A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Pytania Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr VII / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 maja 2011r.


  Protokół Nr VII / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 maja 2011r.  Miejsce posiedzenia – świetlica Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionkach.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00

  Ad. 1
  Dnia 30 maja 2011 roku odbyło się kolejne VII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wicewojewoda Pani Beata Oczkowicz, członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska , przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”, radni Gminy Łączna, sołtysi Gminy, mieszkańcy.
  W obradach uczestniczyło 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecna radna Jolanta Żaczek - usprawiedliwiona.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Jarosława Kątnego , który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.


  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński wnioskował o umieszczenie w porządku obrad w p.11 lit. w) podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Radny Litwiński wnioskował o skreślenie z porządku obrad p. 11 lit. c) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu rolnego, ponieważ sprawa wymaga dokładniejszego wyjaśnienia.
  Radny Fąfara - prosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch uchwał:
  - w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Zalezianka
  - zmiany uchwały Nr VI/34/2011Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
  Przewodniczący Rady - prosił aby projekty uchwał złożyć do biura Rady Gminy , ponieważ dziś nie będziemy się tym zajmować, bo potrzebny jest czas na przygotowanie. Zajmiemy się tymi uchwałami w późniejszym terminie. Poza tym Stowarzyszenie nie może pisać projektów uchwał.
  Radny Litwiński - poinformował, że Statut Gminy Łączna w § 83 mówi, że projekty uchwał składa się na ręce Przewodniczącego Rady w formie pisemnej a wyżej wymienione projekty uchwał składa trzech radnych i są prawomocne. Projekty uchwał obligatoryjnie mają być wprowadzone do porządku obrad.
  Przewodniczący Rady wobec tego przystąpił do głosowania kolejno zgłoszonych wniosków. I tak;
  Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie dodatkowej ostatniej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu - głosowanie (za 14 radnych/14 obecnych)
  Wniosek radnego Litwińskiego o wycofanie p. 11 c) - głosowanie (za- 14/ 14 obecnych)
  Wniosek radnego Fąfary o przekształcenie Szkoły Podstawowej w Zaleziance (za- 5, przeciw-7, wstrzymał się -2 / 14). Wniosek został odrzucony.
  Wniosek radnego Fąfary o zmianę uchwały w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego Zalezianka (za- 6, przeciw – 8 / 14) . Wniosek został odrzucony.

  Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja w sprawie inwentaryzacji mienia komunalnego.
  7. Informacja w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna na dzień 31 grudnia 2010r.
  8. Decyzja Rady Gminy w sprawie wniosku Rady Sołeckiej Zagórze o uchylenie uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna
  9. Pytania, wnioski, postulaty
  10. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2011 pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  b) ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna
  c) uchylenia uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.
  d) ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna
  e) ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna
  f) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  g) zmian Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017
  h) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
  i) uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Górka
  j) uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd
  k) uchwalenia Statutu Sołectwa Jęgrzna
  l) uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionki
  m) uchwalenia Statutu Sołectwa Klonów
  n) uchwalenia Statutu Sołectwa Łączna
  o) uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków
  p) uchwalenia Statutu Sołectwa Podłazie
  q) uchwalenia Statutu Sołectwa Podzagnańszcze
  r) uchwalenia Statutu Sołectwa Występa
  s) uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze
  t) uchwalenia Statutu Sołectwa Zalezianka
  u) uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale
  v) zaciągnięcia kredytu
  12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  13. Zakończenie obrad.

  Przewodniczący Rady p. Starz - poprosił w tym momencie o głos Wicewojewodę Świętokrzyskiego Panią Beatę Oczkowicz.
  Wicewojewoda Pani Beata Oczkowicz -- na wstępie podziękowała Panu Wójtowi za zaproszenie, powiedziała kilka słów o sobie i wyjaśniła cel wizyty w naszej gminie.
  Chce poznać województwo, dlatego jeździ i odwiedza poszczególne samorządy. W Urzędzie Wojewódzkim podlegają jej wszystkie inspektoraty oprócz policji i służb specjalnych.
  Po krótkim wystąpieniu Pani Wicewojewoda poprosiła o pytania.
  Radna Molendowska-Cieloch - poruszyła problem budowy drogi dojazdowej Występa Barcza . Powstała nowa piękna droga ekspresowa S-7, co bardzo nas cieszy, natomiast w związku z droga ekspresową zrodził się nowy problem mieszkańców gminy z dojazdami do Kielc i Skarżyska komunikacją publiczną. Problem dotyczy kilku miejscowości naszej gminy, skąd mieszkańcy nie maja jak dojechać do szkoły czy pracy. Projekt drogi dojazdowej jest, natomiast nikt nie jest w stanie na tę chwilę powiedzieć nam, czy ta droga faktycznie powstanie. Chcielibyśmy mieć pewność czy droga zostanie wybudowana. Radna prosiła Panią Wicewojewodę o pomoc.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - obiecał , że przybliży Pani Wojewodzie temat drogi dojazdowej bardziej dokładnie.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności w okresie pomiędzy sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy dodał wyjaśnienie w sprawie trasy kolejowej Nr 8 . W wyniku analizy ekspertów trasa kolejowa Skarżysko-Kielce nie daje możliwości uzyskania dużych prędkości, dlatego zapadła decyzja o przeprowadzeniu remontu odtworzeniowego, który umożliwi rozwijanie prędkości maksymalnej do 110 km/godz. Dla większych prędkości należałoby wybudować nowy odcinek trasy kolejowej.
  Bardzo ważna i pilna jest decyzja w sprawie przekazania drogi E-7 dla Powiatu lub zamiany tej drogi na inne drogi powiatowe.
  W sprawie ewidencji działek w gminie.
  Wystąpiliśmy do Starosty Powiatu z wnioskiem o przeprowadzenie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym, w wyniku której aktualny rodzaj użytkowania nieruchomości stanowiłby podstawę do opodatkowania gruntów.
  W odpowiedzi uzyskanej dnia 29 kwietnia br. wynika, że ze względu na znaczną ilość
  działek wymagających aktualizacji przewiduje się wysokie koszty aktualizacji tego procesu. Z uwagi na powyższe Starosta prosi o stosowną deklarację o wysokości udziału Gminy w kosztach przedsięwzięcia.
  Gmina ma ogromne możliwości rozwojowe, ale ze względów finansowych o niektórych inwestycjach możemy tylko pomarzyć. Aktualizacja ewidencji gruntów zwiększyłaby dochody gminy ale jest to zadanie własne Starostwa Powiatowego. Korzystając z okazji obecności pani Wojewody prosimy o wsparcie finansowe.
  Pan Wójt zakończył sprawozdanie i podziękował.

  Ad. 6
  Informację w sprawie inwentaryzacji mienia komunalnego przedstawiła członek Komisji Inwentaryzacyjnej radna Anna Chudzik.
  Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Łączna przedstawiła Radzie Gminy Łączna projekt sporządzonego spisu, karty inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia dla siedmiu działek w miejscowości Kamionki obręb Czerwona Górka tj: działka Nr 1000 o pow.0,10 ha, Nr 245/2 o pow. 0,02 ha, Nr 246/2 o pow. 0,04 ha, Nr 249/2 o pow.0,11 ha, Nr 392/10 o pow. 0,22 ha, Nr 392/13 o pow. 0,24 ha, Nr 392/14 o pow. 0,24 ha.
  Całość materiałów inwentaryzacyjnych zostanie wyłożona do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy przez 30 dni, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.
  Po zakończeniu poprosiła o pytania. Żadnych pytań nie zgłoszono.
  Rada Gminy Łączna bez uwag i zastrzeżeń zaopiniowała pozytywnie projekt dalszej komunalizacji mienia gminnego położonego w obrębie Czerwona Górka.

  Ad. 7
  Informacja w sprawie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łączna na dzień 31 grudnia 2010r.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że sprawozdanie było omawiane na Komisji Budżetowej ale pomimo to poprosił o pytania lub uwagi do sprawozdania
  Pytań ani uwag nie zgłoszono.
  Rada Gminy przyjęła sprawozdanie większością głosów. (za – 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 1 / 14 )

  Ad. 8
  Decyzja Rady Gminy w sprawie wniosku Rady Sołeckiej Zagórze o uchylenie uchwały Nr V/30/2011 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - przypomniał, że w/w uchwała została podjęta przez Radę Gminy dnia 24 lutego 2011r. większością głosów tzn. za- 11 głosów, przeciw – 3 głosy.
  Rada Sołecka Zagórze dnia 23 marca 2011r. złożyła wniosek do Rady Gminy o uchylenie uchwały z dnia 24 lutego 2011r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna uzasadniając , że Rada Gminy podjęła tę uchwałę zbyt pochopnie nie zwracając uwagi na warunki z jakimi zmagają się mieszkańcy Zagórza.
  Temat ten był szczegółowo analizowany na posiedzeniach komisji.
  Wniosek wypracowany na połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy dnia 27 kwietnia br. był następujący: nie znajduje się podstaw do uchylenia w/w uchwały.
  Ponownie temat był dyskutowany na Komisji Budżetowej dnia 27 maja br., kiedy to członkowie komisji poparli wniosek z połączonego posiedzenia stwierdzając, że uchylenie uchwały nic nie da .
  Przewodniczący Rady - zapytał czy ktoś chciałby jeszcze odnieść się do tej sprawy.
  Nikt nie zgłosił woli dyskusji w tym temacie.
  Przewodniczący Rady - wobec tego poddał pod głosowanie wniosek, kto jest za odrzuceniem wniosku Rady Sołeckiej Zagórze w sprawie uchylenia uchwały
  Nr V/30/2011r. Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 lutego 2011r.w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bukowa Góra II” na obszarze gminy Łączna.
  Wynik głosowania: (za- 9 radnych, przeciw- 0, wstrzymało się – 5 radnych / 14 obecnych).
  Wniosek Rady Sołeckiej Zagórze został odrzucony przez Radę Gminy większością głosów.

  Ad. 9 i 10
  Pytania, wnioski, postulaty.

  Radny Litwiński - zwracając się do przedstawicieli powiatu, po raz kolejny przypomniał o katastrofalnym stanie odcinka drogi powiatowej przebiegającej obok Urzędu Gminy i dalej na krzyżówce w kierunku Bukowej Góry.
  Podobnie jest na wielu innych drogach powiatowych jeśli nic się nie robi, z małych ubytków robią się duże , niebezpieczne dziury. Interwencje do Zarządu Dróg Powiatowych nie przynoszą żadnego skutku.
  Radny Zagórza p. Kątny - prosił o przywrócenie ruchu na łączniku Zagórze-Zaskale oraz o poprawienie nawierzchni drogi i poboczy do Bukowej Góry.
  Sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska - podziękowała za to co zostało zrobione i prosiła o interwencję na drodze powiatowej nad posesją Pani Saletry oraz o udrożnienie przepustu nad posesją pana Kędrackiego.
  Apelowała o nadzorowanie prac remontowych na drogach.
  Radna Klonowa p. Chudzik - poparła wnioski Pani Sołtys, szczególnie pilną sprawą jest przepust nad posesją Pana Kędrackiego, bo nowa droga niszczeje.
  Sołtys Kamionek p. Flasińska - prosiła o interwencję na drodze powiatowej do kościoła, o udrożnienie rowów , przepustów. Pismo tej treści zostało złożone do Urzędu Gminy.
  Radny Fąfara - zgłosił przepust do poprawienia nad posesją nr 8 w Zaleziance, oprócz tego nad nową drogą miały być wycięte rowy
  Sołtys Zalezianki Borowiec - trzy lata temu była budowana droga na Zaleziance i już brzegi asfaltu kruszą się pękają. Prosił o interwencję zanim minie gwarancja.
  Radny Wisowaty - nad posesją nr 7 w Kamionkach obsunęła się do rowu skarpa, prosił o udrożnienie rowu w ramach reklamacji.
  Przewodniczący Rady - prosił o zajęcie się bardzo niebezpiecznym prawoskrętem z drogi E-7 na Zaleziankę. Duże samochody ciężarowe i tiry nie mieszczą się na swoim pasie na łuku skrzyżowania i wjeżdżają na przeciwny pas, co stwarza zagrożenie.


  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż - odniósł się do większości wniosków dotyczących dróg powiatowych. I tak:
  Zaniedbania na drogach są wieloletnie dlatego nie można będzie zrobić wszystkiego szybko.
  Zarząd Dróg Powiatowych zostanie wyposażony w koparkę i wtedy, prawdopodobnie w czerwcu przystąpimy do czyszczenia rowów i przepustów.
  W Zaleziance na odcinku od drogi ekspresowej do skrzyżowania będzie położona nowa nakładka asfaltowa 5 metrowa. Rozeznamy temat spękanego asfaltu na drodze Zalezianka.
  Droga Zagórze do końca będzie budowana, w drodze przetargu został już wyłoniony wykonawca (Firma Strabag). Jeśli byłyby środki najlepiej byłoby wybudować również łącznik Zagórze-Zaskale, ponieważ doraźne poprawiane nawierzchni łącznika niewiele daje.
  Droga koło Urzędu Gminy - na remont tej drogi jest opracowywana dokumentacja, a tymczasem stan drogi poprawiany będzie doraźnie.
  Szczególnie niebezpieczne ubytki są naprawiane od razu, natomiast inne uwagi i zastrzeżenia zostaną wykonane w czerwcu, poza rowami, bo to będzie trwało dłużej.
  Czasem droga jest tak zniszczona, że nie opłacalny jest remont , tylko lepiej jest położyć nową nakładkę asfaltową.

  Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk - podał kilka ważnych informacji.
  1/ Rozstrzygnięty został przetarg na budowę drogi Zagórze za kwotę 528 tys. zł. W budżetach gminy i powiatu jest łącznie 400 tys. zł. Brakujące 128 tys. zł dokłada Powiat.
  2/ Budowa drogi Jęgrzna III etap inwestycji. Pracujemy na projekcie z 2000 roku w którym to brakuje 40 wjazdów dlatego Powiat dokłada 1 mln 100 tys. i będzie wykonane tak jak powinno być.
  3/ Członek zarządu prosił o pilną decyzję w sprawie zamiany starej „siódemki” na inne drogi powiatowe, ponieważ trzeba się już przymierzać do przetargu na zimowe utrzymanie dróg.
  4/ Bieżące utrzymanie dróg - prosił o cierpliwość i wyrozumiałość w sprawie remontów dróg, rowów i przepustów. Zaniedbań z kilku lat nie jesteśmy w stanie szybko nadrobić ale sukcesywnie będziemy poprawiać stan dróg. Podobny problem jest we wszystkich gminach.
  Radna Molendowska - zaniepokojona pytała Pana Wójta, jeśli budowana będzie droga Występa, a w planach jest kanalizacja, czy nie wystąpi później sytuacja, że trzeba będzie ciąć nową drogę aby poprowadzić kanalizację.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - prosił aby patrzeć na inwestycje gminne przez pryzmat budżetu gminy i pochylić się nad problemami.
  Wykonany jest projekt z pozwoleniem na budowę kanalizacji Gózd- Łączna, wartość kosztorysowa 11 mln zł.
  Wykonany jest projekt kanalizacji Zalezianka-Występa bez pozwolenia na budowę o wartości szacunkowej 15 mln zł. Proszę brać to pod uwagę i realnie podchodzić do możliwości gminy.
  Pieniądze z programu RPO już się skończyły a poza tym w każdym programie unijnym 50 % wartości zadania to jest udział własny.
  Budżet tegoroczny jest trudnym budżetem, gdyż nie wiemy jak zamkniemy rok w związku z reorganizacją oświaty. Proszę o rzetelne planowanie i konsekwentne realizowanie zaplanowanych inwestycji. Dobrze byłoby jedną Komisję Budżetowa poświęcić na analizę możliwości finansowych gminy na najbliższe 3 lata. Należy szukać możliwości zwiększenia dochodów gminy.

  Radny Litwiński - upoważniony przez mieszkańców sugerował, zaniechaliśmy rozmów w sprawie poboru podatku od handlu obwoźnego. Przyjeżdżają ludzie z innych gmin, handlują z samochodów nie płacąc żadnych podatków. Fakty są takie, że Ci ludzie handlują, nie ponoszą kosztów i czasem nawet nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. Natomiast nasi mieszkańcy mający sklepiki płacą wysokie podatki i czują się pokrzywdzeni.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - nie możemy wyeliminować handlu obwoźnego na terenie całego kraju, jeżeli ktoś ma pozwolenie na handel. Jest gospodarka wolnorynkowa. Od tego jest urząd skarbowy.
  Natomiast jeśli otrzymamy informację na piśmie, że ktoś z handlujących nie ma pozwolenia na taka działalność , sprawdzimy i tym się zajmiemy.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zwrócił uwagę na złe oznakowanie węzła Zalezianka na drodze ekspresowej S-7. Oznakowanie nie jest dostatecznie czytelne w związku z czym kierowcy popełniają błędy.
  Innych pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 11 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2011 pod nazwą „Dziś szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Projekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej p. Bernardyna Wasińska.
  Podjęcie uchwały jest konieczne aby móc się ubiegać o środki unijne.
  Pani Kierownik zakończyła, podziękowała i poprosiła o pytania.
  Radna Molendowska-Cieloch - zapytała w jakiej kwocie będą wypłacane zasiłki dla uczestników projektu.
  Radny Kątny - zapytał kto zgłasza osoby do projektu.
  Kierownik GOPS - odpowiedziała w sprawie zasiłków, że będą to kryteria dochodowe takie o jakich mówi ustawa o pomocy społecznej.
  Osoby do projektu wybrali pracownicy opieki społecznej i jest to 9 osób długotrwale bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych, ponieważ 1 radny został zwolniony z obrad.

  Uchwała Nr VII/41/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na komisji ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/42/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr III/13/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010r.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na komisji ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/43/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13 radnych/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych i przewodniczącego Rady Gminy Łączna
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/44/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 2 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na Komisji Budżetowej na której padł wniosek o wykreślenie z projektu uchwały zapisu w § 1 p. 3, wobec tego poprosił o głosowanie kto jest za skreśleniem punktu 3 z paragrafu 1 (za- 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 2) .
  Innych uwag do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z naniesioną poprawką czyli bez punktu 3 w § 1 i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/45/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw-0, wstrzymał się – 1 radny / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana przez Skarbnika Gminy na Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/46/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana przez Skarbnika Gminy na Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/47/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana przez Skarbnika Gminy na Komisji Budżetowej ale pomimo to zapytał czy są pytania lub uwagi .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/48/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 11 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Górka.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do Statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/49/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gózd.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do Statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/50/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jęgrzna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do Statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/51/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 l)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionki.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do Statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/52/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 m)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Klonów .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/53/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 n)

  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łączna .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/54/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 o)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/55/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 p)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podłazie .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/56/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 q)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podzagnańszcze .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/57/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 r)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Występa .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/58/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 s)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zagórze .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/59/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 t)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zalezianka .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/60/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 11 u)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zaskale .
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały wszyscy radni jak również sołtysi otrzymali i zapytał czy są pytania lub uwagi do statutu sołectwa.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/61/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 11 v)
  Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
  Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Gmina Łączna zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 2 140 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych w kwocie 1 026 415 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 113 585 zł. Całkowita spłata kredytu nastąpi w roku 2019.
  Podjęcie uchwały jest niezbędne w celu prowadzenia dalszych procedur tj. wystąpienia do RIO i ogłoszenia przetargu na zaciągnięcie kredytu.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VII/62/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.05.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za-13/ 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Na tym zakończono podejmowanie uchwał.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przekazał radnym dwie informacje.
  1/ Wpłynęło pismo ze Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Kielce informujące o przeprowadzonych wyborach do Izby Rolniczej. Członkiem Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Skarżysku Kamiennej z terenu Gminy Łączna wybrana została Pani Dorota Skóra zam. Jegrzna 3. Wybrano również Walne Zgromadzenie i Zarząd ŚIR.

  2/ Radni otrzymali pismo od Jarosława Kaczyńskiego z prośbą aby podjąć uchwałę Rady Gminy w sprawie uznania rolnictwa za priorytet Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej. Projekt uchwały był załącznikiem do pisma.
  Radny Litwiński - zaproponował aby tą sprawą zająć się na połączonym posiedzeniu komisji, bo dziś nie czas i miejsce.
  Radni wyrazili zgodę.

  Ad. 12

  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr VI/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011 r. został przyjęty większością głosów. (za- 12 radnych, wstrzymał się – 1 radny)

  Przed zakończeniem obrad radna Występy Molendowska-Cieloch - pytała dlaczego w Statucie Sołectwa Występa jest przysiółek Stara Występa . Uważała, że to nie jest przysiółek, pytała z czego wynika taka nazwa, przecież numeracja domów idzie kolejno nie odrębnie dla każdej miejscowości. To , że kiedyś tak było to nie znaczy , że ma być tak dalej.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odpowiedział, że w tym momencie nie jest w stanie tego powiedzieć ale po sesji zajrzymy w dokumenty i sprawdzimy dlaczego tak jest.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - z takimi wątpliwościami spotkałem się również kilka lat temu, w momencie remontu starej siódemki. Wtedy mieszkańcy Starej Występy sugerowali zmianę nazwy na Występa. Okazuje się, że to jest bardzo istotna rzecz. Dobrze byłoby abyśmy zajrzeli do dokumentów źródłowych pochodzenia nazw naszych miejscowości. Poprosimy Radcę Prawnego o wyjaśnienie tego tematu.


  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne VII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Jarosław Kątny

  Data wprowadzenia: 2011-11-08 0944
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 689 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna