A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr VI / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 31 marca 2011r.

  Protokół Nr VI / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 31 marca 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna
  Czas trwania obrad – godz. 10,00 - 13,30

  Ad. 1
  Dnia 31 marca 2011 roku odbyło się kolejne VI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości obecni byli: członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, Urbanista p. Rafał Kozieł, przedstawiciele Stowarzyszenia „Zalezianka”, Radni Gminy Łączna, mieszkańcy Zalezianki, sołtysi.
  W momencie otwarcia obrad obecnych było 14 radnych czyli 93 % ustawowego składu Rady. Radna Żaczek spóźniła się, dlatego w dalszej części obrad uczestniczyli już wszyscy radni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Jacka Januchtę , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

  Proponowany porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2010.
  7. Pytania, wnioski, postulaty
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie
  b) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym
  c) likwidacji Gimnazjum w Zaleziance
  d) przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
  e) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
  f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  g) zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014
  h) funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek wnioskował o umieszczenie w porządku obrad dwóch dodatkowych uchwał w kolejnych punktach p. 9 i), 9 j).
  1/ w sprawie wytypowania kandydata na członka Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
  2/ zmieniająca Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie w sprawie wytypowania kandydata na członka Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej w p. 9 i) ( za- 14/ 14 obecnych radnych).
  Następnie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna w p. 9 j) (za- 13 radnych/ 14 obecnych)
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez większość radnych (za- 13 / 14 obecnych).

  W tym momencie Przewodniczący Rady udzielił głosu gościom z Powiatu.
  Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż.
  Poinformował, że wczoraj odbyła się sesja rady Powiatu na której radni zatwierdzili dwa zadania jednoroczne dla gminy Łączna.
  1/ wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Łączna-Zagórze
  2/ wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Występa.
  Wykonanie inwestycji w latach kolejnych od 2012r.
  Sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska - wnioskowała o poprawienie nawierzchni drogi Występa - Klonów. Wyjaśniła, że wystosowała pismo do Powiatu w sprawie złego stanu drogi od E-7 do Klonowa. W odpowiedzi na pismo przyjechała firma z powiatu i załatała 2 dziury na 200 . Droga wygląda jak ser szwajcarski a dowożone są przecież dzieci do szkoły. Czy nie szkoda czasu i pieniędzy na taka pracą pracę.
  Dyrektor ZDP - obiecał, że drogą tą ZDP zajmie się wiosną podczas remontów cząstkowych dróg.
  Radny Kątny - prosił o ścięcie poboczy przy drodze w kierunku „Bukowej Góry” tak aby woda spływała do rowu.
  Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk - poinformował, że już zostały rozpoczęte pewne prace na drogach a jeśli warunki pogodowe poprawia się być może już w kwietniu rozpoczną się remonty dróg i stopniowo będzie wszystko robione.
  Radny Fąfara - zapytał co dalej z drogą od mostu na Zaleziance do krzyżówki na Jaślach. Firma Mota-Engil zobowiązała się , że zrobi drogę ale póki co to na razie droga się psuje, rowy się obrywają , generalnie jest katastrofa.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowalinski - odbyło się już kilka owocnych spotkań z przedstawicielami Powiatu na temat dróg. Po pierwszych sygnałach ze strony Zarządu Powiatu można mieć nadzieję, że realizacja tych dróg dojdzie do skutku być może już w kwietniu. Dwie ważne decyzje zostały w powiecie zapisane i to jest bardzo istotne.
  Sprawa drogi Zalezianka do drogi Osieczno. Firma Mota-Engil skłania się aby wykonać ten odcinek.
  Są trzy drogi strategiczne. Zalezianka - bo przez Zaleziankę będzie szła komunikacja do Kielc. Po oddaniu trasy S-7 , komunikacja publiczna będzie szła przez Występę i nie wyobrażam sobie komunikacji po tak złej drodze.
  Obecność członków Zarządu znaczy, że współpraca nasza układać będzie się znacznie lepiej i mam olbrzymie nadzieje na bardzo dobrą współpracę.
  Radny Nyga - kiedy będzie budowana droga Jęgrzna i jakie będą wjazdy na posesje.
  Dyrektor ZDP p. Marek Czyż - III etap ciągu dróg Kamionki-Czerwona Górka-Jęgrzna będzie realizowany z terminem zakończenia do końca października.
  Będzie też realizowany odcinek drogi Zagórze-Zaskale wraz z łącznikiem, tylko czekamy na dofinansowanie z Ministerstwa 400 tys zł do naszej kwoty 400 tys zł (gmina + powiat)
  Jeśli chodzi o wjazdy na posesje w Jegrznej, są to szczegóły techniczne i problemy, które musimy rozwiązać. Będziemy się starać , aby ten ostatni etap wyglądał podobnie jak poprzednie dwa etapy budowy ciągu dróg.
  Radny Litwiński - stwierdził, że przez rok nic nie jest robione na drodze powiatowej od E-7 do Zagórza, a przejeżdżają tu tysiące samochodów.
  Członek Zarządu Powiatu p. Dymarczyk - dlatego też w tym roku będzie zrobiona dokumentacja techniczna i remont tej drogi a przebudowa w kolejnym roku. Trzeba przygotować najpierw dokumenty, chcemy to zrobić dobrze dlatego nie zrobimy tego w ciągu miesiąca.
  Radna Molendowska-Cieloch - poinformowała, że firma Mota-Engil podpisała porozumienie ze Starostwem powiatowym na realizację odcinka drogi Występa długości 190 m. Niestety firma zniszczyła całą drogę dlatego należałoby rozmawiać aby zrobili więcej np. 500 m tej drogi, może byłaby taka szansa. Droga Występa nie nadaje się do żadnych remontów, tylko do odbudowy. Firma Mota-Engil drogi w Występie buduje bardzo ładnie i dobrze. Radna życzyła miłej współpracy z Powiatem.
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Czyż - odpowiedział, że temat wydłużenia odcinka drogi Występa był już poruszany z Firmą Mota –Engil. Nie ma szans aby wydłużyć odcinek ponieważ zapisy w umowie są na 190 m.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - uzupełnił wypowiedź przedstawiciela Powiatu. Decydujący głos ma tu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad bo to oni są inwestorem. Nasze drogi firma Mota –Engil wykonuje z własnych środków. Nie widzę żadnych szans na rozszerzenie zakresu prac na drodze Występa , natomiast mogą być takie możliwości w kwestii odcinka Zalezianka.

  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawicieli Powiatu.
  Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady podziękował gościom za udział. Goście podziękowali i wyszli.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy rozszerzył temat funduszy sołeckich. Ustawa precyzuje harmonogram prac w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego oraz cele na co mogą być przeznaczone środki. Stanowisko Wójta Gminy w tej sprawie było następujące. Fundusze sołeckie są potrzebne bo dają inicjatywę mieszkańcom i budują społeczność lokalną. Okazuje się jednak, że niewiele gmin utworzyło fundusz sołecki ponieważ wykorzystują maksymalnie środki budżetowe na inwestycje. W naszej gminie łącznie fundusz sołecki wynosiłby 175 tys. zł. W tym momencie u nas nie jest dobry czas na tworzenie funduszu sołeckiego, ze względu na sytuację finansową gminy. Są pewne daty graniczne na wypełnienie obowiązku w zakresie tworzenia funduszu sołeckiego. I tak: do 31 marca uchwała rady gminy, do 31 lipca informacja od wójta gminy o wysokości funduszu dla danego sołectwa, do 30 września prawidłowo złożony wniosek od rady sołeckiej.

  Ad. 6
  Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Łączna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2010 złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Nyga - zapytał kiedy zostanie oddana do ruchu droga ekspresowa S-7 i czy gmina będzie ponosiła koszty i jakie.
  Wójt Gminy - odpowiedział. Gmina będzie ponosiła opłaty za oświetlenie. Sprawa nie jest prosta bo faktury za oświetlenie przesyłane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad są czasem wsteczne dlatego kwoty mogą być pokaźne. Na razie gmina nie otrzymała faktury. Innych opłat nie ma.
  Radny Wisowaty - zgłosił kilka wniosków.
  1/ czyja będzie obecna droga E-7 po oddaniu ekspresówki, czy powiatowa czy gminna.
  2/ otrzymaliśmy dobrą wiadomość, że poczta pozostaje dlatego radny wnioskował o poprawienie wizerunku budynku poczty i wokół budynku ponieważ jest w centralnym miejscu gminy.
  3/ proponował w Kamionkach naprzeciwko budynku biblioteki i świetlicy zrobić sposobem gospodarczym parking samochodowy.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - odpowiedział na wnioski radnego Wisowatego.
  Otrzymaliśmy pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg informujące, że drogi przekazuje się na rzecz samorządów po których terenie przebiega. Wobec tego droga E-7 stanie się drogą gminną. Jest to sytuacja kuriozalna, bo gminy nie będzie stać na utrzymanie tej drogi w odpowiednim standarcie. Chcemy wystąpić do Starostwa Powiatowego aby dokonać zamiany i przejąć od powiatu drogi Kamionki - Czerwona-Górka – Jęgrzna w zamian za drogę E-7. Jaki będzie efekt nie wiemy. W tej sprawie będziemy rozmawiać także z Urzędem Marszałkowskim.
  Cieszy nas fakt, że poczta u nas pozostała. Budynek nadzoruje Zakład Gospodarki Komunalnej i to Zakład ma środki aby zadbać o budynek. Będziemy rozmawiać z Kierownikiem ZGK na ten temat i próbować poprawić wizerunek poczty.
  Kwestia wykonania parkingu koło świetlicy w Kamionkach.
  W poprzedniej kadencji w ramach PROW był przygotowany plan odnowy miejscowości Kamionki, w którym przewidywany jest w tym miejscu skwerek czyli miejsce odpoczynku z małym parkingiem. W tym momencie nie mamy możliwości finansowych na realizację tego planu. Tymczasowo można to miejsce odkrzaczyć, wysypać tłuczniem i przygotować pod parking.
  Radny Nyga - pytał jak będą wyglądać dojazdy do Kielc po oddaniu drogi S-7.
  Wójt Gminy - w tej sprawie odbyło się już spotkanie z Dyrektorem Strzelczykiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które zakończyło się ustaleniem terminu kolejnego spotkania z przewoźnikami na temat przewozu osób. Termin spotkania 5 kwietnia 2011r. i na tym spotkaniu zapadną konkretne decyzje. Są dwa rozwiązania , przez Występę i Zagnańsk do Kielc lub przez Zaleziankę i do ekspresówki. Najważniejsze jest to, że przewoźnicy są zainteresowani zabieraniem ludzi . Nadal sprzedają bilety miesięczne. Może się zdarzyć taka sytuacja, że przewoźnicy będą chcieli podnieść ceny biletów. Po 5 kwietnia br. poinformuję o podjętych decyzjach. Ciągle jednak mam nadzieję, że dojazdówka do Barczy powstanie. Priorytetem jest więc remont drogi Występa i Zalezianka między innymi po to aby transport publiczny mógł wozić ludzi.
  Radny Litwiński - zapytał od kiedy będzie zatrudniona grupa robót publicznych.
  Radny Fąfara - pytał co będzie z PKS-em Kielce-Łączna przez Zaleziankę.
  Wójt Gminy - poinformował, że do Urzędu Gminy masowo wpływają podania o załatwienie pracy i to jest poważny problem w sytuacji rosnącego bezrobocia w kraju. Jednym ze sposobów zwalczania bezrobocia są środki z biura pracy.
  Środków mamy przyznanych na 10 osób do grupy, a wpłynęło już 45 podań. W związku z tym musimy powołać komisję, która określi zasady naboru i wytypuje konkretne osoby do grupy w tym ilość kobiet i mężczyzn. Zasady naboru powinny być czytelne i jasne. W składzie komisji powinni być: Sekretarz Gminy, Kierownik GOPS, i jedna osoba wytypowana z Rady Gminy. Chcemy to zrobić jak najszybciej. Gdyby w ciągu roku powiększyły się środki na grupę robót to zwiększymy ilość osób zatrudnionych.
  W sprawie autobusów PKS Kielce-Łączna przez Zaleziankę . Po rozmowach z Firmą PKS okazało się, że jest to spółka w upadłości. Należy przyjrzeć się kursom. Umowa opiewała na kwotę 1800 zł/m-c pod warunkiem, że będą korzystać z tej komunikacji mieszkańcy. Do końca kwietnia sytuacja będzie bez zmian. Być może inni przewoźnicy puszczą tam kursy po oddaniu trasy S-7.
  Radna Czerwińska - poinformowała, że MPK Kielce jest zainteresowane przewozem osób na tej trasie tj. Kielce-Zagnansk-Wystepa-Zalezianka-Gózd za kwotę 980 zł/m-c. Może spróbować dogadać się z nimi.
  Sołtys Występy p. Gębska - prosiła o wyrównanie drogi dojazdowej do Starej Występy.
  Radny Dabek - prosił o rozważenie możliwości modernizacji strony internetowej Gminy Łączna, o przebudowę serwisu. Jest to wizytówka całej gminy i Urzędu w tym również aspekty promocyjne.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - odpowiedział, że zajmiemy się tym i przebudujemy stronę internetową, bo to jest najlepsza promocja gminy. Dobra strona internetowa to jest komunikacja z mieszkańcami gminy. Przygotowanie strony internetowej to jest wydatek rzędu 6-7 tys. zł. Na terenie gminy są ludzie, którzy mogą to zrobić i dbać o te stronę systematycznie. Materiały do strony internetowej powinny spływać od różnych podmiotów a przecież mamy świetne informacje i zdjęcia.
  Droga Stara Występa - stan tej drogi nie jest katastrofalny. Za te drogę weźmiemy się wtedy kiedy powstanie dojazdówka do Barczy, bo ona jest w tej chwili najważniejsza. Drobne ubytki w drodze będziemy uzupełniać. Proszę o zrozumienie.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - pytał po czyjej stronie są zasuwy na wodociągu i kto ma płacić za naprawę zasuw. Są różne umowy z ZGK.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że w tej sprawie kompetentny jest Kierownik ZGK.
  Radny Litwiński - wyjaśnił, że zasuwy na kolektorze głównym należą do właściciela sieci, natomiast na przyłączu do właściciela przyłącza.
  Wójt Gminy - dodał celem uzupełnienia, ponieważ w ostatnim czasie dokonano zmian w przepisach określających co to jest przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne itd, proszę zwrócić się do kierownika ZGK i na pewno odpowie.
  W tym momencie Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Po przerwie Przewodniczący Rady przedstawił sprawę wniosku p. Marty Pękowskiej z dnia 7 marca 2011r. w sprawie dzierżawy części działki nr 213/1 gdzie prowadzi działalność gospodarczą od 1987 roku.
  Wniosek był omówiony na połączonym posiedzeniu komisji w dniu 23 marca 2011r.
  Przewodniczący Rady w skrócie przypomniał czego dotyczył wniosek.
  1/ Wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gminnej nr 213/1 obręb Czerwona Górka o pow. 500 m2
  2/ Zamiany części działki nr 213/1 o pow. 500 m2 obręb Czerwona Górka , na udział w nieruchomości nr 253 w miejscowości Kamionki
  3/Zmiany umowy dzierżawy poprzez wprowadzenie zapisu dającego dzierżawcy prawo pierwokupu przedmiotu dzierżawy.
  4/ Zawarcie umowy ustanowienia użytkowania wieczystego na rzecz p. Marty Pękowskiej oraz przeniesienie własności budynków wybudowanych z jej własnych środków.
  Stanowisko Urzędu w tych sprawach radni otrzymali na piśmie. Po analizie wszystkich w/w propozycji wraz z uzasadnieniem wniosek radnych z połączonych komisji był negatywny.
  Dziś Rada Gminy musi się wypowiedzieć czy podtrzymujemy stanowisko z komisji czyli czy opiniujemy pozytywnie czy negatywnie wszystkie zgłoszone propozycje Pani Pękowskiej.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem stanowiska przedstawionego Radzie Gminy na piśmie. (zał. do protokołu)
  Wynik głosowania: ( za- 12 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 2 radnych/ 14 obecnych podczas głosowania)
  Przewodniczący Rady stwierdził, że stanowisko Rady Gminy zostało przyjęte wobec czego Pani Pękowska otrzyma odpowiedź zgodną z decyzją Rady Gminy.

  Przewodniczący Rady następnie poprosił o wyłonienie kandydata Rady Gminy do komisji w sprawie powołania pracowników grupy robót publicznych. Prosił o kandydatury.
  Zgłoszono dwie kandydatury: radną Monikę Pająk i radnego Sławomira Litwińskiego.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie .
  Za kandydaturą radnej Moniki Pająk głosowało 10 radnych, wobec czego niecelowe było głosowanie drugiej kandydatury.
  Radny Wykrota - prosił o usunięcie usterek na nowym chodniku w kierunku kościoła.
  Radna Molendowska-Cieloch - poinformowała, że w ostatni czwartek odbyło się spotkanie z panią Dyrektor Sayor oraz Panem Dyrektorem Strzelczykiem w sprawie dojazdów do Kielc. Ostateczne decyzje nie zapadły , mają zapaść dnia 5 kwietnia br. na wspólnym spotkaniu z przewoźnikami. Podczas rozmów uzgodniliśmy, że dobrze byłoby aby przewoźnicy jadący z Kielc drogą S-7 zjeżdżali na węźle Zalezianka jechali przez Gózd do Występy, w Występie zawracali i jechali do Skarżyska .
  Natomiast przewoźnicy jadący ze Skarżyska do Kielc aby dojeżdżali do Występy, tam zawracali i włączali się na drogę S-7 na węźle Zalezianka. Na pewno wydłuży się znacznie czas podróży i być może ceny biletów, ale temat nie jest zakończony.
  Można też jeździć przez Występę do Zagnańska .
  Druga sprawa to droga dojazdowa Występa-Barcza i tutaj jest problem. W tym momencie są dwa projekty, trwają kilkumiesięczne uzgodnienia w ZUD-zie dlatego budowa może ruszyć dopiero wiosną 2012r. o ile się nic nie zmieni. Pieniądze w wysokości 14 mln zł na budowę tej drogi są ale mimo to obawiam się , że może tej drogi nie być.
  Radna Molendowska zakończyła i podziękowała.
  Przewodniczący Rady - skomentował propozycję komunikacji publicznej przez Występę, że nie wyobraża sobie mijania się BUS-ów i autobusów pod górę Występa a szczególnie w zimę.
  Radna Molendowska-Cieloch - jeśli przewoźnik wyrazi zgodę, że będzie tamtędy jeździł, to przecież my mu tego nie zabronimy. Jest jeszcze propozycja MPK Kielce na obsługę powiatu skarżyskiego w odległości 50 km od Kielc. MPK Kielce chce dowozić naszych mieszkańców, tylko czekają na pismo z naszej gminy, wobec tego bardzo proszę o wystąpienie z pismem do MPK Kielce i porozumienie się w tej sprawie. Powinniśmy rozmawiać bo nasi mieszkańcy mają problem z dojazdem do szkół i pracy.
  Wójt Gminy - w styczniu występowaliśmy z pismem do MPK Kielce, o dowóz mieszkańców Klonowa do Kielc od strony Brzezinek. Niestety MPK ustosunkowało się negatywnie.
  Radny Kątny - prosił aby poczekać na rozstrzygnięcia spotkania w dniu 5 kwietnia br. Poza tym radny nie widział problemu aby mieszkańcy Występy czy Gozdu doszli do węzła Zalezianka , przecież mieszkańcy Zagórza, Zaskala czy Podłazia stale tak chodzą do drogi E-7, nikt ich nie wozi.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - wytłumaczył niepowodzenie w sprawie dowozu mieszkańców Klonowa. Wystąpienie o dowóz było nie do MPK Kielce tylko ZTM Kielce, które obecnie nie dysponuje taborem. To są dwa różne przedsiębiorstwa.
  ZTM odpowiedź negatywną tłumaczyło zbyt wąskim mostkiem na tej drodze.
  Radna Monika Pająk - zgłosiła dwa wnioski:
  1/ w katastrofalnym stanie jest droga gminna Osełków od E-7 do p. Nicponia. Rowy są zamulone, pobocza poobrywane. Radna proponowała zwrócić się do Firmy Mota-Engil o poprawienie drogi bo ta firma ją zepsuła.
  2/ prosiła aby w nowym gimnazjum utworzyć klasę sportową, ponieważ część uczniów fizycznie uzdolnionych, ucieka do innych szkół sportowych. Myślę, że warunki ku temu będą.
  Więcej pytań nie zgłoszono.


  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Klonowie.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że temat był omawiany na komisjach, odbyły się konsultacje z mieszkańcami, uchwała intencyjna została podjęta dlatego poprosił o uwagi lub pytania do uchwały.
  Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VI/31/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw – 0, wstrzymał się - 2 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej Korpus „Jodła” w Łącznej poprzez likwidację Filii Szkoły Podstawowej w Zagórzu z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że temat był omawiany na komisjach, odbyły się konsultacje z mieszkańcami, uchwała intencyjna została podjęta dlatego poprosił o uwagi lub pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie.

  Uchwała Nr VI/32/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw – 1, wstrzymał się - 1 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum w Zaleziance.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że temat był omawiany na komisjach, odbyły się konsultacje z mieszkańcami, uchwała intencyjna została podjęta dlatego poprosił o uwagi lub pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie.

  Uchwała Nr VI/33/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13, przeciw – 0, wstrzymał się - 1 / 15 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, że temat był omawiany na komisjach, odbyły się konsultacje z mieszkańcami, do prośby Stowarzyszenia o przekazanie szkoły Rada Gminy ustosunkowała się pozytywnie i uchwała intencyjna była podjęta, dlatego poprosił o uwagi lub pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeczytał treść uchwały i poprosił o głosowanie.

  Uchwała Nr VI/34/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14, przeciw – 0, wstrzymał się - 1 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
  Przewodniczący Rady poprosił Sekretarza Gminy o przedstawienie tematu.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - istnieje konieczność powołania komisji przynajmniej 4 osobowej. Praca Komisji będzie polegać na przedstawieniu Radzie Gminy informacji o komunalizacji mienia po zakończonej pracy przez pracowników Urzędu.
  Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur do komisji.
  Zgłoszono kandydatury następujących radnych: Anna Chudzik, Jolanta Żaczek, Mirosław Nyga, Monika Pająk. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Inwentaryzacyjnej.
  Przewodniczący Rady przeczytał nazwiska kandydatów do komisji i poprosił o wytypowanie przewodniczącego komisji.
  Radna Monika Pająk zgłosiła na przewodniczącego komisji radną Annę Chudzik .
  Radna Chudzik nie wyraziła zgody i zaproponowała na przewodniczącego radnego Mirosława Nygę, który wyraził zgodę.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z nazwiskami członków Komisji Inwentaryzacyjnej i poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr VI/35/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14, przeciw – 0, wstrzymał się - 0 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik omówiła proponowane zmiany budżetu zgodnie z projektem uchwały i załącznikami, po czym poprosiła o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr VI/36/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - przedstawiła projekt uchwały i poprosiła o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie za przyjęciem uchwały.

  Uchwała Nr VI/37/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012.
  Projekt uchwały dość obszernie przedstawił Wójt Gminy w sprawozdaniu, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o uwagi , bądź pytania.
  Żadnych pytań nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr VI/38/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 10, przeciw - 0, wstrzymał się - 4 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania kandydata na członka Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  W kwietniu 2011 r. kończy się kadencja Rady Społecznej. Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się raz w miesiącu. Do tej pory członkiem Rady Społecznej byłem ja, Sekretarz Gminy. Dalej nie widzę tam swojego miejsca, ponieważ na posiedzeniach poruszane są problemy czysto medyczne. Widziałbym na tym miejscu kogoś z ośrodka zdrowia dlatego poprosiłem Kierownika NZOZ Łączna o wytypowanie kandydata. Kierownik dr Ligowski zaproponował siebie, w związku z tym proszę Radę Gminy aby w treści uchwały wpisała Pana Krzysztofa Ligowskiego jako kandydata na członka Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kam. i podjęła uchwałę.
  Innych kandydatur nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady - poprosił wobec tego o przegłosowanie uchwały.
  Uchwała Nr VI/39/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta jednogłosnie
  (za – 15 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 j)
  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że są to poprawki do uchwały z poprzedniej sesji a szczegóły wyjaśni Pan Urbanista Rafał Kozieł.
  Urbanista pan Rafał Kozieł - wyjaśnił, ze poprzednią uchwałę musimy uzupełnić o zapisy w których wkradła się pomyłka przy redagowaniu uchwały w edytorze aktów prawnych .
  Wojewoda Świętokrzyski nie stwierdził nieważności całej uchwały, tylko wskazał na pewne braki prosząc aby te braki uzupełnić w uchwale zmieniającej.
  Pan Urbanista wskazał konkretne paragrafy i zapisy, które ulegają zmianie.
  Reasumując, uchwała główna z poprzedniej sesji Rady Gminy plus uchwała dzisiejsza, będzie to komplet w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
  Pan Urbanista zakończył i poprosił o pytania.
  Radny Nyga - zapytał czy to prawda, że wpłynęło pismo do Rady Gminy z prośbą o uchylenie tej uchwały z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - odpowiedział, że do Rady Gminy takie pismo nie wpłynęło.
  Sołtys Zagórza p. Piec - w tym momencie poinformował, że pismo takie złożył do Urzędu Gminy dnia 23 marca br.
  O głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy w sprawie zmiany planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna, zorganizowaliśmy spotkanie mieszkańców Zagórza z przedstawicielami PCC Silicium . Spotkanie dotyczyło wpływu szkodliwych czynników Zakładu „Bukowa Góra” takich jak zapylanie i hałas.
  Prezes PCC p. Piotr Juś , informował na spotkaniu, że podejmują pewne działania w kierunku zmniejszenia działania szkodliwych czynników, choć tego nie da się wyeliminować z dnia na dzień.
  Jeśli chodzi o zapylenie to firma zakupiła sprzęt, który będzie pracował w samym wyrobisku. Niektóre sprzęty można zlikwidować, ale nie wszystkie.
  Hałas na pewno nie da się całkowicie wyeliminować. Pewne uciążliwości są i będą.
  Pan Prezes jest otwarty na współpracę z mieszkańcami Zagórza.
  Wójt Gminy zapytał pana Urbanistę obecnego na sali obrad aby powiedział, czy prawdą jest, że na terenie zakładu ma powstać wytwórnia mas bitumicznych.
  Urbanista Pan Rafał Kozieł - z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra” nie wynika możliwość powstania wytwórni mas bitumicznych. Taki wniosek nie wpłynął również w trakcie prac nad zmianą planu. Nie przewidujemy innych funkcji zakładu oprócz jej działalności jako kopalni i wydobywania kruszywa. Gdyby nawet taki wniosek wpłynął, potrzebna byłaby ocena oddziaływania na środowisko.
  Radny Kątny - nie ma się co dziwić, że mieszkańcy Zagórza i Zajamnia domagają się czegoś, ponieważ przez 40 lat istnienia Zakładu, dla mieszkańców Zagórza czy Zajamnia nic nie zrobiono. Proszę wobec tego Radę Gminy aby wzięła to pod uwagę i coś dla mieszkańców zrobić w zamian za uciążliwości jakie znoszą każdego dnia.
  Przewodniczący Rady - wrócił do pisma z dnia 23 marca br. w sprawie uchylenia uchwały. Urząd ma czas 30 dni na załatwienie sprawy. Jeśli takie pismo wpłynie do Rady Gminy będziemy dyskutować i udzielimy odpowiedzi.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są jeszcze jakieś pytania do uchwały.
  Więcej pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
  Uchwała Nr VI/40/2011
  Rady Gminy w Łącznej z dn. 31.03. 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za – 9, przeciw - 0, wstrzymał się - 5 / 15 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi. Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr V/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 24 lutego 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za - 15 radnych)

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne VI-te w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jacek Januchta  Data wprowadzenia: 2011-11-08 0943
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 829 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna