A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» UCHWAŁA NR XLVII/237/2018 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarzadzenie Nr 35 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 30 sierpnia 2011 r.

  Zarzadzenie Nr 35 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 30 sierpnia 2011 r.


  w sprawie : zmian planu finansowego na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:


  § 1. Zmniejsza się plan finansowy Gimnazjum w Zaleziane zgodnie z załącznikiem
  Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  § 2 . Zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Zaleziane zgodnie
  z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


  § 3 . Zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Klonowie zgodnie
  z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia


  § 4 Zwiększa się plan finansowy Urzędu Gminy w Łącznej zgodnie z załącznikiem
  Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

  § 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 35 /2011 z dnia
  30 sierpnia 2011 r.

  Zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum w Zaleziance
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zmniejszenia Zwiększenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 400 270,25 116,77
  80110 Gimnazja 341 036,90 116,77
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 400,02
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 400,02
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 404,76
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 242,78
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 372,50
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 359,67
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 404,81
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 232,12 116,77
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 004,09
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 148,23
  4260 Zakup energii 6 771,89
  4270 Zakup usług remontowych 2 000,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 520,00
  4300 Zakup usług pozostałych 4 646,45
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 599,60
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 782,78
  4410 Podróże służbowe krajowe 116,77
  4430 Różne opłaty i składki 1 200,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 370,08
  4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 189,00
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 58 396,30
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58 396,30
  4300 Zakup usług pozostałych 58 396,30
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 225,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 225,00
  4300 Zakup usług pozostałych 225,00
  80195 Pozostała działalność 612,05
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 612,05
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 612,05
  400 270,25 116,77

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 35 /2011 z dnia
  30 sierpnia 2011 r.
  Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Zaleziance
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zmniejszenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 83 456,51
  80101 Szkoły podstawowe 56 733,20
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 354,02
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 354,02
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 509,37
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 905,04
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 807,89
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 435,01
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 361,43
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 869,81
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 236,23
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00
  4260 Zakup energii 554,33
  4300 Zakup usług pozostałych 47,18
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 361,20
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 376,58
  4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
  4430 Różne opłaty i składki 311,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 583,29
  80103 Oddziały porzedszkolne w szkołach podstawowych 25 078,91
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 880,80
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 880,80
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 305,94
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 683,23
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 125,68
  4120 Składki na Fundusz Pracy 496,55
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 892,17
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 286,50
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 205,67
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 300,00
  80195 Pozostała działalność 1 344,40
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 344,40
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 344,40
  Ogółem zmniejszenia wydatków 83 456,51


  Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 35 /2011 z dnia
  30 sierpnia 2011 r.
  Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Klonowie
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zmniejszenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 533,86
  80101 Szkoły podstawowe 11 533,86
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,40
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,40
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 286,90
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 304,58
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80,71
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 519,39
  4120 Składki na Fundusz Pracy 382,22
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8 246,56
  4260 Zakup energii 5 008,93
  4300 Zakup usług pozostałych 2 467,60
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 424,81
  4410 Podróże służbowe krajowe 344,83
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,39
  Ogółem zmniejszenia wydatków 11 533,86

  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 35 /2011 z dnia
  30 sierpnia 2011 r.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 495 143,85
  80110 Gimnazja 340 920,13
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 400,02
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 23 400,02
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 272 404,76
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 222 615,28
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 359,67
  4120 Składki na Fundusz Pracy 3 429,81
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45 115,35
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 668,90
  4260 Zakup energii 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 9 646,45
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 400,00
  80101 Szkoły podstawowe 68 267,06
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 354,42
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 354,42
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 796,27
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 209,62
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 888,60
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 954,40
  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 743,65
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 116,37
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 236,23
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00
  4260 Zakup energii 5 563,26
  4300 Zakup usług pozostałych 2 514,78
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 361,20
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 801,39
  4410 Podróże służbowe krajowe 544,83
  4430 Różne opłaty i składki 311,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 583,68
  80103 Oddziały porzedszkolne w szkołach podstawowych 25 078,91
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 880,80
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 880,80
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 305,94
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 683,23
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,48
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 125,68
  4120 Składki na Fundusz Pracy 496,55
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 892,17
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00
  4300 Zakup usług pozostałych 286,50
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 205,67
  80113 Dowożenie uczniów do szkół 58 396,30
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58 396,30
  4300 Zakup usług pozostałych 58 396,30
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 525,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 525,00
  4300 Zakup usług pozostałych 525,00
  80195 Pozostała działalność 1 956,45
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 956,45
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 956,45
  495 143,85
  Data wprowadzenia: 2011-09-08 0952
  Data upublicznienia: 2011-09-08
  Art. czytany: 1012 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna