A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr V/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 24 lutego 2011r.

  Protokół Nr V/2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 24 lutego 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,30

  Ad. 1
  Dnia 24 lutego 2011 roku odbyło się drugie w nowym roku i kolejne V-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  W posiedzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, przedstawiciele PCC Silicium Zagórze Pan Adam Brach i Pani Wiesława Łozicka, Urbanista p. Rafał Kozieł, przedstawiciele Komitetu Obrony Szkoły w Zaleziance, mieszkańcy Zalezianki, mieszkańcy Zagórza radni Gminy Łączna, sołtysi, przedstawiciele radia, telewizji, prasy.
  Na liście obecności podpisy złożyło 15 radnych czyli 100 % ustawowego składu Rady.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Tadeusza Fafarę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Informacja w sprawie inwentaryzacji mienia komunalnego.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie
  b) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
  c) o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
  d) o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance
  e) założenia Gimnazjum w Łącznej
  f) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Kielcach
  g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
  h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna
  i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna

  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Radny Dąbek - podtrzymywał wniosek z komisji o wykreślenie z porządku obrad p. 9 i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna. Uzasadnieniem wniosku było zbyt mało czasu na zapoznanie się z dokumentacją w tej sprawie tak dla Rady Gminy, jak również dla mieszkańców Zagórza.
  Wójt Gminy - zgodnie z prawem w zakresie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, były ustawowe terminy do wnoszenia wszelkich uwag. Mieszkańcy sołectwa Zagórze byli zapoznani z tym planem, odbyły się konsultacje społeczne, wszystkie aspekty tego planu były mieszkańcom przedstawione . Wnoszę aby Rada Gminy pozostawiła ten punkt w porządku obrad.
  Radny Fąfara - zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały intencyjnej, w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  Radny Wykrota - stwierdził, że uchwałę przed chwilą dostaliśmy i nie będzie głosował za uchwałą , w której zamiast konkretnych zapisów są kropeczki.
  Radca Prawny - po decyzji Rady Gminy z poprzedniej sesji, projekt uchwały w sprawie prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach został przesłany Kuratorowi Oświaty w celu zaopiniowania. Niestety, Kurator Oświaty wydał opinię negatywną ponieważ w/w Stowarzyszenie nie posiada w swoim statucie zapisu „prowadzenie szkół”. Jednakże szkoła może być przekazana niekoniecznie z dniem 1 września ale w każdym czasie.
  Pani Agnieszka Czerwińska - mieszkanka Zalezianki wobec tego bardzo prosiła Radę Gminy o poparcie wniosku radnego Fąfary o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały intencyjnej o przekazanie szkoły Stowarzyszeniu „Zalezianka”.
  Radny Kątny - popierał wniosek radnego Dąbka o skreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla Bukowej Góry. Prosił o dalszą dyskusję na ten temat w komisjach Rady Gminy jak również przez mieszkańców Zagórza i wrócić do sprawy ponownie na kolejnej sesji.


  Pan Adam Brach - Dyrektor Techniczny PCC Silicium obecny na sali obrad stwierdził, że ze strony prawnej wszystkie procedury zostały dotrzymane a trwały od roku 2004. Decyzja rady Gminy to jest to być albo nie być zakładu. Posiadane ekspertyzy wymagały wielu kosztownych przedsięwzięć. Bardzo proszę o podjecie dziś uchwały.
  Radny Litwiński - proszę nie sugerować, że Rada Gminy musi dziś uchwałę przyjąć. Nic się nie dzieje jeśli uchwała zostanie podjęta za miesiąc.
  Przedstawiciel PCC Silicium Pani Łozicka - całe postępowanie odbywało się w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie jest powiedziane o prawie do wnoszenia uwag do planu. Ścieżka prawna trwa od 2004 roku. W tym czasie wykonano szereg koniecznych opracowań, uzgodnień, opinii uzyskano szereg decyzji , koncesji, ekspertyz z których wynika, że prace strzałowe i inne roboty wykonywane oddziaływają na budynki mieszkalne. To jest fakt. Granica oddziaływać przebiega przed budynkami.
  Posiadamy wszystkie dokumenty, więc odsunięcie w czasie nic nowego nie wniesie i nic nie zmieni. Dla nas miesiąc czasu to jest bardzo dużo, a w dokumentacji nic się nie zmieni.
  Radny Kątny - ile było spotkań przedstawicieli Bukowej Góry z mieszkańcami w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
  Pani Łozicka - było spotkanie z Panem Urbanistą. Był ustawowy czas na wnoszenie uwag 2 miesiące i żadne uwagi nie wpłynęły. Nie rozumiem co może się zmienić teraz za miesiąc. Żadnych dokumentów nie będziemy tworzyć bo mamy już wszystkie wymagane dokumenty.
  Sołtys Zagórza Pan Piec - stwierdził, że Pani Łozicka nie mówi prawdy, że nie było uwag. Byli ludzie z ochrony środowiska , badali i stwierdzili, że są przekroczenia hałasu i zapylenia. Rada Sołecka Zagórza prosiła Urząd Gminy, pismem z dnia 4 lutego 2010r. o zwrócenie uwagi na hałas czy na zapylenie dla mieszkańców Zagórza. Do pisma nie odniesiono się.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - zapytał jak się mają dzisiejsze uwagi Państwa do uchwały czy do kwestii środowiska, w stosunku do uwag mieszkańców Zagórza proszących o poszerzenie terenów budowlanych w strefie , która kiedyś była ochronna. Z jednej strony mieszkańcy chcą aby tereny przyległe do Bukowej Góry udostępnić pod budowę a z drugiej strony Ci sami mieszkańcy protestują ze względu na zagrożenia hałasem czy zapyleniem. W całej gminie stosujemy te same parametry konsultacji społecznych odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Jeśli na konsultację w tej sprawie stawia się 9 osób, to jaki ma sens odkładanie dziś uchwalenia tej uchwały. Musimy też sobie uświadomić, że jest to największy zakład produkcyjny na terenie gminy i największy płatnik podatków. Przesunięcie w czasie eksploatacji złoża spowoduje, że nie będzie wpływać do gminy opłata eksploatacyjna czyli nie będzie dochodów. Zbytnia nadgorliwość w tej sprawie to jest strzelenie sobie samobója tak dla gminy jak również dla mieszkańców poprzez zablokowanie możliwości budowy na terenach byłej strefy ochronnej.
  Przewodniczący Rady - poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Dąbka ( popartego przez radnego Kątnego ) o skreślenie z porządku obrad p. 9 i) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, czyli kto jest za zdjęciem tego punktu z porządku obrad.
  Wniosek nie uzyskał poparcia Rady Gminy ( za- 6 radnych, przeciw – 7 radnych , wstrzymał się – 1, nie głosował - 1 ), w związku z tym p. 9 i) pozostał w porządku obrad.  Następnie Przewodniczący Rady wrócił do wniosku radnego Fafary o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały intencyjnej, w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  W tym momencie poprosił jednak Sekretarza Gminy o wyjaśnienie problemu uchwały w sprawie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zaleziance przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - zgodnie z decyzją Rady Gminy z dnia 10 lutego 2011r. projekt uchwały o prowadzeniu szkoły w Zaleziance przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach,Wójt Gminy przesłał do Kuratora Oświaty w celu zaopiniowania.
  Treść tego pisma Sekretarz Gminy przeczytał.
  W odpowiedzi otrzymaliśmy od Kuratora Oświaty, opinię negatywną z powodu braku zapisu w statucie Stowarzyszeniu o prowadzeniu szkół. Po uzyskaniu negatywnej opinii Kuratora zasadne wydaje się skreślenie z porządku obrad uchwały w p. 9 f) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu w Kielcach.
  Pani Agnieszka Czerwińska z Komitetu Obrony Szkoły w Zaleziance - ponowiła wniosek radnego Fąfary o wprowadzenie do porządku obrad uchwały intencyjnej, w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”., po spełnieniu przez Stowarzyszenie wymaganych warunków. Nie chcemy się odnosić do uchwały w sprawie prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Kielcach, ponieważ w naszym mniemaniu przebieg zdarzeń był manipulacją zmuszający nas do działania w niemożliwy do realizacji sposób. Jako Komitet Obrony Szkoły cały czas czynimy działania zmierzające do przejęcia i prowadzenia szkoły.
  Radna Chudzik - zareagowała na wypowiedziane przez Panią Czerwińską słowo „manipulacja”, o jaką manipulację chodzi.
  Pani Czerwińska - mieliśmy zbyt mało czasu, ponieważ wcześniej nie było konsultacji z mieszkańcami, pierwsza konsultacja była 14 stycznia br. Było to zbyt późno aby przeciwdziałać likwidacji szkoły. Mówiąc o manipulacji myślałam o terminach, które uniemożliwiały mieszkańcom działania w kierunku przejęcia szkoły przez Stowarzyszenie.
  Radny Fafara - ponowił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad w p. 9 f) w miejsce zdjętej uchwały, projektu uchwały intencyjnej, w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”. Uchwałę taką wszyscy radni dziś otrzymali.
  Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik - w tym momencie otrzymał projekt uchwały i po chwilowej analizie stwierdził. Nie możemy przyjąć takiej uchwały , dopiero po spełnieniu wymogów przez Stowarzyszenie można podejmować uchwałę o przekazaniu szkoły. Poza tym brak jest uzasadnienia do uchwały. Jeśli nawet Rada Gminy podejmie taką uchwałę, zostanie ona uchylona przez Wojewodę.
  Pani Czerwińska - kiedy jako stowarzyszenie spełnimy wymogi formalne wtedy Rada Gminy podejmie właściwą uchwałę. Potrzebujemy 1 miesiąc czasu. Mieliśmy 15 minut na sporządzenie uchwały i napisaliśmy ją sami, jeśli ma jakieś błędy możemy poprawić. Prosimy o podjęcie dziś uchwały intencyjnej, która w przyszłości przerodzi się w uchwałę właściwą.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła o przekazanie tej szkoły Stowarzyszeniu, bo to są nasze dzieci, to jest nasza gmina. Nie możemy być przeciwni, dajmy im szansę. Okażmy trochę serca tym ludziom, trochę serdeczności, pomóżmy im.
  Radny Litwiński - padł wniosek radnego Fąfary, proszę go przegłosować. Tendencje ogólnokrajowe są takie aby przekazywać inicjatywę mieszkańcom w sprawie szkół.
  Pani Jolanta Konarska - jako członek Komitetu Obrony Szkoły w Zaleziance , powiedziała, że macie prawo dać nam szansę prowadzenia szkoły przez Stowarzyszenie po spełnieniu odpowiednich warunków.
  Radca Prawny - chyba się nie rozumiemy, nikt nie jest temu przeciwny. Możemy szkołę przekazać ale po spełnieniu warunków przez Stowarzyszenie.
  Radna Chudzik - zaproponowała zmiany w tekście uchwały w § 1 wpisać , że Rada Gminy przekaże prowadzenie szkoły Stowarzyszeniu „Zalezianka” po spełnieniu warunków przez Stowarzyszenie.
  Pani Czerwińska - o to bardzo prosimy Radę Gminy.
  Przewodniczący Rady - przeprowadził kolejne głosowania w celu ustalenia porządku obrad sesji.
  Za skreśleniem p. 9 f) ponieważ jest negatywna opinia Kuratora Oświaty. (za- 15 radnych)
  Projekt uchwały z p. 9 f) wykreślono.
  W miejsce skreślonego p. 9 f) o wprowadzenie na wniosek radnego Fąfary projektu uchwały intencyjnej, w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  (za- 14 radnych, wstrzymał się – 1 radny).
  Projekt uchwały został wprowadzony.
  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono.
  Za przyjęciem porządku obrad po zmianach. (za 15 radnych).
  Porządek obrad z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od 10 lutego 2011 r. do 24 lutego 2011r. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6 i 7
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań, wniosków.
  Radny Nyga - zgłosił kilka wniosków.
  1/ apelował aby nie podnosić cen wody i ścieków ponieważ kolejni mieszkańcy nie będą chcieli się podłączyć do kanalizacji.
  2/ jak będzie wyglądał dojazd młodzieży i mieszkańców do Kielc po oddaniu drogi ekspresowej i jeśli nie będzie drogi dojazdowej Występa-Barcza.
  3/odnośnie budowy drogi powiatowej Jęgrzna wjazdy i mostki będą robione ze żwiru a nie z kostki brukowej.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - droga dojazdowa Wystepa-Barcza była przedmiotem rozmów z Marszałkiem Województwa p. Jarubasem i Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad p. Ewą Sayor. Do momentu wybudowania dojazdówki przewoźnicy będą musieli pokonywać ten odcinek dwa razy.
  W sprawie budowy drogi powiatowej Jęgrzna, projekt drogi przygotowywał Zarząd Dróg Powiatowych i wjazdów z kostki nie przewidziano. Będziemy się starać rozeznać temat i podjąć jakieś kroki wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Jak się to zakończy dziś nie wiadomo.
  Radna Molendowska-Cieloch - prosiła aby skontaktować się z przewoźnikami , wystosować pisma do przewoźników, aby zajęli stanowisko w sprawie przewozu mieszkańców z dniem zamknięcia drogi Występa-Kielce a ma to być 1 kwietnia br.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Ad. 8
  Informację w sprawie inwentaryzacji mienia komunalnego Gminy Łączna przedstawił członek Komisji Inwentaryzacyjnej radny Edmund Wykrota.
  Komisja Inwentaryzacyjna przedstawiła Radzie Gminy Łączna projekt sporządzonego spisu i karty inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia.
  Spisy i karty inwentaryzacyjne obejmują nieruchomości obrębu Występa w ilości 4 działek o pow. 0,7200 ha, obrębu geodezyjnego Łączna w ilości 11 działek o pow. 2,9300 ha i obrębu geodezyjnego Gózd w ilości 15 działek o pow. 3,9600 ha przeznaczone do komunalizacji na rzecz Gminy Łączna. Spisy i karty inwentaryzacyjne zostaną wyłożone przez okres 30 dni od 8 marca do 8 kwietnia 2011r. do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Łączna o czym mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie gminy.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Rada Gminy Łączna pozytywnie – bez uwag i zastrzeżeń zaopiniowała projekt komunalizacji mienia gminnego wyżej wymienionych obrębów.

  Ad. 9 a )
  Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie.
  Przewodniczący Rady poinformował , że na temat likwidacji szkół w naszej gminie odbyły się konsultacje społeczne, mieszkańcy zostali poinformowani. Radni również dyskutowali na te tematy na posiedzeniach komisji. Ostatnio na połączonym posiedzeniu komisji opowiedzieli się za likwidacją Szkoły Podstawowej w Klonowie. Zapytał czy są jakieś uwagi do projektu uchwały.
  O głos poprosiła Sołtys Klonowa Pani Alicja Sucheńska.
  Powiedziała, że zamiar likwidacji szkoły jest bolesny ale z powodu niżu demograficznego idą za tym względy ekonomiczne. Mieszkańcy Klonowa mieli tego świadomość i uważają, że dzieci będą bezpiecznie dowożone do innych szkół w celu kontynuacji nauki. Mieszkańcy proszą jednak o utrzymanie budynku szkoły, ponieważ odbywają się w nim zebrania kół gospodyń wiejskich, różne spotkania dla dzieci i dorosłych. Prosimy o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na utrzymanie w budynku szkoły świetlicy za co z góry dziękujemy.
  Radna Klonowa p. Chudzik - poparła wniosek Pani Sołtys oraz w imieniu własnym apelowała o utrzymanie budynku szkoły aby można było prowadzić tam zajęcia z dziećmi i młodzieżą.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o jego przegłosowanie.

  Uchwała Nr V/22/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się- 2 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi.
  Radny Zaskala p. Januchta - stwierdził, że swoje zdanie wyraził na komisji i nadal go podtrzymuje. Są tylko obawy rodziców o dowóz dzieci klas 0-III, czy będą dowożone łącznie ze starszymi dziećmi.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odpowiedział, że dzieci małe klas 0-III i dzieci starsze dowożone będą osobno.
  Sołtys Zagórza p. Piec - prosił w imieniu mieszkańców aby zwrócić uwagę na dowóz dzieci małych. Mieszkańcy również proszą aby utrzymać budynek, aby mieli się gdzie spotykać.
  Przewodniczący Rady - budynek szkoły będzie służył społeczeństwu, podobnie jak budynek szkoły w Klonowie. Zastanowimy się wspólnie jak zagospodarować budynki.
  Na razie jest to tylko uchwała intencyjna.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o jego przegłosowanie.

  Uchwała Nr V/23/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się- 2 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jakieś uwagi.
  Radny Zalezianki p. Fąfara - prosił aby dać czas mieszkańcom z Komitetu Obrony Szkoły na załatwienie spraw.
  Pani Agnieszka Czerwińska - zwróciła uwagę, że nie trzeba likwidować szkoły aby móc ją przekazać stowarzyszeniu. Tak mówi znowelizowana ustawa o systemie oświaty.
  Innych uwag nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o jego przegłosowanie.

  Uchwała Nr V/24/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się- 2 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały o zamiarze likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
  Przewodniczący Rady poprosił o pytania lub uwagi.
  Pani Urszula Niziołek - nauczycielka Gimnazjum w Zaleziance i jednocześnie Prezes ZNP przedstawiła propozycje związku zawarte w piśmie. ZNP nie widzi celowości likwidacji Gimnazjum. Prosiła o ustosunkowanie się Radcy Prawnego do tego pisma.
  Radca Prawny wziął do ręki po raz pierwszy pismo, przeczytał go i odpowiedział, że w tej chwili nie potrafi się do tego ustosunkować, musiałby się zapoznać dokładniej z dokumentacją jaka jest w Urzędzie.
  Wójt Gminy - radni zostali zapoznani z opinią, ale opinia związków zawodowych nie jest wiążąca dla Rady Gminy przy podejmowaniu tej uchwały.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że jest to tylko uchwała o zamiarze likwidacji szkoły, jeśli są jakieś uwagi, wątpliwości proszę kierować do Urzędu Gminy.
  Przewodniczący Rady następnie odczytał projekt uchwały i poprosił o jego przegłosowanie.
  Uchwała Nr V/25/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się- 2 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum w Łącznej.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do uchwały.
  Żadnych uwag nie zgłoszono, wobec czego przeczytał projekt uchwały i poprosił o jego przegłosowanie.
  Uchwała Nr V/26/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. M. Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść projektu uchwały i zapytał czy są uwagi.
  Pani Agata Moskal - odniosła się do Rady Gminy i do mieszkańców gminy jako całości z prośbą aby dać szansę, ponieważ czynione są wszelkie działania w celu dopełnienia formalności w zakresie rejestracji stowarzyszenia. Prosiła o pozytywne głosowanie nad uchwałą.
  Innych uwag nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr V/27/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Zebrani na sali mieszkańcy podziękowali Radzie Gminy za głosowanie oklaskami.
  Radny Januchta - prosił mieszkańców Zalezianki o merytoryczne przygotowanie dokumentów w celu przejęcia szkoły , aby nie zdarzyła się sytuacja jak ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu Kielce.
  Radna Molendowska- Cieloch - serdecznie podziękowała radnym za głosowanie i stwierdziła, że stowarzyszenie , które się zawiązało będzie szkołę wspaniale prowadzić.


  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  O głos poprosił radny Wykrota .
  Powiedział, że sprawdził co na ten temat mówią przepisy. Ustawa mówi, że nie musi być podział na dwie grupy: za udział w działaniu ratowniczym i za udział w szkoleniu pożarniczym.
  Twórca uchwały wprowadza podział na dwie grupy 18 zł i 9 zł.
  Do tej pory było za wszystko 15 zł. Radni na komisji opowiedzieli się za podwyżką ekwiwalentu dla strażaków. Radny uważał, że nie trzeba zmniejszać ekwiwalentu, a przynajmniej należy go utrzymać na tym samym poziomie, bo tylko pieniędzmi możemy przyciągnąć młodych strażaków.
  Radny Litwiński - jako oficer Państwowej Straży Pożarnej, popierał wniosek o podział ekwiwalentu na dwie grupy bo jak twierdził, że nie można porównywać szkolenia z akcją ratowniczą.
  Radna Chudzik - uważała, że trzeba wspierać OSP dlatego popierała wniosek z podziałem na dwie grupy z kwotami 18 zł i 15 zł.
  Przewodniczący Rady - prosił o przegłosowanie wniosku radnego Wykroty z podziałem na dwie grupy i ekwiwalentem 18 zł za udział w akcji ratowniczej i 15 zł za udział w szkoleniu pożarniczym. ( za- 13 radnych, wstrzymał się - 2 radnych ).
  W wyniku przegłosowania wniosku Przewodniczący Rady poprosił radnych o poprawienie sobie w projektach uchwał kwoty 9 zł na 15 zł., po czym przegłosowano całą uchwałę z naniesioną wcześniej poprawką.
  Uchwała Nr V/28/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 2 radnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min przerwę.

  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - przedstawił wniosek radnego Wykroty z komisji.
  I tak wysokość dopłaty z budżetu gminy dla indywidualnych gospodarstw domowych:
  § 3 p. 1 a) do każdego m3 wody - 0, 60 zł wobec czego cena byłaby 3,25 zł
  § 3 p. 1 b) do każdego m3 ścieków - 6,62 zł wobec czego cena byłaby 3,20 zł

  Radny Wisowaty - zgłosił inny wniosek ;
  Podtrzymuję wniosek co do wody, natomiast proponuję ścieki utrzymać na dotychczasowym poziomie bez zmian. Uzasadnił wniosek, podnosząc cenę ścieków i tak jest niezbyt duży zysk dla gminy a będzie to jakąś zachęta dla ludzi do dalszych podłączeń.
  Radny Wykrota - ustosunkował się do wniosku radnego Wisowatego. W wypadku Czerwonej Górki , Jęgrznej i Osełkowa zgadzam się , natomiast w wypadku Kamionek nie.
  Radny Nyga - proponował aby nie podnosić cen ani wody ani ścieków, bo nie będą się chcieli mieszkańcy podłączać do kanalizacji. Poza tym w wypadku wody nie wiadomo jak będzie z amortyzacją dlatego również nie podnosiłbym cen wody.
  Radny Wykrota - przypomniał, że ceny wody nie podnosiliśmy od 4 lat.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie wniosków.
  Za wnioskiem radnego Nygi aby nie podnosić cen wody ani ścieków ( za-2 głosy, przeciw-12, wstrzymał się -1 ) .
  Za wnioskiem radnego Wisowatego czyli cenę wody podnieść o 0,65 zł na 3,25 zł/m3 a ścieki pozostawić bez zmian (za- 10 głosów, przeciw-0, wstrzymał się – 1)
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z naniesioną poprawką i poprosił o głosowanie.
  Uchwała Nr V/29/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 9 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 5 radnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - temat ten był omawiany na komisjach, w międzyczasie przedstawiciele PCC Silicium przedstawili dokumentację w zakresie ekspertyz. Pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania do projektu uchwały.
  Radny Wykrota - stwierdził, że pracownicy „Bukowej Góry” sobie nie wyobrażają aby Bukowa Góra stanęła choć na 1 dzień. Opóźnienia w podejmowaniu decyzji mogą spowodować negatywne skutki dla Bukowej Góry a w konsekwencji niezrealizowanie budżetu gminy zaplanowanego na 2011 rok.
  Radny Zagórza p. Kątny - nie chciałbym wstrzymywać inwestycji na Bukowej Górze ale chciałbym, aby firma odnosiła się do ludzi z szacunkiem. Nie było prawdziwej konsultacji z mieszkańcami.
  Sołtys Zagórza p. Piec - możemy podważyć poczynania Bukowej Góry, bo nie zwraca się uwagi na mieszkańców zamieszkałych w pobliżu zakładu. Na prośbę mieszkańców zleciliśmy badania hałasu i zapylenia, które zostały wykonane. Mieszkańcy po prostu bronią się. Dlaczego Pan Wójt mówił, że zagrożeń dla mieszkańców nie ma.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - w tym momencie zareagował, że tak nie mówił bo zagrożenia są. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska po swoich badaniach przyznał rację, że są przekroczenia norm, są uciążliwości dla mieszkańców i zalecił wykonanie zabezpieczeń, które mają obniżyć szkodliwe skutki dla mieszkańców. Wykonanie zabezpieczeń to jest proces, który trwa w czasie. Kolejną kwestią jest to, że rozpoczęcie eksploatacji południowo-zachodniego złoża przesuwa znaczna część eksploatacji do samego wyrobiska, czyli mniejszy będzie negatywny wpływ na środowisko i mniejsze zagrożenia dla mieszkańców Zagórza. Z jednej strony musimy domagać się od nowego właściciela PCC Silicium, wykonania zaleceń WIOŚ a z drugiej strony musimy działać dla wspólnego dobra.
  Przedstawiciel PCC Silicium p. Łozicka - ja nie mówiłam, że nie ma zagrożeń, bo uciążliwości są w związku z czym musimy podejmować działania wyciszeniowe . Mamy wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy specjalistyczne . Należy iść w kierunku obudowy akustycznej sprzętów oraz wyciszenia pracy sprzętów. Działania w tym kierunku już podjęliśmy i będziemy dalej działać. Zrobiliśmy już obudowę akustyczną kruszarki i przesiewacza. Część urządzeń hałaśliwych zostanie zlikwidowana, natomiast część urządzeń pracuje w halach.
  Pani Łozicka wymieniała kolejno jakie działania zakład podjął w kierunku wyciszenia pracy sprzętów.
  Kiedy sołtys Zagórza p. Piec zadał kolejne szczegółowe pytanie Pani Łozickiej
  Przewodniczący Rady przerwał dyskusję, ponieważ mogłaby ona trwać jeszcze bardzo długo. Prosił aby tak szczegółowe pytania kierować do Zarządu firmy PCC. Tymczasem chodzi o to aby zając się uchwałą i uchwalić zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Bukowa Góra II.
  Na sali obrad jest obecny Pan Urbanista i jeżeli Pan Urbanista na wnioski mieszkańców, poszerzył tereny budowlane to chyba nie ma aż tak dużych uciążliwości, skoro mieszkańcy tam właśnie domagali się terenów pod zabudowę.
  Mieszkaniec Zagórza p. Obara Piotr - prosił o odsunięcie w czasie na 1 miesiąc uchwalenia zmiany planu i w tym czasie aby Bukowa Góra ustosunkowała się do tematu.
  O głos poprosił Pan Urbanista Rafał Kozieł - poinformował , że w tekście uchwały wkradł się błąd „literówka” w § 20 p. 7 powinno być 1500 m2 i prosił o jego poprawienie.
  Radny Kątny - zadał pytanie w związku z § 38 p. 10 czyli nie można budować elektrowni wiatrowych.
  Pan Urbanista - potwierdził, że nie można budować elektrowni wiatrowych na całym terenie planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowa Góra II” z powodu, że obszar ten jest zbyt mały. Natomiast małą elektrownię wiatrową dla własnych potrzeb można budować.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z naniesioną poprawką i poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr V/30/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.02.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw- 3, wstrzymało się – 0 radnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Przed zakończeniem obrad radna Monika Pająk - zgłosiła wniosek w sprawie dotacji do cen wody. Zaproponowała kwotę zaoszczędzoną z dotacji do wody w związku z podwyżką cen wody, przeznaczyć w całości na budowę drogi Osełków. Prosiła o przegłosowanie wniosku.
  Radny Kątny - poparł wniosek radnej Pająk.
  Radna Chudzik - również poparła wniosek radnej Pająk
  Radny Litwiński - stwierdził, że tak nie można, wszystkie pieniądze wchodzą do budżetu gminy i Pan Wójt wnioskuje w zmianach budżetu na co je przeznaczyć.
  Wójt Gminy - w tym momencie zareagował i uspokoił radnych, że nie widzi problemu, przyjmuje do wiadomości wniosek radnej i przygotuje zmiany budżetu zgodnie z wnioskiem bo wszystkie drogi są potrzebne.
  Przewodniczący Rady - poprosił wobec tego o przegłosowanie wniosku radnej Moniki Pająk. (za - 11 radnych ).


  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi. Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr IV/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011 r. został przyjęty większością głosów. (za- 11 radnych)

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne V-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Tadeusz Fąfara
  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1535
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 1627 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna