A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VI/32/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 r.

  UCHWAŁA NR VI/32/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 31 marca 2011 r.
  w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła”
  w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III
  i oddziałem przedszkolnym
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), art. 5c pkt 1 i art. 59 ust. 1,2,3
  ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
  z późn. zm. ), po uzyskaniu opinii nr KO II 542/46/11 z dnia 2 marca 2011 roku
  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, Rada Gminy Łączna uchwala , co
  następuje:
  § 1. Przekształca się z dniem 31 sierpnia 2011 roku Szkołę Podstawową im. Armii
  Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej
  w Zagórzu z oddziałami I-III i oddziałem przedszkolnym.
  § 2. Uczniowie zlikwidowanej Filii Szkoły będą kontynuować naukę w Szkole
  Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej.
  § 3. 1. Mienie ruchome znajdujące się w zlikwidowanej Filii Szkoły zostanie
  rozdysponowane zgodnie z zarządzeniem Wójt Gminy Łączna.
  2. Mienie nieruchome, na które składa się budynek likwidowanej Filii Szkoły i działka
  pozostaje własnością Gminy Łączna.
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: LHKQX-KDWAG-JQFER-HVNPM-FIXKY. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr VI/32/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 roku
  Zgodnie z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, szkoła
  publiczna może być zlikwidowana po zasięgnięciu opinii Świętokrzyskiego Kuratora
  Oświaty, z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu
  przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej
  tego samego typu. W dniu 24 lutego 2011 roku Rada Gminy Łączna podjęła Uchwałę Nr
  V/23/2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
  Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu
  z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.
  O zamiarze przekształcenia Szkoły w ustawowym terminie zawiadomiono
  Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, nauczycielskie związki zawodowe oraz
  w skuteczny sposób rodziców uczniów (oprócz zebrań wiejskich do każdego rodzica
  przesłano - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - informacje o przyczynach
  przekształcenia Szkoły, planowanej nowej sieci szkół, organizacji dowozu dzieci oraz
  warunkach kontynuowania nauki w nowej szkole).
  Pismem nr KO II 542/46/11 z dnia 2 marca 2011 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty
  nie wniósł zastrzeżeń odnośnie zamiaru likwidacji filii w Zagórzu w/w Szkoły. Główną
  przyczyną likwidacji szkoły są warunki demograficzne w obwodzie szkoły -aktualnie
  w szkole w oddziałach 0-III naukę pobiera 32 uczniów. Po likwidacji Filii Szkoły
  uczniowie będą mogli kontynuować naukę jednostce macierzystej, w Szkole
  Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej. Kontynuacja nauki
  w szkole macierzystej sprawi, że liczba uczniów w oddziałach będzie na poziomie 18 –
  25 uczniów/oddział. Aktualnie w oddziałach I-III naukę pobiera średnio od 16-20
  uczniów.
  Nie spowoduje to pogorszenia warunków nauki w tych szkołach a przychodzącym
  uczniom zapewni większy rozwój społeczny, możliwość korzystania z obiadów
  w stołówce, możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej, z multimedialnego centrum
  bibliotecznego oraz bogatej oferty zajęć edukacyjnych w sali gimnastycznej i bazy
  rekreacyjno - sportowej. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz odejście od nauki
  w klasach łączonych wpłyną pozytywnie na poziom kształcenia.
  Gmina zapewni bezpłatny dowóz i pełną opiekę w czasie dowozu oddzielnym
  środkiem transportu przeznaczonym wyłącznie dla uczniów oddziałów 0-III, a dzięki
  funkcjonalnemu rozmieszczeniu przystanków autobusowych droga pokonywana pieszo
  przez dziecko nie przekroczy 500 m. Ponadto, sprawna organizacja dowozu
  zagwarantuje, że dzieci bezpośrednio po przyjeździe do szkoły rozpoczynać będą naukę.
  Część nauczycieli, którzy nie nabyli praw emerytalnych może znaleźć zatrudnienie
  w świetlicy nowo wybudowanej szkoły, część może świadczyć opiekę podczas dowozu
  dzieci do szkoły a pozostałym wypłacone zostaną odprawy.


  Data wprowadzenia: 2011-04-11 0856
  Data upublicznienia: 2011-04-11
  Art. czytany: 1582 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna