A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
» Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostarczenie dwóch tablic promocyjnych
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna” – Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Kamionkach
» Uchwała Nr VI/35/2019 Rady Gminy Łączna z dnia 11 kwietnia 2019 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» UCHWAŁA NR VI/34/2019 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory ławników
 • Nowe zasady zgłaszania kandydatów na ławników obowiązujące od dnia 14 czerwca br.

  Uwaga:

  Informujemy, że w dniu 30 maja br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, która znacząco zmienia zasady zgłaszania kandydatów na ławników. Ustawa ta wchodzi w życie 14 czerwca br., co oznacza, że od tego dnia zasady zgłaszania kandydatów na ławników ulegają istotnej zmianie. Dodatkowo informujemy, że w dniu 9 czerwca br. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. W związku z tym, że w/w rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 14 czerwca br. zmianie ulegnie także wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika.

  Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Sprawiedliwości, dokumenty złożone do dnia 13 czerwca br. przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów będą uznawane za prawidłowe w momencie wyboru.

  Zasady zgłaszania kandydatów na ławników obowiązujące od dnia 14 czerwca br.

  Kto może zgłosić kandydata?
  Kandydatów na ławników ( do 30 czerwca 2011 roku) zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


  Kto może być ławnikiem?
  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
  1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2) jest nieskazitelnego charakteru,
  3) ukończył 30 lat,
  4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
  5) nie przekroczył 70 lat,
  6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
  8) do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca się szczególną znajomością spraw pracowniczych

  Ławnikiem nie może być:
  1) osoba zatrudniona w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2) osoba wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3) funkcjonariusz Policji oraz inna osoba zajmująca stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4) adwokat i aplikant adwokacki,
  5) radca prawny i aplikant radcowski,
  6) duchowny,
  7) żołnierz w czynnej służbie wojskowej,
  8) funkcjonariusz Służby Więziennej,
  9) radni gminy, powiatu i województwa.

  Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie

  Jakie dokumenty należy złożyć?
  Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:
  1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego
  6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji
  7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

  Dokumenty wymienione w pkt. 1—4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
  Data wprowadzenia: 2011-06-29 1332
  Data upublicznienia: 2011-06-29
  Art. czytany: 1607 razy

  » nowa karta zgłoszenia ŁAWNICY - rozmiar: 57856 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2011-06-29
  1. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  2. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna