
  danego roku do 31 sierpnia roku następnego.
  CZĘŚĆ II. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD ZE SPECJALNEGO
  FUNDUSZU NAGRÓD ORAZ KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA
  § 2. 1. Środki na nagrody - w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli
  i dyrektorów szkół – tworzy się w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych
  wynagrodzeń osobowych nauczycieli i kadry kierowniczej - z przeznaczeniem na wypłaty
  nagród przez organ prowadzący szkoły i dyrektorów szkół.
  2. Środki przeznaczone na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród są
  rozdzielone dla dysponentów - z tym, że:
  a) 80 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dla nauczycieli,
  uwzględniając w szczególności osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznowychowawczej
  oraz realizację innych zadań statutowych szkoły, których dysponentem
  jest dyrektor szkoły,
  b) 20 % środków funduszu nagród przeznacza się na nagrody dla dyrektorów szkół
  i nauczycieli, których dysponentem jest Wójt Gminy.
  3. Nagrody z funduszu nagród Wójta Gminy i dyrektora szkoły mają charakter
  uznaniowy, w związku z czym pracownikowi nie przysługuje roszczenie o jej przyznanie
  i wypłatę.
  § 3. 1)Z wnioskami o nagrodę Wójta Gminy - dla dyrektorów szkół - może
  występować:
  a) Wójt Gminy z własnej inicjatywy jako przedstawiciel organu prowadzącego,
  b) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy w Łącznej,
  Id: WPAWA-GHTOW-YOCHD-USDGY-PBCFH. Podpisany Strona 2
  c) Rada Pedagogiczna danej szkoły,
  2) Z wnioskami o nagrodę Wójta Gminy - dla nauczycieli - może występować:
  a) Dyrektor szkoły
  b) Wójt Gminy z własnej inicjatywy jako przedstawiciel organu prowadzącego,
  c) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Gminy w Łącznej,
  3) Z wnioskami o nagrodę dyrektora szkoły - dla nauczycieli - może występować:
  a) Dyrektor szkoły z własnej inicjatywy,
  b) Rada Pedagogiczna danej szkoły.
  4) Nagrody ze specjalnego funduszu nagród przyznawane są:
  a) z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  b) za zgodą Wójta Gminy z różnych ważnych okazji związanych z życiem szkoły.
  5) Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej
  jednego roku oraz posiadającemu pozytywną ocenę pracy pedagogicznej w szkole
  § 4. Wnioski wymienione w § 3 Regulaminu winny być składane w następujących
  terminach:
  1) do 30 września – z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
  2) z miesięcznym wyprzedzeniem z okazji szczególnie ważnych wydarzeń szkolnych /np.
  nadanie imienia, sztandaru szkole, obchody jubileuszowe, itp./
  3) w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym
  terminie.
  § 5. 1. Wysokość nagrody przyznanej przez Wójta Gminy nie może być niższa niż 25 %
  stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami i nie
  może przekroczyć 100 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
  z pełnymi kwalifikacjami.
  2.Wysokość nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły nie może być niższa niż 20 %
  stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami i nie
  może przekroczyć 100 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
  z pełnymi kwalifikacjami.
  3. Nauczyciel lub dyrektor, któremu została przyznana nagroda pieniężna, otrzymuje
  pisemne poświadczenie o przyznanej nagrodzie do akt osobowych.
  4. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:
  1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;
  2) datę i miejsce jego urodzenia;
  3) staż pracy w szkole;
  4) stanowisko i miejsce pracy;
  5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego,
  o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela oraz datę otrzymania
  oceny pracy;
  Id: WPAWA-GHTOW-YOCHD-USDGY-PBCFH. Podpisany Strona 3
  6) uzasadnienie;
  7) datę i podpis składającego wniosek.
  § 6. Nagroda Wójta Gminy może być przyznana dyrektorowi szkoły, który posiada
  pozytywną ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia dodatkowe kryteria:
  1) wzorowe organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz kierowanie nim
  zgodnie z wymaganiami reformy edukacji, potrzebami społecznymi i regionalnymi,
  2) zapewnienie uczniom (wychowankom) i pracownikom bezpiecznych i higienicznych
  warunków pracy, przeciwdziałanie mobbingowi i kierowanie zespołem ludzi zgodnie
  z zasadami współżycia społecznego,
  3) prawidłowe gospodarowanie środkami i mieniem placówki, przestrzeganie dyscypliny
  budżetowej,
  4) prowadzenie polityki kadrowej zgodnej z potrzebami placówki w oparciu o przepisy
  Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy,
  5) realizowanie zaleceń organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór
  pedagogiczny,
  6) zaangażowanie i przejawianie inicjatywy w pracy mającej na celu rozwój kierowanej
  placówki i umożliwienie nauczycielom rozwoju zawodowego,
  7) osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  8) podejmowanie efektywnych działań na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,
  9) doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji
  zawodowych,
  10) skutecznie promuje szkołę w dostępnych mediach lokalnych i regionalnych.
  § 7. Nagroda może być przyznana nauczycielowi za udokumentowane osiągnięcia
  w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań
  związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
  szkołę, który posiada pozytywną ocenę pracy oraz spełnia dodatkowe kryteria:
  1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej;
  a) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod form
  nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
  b) osiąga dobre wyniki edukacyjne, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do
  udziału w zawodach, konkursach przedmiotowych, przeglądach i festiwalach
  regionalnych, wojewódzkich czy ogólnopolskich,
  c) ma udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami
  mającymi trudności w nauce,
  d) organizuje wycieczki szkolne, zawody sportowe i inne imprezy kulturalne,
  rekreacyjne i wypoczynkowe, z uczniami lub na ich rzecz.
  e) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz
  organizuje w swoim środowisku imprezy sportowo-rekreacyjne w ramach
  zagospodarowania wolnego czasu – szczególnie w okresach ferii i wakacji.
  2) w zakresie organizacji pracy opiekuńczej:
  Id: WPAWA-GHTOW-YOCHD-USDGY-PBCFH. Podpisany Strona 4
  a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom i wychowankom w trudnej sytuacji materialnej
  i życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych,
  b) prowadzi aktywną działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów
  patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży, narkomanii i alkoholizmu,
  c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją,
  Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, rodzicami w zakresie zapobiegania
  i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci
  i młodzieży.
  3) w zakresie działalności pozaszkolnej: organizuje i prowadzi zajęcia pozalekcyjne
  w różnych formach - z uczniami i wychowankami w swoim środowisku – w ramach
  wolontariatu.
  CZĘŚĆ III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
  § 8. 1. Wprowadzanie zmian w Regulaminie może być dokonywane w trybie uchwalania
  regulaminu przez Radę Gminy w Łącznej.
  2. Regulamin został uzgodniony z Międzyzakładową Komisją NSZZ „Solidarność”
  Pracowników Oświaty w Skarżysku-Kam. oraz Zarządem Oddziału Związku
  Nauczycielstwa Polskiego w Suchedniowie w trybie art. 30 ust. 6a – ustawy Karta
  Nauczyciela oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych /Dz. U.
  z 2001r. nr 79 poz. 854 z późn. zm. / .
  § 9.
  Wykonanie regulaminu powierza się Wójtowi Gminy Łączna i dyrektorom szkół.
  § 10.
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
  2010 roku.


  Data wprowadzenia: 2011-01-05 0940
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 932 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna