A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr IV/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 10 lutego 2011r.

  Protokół Nr IV/2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 10 lutego 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 11,00 - 17,30

  Ad. 1
  Dnia 10 lutego 2011 roku odbyło się pierwsze w nowym roku i kolejne IV-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, kierownicy jednostek podległych gminie, przedstawiciele komitetu obrony szkoły w Zaleziance, mieszkańcy Zalezianki, radni Gminy Łączna, sołtysi, przedstawiciele prasy.
  Na liście obecności podpisy złożyło 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecna radna Teresa Czerwińska - usprawiedliwiona.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Łukasza Dąbka który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał porządek obrad.

  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdania kierowników jednostek organizacyjnych z działalności w 2010 roku.
  a) Szkoły Podstawowej w Klonowie
  b) Szkoły Podstawowej w Zaleziance
  c) Szkoły Podstawowej w Łącznej wraz z filią w Zagórzu
  d) Zespołu Szkół w Goździe
  e) Gimnazjum w Zaleziance
  f) Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej
  g) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  h) Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej


  5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  6. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  b) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok w Gminie Łączna.
  c) Ustalenia diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej
  d) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014
  e) Uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Po przeczytaniu Przewodniczący Rady zaproponował zmianę porządku obrad, zgłoszoną na ostatnim połączonym posiedzeniu komisji czyli o zdjęcie z porządku obrad p. 10 c) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy w Łącznej.
  Zmianę przegłosowano (za- 13 radnych / 14 obecnych) .
  Na miejsce zdjętej przed chwilą uchwały Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2011 rok, którą radni przed chwilą otrzymali.
  Za wprowadzeniem uchwały głosowało 14 radnych/14 obecnych.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze inne uwagi do porządku obrad.
  Wójt Gminy p.Romuald Kowaliński - zaproponował wprowadzenie punktu 9 a) „Rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie do budżetu Gminy Łączna na rok 2011 zapisu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowej w miejscowości Zagórze.”
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie za przyjęciem wniosku Wójta Gminy (za- 14 radnych/14 obecnych).
  Następnie przegłosowano porządek obrad z uwzględnieniem zgłoszonych zmian.
  Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowali wszyscy obecni radni. Za-14 radnych.

  Przewodniczący Rady w tym momencie oddał głos mieszkańcom Zalezianki.
  Pani Agata Moskal - członek komitetu obrony szkoły w Zaleziance poinformowała, że komitet złożył dziś pismo na ręce Przewodniczącego Rady w sprawie stowarzyszenia, które zamierza prowadzić szkołę w Zaleziance. Znaleźliśmy takie stowarzyszenie a jest nim Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach, które ma w statucie zapis o prowadzeniu edukacji , kultury i sportu. Chcieliśmy aby nasza szkoła nie była zlikwidowana. Dołączyliśmy wymagane dokumenty, w celu rozpatrzenia wniosku przez Radę Gminy. Tymczasem nasz komitet nadal czyni starania w kierunku założenia własnego stowarzyszenia. Prosimy Państwa radnych abyście dali nam szansę, abyśmy mogli spróbować, czy nam się to uda. Pani Moskal zakończyła i podziękowała.

  Przewodniczący Rady - poprosił o pytania.
  Radna Występy p. Molendowska-Cieloch - w pełni popieram komitet i jestem zadowolona, że Państwu się udało znaleźć stowarzyszenie. Proszę wszystkich radnych o poparcie. Damy szansę na pewno, bo szkoła w Zaleziance jest piękną szkołą i bardzo dobrze wyposażoną, gratuluję.
  Radny Zalezianki p. Fąfara - nie chciałbym aby szkoła w mojej miejscowości została zamknięta dlatego popieram wniosek i proszę o poparcie Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że złożone pismo i dokumenty przedstawi Radzie Gminy, która ustosunkuje się na kolejnym posiedzeniu.
  Innych głosów nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady podziękował mieszkańcom Zalezianki za przybycie i wystąpienie.
  Mieszkańcy wyszli.

  Ad. 4 a)
  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Klonowie złożyła Dyrektor Pani Grażyna Kozieł.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 b)
  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Zaleziance złożyła Dyrektor Pani Beata Osman.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał czy Pani Dyrektor przewiduje jakieś remonty w szkole.
  Dyrektor Pani Osman - odpowiedziała, że nie przewiduje żadnych remontów.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał czy dyrektorzy szkół wiedzą ile dzieci nie chodzi do naszych szkół.
  Pani Dyrektor Osman - odpowiedziała, że jest to 4-5 uczniów bo np. mieszkają gdzie indziej , lub taka była decyzja rodziców.
  W tym momencie Wójt Gminy oraz kilka innych osób obecnych na sali obrad zgłosiło, że ich dzieci nie chodzą do szkół naszej gminy z różnych powodów i są to decyzje tylko i wyłącznie rodziców .

  Ad. 4 c)
  Sprawozdanie z działalności Szkoły Podstawowej w Łącznej wraz z filią w Zagórzu złożyła Dyrektor Pani Agnieszka Łutczyk.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał w jakim stanie znajduje się sprzęt szkolny, czy może być przeniesiony do nowej szkoły, czy ławki z obecnej szkoły zostaną przeniesione do nowej szkoły. Jakie Pani Dyrektor widziałaby konieczne zakupy do nowej szkoły.
  Dyrektor Szkoły - odpowiedziała. Ogólnie stan sprzętu szkolnego nie jest dobry. Biurka i szafy są z odzysku. Jedna sala lekcyjna jest tylko wyposażona w nowe ławki i krzesła. W sali informatycznej są nowe biurka i niektóre szafy są nowe. Sprzęt elektroniczny jest w pełni wykorzystywany i można go przenieść do nowej szkoły. Tylko dwie sale lekcyjne przejdą z ławkami. Nie potrafię powiedzieć ile dzieci chodzi do innych szkół, nie jestem na to pytanie przygotowana.

  Ad. 4 d)
  Sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół w Goździe złożyła Dyrektor Pani Urszula Wilkosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Kończąc sprawozdanie Pani Dyrektor podała informację o ilości uczniów, którzy trafili do innych szkół. Oprócz uczniów zakwalifikowanych do szkół specjalnych, dwóch uczniów uczy się w Ostojowie oraz kilkoro uczniów chodzi do zespołu szkół w Zagnańsku z klas IV-VI.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał jakie remonty widzi Pani Dyrektor natychmiast i na jaką kwotę.
  Dyrektor Zespołu Szkół - konieczne jest sprawdzenie szczelności całego dachu i niektóre elementy trzeba wymienić. Trzeba to zrobić w niedługim czasie. Nie jest konieczna wymiana całego dachu. Koszty to około kilkunastu tys. zł.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 e)
  Sprawozdanie z działalności Gimnazjum w Zaleziance złożył Dyrektor Pan Paweł Jarosz.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu
  Szacunkowa ilość uczniów, którzy nie trafili do naszego gimnazjum to 12-15 uczniów.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał w jakim stanie jest sprzęt szkolny i czy może być przeniesiony do nowej szkoły.
  Dyrektor Gimnazjum - do nowej szkoły można przenieść trzy duże sale lekcyjne z nowymi ławkami i nowymi krzesłami, jedną salę gdzie wymieniono blaty ławek, tablice multimedialne w dwóch salach. Sprzęt informatyczny technicznie nie jest zły , choć przydałoby się odświeżenie programów komputerowych.
  Radna Chudzik - zapytała czy można przenieść do nowej szkoły kuchnię i wyposażenie stołówki.
  Dyrektor Gimnazjum - stoliki i krzesła ze stołówki spokojnie można wykorzystać w nowej szkole choć nie jest ich dużo, kuchnię z wyposażeniem również można przenieść.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady w tym momencie ogłosił 15 min. przerwę.

  Ad. 4 f)
  Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej i działalności świetlicy złożyła Kierownik Biblioteki Pani Beata Kołda.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Wójt Gminy - zapytał ilu jest czytelników biblioteki, ile było wypożyczeń, jakie dofinansowanie otrzymała biblioteka.
  Pani Kierownik - mamy 304 czytelników, i w 2010 r. było 5881 wypożyczeń książek.
  Biblioteka otrzymała dofinansowanie na książki 1000,- zł z Ministerstwa + 1120,- zł z budżetu gminy.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Ad. 4 g)
  Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej za 2010 rok złożyła Kierownik Pani Bernardyna Wasińska.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Wójt Gminy - zapytał ile w ciągu 2010 roku zostało uchylonych decyzji GOPS przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
  Kierownik GOPS - do ponownego rozpatrzenia zwrócono 2-3 decyzje.
  Wójt Gminy - stwierdził, że jest wzburzony postawą Samorządowego Kolegium Odwoławczego ponieważ wszystkie zasiłki są bardzo skrupulatnie przyznawane i analizowane. Decyzje SKO mają bardzo słabe podstawy. Proszę Panią Kierownik o szczegółową analizę uchylonych decyzji i bronić nawet łącznie z odwołaniem do naczelnego sądu administracyjnego. Nie może kolegium uchylać decyzji bez ważnego uzasadnienia.
  Pan Wójt - zadał następne pytanie. Ile osób pozostaje w domach pomocy społecznej.
  Kierownik GOPS - przebywają dwie osoby , do których dopłacamy po 1000 – 1200 zł miesięcznie.
  Zasady odpłatności za DPS są następujące: pobieramy 70 % kwoty emerytury, 30 % pozostaje w dyspozycji beneficjenta, resztę dopłacamy z budżetu własnego. Koszt pobytu osoby w DPS to ok. 2500 – 2700 zł/m-c. Na umieszczenie osoby w DPS osoba musi wyrazić zgodę.
  Na wniosek Wójta Gminy Pani Kierownik wyjaśniła sprawę Domu Pomocy Społecznej prowadzonego u Pana Wasiaka.
  Kierownik GOPS - Pan Wasiak ubiegał się o rodzinny dom pomocy. Ponieważ jednak lokal usytuowany jest na piętrze, nie ma windy, nie ma podjazdu więc GOPS wydał decyzję odmowną, że nie wyraża zgody na rodzinny dom pomocy.
  Wobec tego Pan Wasiak otworzył własną działalność i ją prowadzi . Nie podlega ośrodkowi pomocy społecznej, GOPS nie ma nadzoru ani wpływu nad taką działalnością.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - uzupełnił Panią Kierownik . Pan Wasiak otrzymał zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i taka działalność otworzył.
  Nadzór nad taką działalnością ma Wojewoda nie GOPS.
  Radna Molendowska-Cieloch - stwierdziła , to bardzo dobrze, że taki dom jest tylko chciałaby coś więcej wiedzieć na ten temat.
  Kierownik GOPS - rodzinny dom pomocy społecznej powinien być usytuowany nisko i na 3-8 osób powinien być dyrektor. Nad takim domem nadzór ma GOPS. Tymczasem jest to prywatny dom pomocy społecznej.
  Przewodniczący Rady - zapytał Panią Kierownik jak wyglądają sprawy darów dla mieszkańców bo są różne głosy, że nie wszyscy, którzy potrzebują dostają żywność a inni np. handlują żywnością.
  Kierownik GOPS - w ub.roku do Caritas Kielce skierowaliśmy 66 osób. W tym roku również takie skierowania będziemy wydawać. O tym czy rodzinie przysługuje dożywianie decyduje kryterium dochodowe, które dla osoby samotnej wynosi 715 zł, a na osobę w rodzinie 526 zł. Bywają przypadki szczególnie uzasadnione, kiedy pomimo przekroczonego kryterium osoba korzysta z dożywianie. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana. O takiej formie dożywiania informujemy mieszkańców korzystających z pomocy społecznej. Mamy pewne ograniczenie dlatego nie możemy zbyt dużo osób kierować ale chętnych na pewno byłoby więcej. Nie mamy natomiast wpływu na to, co robią osoby z otrzymaną żywnością.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 h)
  Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej za 2010 rok złożył Kierownik Pan Grzegorz Giza.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - zapytał na jakiej zasadzie jest utrzymanie dróg gminnych.
  Kierownik ZGK - utrzymanie dróg gminnych jest na zlecenie urzędu gminy.
  Radny Litwiński - zwrócił uwagę, że pomimo podwyżek cen energii, zakład zaoszczędził 12 tys. zł po zainstalowaniu pomp energooszczędnych, w porównaniu do roku ubiegłego.
  Radny Wykrota - zapytał czy Kierownik założył w planie na 2011 rok zwiększenie ilości ścieków oraz wody.
  Kierownik ZGK - założyliśmy więcej o 4 tys. m3 ścieków, natomiast wody o 1500 - 2000 m3 więcej.
  Radny Wykrota - pytał jak Pan Kierownik widzi rozwiązanie problemu dostarczania wody dla 3 gospodarstw w Podzagnańszczu.
  Kierownik ZGK - będę rozmawiał z projektantem na ten temat i wystąpię o wykonanie projektu na wodociąg. Na podstawie projektu technicznego doprowadzimy wodę.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Zakończono sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy. Przewodniczący Rady podziękował kierownikom za przybycie i złożenie sprawozdań.

  Ad. 5 i 6
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od 22 grudnia 2010 r. do 10 lutego 2011r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o kilka ważnych informacji.
  • Zwalczanie bezrobocia - decyzją Ministra środki na zwalczanie bezrobocia zostały drastycznie zmniejszone, co w konsekwencji odbije się na stażach i pracach interwencyjnych. Na odbycie stażu będą konkursy , wykluczeni są wszyscy ci, którzy kiedykolwiek korzystali już z takiej formy pomocy.
  • Na prace interwencyjne mamy już ok. 60 podań od kobiet i 30 podań od mężczyzn. Zatrudnionych będzie tylko 10 osób w tym 2 kobiety.
  • Trwają prace w zakresie mienia komunalnego gminy ponieważ od 1995 r. pewne dokumenty nie zostały przekazane i uporządkowane. Jest to bardzo ważny temat choćby z powodu możliwości zwiększenia dochodów gminy poprzez sprzedaż niektórych składników mienia komunalnego.
  • Odbyłem spotkanie ze Starostą Skarżyskim na temat remontów bieżących dróg powiatowych. Obecnie Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada Dyrektora , ogłoszony jest konkurs. Dobrze byłoby aby Przewodniczący Rady wystąpił do Starosty Powiatu z propozycją spotkania na temat szczegółowego omówienia remontów dróg .

  • Mogą być poważne perturbacje komunikacyjne po oddaniu drogi ekspresowej S-7 w kwietniu br. bo nie będzie wjazdów na ekspresówkę na wysokości Występy. Nie wiadomo jak rozwiązany będzie transport publiczny. Dopóki nie powstanie dojazdówka mogą być poważne problemy.
  • Jest problem z dofinansowaniem kursów komunikacji zbiorowej np. busa Klonów-Kielce, MPK „11” do Skarżyska czy autobusu Kielce-Łączna przez Zaleziankę gdyż kwoty zabezpieczone w budżecie wkrótce nie wystarczą. Które kursy dofinansowywać, jaką kwotą i dla ilu mieszkańców, to powinno być przedmiotem naszej dyskusji. Czy możemy się zgodzić na kwoty, które proponują nam przewoźnicy, nad tym trzeba się zastanowić.
  • Odbyło się spotkanie w sprawie likwidacji przedszkola w Goździe. Nie ma zgody mieszkańców i rodziców dzieci na likwidację przedszkola w Goździe.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Radna Chudzik - odniosła się do finansowania komunikacji zbiorowej. Czasem komunikacja publiczna jest jedynym sposobem rozwiązania problemu dojazdu do miasta dla różnych ludzi, niekoniecznie starszych.

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radna Molendowska –Cieloch - mieszkańcy Występy dowiedzieli się, że jest zagrożona droga dojazdowa do Kielc, dlatego w tej sprawie organizuję spotkanie w Występie w najbliższą sobotę o godz. 14-ej i zapraszam wszystkich radnych na to spotkanie. Takie spotkanie powinno się odbyć już dawno, bo mieszkańcy sobie tego życzą.
  Sołtys Występy p. Justyn Pająk poparł wniosek radnej Molendowskiej-Cieloch.
  Radny Wykrota - prosił o naprawienie wyrwy w drodze gminnej w Dołkach.
  Wójt Gminy - stawiam wniosek aby na najbliższej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przeanalizować możliwość zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej, tak aby Zakład miał w Statucie wpisany obowiązek bieżącego utrzymywania dróg gminnych, bo Urząd nie dysponuje sprzętem. W świetle obecnego Statutu Kierownik Zakładu czeka na zlecenie gminy. Ten problem musimy załatwić raz na zawsze. Powinien wystarczyć jeden telefon do Kierownika ZGK i sprawa powinna być załatwiona. Tymczasem załatamy dziurę w drodze.
  Radna Chudzik - mam obawy, że po zmianie Statutu ZGK będzie jeszcze trudniej załatwić sprawę naprawy nawierzchni drogi, ponieważ Pan Kierownik nie odbiera telefonów.
  Wójt Gminy - proszę przekazywać mi na piśmie takie informacje, bo wtedy będę miał podstawę wyciągać konsekwencje wobec pracownika czy kierownika jednostki. Poza tym dziś na sesji był Pan Kierownik składał sprawozdanie, dlaczego nie było tych uwag czy pytań do Pana Kierownika. Kierownik musi to usłyszeć.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że powinien być telefon dyżurny do Kierowników jednostek.

  Radny Kątny - zgłosił kilka wniosków.
  - prosił o zmobilizowanie Powiatu do uporządkowania pobocza drogi Podzagnańszcze-Zagórze.
  - naprawienie przepustu nad posesją nr 35 w Zagórzu gdzie obsunęła się ziemia i droga pęka.
  - należy przestawić znak na końcu Zagórza informujący o miejscowości „Zajamnie”
  Radny Dąbek - odnośnie tego samego znaku, proszę o zlikwidowanie tego znaku a postawienie drogowskazu „Zajamnie 0,5 km” .
  Radny Litwiński - woda podmyła drogę na moście za kościołem, asfalt może się oberwać.
  Radny Nyga - czy Pan Wójt rozmawiał ze Starostą Powiatu w sprawie mostków przy drodze Jęgrzna, czy będą z kruszywa czy z kostki.
  Wójt Gminy - projekt przewiduje wjazdy z kruszywa. Gdybyśmy chcieli budować wjazdy i mostki z kostki, to po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego, możemy sfinansować po połowie z powiatem i będzie to kosztem niekwalifikowanym. Pomimo rozmów na ten temat, na razie decyzji ze strony Starostwa nie ma.
  Po tym przypadku nasuwają się pewne wnioski, będziemy oczekiwać od Pana Starosty przedstawienia projektu każdej inwestycji.
  Radna Żaczek - jeśli chodzi o grupę robót interwencyjnych w której będą tylko 2 kobiety, czy ktoś nie zarzuci dyskryminowania kobiet.
  Radna zgłosiła kilka uwag do drogi E-7 i chodnika przy niej.
  - chodnik rozpada się w kilku miejscach,
  - woda z niektórych posesji wylewa się na chodnik
  - brudny, nieposprzątany przystanek,
  - zamulony przepust pod drogą do byłej huty
  - prawy pas jezdni w kierunku Kielc, popękany w kilku miejscach
  - wymulone pobocze pod jezdnią.
  Pan Wójt - w odpowiedzi na uwagi dotyczące drogi E-7 poinformował radną, że wszelkie uwagi dotyczące drogi E-7 należy kierować do służby liniowej GDDK i A w Ostojowie.
  Radny Fąfara - obrywa się asfalt na drodze powiatowej Zalezianka za mostem, czy tam będzie jeszcze coś robione.
  Wójt Gminy - przypomniał, że na początku budowy inwestycji trasy S-7 było podpisane porozumienie na odcinek drogi od węzła Zalezianka do zakrętu, w którym Zarząd Dróg Powiatowych wyraził zgodę na korzystanie z tego odcinka drogi w zamian za wykonanie remontu tej drogi z określeniem zakresu remontu tj. podbudową i nową nawierzchnią asfaltową. Skierowane zostanie jednak pismo w tej sprawie do Starostwa Powiatowego. Jako gmina możemy tylko wnioskować natomiast decyzje będą zapadać w Starostwie. Dobrze byłoby takie prośby kierować do naszych radnych powiatowych, bo Oni są naszymi przedstawicielami w Powiecie.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zgłosił popękanie drogi powiatowej Zalezianka, być może jeszcze jest gwarancja na ten odcinek.
  Wiceprzewodnicząca Rady Monika Pająk - poinformowała, że na drodze Osełków i Stawik jest 30 cm błota i prosiła aby cokolwiek doraźnie na tych drogach zrobić, aby dzieci i mieszkańcy mogli przejść.
  Radna Molendowska-Cieloch - zgłosiła prośbę o odkrzaczenie i udrożnienie rowów przy drodze powiatowej Występa.
  Zadała też pytanie kto powinien sprzątać przystanki.
  Wójt Gminy - jeśli chodzi o utrzymywanie rowów przy drogach powiatowych , jest od tego Zarządca drogi czyli powiat.
  Za sprzątanie przystanków odpowiedzialni są przewoźnicy. Pisma z taka prośbą do nich skierowaliśmy. Pomimo to będziemy sprzątać przystanki, bo jesteśmy świadomi tego , że bałagan na naszych przystankach robi nie kto inny tylko nasi mieszkańcy. Powinniśmy starać się zmieniać złe nawyki mieszkańców poprzez dawanie dobrego przykładu.
  Radny Januchta - prosił aby zgłosić do Powiatu o uporządkowanie pobocza drogi powiatowej Podzagnańszcze - Zaskale oraz oznakowanie bardzo niebezpiecznego zakrętu koło Państwa Brzezińskich .
  Innych pytań nie zgłoszono. Przewodniczący Rady - ogłosił 10 min. przerwę.

  Ad. 9
  Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  Sprawozdanie przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek .
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radna Żaczek - zapytała jak można uniknąć wypłacania dodatków uzupełniających koniec roku, co należałoby zrobić aby uniknąć tak dużych kwot.
  Sekretarz Gminy - emeryci i odprawy emerytalne rozładowują wysokość dodatków uzupełniających. Kumulacja godzin ponadwymiarowych też wpływa na zmniejszenie dodatków uzupełniających.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - w tym momencie wrócił do sprawy szkoły w Zaleziance.
  Na początku dzisiejszych obrad mieszkańcy Zalezianki złożyli pismo, w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zaleziance przez Stowarzyszenie. W wypadku prowadzenia szkoły przez stowarzyszenie nie jest wymagana uchwała intencyjna tylko właściwa uchwała o przekazaniu prowadzenia szkoły stowarzyszeniu.
  Wobec tego chciałbym wiedzieć na dzisiejszej sesji, jaka jest opinia i zdanie Rady Gminy na ten temat, ponieważ projekt uchwały trzeba szybko przekazać do opinii Kuratora . Kurator ma czas na opinię 14 dni. Jeżeli projekt uchwały zostanie dostarczony Kuratorowi jutro jest szansa, że przed sesją 24 lutego br. otrzymamy opinię. Jeśli opinia Kuratora będzie pozytywna , jesteśmy w stanie na następnej sesji w lutym obecną szkołę podstawową czyli klasy I-III + oddział przedszkolny, od 1 września 2011r. przekazać stowarzyszeniu. Szczegóły i forma finansowania będzie zawarta w umowie miedzy stowarzyszeniem a gminą. Aby nie zamknąć mieszkańcom drogi muszę dziś znać opinię Rady Gminy na ten temat.
  Radny Fąfara - prosił aby dać szansę mieszkańcom, nie skreślać ich zamierzeń już na starcie.
  Radny Dąbek - zapytał czy były prowadzone rozmowy i na ile zaawansowane, z inwestorem, zainteresowanym zagospodarowaniem budynku po szkole.
  Wójt Gminy - byli zainteresowani ludzie , ale na dzień dzisiejszy nie mam żadnej informacji czy chcą tam coś robić. W związku z tym tematu nie ma.
  Dziś chodzi tylko o decyzję Rady Gminy czy przygotować projekt uchwały i przesłać ją Kuratorowi Oświaty w celu zaopiniowania. Głosowanie nad uchwałą ,odbędzie się na kolejnej sesji po pozytywnej opinii Kuratora.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść projektu uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zaleziance Stowarzyszeniu.
  Radny Wykrota - chciałbym znać stanowisko Urzędu Gminy , ale przypuszczam, że Urząd jest za tym aby taką uchwałę przygotować.
  Wójt Gminy - dokumenty wpłynęły dziś podczas obrad, nie ma więc takiego punktu w porządku obrad. Dziś Rada Gminy powinna przegłosować wniosek kto jest za tym aby tego typu uchwałę przygotować i wysłać do opinii Kuratora.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za wnioskiem o przygotowanie takiego projektu uchwały.
  Wniosek poparła większość radnych (za- 13 radnych, wstrzymał się – 1 radny)
  Na tym temat zakończono.

  Ad. 9 a)
  Rozpatrzenie wniosku o wprowadzenie do budżetu Gminy Łączna na rok 2011 zapisu dotyczącego dofinansowania inwestycji drogowej w miejscowości Zagórze.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - przedstawił wniosek.
  Starostwo Powiatowe chce złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie z 10 % rezerwy inwestycji drogowej Zagórze. W budżecie powiatu na ten cel jest wpisane 200 tys. zł. Ponieważ termin składania wniosku upływa 18 lutego br. chcielibyśmy aby w naszym budżecie znalazła się kwota również 200 tys. zł. Jeśli nie zapewnimy środków to powiat przesunie tę kwotę w swoim budżecie na inny cel.
  Mowa jest o całym odcinku z łącznikiem tj. ok. 1100 m drogi.
  Gdyby się nie udało pozyskać dofinansowania, to za kwotę 2 x 200 tys. zł można wykonać drogę tylko przez Zagórze bez łącznika, ponieważ projekt i pozwolenie na budowę tutaj jest. Skąd proponujemy przesunąć środki wyjaśni Sekretarz Gminy.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił skąd byłyby środki na te inwestycję.
  Na wstępie Pan Sekretarz powiedział, że tegoroczny budżet oświaty jest najbardziej niepewny, ze względu na reorganizację sieci szkół.
  Należy jednak podkreślić, że taki gest ze strony Starostwa Powiatu na początku obecnej kadencji to jest ukłon w naszą stronę. Taki gest trzeba docenić i nie pozwolić go stracić , bo więcej się nie powtórzy.
  Zaproponowałem zmiany w wynagrodzeniach szkół podstawowych czyli zmniejszenie o 150 000 zł i zmniejszenie na § ZUS 50 000 zł = 200 000 zł.
  Na pewno do III kwartału tych środków nie będziemy potrzebować. Być może wyniknie taka potrzeba w III kwartale tego roku. To są jedyne środki jakie mogliśmy znaleźć w naszym budżecie i uważam, że jest to słuszna decyzja.
  Wójt Gminy - to , że wyraziłem zgodę na takie przesuniecie środków wiąże się z konsekwencją zwiększenia wpływów do budżetu, bo te 200 000 zł musi się ponownie znaleźć na tym paragrafie. Zwiększyć wpływy do budżetu można poprzez sprzedaż niektórych nieruchomości gminnych. Będziemy musieli podjąć konkretne decyzje.
  Przewodniczący Rady - czy Rada Gminy wyraża wolę aby Wójt Gminy znalazł nieruchomości przeznaczone do sprzedania w celu zwiększenia (uzupełnienia) dochodów gminy i przedstawił pod dyskusję Rady .
  Wniosek poparli wszyscy radni (za- 14 radnych)

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Ponieważ uchwała była omówiona na komisji Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie. Uchwała Nr IV/17/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2011 rok w Gminie Łączna.
  Uchwała była omawiana na komisji po czym naniesione zostały pewne zmiany w programie. Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały wraz ze zmianami i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr IV/18/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2011 rok.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Uchwałę przegłosowano.
  Uchwała Nr IV/19/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  W związku ze zmianą w budżecie o kwotę 200 000 zł na drogę Zagórze, musimy również zmienić uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Głosować będziemy najpierw prognozę finansową w wersji zmienionej. W tej chwili Pani Skarbnik rozdała radnym nowe zmienione załączniki do prognozy finansowej II wersja i poprosiła o podmianę. W treści uchwały nic się nie zmienia , natomiast zmieniają się wszystkie 4 załączniki. Następnie wyjaśniła na czym polegają zmiany informując, że głosować będziemy nad uchwałą z nowymi załącznikami.
  Radni podmienili sobie załączniki i ponieważ żadnych pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem uchwały w całości z nowymi załącznikami.
  Uchwała Nr IV/20/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok.
  Ponieważ budżet gminy był omawiany na komisjach Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Radny Wykrota - dobrze , że znaleźliśmy pieniądze na drogę Zagórze, natomiast droga w Osełkowie pozostanie nie wykonana ponieważ w budżecie jest zbyt mała kwota.
  Wójt Gminy - na razie wpisane jest w budżecie na tę drogę 250 tys. zł., za ile pójdzie przetarg tego nie wiemy. Chcemy zaproponować etapowanie inwestycji. Inwestycja ma być dofinansowana z programu RPO. Jeśli przetarg pójdzie za wyższą cenę to będziemy się starać znaleźć pieniądze. Inwestycję w tym roku rozpoczniemy i być może środki te wystarczą. Będziemy działać w tym kierunku aby drogę Osełków w tym roku realizować. Zmniejszeniem dopłat do cen wody i ścieków, ewentualnie sprzedażą majątku gminnego musimy uzupełnić budżet.
  Radny Wykrota - zgłosił kilka uwag budżetu.
  -niestety ceny wody i ścieków będą musiały zdrożeć
  - nie podoba mi się dopłata do MZK Skarżysko 9 800 zł
  - zbyt dużo przeznaczamy na oświetlenie uliczne, dlatego radny proponował aby zgasić co drugą lampę
  Wójt Gminy - zaapelował do Rady Gminy aby dziś przyjęli zaproponowany budżet ze zmiana na Zagórze, ponieważ na ten moment i tak nie wiemy jak pójdą przetargi.
  Radny Wykrota - zapytał na co będą przeznaczone pieniądze w dziale 700- wykup działek.
  Wójt Gminy - na wykup dwóch działek wydzielonych w ub. roku pod pompownię ścieków w Czerwonej Górce .
  Radny Wykrota - w autokorekcie budżetu w dziale 750 zwiększyła się kwota o 30 000 zł, dlaczego.
  Wójt Gminy - są to środki na odprawę pracownika Pana Nicińskiego czyli 6 x kwota wynagrodzenia + niewykorzystany urlop wypoczynkowy + nagroda jubileuszowa.
  Radny Wykrota - dział 758 - rezerwa budżetowa 120 tys. zł. na co może być wykorzystana rezerwa budżetowa. Czy z rezerwy można skorzystać na wodociąg dla trzech gospodarstw domowych w Podzagnańszczu.
  Wójt Gminy - rezerwy nie można przeznaczyć na wynagrodzenia, nie można na dotacje, na inne cele można. W ub. roku rezerwa poszła w większości na remonty dróg. Rezerwa jest na nieprzewidziane wydatki.
  Radny Wykrota - poprosił o kolejne wyjaśnienie. W budżecie jest kwota 300 tys. zł na wyposażenie szkoły, czy Ministerstwo odda nam te pieniądze.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - na pewno wskazane jest dofinansowanie na wyposażenie szkoły, bo części sprzętu nie da się przenieść. Ministerstwo może dofinansować na pewno dostaniemy , tylko nie wiadomo jaką kwotę.
  Radny Wykrota - ceny wody i ścieków powinny ulec zmianie, czy można zdjąć środki z dopłaty do wody i ścieków.
  Wójt Gminy - świetną okazją do takiej dyskusji były komisje połączone. Takie zmiany możemy dokonać w trakcie roku i ja się do nich ustosunkuję pozytywnie. Jeśli radni uważają, że podwyżka cen wody i ścieków nie dotknie budżetów domowych mieszkańców gminy, to należy tę cenę podnieść. Tymczasem apeluję o rozsądek i proszę o przyjęcie budżetu w formie zaproponowanej. Później możemy pewne zmiany wprowadzić.
  Przewodniczący Rady - na komisji Pan Wójt prosił aby uchwalić budżet taki jaki jest. Wyszła sprawa drogi Zagórze, okazuje się, że w ciągu jednego dnia zostały pieniądze znalezione i dało się to zrobić. Mam na uwadze drogę Osełków bo na nią jest dofinansowanie unijne w kwocie 2 100 000 zł. Apeluję do radnych nie zapomnijmy o tym, bo tych środków nie możemy stracić. Zajmiemy się również wodą i ściekami.  Wójt Gminy - dotacja na drogę nie przepadnie ponieważ dotacja jest przeznaczona do wykorzystania w terminie X + 2 czyli w latach 2013-2015. Nie cofamy się przed realizacją drogi w Osełkowie, tylko nie chciałbym abyśmy tworzyli atmosferę napięcia bo ona jest niepotrzebna. Chodziło nam o to aby nie stracić możliwości realizacji drogi Zagórze, ponieważ mamy złe doświadczenia współpracy z powiatem.
  Radna Molendowska-Cieloch - jestem za budową drogi w Osełkowie. Ja w tym roku zagłosuję za budżetem i za wszystkimi drogami, ale proszę pamiętać, że ja też mam drogę Występa i w przyszłym roku będę chciała aby ta droga weszła również do budżetu. Więcej pytań do budżetu nie zgłoszono.
  Skarbnik Gminy - w związku ze zmianami proszę o poprawienie sobie uchwały budżetowej i w tym momencie podyktowała radnym zmiany jakie muszą sobie nanieść w swoich uchwałach i w załącznikach.
  Wszyscy radni nanieśli sobie poprawki.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2011 rok z poprawkami.

  Uchwała Nr IV/21/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się - 1 radny /14 obecnych)

  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi. Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr III/2010 z posiedzenia Rady Gminy w Łącznej z dnia 22 grudnia 2010 r. został przyjęty jednogłośnie, (za- 14 radnych/14 obecnych ).
  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne IV-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Łukasz Dąbek  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1534
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 1114 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna