A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
 • Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 kwietnia 2011 r.

  UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
  z dnia 11 kwietnia 2011 r.
  w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  Na podstawie art. 182 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
  § 1. Uchwała określa:

  1) sposób zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz wzór zgłoszenia;

  2) zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych;

  3) tryb przeprowadzania losowania członków obwodowych komisji wyborczych

  — w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
  § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1) Kodeksie wyborczym — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 i Nr 26, poz. 134);

  2) komisji — należy przez to rozumieć obwodową komisję wyborczą;

  3) obwodzie odrębnym — należy przez to rozumieć obwód głosowania utworzony w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym, areszcie śledczym i w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu;

  4) pełnomocniku wyborczym — należy przez to rozumieć pełnomocnika wyborczego lub osobę upoważnioną przez pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego,
  - 2 -

  którego listę kandydatów na posłów, posłów do Parlamentu Europejskiego, kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub kandydata na senatora zarejestrowano na obszarze okręgu wyborczego właściwego dla danego obwodu głosowania;

  5) wójcie — należy przez to rozumieć także burmistrza i prezydenta miasta.

  § 3. 1. Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują wójtowie.
  2. Pełnomocnik wyborczy dokonuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji na druku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
  3. Zgłoszenie zawiera:

  1) nazwę komitetu wyborczego, który dokonuje zgłoszenia;

  2) imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL kandydata na członka komisji;

  3) numer obwodu głosowania i nazwę miejscowości, w której znajduje się komisja;

  4) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na powołanie w skład wskazanej komisji.

  4. Zgłoszenie podpisuje pełnomocnik wyborczy, zaś kandydat na członka komisji podpisuje zgodę na powołanie go w skład wskazanej komisji. Kandydat na członka komisji może także wyrazić zgodę na kandydowanie, podpisując odrębny dokument, w którym poza oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie zostaną zawarte informacje określone w ust. 3.
  5. Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia to upoważnienie lub jego kopię. Kopię uwierzytelnia pracownik urzędu gminy, po okazaniu mu oryginału upoważnienia.
  § 4. 1. Zgłoszenie może dotyczyć więcej niż jednej komisji w danej gminie.
  2. Każdy z kandydatów może być zgłoszony tylko do jednej, wskazanej w zgłoszeniu, komisji. W razie zgłoszenia tego samego kandydata do więcej niż jednej komisji rozpatrywane jest tylko zgłoszenie kandydata do komisji o najniższym numerze spośród obwodów, do których kandydat został zgłoszony.
  3. Przed upływem terminu zgłaszania kandydatów pełnomocnik wyborczy może pisemnie wycofać zgłoszonego kandydata na członka komisji i zgłosić nowego kandydata. Przepis § 3 stosuje się. - 3 -
  § 5. 1. Wójt rozpatruje tylko zgłoszenia tych kandydatów na członków komisji, którzy mają prawo wybierania w wyborach dla przeprowadzenia których powoływana jest komisja, są ujęte w rejestrze wyborców danej gminy oraz spełniają warunki określone w § 3 ust. 2-5 i wpłynęły do wójta nie później niż w 23. dniu przed dniem wyborów.
  2. Przywrócenie terminu do zgłaszania kandydatów na członków komisji jest niedopuszczalne.
  § 6. 1. Wójt, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji. Wykaz zawiera numer obwodu i adres siedziby oraz dane prawidłowo zgłoszonych kandydatów na członków komisji, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
  2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1 ujmuje się również osoby wskazane do składów komisji, zgodnie z art. 182 § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 Kodeksu wyborczego, przez wójta.
  § 7. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji odpowiada ustawowej liczbie osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja jest powoływana w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.
  § 8. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu danej komisji jest większa od ustawowej liczby osób, które mogą być powołane w jej skład, komisja powoływana jest w największym dopuszczalnym składzie, a jej skład ustalany jest w trybie losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 Kodeksu wyborczego.
  2. Informację o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania wójt podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2. dni przed dniem losowania, wywieszając stosowne zawiadomienie w swojej siedzibie, w miejscu ogólnodostępnym, oraz umieszczając je w Biuletynie Informacji Publicznej.
  3. Losowania członków komisji spośród kandydatów zgłoszonych do danej komisji dokonuje się odrębnie dla każdej komisji. W losowaniu uczestniczy po jednym kandydacie zgłoszonym przez każdego pełnomocnika wyborczego do danej komisji.
  4. Losowanie przeprowadza się w ten sposób, że nazwiska kandydatów uczestniczących w losowaniu oznacza się numerami, informując o tym obecnych przy losowaniu. Do jednakowych, nieprzeźroczystych kopert wkłada się kartki z wpisanymi numerami - 4 -
  odpowiadającymi numerom, którymi oznaczono nazwiska kandydatów. Po wymieszaniu kopert losuje się 8 z nich, a w przypadku komisji w obwodach odrębnych — 6 z nich. Wylosowane numery są odczytywane i okazywane obecnym przy losowaniu. Odczytywane są również imiona i nazwiska kandydatów oznaczonych tymi numerami. Czynności losowania mogą prowadzić pod nadzorem wójta, inne osoby przez niego upoważnione.
  5. Z przeprowadzonego losowania sporządza się protokół, w którym wymienia się datę i godzinę losowania, osoby przeprowadzające losowanie oraz, odrębnie dla każdej komisji, jej numer i siedzibę, liczbę kandydatów, spośród których przeprowadzono losowanie, a także imiona i nazwiska osób wylosowanych do składu komisji.
  6. Po przeprowadzeniu losowania wójt powołuje w skład komisji wylosowanych kandydatów oraz osobę wskazaną przez siebie.
  § 9. 1. Jeżeli liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest mniejsza niż minimalny dopuszczalny skład komisji, wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców tej gminy.
  2. Osobami, o których mowa w ust. 1, nie mogą być pracownicy samorządowi gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych, a w przypadku komisji w obwodach odrębnych pracownicy jednostki, w której utworzono obwód głosowania.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po uwzględnieniu osoby wskazanej przez wójta, komisje powołuje się łącznie w składzie 7 osób, a w obwodach odrębnych — w składzie 5 osób.
  § 10. 1. Składy komisji wójt podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w swojej siedzibie i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Składy poszczególnych komisji są wywieszane również w ich siedzibach.
  2. Informacja o składzie komisji powinna zawierać jej numer, adres siedziby oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości) osób powołanych w jej skład.
  § 11. 1. Wójt, po stwierdzeniu wygaśnięcia członkostwa w komisji, zawiadamia o tym właściwych pełnomocników wyborczych.
  2. Uzupełnienia składu komisji dokonuje się w przypadku wygaśnięcia członkostwa - 5 -
  powodującego zmniejszenie się jej składu poniżej minimalnego dopuszczalnego składu komisji. Wójt dokonuje uzupełnienia składu komisji do 7 osób, a w przypadku komisji w obwodzie odrębnym — do 5 osób, w sposób określony w ust. 3 i 4.
  3. Jeżeli wygasło członkostwo w komisji członka zgłoszonego przez komitet wyborczy, wójt zawiadamia pełnomocnika wyborczego tego komitetu wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata, w terminie 3. dni od dnia otrzymania zawiadomienia, z zastrzeżeniem ust. 4. W razie niezgłoszenia kandydata w tym terminie wójt uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy. Przepis § 9 ust. 2 stosuje się.
  4. Jeśli wygaśnięcie członkostwa nastąpiło na 6 dni przed dniem wyborów lub później, wójt nie zawiadamia pełnomocnika wyborczego o możliwości zgłoszenia nowego kandydata i uzupełnia skład komisji spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, chyba że wraz z zawiadomieniem o przyczynie powodującej wygaśnięcie mandatu wpłynęło zgłoszenie nowej kandydatury od pełnomocnika wyborczego, o którym mowa w ust. 1.
  § 12. Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć zarządom dzielnic m. st. Warszawy powołanie komisji oraz wykonanie czynności związanych z ich powołaniem i dokonywaniem zmian w ich składzie.
  § 13. W wyborach uzupełniających do Senatu komisje, zarówno w stałych obwodach, jak i w obwodach odrębnych, powołuje się zgodnie z zasadami dotyczącymi powoływania komisji w obwodach odrębnych.
  § 14. W przypadku wykonywania przez komisarza wyborczego — zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu wyborczego — zadań związanych z powołaniem komisji lub dokonywaniem zmian w składzie komisji, przepisy § 5-11 i § 13 stosuje się odpowiednio.
  § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu.
  Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
  Stefan J. Jaworski


  Data wprowadzenia: 2011-08-23 1513
  Data upublicznienia: 2011-08-23
  Art. czytany: 1803 razy

  » Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. - rozmiar: 69448 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  » Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach - rozmiar: 111689 bajtów
  Typ pliku: application/x-download
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna