A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr III/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej w dniu 22 grudnia 2010r.

  Protokół Nr III/2010
  z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej
  w dniu 22 grudnia 2010r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 900 - 1100

  Ad. 1
  Dnia 22 grudnia 2010r. odbyło się kolejne III-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Obecnością swoją na posiedzeniu zaszczycili : radna Powiatu Skarżyskiego p. Bogusława Krawczyńska , oraz zwyczajowo Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, radni Gminy Łączna, sołtysi.
  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych co stanowiło 100 % ustawowego składu Rady.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załączniki do protokołu.
  Świąteczny nastrój na obrady wprowadzili harcerze ze Szkoły Podstawowej Łączna, którzy przyszli ze swym opiekunem Panią Izabelą Paszowską przynosząc światełko pokoju. Harcerze złożyli wszystkim zebranym najlepsze życzenia świąteczne zostawiając światełko pokoju.
  W imieniu Rady Gminy za życzenia i światełko pokoju podziękował Przewodniczący Rady, po czym harcerze wyszli.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Teresę Czerwińską która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad , po czym zapytał czy są uwagi lub zastrzeżenia do proponowanego porządku obrad .
  Proponowany porządek obrad:

  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego
  b) Uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna
  c) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łączna na 2011r.
  d) zmiany uchwały Nr 35/IX/2004r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz nadania mu statutu.
  e) zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  f) określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  g) określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia
  h) zmiany uchwały Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  i) przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  j) wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  k) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna
  l) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
  m) zmian budżetu Gminy Łączna na 2010r.
  9. Przyjęcie protokołu :
  - Nr I/ 2010 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 1 grudnia 2010r.
  - Nr II/2010 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 1 grudnia 2010r.
  10. Zakończenie obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - poprosił o głos.
  Prosił Radę Gminy o przyjęcie na dzisiejszej sesji, oświadczenia w sprawie przywrócenia realizacji drogi S-7, według wcześniej przygotowanego planu.
  Pan Wójt wyjaśnił dlaczego.
  Minister Infrastruktury wykreślił 45 inwestycji drogowych na terenie kraju, w tym znalazła się droga ekspresowa S-7 na odcinku od Skarżyska do granic woj. mazowieckiego.
  Jest to inwestycja bardzo ważna dla całego regionu świętokrzyskiego jak również dla Gminy Łączna. Inwestycja ta była już na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Wstrzymanie inwestycji hamuje również rozwój naszej gminy.
  Wójt Gminy proponował aby Rada Gminy przyjęła oświadczenie w którym postuluje o przywrócenie tej inwestycji do realizacji według wcześniej przygotowanego planu. Apelował o zmianę decyzji i realizację inwestycji według wcześniejszych ustaleń. Proszę Radę Gminy o przyjęcie takiego świadczenia.
  Przewodniczący Rady poprał wniosek Wójta Gminy i poprosił Radę Gminy o głosowanie za przyjęciem oświadczenia.
  Rada Gminy Łączna jednogłośnie w drodze głosowania (za-15 radnych) przyjęła oświadczenie skierowane do Ministra Infrastruktury, w którym postuluje o przywrócenie do realizacji odcinka drogi S-7 według wcześniej przyjętego planu.
  Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu.

  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie od 1 grudnia br. do 22 grudnia br. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  Radny Wykrota - wnioskował o uzupełnienie oświetlenia stacji PKP, ponieważ mieszkańcy się skarżą, że nie świeci tam żadna żarówka wokół stacji ani na wiadukcie.

  Innych pytań nie zgłoszono, wobec czego o głos poprosił Wójt Gminy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - przekazał pewne informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego, który się ma odbyć w 2011 r.
  Został wytypowany lider odpowiedzialny za przeprowadzenie spisu . W gminach takich jak Łączna, będzie 3 rachmistrzów spisowych. Ponieważ podań od mieszkańców na rachmistrzów spisowych było dużo więcej wczoraj odbyło się losowanie. Rachmistrzom postawione będą pewne wymagania. Rachmistrz będzie musiał się posługiwać nowoczesnym sprzętem elektronicznym. Jeśli któraś z wylosowanych osób nie spełni wymogów, będziemy posługiwać się rachmistrzami ze spisu rolnego ponieważ zależy nam , aby spis przeprowadzony był sprawnie i szybko.
  Radny Nyga - zapytał czy można wiedzieć nazwiska rachmistrzów.
  Wójt Gminy - po wykonaniu telefonu do lidera spisowego odpowiedział, że na rachmistrzów wylosowano: Dorota Maciejska, Agnieszka Kołda i Ewelina Domagała.

  Przewodniczący Rady - przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych oraz o pełnionych w każdy poniedziałek dyżurach radnych.
  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonywania wobec Przewodniczącego Rady czynności związanych z wystawieniem polecenia wyjazdu służbowego.
  Przewodniczący Rady - zaproponował upoważnienie w uchwale Wiceprzewodniczącego Rady p. Bogdana Pająka, ponieważ jest doświadczonym radnym bo jest drugą kadencję wiceprzewodniczącym.
  Innych propozycji nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/4/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Łączna.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił projekt uchwały. Z mocy ustawy czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności wyznaczona przez wójta osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że wynagrodzenie wójta ustala rada gminy w drodze uchwały. U nas w Urzędzie zobligowany do tej czynności jest sekretarz gminy. Dlatego podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.

  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/5/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Łączna na 2011r.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że plany pracy zostały opracowane przez poszczególne komisje i radni otrzymali projekt uchwały ze wszystkimi planami pracy . Czy są jakieś uwagi do któregokolwiek planu pracy.
  Radny Nyga - stwierdził, że w żadnej komisji nie ma tematu klubów 4-H. Chciałby aby któraś komisja zajęła się klubami 4-H.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że prowadzeniem klubów 4-H zajmują się w naszej gminie 3 szkoły tj. SP Łączna, Gimnazjum Zalezianka i SP Gózd. Jako Rada Gminy możemy im tylko pomóc jeśli poproszą o taką pomoc. Wszelkie pytania w sprawie klubów 4-H proszę kierować wobec tego do dyrektorów tych szkół.

  Przewodniczący Rady - zapytał czy są jeszcze inne uwagi do planów pracy komisji.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/6/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 35/IX/2004r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej oraz nadania mu statutu.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej działa jako zakład budżetowy. Zgodnie z art. 14 i 16 nowej ustawy o finansach publicznych istnieje konieczność przekształcenia zakładu budżetowego w samorządowy zakład budżetowy pod ta samą nazwą. Należy podjąć przedmiotową uchwałę celem dostosowania funkcjonowania zakładu budżetowego do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
  Pytań ani uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/7/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Temat przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Uchwała w sprawie regulaminu jest podjęta w 2009 roku bezterminowo. Zmiana przepisów w 2010r. wymusiła zmiany regulaminu zaproponowane w uchwale. Dodatek uzupełniający wypłacany jest nauczycielom raz w roku i zmiany w regulaminie dotyczą tylko tego dodatku. W § 12 regulaminu wstawia się p. 2 o treści „ jednorazowy dodatek uzupełniający , o którym mowa w art. 30 a ust. 3Karty Nauczyciela nie jest uwzględniany w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
  3. Dodatek o którym mowa w pkt 2 jest wypłacany za okres pobierania wynagrodzenia chorobowego.”
  Takie zapisy usprawniają pracę służbom kadrowo-ksiegowym szkół. Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
  Sekretarz Gminy podziękował i poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.


  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/8/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - omówił uchwałę.
  Zgodnie z Kartą Nauczyciela organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie w budżetach środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz określają rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania. Nie jest to nowość w płacach nauczycielskich ale uchwałą rady gminy ujednolicimy wysokość przyznawanej zapomogi zdrowotnej według rodzajów schorzeń.. W projekcie uchwały zaproponowany jest podział na trzy grupy chorób z różną wysokością zapomogi. Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku. Środki nie wykorzystane nie przechodzą na rok następny
  Radny Wykrota - zapytał czy § 11 regulaminu nie będzie prowokował szkół do konieczności wykorzystywania środków.
  Sekretarz Gminy - odpowiedział, że nie powinno to zwiększać wykorzystywania środków ale daje świadomość, że nie można sumować środków z dwóch lat.
  Radny Kątny - zgłosił wniosek aby w § 4 regulaminu pozostawić 2 grupy chorób , zlikwidować trzecią grupę bo trzecia grupa może być nadmiernie wykorzystywana.
  Radna Molendowska-Cieloch - uważała, że jeśli jest w szkołach fundusz socjalny to niepotrzebna jest taka uchwała, na co zareagował Sekretarz Gminy stwierdzając, że nie można zrezygnować z uchwały, natomiast Rada Gminy może regulować wysokością kwoty zapomogi. Wobec tego Radna zaproponowała obniżyć kwoty zapomogi.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Kątnego za wykreśleniem z § 4 regulaminu trzeciej grupy chorób.
  Wniosek przeszedł większością głosów (za - 8 radnych, przeciw - 6 radnych)
  Radna Molendowska-Cieloch - zgłosiła inny wniosek. W § 4 regulaminu pozostawić pierwszą grupę bez zmian natomiast w drugiej grupie zmniejszyć kwotę zapomogi do 400 zł.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku radnej Molendowskiej-Cieloch.
  Wniosek nie uzyskał jednak poparcia radnych ( za- 2 radnych, przeciw -10 radnych), czyli zapis o wysokości kwoty w drugiej grupie pozostaje bez zmian.
  Radna Żaczek - powiedziała, że dostęp do lekarzy jest tylko prywatny i leki w większości nie są refundowane uważam , że radni podjęli słuszną decyzję bo kwoty zapomóg nie są zawyżone.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały z naniesiona jedną poprawką i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/9/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta większością głosów (za-14 radnych, 1 radny nie głosował)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez Gminę łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł i ich przeznaczenia.
  Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Uchwała dotyczy szkół, które prowadzą dożywianie w naszej gminie czyli SP Łączna, SP Gózd, Gimnazjum Zalezianka, Przedszkole Gózd. Z dniem 31 grudnia 2010r. przestaną funkcjonować dotychczasowe rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych. Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła w ich miejsce instytucję wydzielonych rachunków dochodów, które mogą funkcjonować od 1 stycznia 2011r. Na podstawie w/w ustawy organ stanowiący został zobowiązany do określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/10/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 27/XXII/2008 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - w uchwale z 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, ze względu na zmianę ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zał. Nr 1 pkt 2 lit.d istnieje konieczność zmiany brzmienia tego punktu. Pani Skarbnik przytoczyła nowe brzmienie tego punktu. Kwota pozostaje bez zmian. Nowe brzmienie tego punktu zawarte jest w § 1 nin. uchwały.
  Uwag do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/11/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 i )
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Projekt uchwały wyjaśnił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Problem polegał na tym , że gminy miały różne Statuty. Związek Gmin Gór Świętokrzyskich na początku obecnej kadencji wystąpił z wnioskiem do wszystkich gmin o uchwalenie jednolitych tekstów Statutu Związku, przesyłając jednocześnie projekt Statutu.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są uwagi do projektu uchwały.
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr III/12/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - stwierdził, że zgodnie z zapisami Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich, każda gmina reprezentowana jest w zgromadzeniu przez Wójta/Burmistrza oraz drugiego przedstawiciela wskazanego przez radę gminy. Wójt Gminy zaproponował Sekretarza Gminy p. Mirosława Kopytek na przedstawiciela dodatkowego do Zgromadzenia Związku. Sekretarz Gminy wyraził zgodę.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/13/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że grupa 3 radnych wystąpiła z wnioskiem o podwyżkę wynagrodzenia Wójta Gminy według propozycji z projektu uchwały.
  Wójt Gminy zasługuje na podwyżkę, znamy go od 4 lat. Pełnym uzasadnieniem celowości zmian wynagrodzenia Wójta są osiągnięcia w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Mamy nadzieję, że Pan Wójt nadal będzie pracował sumiennie.
  Przewodniczący Komisji Budżetowej radny Wykrota - poinformował, że Komisja Budżetowa po analizie uchwały, większością głosów poparła wniosek z projektu uchwały, wobec czego prosił Radę Gminy również o poparcie wniosku.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - poinformował, że wraz z zakończeniem kadencji Przewodniczący Rady podpisał wójtowi świadectwo pracy z poprzedniej kadencji. Od momentu powierzenia stanowiska dla Wójta nowej kadencji, rozpoczyna się nowy stosunek pracy i każda gmina musi podjąć uchwałę o wynagrodzeniu na początku kadencji. Środki są zabezpieczone w budżecie gminy. W § 4 prosił o zmianę zapisu „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2010r.”
  Radny Nyga - wobec tego, czy przewidział Pan Wójt podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników , w jakiej wysokości i czy dla wszystkich.
  Wójt Gminy - zabezpieczenie środków na funkcjonowanie Urzędu Gminy jest w gestii rady gminy. Jeśli rada gminy przyjmie budżet na rok 2011 w wersji zaproponowanej w projekcie budżetu to pracownicy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 9 %. Podwyżka wynagrodzenia jest to rzecz uznaniowa, o wysokości podwyżki dla każdego pracownika decyduje Wójt Gminy. Obiektywnie należy powiedzieć, że wszyscy pracownicy Urzędu Gminy nie należą do wysoko opłacanych. Państwo radni mają wymierne efekty pracy Urzędu Gminy w postaci realizowanych inwestycji. To jest odpowiedź, czy pracownikom podwyżka się należy czy nie.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie zaproponowanej przez Sekretarza Gminy zmiany § 4 uchwały na zapis o treści „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2010r.”
  Poprawkę przegłosowano jednogłośnie. (za-15 radnych)
  Przewodniczący Rady następnie poprosił o przegłosowanie uchwały w całości z naniesioną poprawką.
  Uchwała Nr III/14/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta większością głosów (za-14 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 1 )

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował Przewodniczącemu Rady oraz Radzie Gminy za decyzję w sprawie poborów, podziękował za docenienie jego pracy i obiecał, że będzie pracował nadal tak jak pracował do tej pory. Rada Gminy to jest jedno ciało. Będzie dążył do tego, aby współpraca między Urzędem Gminy a Radą Gminy układała się jak najlepiej.


  Ad. 8 l)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - dotyczy to zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Wykonawca wykonał pracę w 50 % i taką przedłożył fakturę, dlatego aby zabezpieczyć wypłatę drugiej części wynagrodzenia w 2011 roku istnieje konieczność podjęcia uchwały.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały a następnie poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/15/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 8 m)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2010r.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - omówiła projekt uchwały.
  Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 19 800 zł wobec czego plan dochodów po zmianie wynosi 15 121 748,53 zł.
  Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 19 800 zł wobec czego plan wydatków po zmianie wynosi 16 733 716,57 zł .
  W związku z tymi zmianami aktualizuje się załącznik nr 3, 4, 4a, 4b, 10 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 3,4, 4a, 4b, 5 do niniejszej uchwały.
  Pani Skarbnik poprosiła o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały a następnie poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr III/16/2010
  Rady Gminy Łączna z dn. 22 grudnia 2010r.
  Została podjęta jednogłośnie (za-15 radnych)

  W tym momencie obrad o głos poprosiła Radna Powiatowa p. Bogusława Krawczyńska.
  Na wstępie pogratulowała radnym wyników wyborów i życzyła wszystkim mądrych, trafnych i przemyślanych decyzji, takich aby nie musieli się wstydzić przed wyborcami.
  Dalej poinformowała o swojej osobie w radzie powiatu.
  Jest członkiem dwóch komisji tj: budżetowej oraz infrastruktury i bezpieczeństwa. To są komisje w których jako radna powiatu chciała pracować.
  Powiedziała, że chciałaby uczestniczyć w pracach naszej rady nad budżetem. Będzie starała się przekazywać pewne informacje z Rady Powiatu ewentualnie służyć radą. Na pewno nasza współpraca będzie się układać bardzo dobrze.
  Podziękowała koleżankom i kolegom, którzy wspierali ją w kampanii wyborczej.
  Poinformowała, że Rada Powiatu podjęła decyzję o przyznaniu środków na budowę drogi Jęgrzna w wysokości 2 630 000 zł na 2011r. O dalszych działaniach powiatu będę informować.
  Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzyła zdrowych, spokojnych świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku.

  W odpowiedzi Przewodniczący Rady w imieniu Rady Gminy złożył życzenia radnej powiatowej Pani Krawczyńskiej.

  Sekretarz Gminy rozdał radnym po dwa egzemplarze kalendarzy ściennych z widokiem Gminy Łączna.

  Wójt Gminy - odniósł się do słów radnej powiatowej. Ciesze się ze słów jakie tu padły, bo są to istotne słowa. Myślę, że radna będzie wspierać wójta gminy w wystąpieniach na sesjach Rady Powiatu głównie w sprawach budżetu. W tej kadencji czekają nas jeszcze inne ważne inwestycje drogowe oprócz drogi Jęgrzna a mianowicie droga Występa czy droga Zagórze.
  Radnych powiatowych mamy dwóch ale myślę, że w przypadku spraw dotyczących naszej gminy głos w Powiecie będzie jeden i na ten głos liczymy.
  Wójt Gminy zakończył wystąpienie życzeniami.  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu :
  - Nr I/ 2010 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 1 grudnia 2010r.
  - Nr II/2010 z posiedzenia Rady Gminy Łączna w dniu 1 grudnia 2010r.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do któregoś protokołu.
  Uwag nie zgłoszono .
  Za przyjęciem protokołu Nr I/2010 głosowało 14/14 radnych
  Za przyjęciem protokołu Nr II/2010 głosowało 14/14 radnych.

  Ad. 10
  Przewodniczący Rady przed zakończeniem obrad złożył wszystkim najlepsze życzenia świąteczne z prośbą o przekazanie życzeń rodzinom.
  Do życzeń dołączył Wójt Gminy - życząc wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia a w przyszłym roku podejmowania samych mądrych, przemyślanych decyzji, bo niektóre z nich będą trudne.
  W tak miłej atmosferze świątecznych życzeń, obrady dobiegły końca .
  Przewodniczący Rady zamknął III-e posiedzenie Rady Gminy Łączna nowej kadencji i zarazem ostatnie posiedzenie w 2010 roku.
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Teresa Czerwińska  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1533
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 988 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna