A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r.
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu samochodu Opel - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
» Ogłoszenie o przetargu ciągnika rolniczego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VI/40/2011 RADY GMINY W ŁĄCZNEJ z dnia 31 marca 2011 r.

  UCHWAŁA NR VI/40/2011
  RADY GMINY W ŁĄCZNEJ
  z dnia 31 marca 2011 r.
  zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24
  lutego 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II' na obszarze gminy
  Łączna.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust.
  1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
  przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), po przedłożeniu przez
  Wójta Gminy Łączna projektu uchwały, Rada Gminy w Łącznej uchwala , co
  następuje:
  § 1. W uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011
  r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II' na obszarze gminy Łączna
  wprowadza się następujące zmiany:
  1. w § 20 ust. 2 uchwały dopisuje się punkt 8 w brzmieniu: 'ustala się min.
  1 miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, lub min. 2 miejsca
  parkingowe na każde rozpoczęte 100m2 powierzchni użytkowej lokali
  usługowych'.
  2. § 24 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
  'Jako warunki zagospodarowania określa się:
  1) utrzymanie istniejącej zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej lub
  usługowej z możliwością jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy
  i odbudowy, z uwzględnieniem ustaleń wynikających z § 20 ust. 2 pkt. 4, 5,
  6, 7, 8 i ust. 3,
  2) dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej na terenach
  oznaczonych symbolem R, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa
  rolnego związanego w tą zabudową przekracza średnią powierzchnię
  gospodarstwa rolnego w gminie Łączna oraz działka na której lokalizowana
  będzie taka zabudowa będzie posiadała uregulowany dostęp do drogi
  publicznej, z uwzględnieniem ustaleń wynikających z § 20 ust. 2 pkt. 4, 5, 6,
  7, 8 i ust. 3,
  3) w terenach oznaczonych symbolem R1 obowiązuje zakaz realizacji
  zabudowy zagrodowej,
  Id: XEFYO-XJZAW-HGKLJ-GEIVO-XHWVB. Podpisany Strona 2
  4) zachowanie śródpolnych zadrzewień i zakrzewień oraz zieleni łęgowej,
  5) dopuszcza się możliwość uzupełnień zabudowy w istniejących
  siedliskach, realizację obiektów i urządzeń wyłącznie związanych
  z prowadzoną gospodarką rolną oraz jej obsługą, zalesienia niektórych
  użytków niskich klas bonitacyjnych,
  6) wprowadza się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gleb
  i wód powierzchniowych.'
  3. § 38 ust. 6 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 'na obszarze objętym zmianą
  planu dopuszcza się lokalizację obiektów z urządzeniami infrastruktury
  telekomunikacyjnej przy uwzględnieniu dopuszczalnych poziomów pól
  elektromagnetycznych jakie muszą być spełnione dla terenów przeznaczonych
  pod zabudowę mieszkaniową i miejsc przebywania dla ludzi, oraz jeżeli taka
  inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem terenów
  oznaczonych symbolem ZL.'
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 3. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
  Id: XEFYO-XJZAW-HGKLJ-GEIVO-XHWVB. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Niniejszą uchwałę podejmuje się w celu sprostowania oczywistych omyłek
  popełnionych w Uchwale Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24
  kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
  przestrzennego terenu górniczego 'Bukowa Góra II' na obszarze gminy
  Łączna, które powstały w wyniku redagowania uchwały w edytorze aktów
  prawnych XML.
  W wyniku analizy w/w uchwały przez Nadzór Wojewody
  Świętokrzyskiego wskazane zostały omyłki, która mogą w przyszłości
  stanowić trudność w interpretacji zapisów zmiany planu. Wskazane omyłki
  nie stanowią naruszenia obowiązujących przepisów prawa, jednakże należy
  je skorygować w drodze niniejszej uchwały w celu właściwej interpretacji
  zmiany planu.


  Data wprowadzenia: 2011-05-25 0910
  Data upublicznienia: 2011-05-25
  Art. czytany: 839 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna