A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • ZARZĄDZENIE NR 47/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 26 września 2011r.

  ZARZĄDZENIE NR 47/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2011r.

  w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców,
  opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
  umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.
  z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 3a i art. 71b ustawy z dnia
  7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


  §1.
  1. Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich
  rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka
  umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
  2. Niniejsze zasady stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice,
  opiekunowie lub opiekunowie prawni środkami komunikacji publicznej oraz własnymi
  środkami komunikacji.

  §2.
  Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniowi oraz jednemu z jego rodziców, opiekunów
  lub opiekunów prawnych:
  1) do najbliższej szkoły podstawowej lub gimnazjum, w przypadku uczniów
  niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2) do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, w przypadku uczniów z niepełnosprawnością
  ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  3) do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego
  i obowiązku nauki, w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  4) do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom odbyć roczne przygotowanie przedszkolne niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim.

  §3.
  1. Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych jest
  złożenie w Urzędzie Gminy Łączna wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, którego wzór stanowi załącznik Nr 1.
  2. Wniosek należy złożyć do dnia 1 września każdego roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
  W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu określonego
  w zdaniu pierwszym.
  3. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu w roku szkolnym 2011/2012 należy składać do dnia
  15 października 2011r.

  §4.
  Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 3, Wójt Gminy Łączna zawiera
  z rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia niepełnosprawnego umowę
  określającą warunki zwrotu kosztów przejazdu. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2.

  §5.
  Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu stanowi:
  1) w przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej - wysokość faktycznie
  poniesionych kosztów zakupu biletów, na podstawie przedstawionych biletów za
  przejazd środkami komunikacji publicznej uwzględniających ulgi wynikające
  z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych
  przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002r. Nr 175,
  poz.1440 z późn. zm.),
  2) w przypadku przejazdu własnymi środkami komunikacji – równowartość kosztów
  zakupu biletów dla ucznia oraz jednego z rodziców, opiekunów lub opiekunów
  prawnych, uwzględniających ulgi wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca
  1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu
  zbiorowego ( Dz.U. z 2002r. Nr 175, poz.1440 z późn. zm. ), na podstawie pisemnego potwierdzenia obecności ucznia w szkole wystawionego przez dyrektora szkoły/ośrodka.
  3) Za dni nieobecności ucznia w placówce oświatowej zwrot kosztów nie przysługuje.

  §6.
  1. Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 4, składa rozliczenie kosztów przejazdu ucznia i jego opiekuna, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do przedmiotowej umowy.
  2. Rozliczenie kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna, nie później niż do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.
  3. Należność z tytułu zwrotu kosztów przejazdu wypłaca się miesięcznie z dołu w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1.

  §7.
  Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Łączna.

  §8.
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Załącznik nr 1
  do Zarządzenia Nr 47/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2011r.
  …………………………………..……………….
  (imię i nazwisko wnioskodawcy)
  ………………………………..………………….
  (adres wnioskodawcy)
  ……………………………………….……………………….
  (numer i seria dowodu tożsamości)
  ………………………………….…………………………….
  (numer telefonu)
  Wójt Gminy Łączna
  Kamionki 63.
  26-140 Łączna

  WNIOSEK
  o zapewnienie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów przejazdu
  ucznia niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola lub ośrodka
  umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
  w roku szkolnym ………/………..

  Występuję z wnioskiem o (właściwe zaznaczyć znakiem „x”):

   zapewnienie mojemu sześcioletniemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu
  i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego mu realizację obowiązku szkolnego bądź udział
  w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych (art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);

   zwrot kosztów przejazdu mojego sześcioletniego niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna środkami komunikacji publicznej (art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);

   zapewnienie mojemu niepełnosprawnemu dziecku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej* lub ośrodka umożliwiającego mu realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (art. 17 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami);

  *do szkoły ponadgimnazjalnej mogą być dowożeni tylko uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia

   zwrot kosztów przejazdu mojego niepełnosprawnego dziecka i jego opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Łączna i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi (art. 17 ust. 3a pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  na okres od …………………………………… do …………………..……………..

  Dane dziecka/ucznia:

  1) imię i nazwisko ………………………………………………………………………………
  2) data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………..
  3) adres zamieszkania ………………………………………………………………………..
  4) przedszkole, szkoła lub ośrodek, do którego uczeń będzie uczęszczał (nazwa
  i dokładny adres) …………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………..…………...…………………………………………………………………………………………...……………………………..…………………………………………………...
  ……………………………………… ………………………………........
  (miejscowość, data) (czytelny podpis wnioskodawcy)


  Załączniki **:
   aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
   aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
   potwierdzenie przyjęcia ucznia do placówki oświatowej, wydane przez dyrektora tejże
  placówki
   kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu
   kserokopia polisy ubezpieczeniowej pojazdu OC i NNW
   kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdami (prawa jazdy)
   inne dokumenty:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  **zaznaczyć znakiem „x” dołączone dokumenty  Załącznik nr 2
  do Zarządzenia Nr 47/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 26 września 2011r.


  UMOWA Nr ………..
  zawarta w dniu …………………………... pomiędzy:
  Gminą Łączna, z siedzibą w Kamionkach 63, reprezentowaną przez :
  Wójta Gminy Łączna – Romualda Kowalińskiego,
  i Panem/Panią …………………...……………………..………………, zamieszkałym w ………..........……………….. ……………………………………………. legitymującym się dowodem osobistym numer: ……….……………….
  - rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia ………………………………….………….…………….…., zwanym/zwaną dalej „opiekunem”


  § 1.
  Opiekun zapewnia dowożenie i opiekę w czasie przewozu ucznia ………………………. …………………………… na trasie dom-szkoła-dom, realizując obowiązki Gminy Łączna wynikające z art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.
  z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

  § 2.
  I . W przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej:
  1. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu ucznia i Opiekuna środkami
  komunikacji publicznej obliczana jest jako wysokość faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów na podstawie dołączonych do Rozliczenia o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego Opiekuna do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej biletów.
  2. W przypadku gdy Opiekun dołączy do Rozliczenia o zwrot kosztów przejazdu ucznia
  niepełnosprawnego oraz jego Opiekuna do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej, bilety nie uwzględniające należnych ulg na przejazdy dziecka i Opiekuna, zostanie mu zwrócona równowartość ceny biletów uwzględniających ulgi.

  II. W przypadku przejazdu własnymi środkami komunikacji:
  1. Opiekun oświadcza, iż dysponuje samochodem osobowym marki ……….…………… o numerze rejestracyjnym ……................, dowód rejestracyjny numer ……..….……., numer polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) ………………, numer polisy ubezpieczeniowej od nieszczęśliwych wypadków (NW) …………..….. .
  2. Opiekun ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające
  z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie dowożenia i opieki nad uczniem, zarówno za swoje działania, jak i osób trzecich.
  3. Obowiązkiem opiekuna jest zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdu, którym przewożony będzie uczeń.
  4. Zwrot kosztów w wysokości ….. zł /dziennie skalkulowano na podstawie :
  - ceny biletu jednorazowego komunikacji publicznej /w obie strony/ Opiekuna,
  - ceny biletu jednorazowego komunikacji publicznej / w obie strony/ dziecka,
  - ceny biletu jednorazowego komunikacji miejskiej / w obie strony/ dziecka,
  - ceny biletu jednorazowego komunikacji miejskiej / w obie strony/ Opiekuna.
  5. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu jest obliczana jako iloczyn kwoty dziennej, o której mowa w pkt 4 oraz liczby dni obecności ucznia w placówce oświatowej w miesiącu rozliczeniowym.

  § 3.
  Opiekun dowozi dziecko do szkoły lub ośrodka w dniach nauki szkolnej oraz w dniach, w których obecność ucznia w szkole jest konieczna ze względu na organizację zajęć szkolnych (np. rekolekcje, odpracowanie zajęć za inny dzień).

  § 4.
  1. Należność z tytułu zwrotu kosztów przejazdu wypłaca się miesięcznie z dołu
  w terminie 14 dni od dnia złożenia rozliczenia kosztów przejazdu, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, na konto wskazane przez opiekuna.
  2. Rozliczenie kosztów przejazdu, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć
  w sekretariacie Urzędu Gminy Łączna nie później niż do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.
  3. Zwrot kosztów nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w placówce oświatowej.

  § 5.
  Umowa obowiązuje od ……………………..…. do …………….………….. z tym,
  że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania za 1- miesięcznym wypowiedzeniem.

  § 6.
  Opiekun ma obowiązek powiadomić o:
  1) zaprzestaniu przez ucznia nauki w danej placówce oświatowej lub o zmianie placówki oświatowej,
  2) utracie przez rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego uprawnień do kierowania pojazdami,
  3) zbyciu lub utracie pojazdu.

  § 7.
  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 6, umowa ulega rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym.

  § 8.
  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  § 9.
  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  § 10.
  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje rodzic/opiekun/opiekun prawny, a drugi egzemplarz Wójt Gminy Łączna.
  ………………………………….……………...…… ……………………………..
  (czytelny podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego) Gmina Łączna


  Załącznik do umowy Nr ………
  z dnia ………………….……....


  Łączna, dnia …………………..
  ……………………………………………………………………………………..
  (nazwisko i imię rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego)
  …………………………………….………………………..…………………….
  (adres zamieszkania)
  ……………………………………………………..….………………………….
  Wójt Gminy Łączna
  Kamionki 63.
  26-140 Łączna


  ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEJAZDU
  za miesiąc _____________________ 20 ____ r.

  Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem/opiekunem prawnym ucznia _______________________ ___________________________________ i zapewniam dziecku dowóz oraz opiekę w drodze do placówki oświatowej i z powrotem.

  Oświadczam, że uczeń w miesiącu _______________________ 20__r. uczęszczał na zajęcia szkolne przez ________ dni.

  ________________________________
  (podpis rodzica/opiekuna/opiekuna prawnego)


  Potwierdzam liczbę ________ dni obecności ucznia w placówce oświatowej w miesiącu ____________ 20__r.

  ________________________________ _____________________________________
  (pieczęć placówki oświatowej) (podpis i pieczęć dyrektora placówki oświatowej
  lub osoby upoważnionej przez dyrektora placówki)


  I . W przypadku przejazdu środkami komunikacji publicznej:
  Wysokość faktycznie poniesionych kosztów zakupu biletów.
  W załączeniu bilety na łączną kwotę …………….. zł
  (słownie złotych: ______________________________________________________________ )

  II. W przypadku przejazdu własnymi środkami komunikacji:
  Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów przejazdu jest obliczana jako iloczyn kwoty dziennej, o której mowa w pkt 4 umowy oraz liczby dni obecności ucznia w placówce oświatowej w miesiącu rozliczeniowym.

  Liczba dni: ______ x należność za dzień: __________ zł = kwota do wypłaty: ____________ zł
  (słownie złotych: ______________________________________________________________ )
  Łączna, dnia ……………………………………….

  _______________________________________________
  (podpis i pieczęć Sekretarza Gminy Łączna)


  Data wprowadzenia: 2011-10-14 1333
  Data upublicznienia: 2011-10-14
  Art. czytany: 1232 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna