A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2010
 • UCHWAŁA Nr III/7/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.
  UCHWAŁA Nr III/7/10
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 22 grudnia 2010r.

  w sprawie : zmiany uchwały nr 35/IX/2004r Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz nadania mu statutu.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. h, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 i 16 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje:
  W uchwale Rady Gminy w Łącznej nr 35/IX/2004r. z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz nadania mu Statutu wprowadza się następujące zmiany:

  § 1

  1. § 1 Uchwały otrzymuje brzmienie:
  „1. Przekształca się Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej w samorządowy zakład budżetowy pod tą samą nazwą”

  2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „ Od dnia 1 stycznia 2011 roku zakład, o którym mowa w § 1 stanowi samorządowy zakład budżetowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240).”

  3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
  „Zakład wykonuje zadania w zakresie określonym w Statucie stanowiącym załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy w Łącznej nr 35/IX/2004 z dnia 29 listopada 2004 roku ze zmianami wynikającymi z niniejszej Uchwały”.

  4. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
  1. Źródłami przychodów własnych Zakładu są:
  a) wpływ z prowadzonej działalności,
  b) dochody z mienia którymi dysponuje,
  c) dotacje.
  2. Rozliczeń z budżetem Zakład dokonuje na koniec każdego roku budżetowego i
  dokonuje wpłaty nadwyżki środków obrotowych do końca stycznia roku
  budżetowego następującego po upływie roku, za który wpłata dotyczy.

  § 2

  Traci moc obowiązującą § 6 Uchwały nr 35/IX/2004r Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r.


  § 3
  Zmienia się treść dotychczasowego Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej w § 1, 2, 12, 22 i 23 zakresie:
  I. § 1 dotychczasowego Statutu otrzymuje brzmienie: „Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie:
  a). Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240).
  2). Uchwały Rady Gminy w Łącznej Nr III/7/10 z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie przekształcenia zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej i zmiany jego Statutu.
  II. w § 2 dotychczasowego statutu pkt. 1 otrzymuje brzmienie: ”Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Łączna i stanowi część majątku wyodrębnioną funkcjonalnie w formie samorządowego zakładu budżetowego”
  III. § 12 pkt. 1 dotychczasowego Statutu otrzymuje brzmienie: „ Działalność gospodarcza Zakładu prowadzona jest w formie samorządowego zakładu budżetowego w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1240).
  IV. § 22 dotychczasowego Statutu otrzymuje brzmienie: „ Statut i jego zmiany uchwala Rada Gminy”
  V. § 23 dotychczasowego Statutu otrzymuje brzmienie:” Statut niniejszy obowiązuje od dnia 01 stycznia 2011r.
  VI. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
  § 4

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  § 5

  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna i Kierownikowi Zakładu.  Uzasadnienie

  W związku mającym nastąpić wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2011r. postanowień art. 14 i 16 Ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) należy podjąć przedmiotową uchwałę celem dostosowania funkcjonowania zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie i związanych z powyższym zmian w Statucie Zakładu.
  Data wprowadzenia: 2011-01-05 1002
  Data upublicznienia: 2011-01-05
  Art. czytany: 1873 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna