A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 28 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 sierpnia 2011 r.

  Zarządzenie Nr 28 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 19 sierpnia 2011 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 26 789 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 344 277,50 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 26 789 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  Plan wydatków po zmianie wynosi 17 478 277, 50 zł
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 28 /2011 z dnia
  19 sierpnia 2011 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 15 000,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 000,00
  2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 15 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 789,00
  85115 Pomoc materialna dla uczniów 11 789,00
  2030 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 11 789,00
  Ogółem zwiększenia dochodów 26 789,00


  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 28 /2011 z dnia
  19 sierpnia 2011 r.

  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 900,00
  60004 Lokalny transport zbiorowy 900,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 900,00
  4300 Zakup usług pozostałych 900,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 22 300,00 10 000,00
  75023 Urzedy gmin 20 000,00 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 10 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00
  75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2 300,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 300,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27 700,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 27 700,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 700,00
  4810 Rezerwy 27 700,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 900,00 1 400,00
  80101 Szkoły podstawowe 15 900,00 1 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 100,00 1 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00
  4270 Zakup usług remontowych 700,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 300,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 17 029,00 2 029,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 029,00 2 029,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 029,00 2 029,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 029,00
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 029,00
  85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 15 000,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00
  3110 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00
  854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 789,00
  85415 Pomoc materialna dla uczniów 11 789,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 789,00
  3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 789,00
  921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 400,00 3 400,00
  92195 Pozostała działalność 3 400,00 3 400,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 400,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00
  Ogółem wydatki 71 318,00 44 529,00

  Ogółem zwiększenie wydatków 26 789,00  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0939
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 608 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna