A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA Nr IX/80/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 05 sierpnia 2011r.

  UCHWAŁA Nr IX/80/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 05 sierpnia 2011r.


  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.


  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1
  i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:


  § 1

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

  § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łączna.

  UZASADNIENIE
  Do Uchwały Nr IX/80/2011
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 05 sierpnia 2011

  Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych o nr ewidencyjnym działek nr 2, 4, 6, 8, 45, 46, 47, 51/1, 52, 215, 229 położonych w sołectwie Zalezianka wystąpili ich właściciele: Jadwiga, Andrzej, Paweł i Piotr Kwiatkowski zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekształceniem tych działek. Na powyższą okoliczność ma zostać sporządzona umowa notarialna. Przekształcony teren inwestorzy planują przeznaczyć na teren inwestycyjny pod budownictwo i działalność przemysłowo-usługowo–handlową. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie działalności inwestycyjnej.
  W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę.
  Należy dokonać również czynności o których mowa w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. teren objęty zmianą planu nie jest wyznaczony w zmianie studium pod sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.
  Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uznano, że są one niezgodne ze Studium. Należy podjąć działania zmierzające do doprowadzenia zgodności dokumentów planistycznych. W tym celu podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2011-08-10 1450
  Data upublicznienia: 2011-08-10
  Art. czytany: 710 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna