A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory ławników
 • Wybory ławników ( na kadencję 2012 – 2015 )

  Wybory ławników
  ( na kadencję 2012 – 2015 )

  Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku bieżącego roku Rada Gminy Łączna powinna dokonać wyboru nowych ławników w głosowaniu tajnym.
  Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach ustalił, że Rada winna wybrać 1 ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Skarżysku-Kamiennej ( w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 0 ).
  Przed przystąpieniem do wyborów Rada Gminy Łączna powoła zespół, który przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
  Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z póżn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  Ławnikiem nie może być:
  1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4) adwokat i aplikant adwokacki,
  5) radca prawny i aplikant radcowski,
  6) duchowny,
  7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
  8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
  9) radny gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

  Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

  Kandydatury należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011 r. w Biurze Rady Gminy Łączna, budynek Nr 2 Urzędu, pokój nr 5.

  Do zgłoszenia należy dołączyć:
  1. 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
  osobistych,
  2. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  3. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
  4. zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

  Wzory ankiet można pobrać ze strony BIP Urzędu lub w Biurze Rady Gminy Łączna, budynek Nr 2 Urzędu, pokój nr 5.


  Data wprowadzenia: 2011-05-24 1446
  Data upublicznienia: 2011-05-24
  Art. czytany: 1966 razy

  » Karta zgłoszeń - rozmiar: 52736 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna