A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • U C H W A Ł A Nr IV/19/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.  U C H W A Ł A Nr IV/19/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 10 lutego 2011r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2011 rok.

  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :

  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2011 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik do uchwały Nr IV/19/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011r.

  Plan Pracy Rady Gminy Łączna
  na 2011 rok

  1. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok.
  2. Reorganizacja sieci szkół w związku z oddaniem kompleksu oświatowego.
  3. Decyzja Rady Gminy w sprawie zagospodarowania budynków po zlikwidowanych szkołach.
  4. Przyjęcie rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Łączna.
  5. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2011 rok.
  6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
  7. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie w roku 2010.
  8. Zaawansowanie prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
  9. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy, nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu.
  10. Promocja gminy, imprezy gminne, dożynki itp.
  11. Ocena stanu dróg na terenie gminy i stanowisko Rady Gminy w sprawie remontów dróg.
  12. Gospodarka komunalna w gminie, gospodarka wodno-ściekowa, dalszy etap budowy kanalizacji.
  13. Zaawansowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich.
  14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2011roku.


  15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  16. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizacja programów z dofinansowaniem unijnym.
  17. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
  18. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu na wniosek Wójta Gminy.
  19. Sprawy różne wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy oraz realizacji inwestycji.


  U Z A S A D N I E N I E

  Na podstawie § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  Data wprowadzenia: 2011-03-28 1549
  Data upublicznienia: 2011-03-28
  Art. czytany: 715 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna