A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE Nr 7/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 10 marca 2011r.

  ZARZĄDZENIE Nr 7/2011

  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 10 marca 2011r.


  w sprawie sporządzenia Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Łączna
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  i w czasie wojny.


  Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Nr Z-1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny zarządzam, co następuje:  § 1

  W celu ustalenia czynności dotyczących przygotowania i działania organów
  Gminy Łączna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zapewnienia sił i środków niezbędnych do ich wykonania sporządza się Plan Operacyjny Funkcjonowania Gminy Łączna w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, zwany dalej POFG.

  § 2

  1. Do sporządzenia POFiG wyznaczam zespół w składzie:
  1) kierownik zespołu – Mirosław Kopytek – sekretarz gminy,
  2) z-ca kierownika zespołu – Marek Bogucki – koordynator ds. obronnych,
  3) członkowie zespołu:
  a) kierownicy wydziałów Urzędu Gminy Łączna,
  b) kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
  2. Członek zespołu może za zgodą kierownika zespołu wyznaczyć swojego
  przedstawiciela do udziału w pracach przy sporządzaniu POFG.
  3. Zespół sporządzi POFG w trybie i na zasadach określonych w Wytycznych Wojewody Świętokrzyskiego do aktualizacji planów operacyjnych
  funkcjonowania organów administracji publicznej województwa świętokrzyskiego
  w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, stanowiących
  załącznik nr 1 do zarządzenia wojewody Świętokrzyskiego nr Z-1/2010 z dnia
  25 sierpnia 2010r.  § 3

  1. Kierownika zespołu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1, czynię odpowiedzialnym za organizowanie i koordynowanie prac planistycznych zespołu oraz uzgodnienie poszczególnych części planu z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 30 kwietnia 2011r.

  2. Członków zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zobowiązuję do sporządzenia kart realizacji zadań operacyjnych w zakresie działań i zadań realizowanych przez podległe im wydziały Urzędu Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

  § 4

  Sposób sporządzenia kart realizacji zadań operacyjnych stanowiących część składową POFG, określających szczegółowe procedury postępowania osób lub komórek organizacyjnych bezpośrednio realizujących zadania operacyjne oraz podmioty współuczestniczące w realizacji tych zadań i niezbędne do tego dokumenty, ustalony zostanie podczas szkolenia obronnego dla członków zespołu.

  § 5

  Zgodnie z harmonogramem zasadniczych przedsięwzięć w zakresie aktualizacji planów operacyjnych funkcjonowania województwa i organów samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr Z-1/2010 z dnia 25 sierpnia 2010r. - zatwierdzenie POFG przez Wojewodę Świętokrzyskiego nastąpi w dniu 25 maja 2011r.

  § 6

  W trakcie prac związanych z aktualizacją planów operacyjnych należy uwzględnić wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy.

  § 7

  Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników podległych jednostek organizacyjnych do udzielania na wniosek przewodniczącego zespołu wszechstronnej pomocy w zakresie prowadzonych prac określonych niniejszym zarządzeniem.

  § 8

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Data wprowadzenia: 2011-04-29 1020
  Data upublicznienia: 2011-04-29
  Art. czytany: 1618 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna