A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR VIII/65/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 24 czerwca 2011 r.

  UCHWAŁA NR VIII/65/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 24 czerwca 2011 r.
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla
  przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez
  podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 80 ust. 4 i
  art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr
  256, poz. 2572 z późń. zm.) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. Niniejsza uchwała reguluje:
  1. Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Łączna dla
  prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące do sektora
  finansów publicznych:
  a) publicznych przedszkoli,
  b) publicznych szkół podstawowych,
  c) niepublicznych przedszkoli,
  d) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których
  realizowany jest obowiązek szkolny.
  2. Tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu gminy Łączna dla
  osób prowadzących na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty:
  a) publiczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu lub
  oddziale przedszkolnym,
  b) niepubliczne wychowanie przedszkolne w innych formach niż w przedszkolu
  niepublicznym i oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole o uprawnieniach
  szkoły publicznej.
  § 2. Przedszkole publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. a) otrzymuje z budżetu
  Gminy Łączna dotację ustalaną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 2 ustawy o systemie
  oświaty.
  § 3. Szkoła publiczna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. b) otrzymuje z budżetu Gminy
  kwotę dotacji na każdego ucznia, ustaloną zgodnie z przepisem art. 80 ust. 3 ustawy
  o systemie oświaty.
  § 4. 1) Przedszkole niepubliczne, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. c), otrzymuje
  z budżetu Gminy Łączna dotację w kwocie na każdego ucznia, ustalonej zgodnie z art.
  90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.
  Id: MRJMD-DDWLP-APBEX-XEGJT-ZJTHO. Podpisany Strona 2
  § 5. Szkoła niepubliczna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. d), w której realizowany
  jest obowiązek szkolny otrzymuje z budżetu Gminy Łączna kwotę dotacji, ustalonej
  zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty.
  § 6. 1) Osoba prowadząca publiczne wychowanie przedszkolne w innych formach,
  o której mowa w § 1 ust. 2 pkt. a), otrzymuje z budżetu Gminy Łączna na każdego
  ucznia ustaloną zgodnie z art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty, ponosi gmina.
  § 7. 1) Osoba prowadząca niepubliczne wychowanie przedszkolne w innych
  formach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt b) otrzymuje z budżetu Gminy Łączna na
  każdego ucznia dotację ustaloną zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawie o systemie oświaty.
  § 8. 1. Dotacja z budżetu Gminy udzielana jest na wniosek podmiotu, o którym
  mowa w § 1.
  2. Wniosek o przyznanie dotacji rozpatrywany jest do dnia 31 października roku
  poprzedzającego udzielenie dotacji.
  3. Przyznana kwota dotacji stanowi podstawę do ujęcia w projekcie budżetu Gminy.
  4. Wójt Gminy Łączna informuje podmiot, o którym mowa w § 1 o kwocie
  przyznanej dotacji, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie dotacji.
  5. W przypadku podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych, który
  rozpocznie prowadzenie szkoły, przedszkola lub punktu przedszkolnego w trakcie roku
  budżetowego, wniosek o którym mowa w ust 1. należy złożyć najpóźniej na 30 dni
  przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania placówki.
  6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy dotacji określającej prawa
  i obowiązki stron umowy.
  7. Umowa dotacji zostaje podpisana w terminie 14 dni od dnia uchwalenia budżetu
  Gminy.
  § 9. Przyjmuje się następujący tryb udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów
  o których mowa w § 1:
  1) Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej i prowadzącej działalność na
  terenie Gminy Łączna publicznej szkoły, publicznego przedszkola, o których mowa
  w § 1 ust. 1 pkt. a) i b) albo dla osoby prowadzącej inne formy publicznego
  wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt a) jest złożenie do
  organu dotującego przez organ prowadzący najpóźniej do dnia 30 września roku
  poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji należnej
  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  2) Warunkiem udzielenia dotacji dla rozpoczynającej i prowadzącej działalność na
  terenie Gminy Łączna niepublicznej szkoły, niepublicznego przedszkola, o których
  mowa w § 1 ust. 1 pkt. c), d) albo dla osoby prowadzącej inne formy niepublicznego
  wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. b) jest złożenie do
  organu dotującego przez organ prowadzący najpóźniej do dnia 30 września roku
  poprzedzającego rok udzielenia dotacji, wniosku o udzielenie dotacji należnej
  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  Id: MRJMD-DDWLP-APBEX-XEGJT-ZJTHO. Podpisany Strona 3
  3) Dotacja ustalona na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1) i ust. 2)
  przekazywana jest od następnego roku budżetowego, w dwunastu częściach lub co
  miesiąc od miesiąca, w którym rozpoczęto działalność, na wskazany rachunek
  bankowy szkoły, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
  4) O wysokości kwoty dotacji należnej na ucznia Wójt Gminy Łączna informuje
  pisemnie organ prowadzący szkołę do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok
  udzielenia dotacji. Wysokość kwoty dotacji w roku 2011 Wójt Gminy Łączna określi
  zarządzeniem, w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.
  5) Wysokość wypłacanej dotacji korygowana jest co miesiąc w oparciu o informacje
  przekazywane przez organ prowadzący o aktualnej liczbie uczniów.
  6) Podmiot dotowany przedstawia w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
  miesiącu, którego dotyczy, comiesięczną informację o liczbie uczniów (
  w przypadku przedszkoli o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a) i c) oraz innych form
  wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 ust. 2, także informacji o liczbie
  uczniów zamieszkałych poza terenem Gminy Łączna) oraz o aktualności prawa do
  otrzymania dotacji, a także o wysokości otrzymanej od początku roku dotacji,
  składanej do 10 dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po
  miesiącu otrzymania pierwszej raty dotacji zgodnie ze wzorem
  stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, jeżeli w informacji wykazano
  uczniów mieszkających poza terenem Gminy Łączna, do informacji należy dołączyć
  imienny wykaz dzieci zamieszkałych poza Gminą Łączna z podaniem ich daty
  urodzenia i miejsca zamieszkania.
  7) Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana będzie na poczet dotacji udzielanej
  na miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.
  8) Informacja o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty
  kolejnych rat dotacji. O wstrzymaniu wypłat kolejnych rat dotacji Wójt Gminy
  Łączna powiadamia niezwłocznie drogą pisemną organ prowadzący.
  9) Podmiot dotowany przedstawia roczne rozliczenie z otrzymanych dotacji,
  z uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji,
  w terminie do dnia 31 stycznia - za okres od początku do końca poprzedniego roku
  kalendarzowego, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej
  uchwały.
  10) Informacja z ust. 6) jest podstawą do rozliczenia dotacji miesięcznej przekazanej
  za każdy miesiąc roku budżetowego.
  11) Informacja z ust 6) z kolejnych miesięcy roku stanowi podstawę ostatecznego
  rozliczenia dotacji przekazanej za rok budżetowy.
  12) Ustalona kwota zobowiązania Gminy Łączna z tytułu wyrównania dotacji należnej
  za rok budżetowy przekazywana jest na rachunek bankowy szkoły, przedszkola lub
  osoby prowadzącej inne formy wychowania przedszkolnego w terminie do 31
  stycznia roku, w którym dokonywane jest rozliczenie dotacji.
  Id: MRJMD-DDWLP-APBEX-XEGJT-ZJTHO. Podpisany Strona 4
  13) Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku,
  w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
  14) W przypadku przekazania lub likwidacji szkoły, przedszkola lub innej formy
  wychowania przedszkolnego wymienionych w § 1 i wstępującej nadpłaty dotacji
  podmiot prowadzący szkołę, przedszkole lub inną formę wychowania
  przedszkolnego zobowiązany jest w terminie 30 dni od dnia zakończenia
  działalności, do zwrotu nadpłaconej dotacji.
  15) Dotacje w części niewykorzystanej lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
  oraz pobrane nienależnie podlegają zwrotowi do budżetu Gminy Łączna na zasadach
  określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
  § 10. 1. Dotacja z budżetu Gminy Łączna może być wykorzystana tylko i wyłącznie
  na realizację zadań określonych w ustawie o systemie oświaty.
  2. Gminie Łączna przysługuje prawo kontroli realizacji dotowanego zadania.
  3. Kontroli dokonują pracownicy Urzędu Gminy Łączna na podstawie imiennego
  pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Łączna.
  § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: MRJMD-DDWLP-APBEX-XEGJT-ZJTHO. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do uchwały Nr VIII//65/ 2011 Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011r.
  Art. 80 ust. 4 ustawy o systemie oświaty stanowi, że organ stanowiący jednostki
  samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa
  w ust. 2-3b, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  uwzględniając w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które
  powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej
  wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.
  W dniu 21 marca 2011 roku Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka
  zwróciło się do Rady Gminy Łączna z wnioskiem o przejęcie z dniem 1 września
  2011r. Szkoły Podstawowej w Zaleziance o strukturze organizacyjnej klas I-VI wraz
  z oddziałem przedszkolnym.
  W dniu 31 marca br. Rada Gminy Łączna podjęła uchwałę w sprawie przekazania
  prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
  Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
  W uwagi na powyższe zachodzi konieczność uregulowania trybu udzielania
  i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
  i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące do sektora
  finansów publicznych w oparciu o aktualną liczbę dzieci.
  Id: MRJMD-DDWLP-APBEX-XEGJT-ZJTHO. Podpisany Strona 2
  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011 r.
  Zalacznik1.pdf
  Wniosek o przyznanie dotacji na rok ............................
  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/65/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011 r.
  Zalacznik2.pdf
  Rozliczenie wykorzystania dotacji za okres od dnia .................. 20...... r. do dnia
  ................... 20........... r.
  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/65/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 24 czerwca 2011 r.
  Zalacznik3.pdf
  Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Łączna na realizację zadań
  związanych z bieżącą działalnością szkoły, przedszkola lub innej formy
  wychowania przedszkolnego za 20 ........ rok.


  Data wprowadzenia: 2011-08-08 1350
  Data upublicznienia: 2011-08-08
  Art. czytany: 1084 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna