A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr VIII / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 24 czerwca 2011r.  Protokół Nr VIII / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 24 czerwca 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 13,00

  Ad. 1
  Dnia 24 czerwca 2011 roku odbyło się kolejne VIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu p. Wacław Iwanczatik, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”, przedstawiciel Stowarzyszenia PROREW p. Marcin Agatowski, radni Gminy Łączna, sołtysi gminy, mieszkańcy, redaktorzy prasy lokalnej oraz radio Kielce.

  W obradach uczestniczyło 13 radnych co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady. Nieobecna radna Monika Pająk i radny Andrzej Wisowaty - usprawiedliwieni.
  Obrady były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Sławomira Litwińskiego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym poinformował, że do porządku obrad wkradł się błąd drukarski , pominięto p. 6 „Pytania , wnioski, postulaty”. Prosił o przegłosowanie i wpisanie punktu 6 (głosowanie za- 13 radnych /13 ). Dalsza punktacja przesunie się o jeden.
  Oprócz tego na połączonym posiedzeniu komisji dnia 21 czerwca 2011r. wypracowano wniosek o skreślenie z porządku obrad p. 7 l) podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna, ze względu na brak decyzji wodno-prawnej.
  Wniosek z komisji od razu przegłosowano ( za- 12 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się – 0 / 13 obecnych), po czym punkt 7 l) został skreślony.
  Następnie Przewodniczący Rady zapytał czy są inne uwagi do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - prosił o wprowadzenie do porządku obrad kilku uchwał, które to radni otrzymali:
  - w punkcie 7 l) podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok (za- 13 radnych /13)
  - w punkcie 7 m) podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017 ( za- 13 radnych /13)
  - w punkcie 7 d) w miejsce uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, wpisać projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości. (za- 12 radnych, przeciw-0, wstrzymał się -0 /13 )
  Wszystkie kolejno proponowane zmiany porządku obrad zostały przegłosowane, dlatego Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie za przyjęciem porządku obrad ze wszystkimi wcześniej zgłoszonymi zmianami (za- 13 radnych/13 ).
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania , wnioski, postulaty.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
  b) zmieniająca uchwalę w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”
  c) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
  d) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości
  e) Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  f) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
  g) udzielenia pomocy finansowej
  h) uznania za pomnik przyrody
  i) przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Łączna
  j) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
  k) przyjęcia projektu nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich
  l) zmiany budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  m) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017

  8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z wykonania budżetu za 2010 rok :
  a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2010 rok
  b) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2010 rok wraz z uzasadnieniem
  c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  d) Dyskusja
  e) Podjęcie uchwały.
  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.
  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy uzupełnił sprawozdanie o kilka ważnych informacji.
  - Dnia 20 czerwca br. w Biuletynie Informacji Publicznej ukazała się informacja o przetargu na budowę drogi dojazdowej Występa-Barcza. Okres realizacji inwestycji wynosi 9 miesięcy. Mamy nadzieje, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa i inwestycja zostanie zrealizowana.
  - Dnia 1 września br. odbędzie się uroczysta inauguracja roku szkolnego w naszej gminie w nowym kompleksie oświatowym, ponieważ został wybudowany przy potężnym udziale środków unijnych.
  - W sprawach dróg, przekazano plac budowy pod przebudowę drogi powiatowej Zagórze.
  - Po uruchomieniu drogi ekspresowej S-7, starodroże E-7 z mocy ustawy stało się własnością gminy. Poczyniliśmy działania w kierunku zamiany dróg z Powiatem, czyli zamiany drogi E-7 na inne drogi powiatowe o podobnej długości. W odpowiedzi Starostwo Powiatowe zaproponowało, że przejmą drogę E-7 o długości 5 km, w zamian za to gmina przejmie inne drogi powiatowe o łącznej długości ponad 25 km. Propozycję Starostwa uważamy za krzywdzącą , dlatego też negatywna była opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wobec tego będziemy musieli znaleźć środki na zimowe utrzymanie drogi E-7.
  - Kandydatury na ławników należy zgłaszać do biura Rady Gminy w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2011r.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.

  Ad. 6
  Pytania, wnioski, postulaty.
  Radny Nyga - zwrócił uwagę, że działania w kierunku budowy drogi dojazdowej Występa-Barcza czynione były już od dawna , to nie jedna Rada czyniła działania.
  Radny obawiając się aby nie minął okres pozwolenia na budowę zapytał , kiedy będzie rozpoczęta budowa kanalizacji Gózd-Łączna.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - w skrócie przypomniał historię starań o budowę drogi dojazdowej. Ostatnie kilka lat to był etap bardzo wytężonych działań w kierunku budowy tej drogi. Przeprowadzono szereg konsultacji społecznych z mieszkańcami Występy, Starej Występy, Zalezianki, Gozdu. Na koncepcję o przebiegu drogi przez Starą Występę nie wyrazili zgody mieszkańcy Starej Występy. Przy jednej z koncepcji budowy drogi powstał potężny zgrzyt z Karpacką Spółką Gazowniczą czy z Lasami Państwowymi.
  Dziś jest to już za nami. Obecnie jest ogłoszony przetarg i myślę , że dojdzie do budowy tej drogi.
  Odnośnie kanalizacji Gózd – Łączna, projekt jest wykonany wraz z pozwoleniem na budowę i wszelkimi uzgodnieniami. Przygotowujemy wniosek do PROW chcemy pozyskać pieniądze czy zostaną nam przyznane środki tego nie wiem. Okres ważności pozwolenia na budowę tj. 2 lata.
  Radny Dąbek - zgłosił konieczność naprawienia przekopanego asfaltu na drodze powiatowej Czerwona Górka –Jęgrzna na skrzyżowaniu z drogą gminną tzw. galerówką, jest tam duży ubytek w nawierzchni , można uszkodzić samochód.  Wójt Gminy - zaapelował do radnych aby spróbowali wznieść się ponad subiektywne oceny, aby spróbowali dać szansę mieszkańcom Zalezianki i wyrazić zgodę na rozszerzenie szkoły o klasy 0-VI oraz o przekazanie szkoły dla Stowarzyszenia Zalezianka. Zgoda zawsze buduje a niezgoda rujnuje.
  Apel Wójta Gminy, mieszkańcy obecni na sali obrad przyjęli oklaskami.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - droga E-7 jest przekazana gminie , kto ma wobec tego wykosić, wyczyścić rowy i w jaki sposób.
  Wójt Gminy - roczny koszt utrzymania drogi E-7 na naszym odcinku (bez oświetlenia) to kwota 1 mln zł. Droga gminna posiada jednak zupełnie inny standard utrzymania niż droga krajowa. Obecnie ta droga jest drogą gminną. Jeśli mamy ją utrzymać w standardzie drogi krajowej to musimy w budżecie znaleźć 1 mln zł. Będziemy apelować do mieszkańców gminy o utrzymanie rowów, poboczy, chodnika. Jeśli będą ubytki w nawierzchni postaramy się naprawić.
  Mieszkanka Łącznej p. Cybulska - prosiła aby gmina coś zrobiła w kierunku aby wszyscy mieszkańcy wyposażeni byli w kosze na śmieci.
  Druga sprawa, to firma budowlana, która korzystała z drogi w kierunku byłej huty i nadal korzysta aby poprawiła stan nawierzchni tej drogi tak aby nie wznosiły się tumany kurzu. Nie jest tu konieczny asfalt.
  Wójt Gminy - inwestycja została zakończona, do końca czerwca Firma „Mota-Engil” wyprowadzi się. Na tej drodze kurzy się tak samo jak i na wielu innych naszych drogach , gdzie nie ma nawierzchni asfaltowej np. Osełków.
  Jeśli chodzi o gospodarkę śmieciową, to co jest możliwe robimy. Po terenie gminy chodzi już komisja , która nakłada mandaty za brak kosza na śmieci. Po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach , gmina będzie właścicielem śmieci a każdy mieszkaniec będzie obciążony podatkiem. Gmina ma 1,5 roku na przygotowanie się do przejęcia zadań , czyli do podjęcia odpowiednich uchwał, oszacowania ilości śmieci oraz przygotowania przetargu na wywóz odpadów.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - zapytał jakie będą konsekwencje za brak kosza , bo mieszkańcy nadal oddają kosze.
  Wójt Gminy - Komisja porządkowa chodzi po terenie , nałożonych już zostało kilkanaście mandatów. Są to wyrywkowe kontrole aby nie sparaliżować pracy Urzędu, ponieważ w kontroli bierze udział dwóch pracowników urzędu. Komisja będzie chodzić dalej po każdym sołectwie i dalej nakładane będą mandaty. Później przeprowadzone zostaną rekontrole.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę.

  Ad. 7 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
  Przed podjęciem uchwały Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz powiedział kilka zdań.
  O przejęcie budynku szkoły w Zaleziance wnioskowały trzy stowarzyszenia: „Zalezianka”, „PROREW” Kielce i stowarzyszenie ze Skarżyska. Oferty dwóch ostatnich stowarzyszeń były bardzo atrakcyjne, dlatego też radni długo dyskutowali i zastanawiali się jaką podjąć decyzję, bo decyzja nie była łatwa. Bardzo ważny jest aspekt społeczny, ale dla radnych całej gminy ważny jest też aspekt ekonomiczny. Presja Stowarzyszenia Zalezianka na radnych jak również na pracowników Urzędu była duża. Ponieważ radni nie są ekspertami , często konsultowali swoje opinie z Radcą Prawnym. Myślę, że Rada Gminy podejmie dziś słuszną decyzję.
  Przewodniczący Rady zapytał następnie Sekretarza Gminy, czy wpłynęła już opinia Kuratora Oświaty w sprawie rozszerzenia szkoły Zalezianka.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - odpowiedział, że wpłynęła prośba o dosłanie kopii uchwały o aktualnej strukturze organizacyjnej szkoły Zaleziance. Kopia uchwały z 2000 roku została dosłana dlatego opinii Kuratora należy się wkrótce spodziewać.
  Ustawa o systemie oświaty precyzuje dokładnie: musi być uchwała Rady Gminy oraz pozytywna opinia Kuratora aby doszło do podpisania umowy miedzy gminą a stowarzyszeniem. Kolejność nie jest tu ważna.
  Radny Wykrota - zapytał jakie będą skutki jeśli opinia Kuratora będzie negatywna.
  Sekretarz Gminy - jeśli wpłynie negatywna opinia Kuratora, Wójt Gminy nie może podpisać umowy ze stowarzyszeniem na przekazanie szkoły sześciooddziałowej.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - najpierw trzeba podjąć uchwałę o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Zaleziance do struktury klas I-VI. Po podjęciu tej uchwały, w kolejnej uchwale o przekazaniu prowadzenia szkoły Stowarzyszeniu Zalezianka, Radca Prawny sugerował o dopisanie w § 1 słów „ po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora” .
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - Kurator wyraża tylko swoją opinię, natomiast Rada Gminy podejmuje decyzję. Nie spotkałem się z negatywna opinią Kuratora, jeśli decyzja Rady Gminy była pozytywna. Decyzji Rady Gminy nie przerzucajmy na barki Kuratora Oświaty. Mam nadzieję, że opinia Kuratora będzie pozytywna, ale jeśli opinia będzie negatywna to Wójt Gminy nie podpisze umowy ze Stowarzyszeniem.
  Radna Chudzik - jeśli Kurator ma wątpliwości to ze względu na aspekty prawne, Kurator kieruje się wymogami prawnymi i decyzja jaką podejmie będzie podyktowana wymogami prawnymi.
  Radca Prawny - dodał wyjaśnienie, że do podjęcia uchwały rady gminy nie jest potrzebna opinia kuratora, opinia pozytywna jest potrzebna do podpisania umowy o przekazaniu prowadzenia szkoły. Jeżeli nie będzie pozytywnej opinii Kuratora, to gmina nie może podpisać umowy o przekazaniu szkoły o strukturze klas I-VI.
  Radca Prawny Stowarzyszenia „Zalezianka” p. Beata Baska - powiedziała. Rozszerzenie struktury szkoły do struktury pełnej I-VI należy do Rady Gminy, natomiast opinia Kuratora potrzebna jest do przekazania szkoły w zakresie klas IV-VI. Kurator musi uzupełnić swoją opinię o klasy IV-VI . Opinia Kuratora musi być pozytywna.
  Radny Wykrota - zapytał Wójta Gminy , czy widzi możliwość wspierania finansowego z budżetu gminy, jakiegokolwiek stowarzyszenia .
  Wójt Gminy p. R. Kowaliński - dzieci z naszej gminy mogły uczęszczać do dwóch szkół. Jest propozycja aby szkołę w Zaleziance prowadziło Stowarzyszenie. Subwencja idzie za uczniem, ale do tej pory subwencji brakowało do prawidłowego funkcjonowania szkoły.
  Dodatkowe środki dla Stowarzyszenia poza subwencją jest to decyzja rady gminy.
  Przez najbliższe lata nie widzę szansy na wspieranie z budżetu gminy jakiegokolwiek stowarzyszenia, nie łudźmy się abyśmy przekazali jakiekolwiek dodatkowe środki poza subwencją . Ostateczna decyzja należy jednak do rady gminy.
  Agnieszka Czerwińska - Prezes Stowarzyszenia „Zalezianka” zapewniła, że zamknęliśmy budżet, wiemy jak będziemy gospodarować i nie potrzebujemy żadnych innych pieniędzy z gminy oprócz subwencji. Mamy inne źródła finansowania.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są jeszcze pytania w tej sprawie.
  Więcej pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie za przyjęciem uchwały.
  Uchwała Nr VIII/63/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 7 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 6 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Członkowie Stowarzyszenia Zalezianka oraz mieszkańcy gminy podziękowali oklaskami Radzie Gminy za przyjęcie uchwały .

  Ad. 7 b)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały prosząc o przegłosowanie wniosku Rady Prawnego o dopisanie słów w § 1 uchwały : „ po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora”. Rada Gminy wyraziła zgodę na dopisanie tych słów (za- 13 radnych/ 13 ).
  Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie treść uchwały w całości z poprawką.
  Uchwała Nr VIII/64/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 7 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się - 6 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Sołtys Zalezianki p. Czesłwa Borowiec - podziękował radnym za głosowanie i obiecał, że nie zawiedziemy ani radnych ani mieszkańców.

  Ad. 7 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Łączna przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że wniosek z komisji połączonych był za przyjęciem uchwały w wersji przedstawionej, ale pomimo to zapytał czy są pytania.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/65/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi lub pytania do uchwały.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - poinformował, że osoby prywatne ze Skarżyska , które były zainteresowane wynajęciem szkoły w Zaleziance oficjalnie wycofali swoją propozycję.

  Innych wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/66/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za - 11 radnych , przeciw – 0, wstrzymał się - 2 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Przyjęcie uchwały zostało nagrodzone przez mieszkańców Zalezianki oklaskami.
  Pani Agnieszka Czerwińska - jako Prezes Stowarzyszenia Zalezianka, podziękowała radnym za okazane zaufanie i umożliwienie poprowadzenia szkoły.

  Przedstawiciel Stowarzyszenia PROREW Kielce p. Marcin Agatowski życzył wszystkiego dobrego dla Stowarzyszeniu Zalezianka.

  Ad. 7 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  Projekt uchwały został omówiony na połączonym posiedzeniu komisji , pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/67/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że na połączonym posiedzeniu komisji Rady Gminy padły kandydatury 4 radnych do składu komisji . Były to : Radna Teresa Czerwińska, radny Mirosław Nyga, radny Sławomir Litwiński i radna Jolanta Żaczek. Z urzędu w skład komisji wejdzie Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są inne propozycje lub uwagi do projektu uchwały.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady - odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/68/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Przewodniczący Rady - Projekt uchwały był omówiony na komisji, a chodzi o przekazanie dla Powiatu kwoty 200 tys. zł na budowę drogi powiatowej Zagórze.
  Ponieważ żadnych pytań nie zgłoszono, Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/69/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody.
  Przewodniczący Rady - Projekt uchwały był omówiony na komisji, a chodzi o uznanie jodły pospolitej za pomnik przyrody. Prosił jednocześnie o naniesienie sobie poprawki w uzasadnieniu uchwały i tu zacytował treść zmienionego uzasadnienia. Radni nanieśli sobie poprawki w projekcie uchwały.
  Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/70/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” za lata 2007-2008 w części dotyczącej Gminy Łączna.
  Uchwała była omówiona na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi.
  Pytań nie zgłoszono.
  Następnie Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/71/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
  Radny Kątny - na komisji rozmawialiśmy na temat programu. Uważam, że w programie nie jest uwzględniona najważniejsza rzecz Bukowa Góra i hałas jaki emituje. Powinno to być ujęte. Uważam, że bez tego nie powinniśmy dziś przyjąć Programu.


  Wójt Gminy - Program Ochrony Środowiska opracowywała firma, która prowadziła szereg badań. Bukowa Góra ma swój odrębny Program.
  Były uzgodnienia z Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz z innymi podmiotami wynikającymi z ustawy. Przygotowanie kolejnych dokumentów jest to czas i pieniądze.
  Radny Dąbek - wydaje mi się, że jest to lekceważenie problemu, bo Bukowa Góra powinna być wyszczególniona jako emitująca hałas i zanieczyszczenia.
  Nie było konsultacji społecznych w przypadku uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowa Góra II” . Zebranie w Zagórzu było już po podjęciu uchwały.
  Wójt Gminy - ostro zaprotestował przeciwko stwierdzeniu radnego, że nie było konsultacji społecznych. Są dokumenty na to, że zebranie takie było, ale nie było zainteresowania mieszkańców. W świetle ustawy nie ma konieczności wysyłania imiennych zaproszeń do mieszkańców. Był czas na składanie protestów czy odwołań.
  Sołtys Zagórza p. Piec - złożyliśmy pismo do Urzędu odnośnie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Bukowej Góry i nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi, dlatego czujemy się pokrzywdzeni.
  Wójt Gminy - ponownie zaprotestował przeciwko stwierdzeniu, że nie było konsultacji społecznych w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Bukowej Góry. Stwierdził, że konsultacje społeczne były prowadzone w poprzedniej kadencji. Wielokrotnie były spotkania z mieszkańcami w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Nie było jednak dużego zainteresowania mieszkańców. Kwestia wyłożenia planu wynika z procedur.
  Ale ten temat nie jest przedmiotem dzisiejszych obrad .
  Jeśli radni uważają, że zapis o Bukowej Górze powinien znaleźć się w programie, zwrócimy się do firmy aby umieścili taki zapis, ale jeśli będą potrzebne pieniądze to poproszę Radę Gminy o decyzje finansowe. Niektóre jednak zapisy powinny być poparte badaniami.
  Radny Kątny - nie chcemy badań, ale nie możemy zgodzić się z zapisem, że na terenie gminy nie ma zakładu , który emituje hałas i zanieczyszczenia.
  Radny Dąbek - powtórzył, że spotkanie z prezesem Bukowej Góry odbyło się po podjęciu uchwały, na co Wójt Gminy odpowiedział, że nie tylko o tym spotkaniu mówi.
  Przewodniczący Rady - podsumował dyskusję. Radnym zależy na tym , aby w Programie był zapis, że jest zakład, który emituje hałas i zanieczyszczenia.
  Radny Kątny - zawnioskował aby projekt uchwały ponownie odesłać do analizy Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  Wniosek radnego Kątnego przegłosowano i uzyskał poparcie radnych ( za- 12 radnych, wstrzymał się – 1)
  Wobec oczywistego stanowiska Rady Gminy w/w uchwała nie został podjęta.

  Ad. 7 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu nowego Statutu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich.
  Projekt uchwały przysłał Związek Gmin Gór Świętokrzyskich z prośbą podjęcie uchwały i temat został przedstawiony na komisji.
  Pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/72/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 l )
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - przedstawiła proponowane zmiany budżetu gminy.
  W związku ze zmianami budżetu aktualizuje się poszczególne załączniki do budżetu oraz jest konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/73/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 7 m)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017 .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że podjęcie tej uchwały jest konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/74/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z wykonania budżetu za 2010 rok :
  Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łączna za 2010 rok .
  Opinię o sprawozdaniach odczytała Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik.
  Opinia była pozytywna.

  Ad. 8 b)
  Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łączna za 2010 rok wraz z uzasadnieniem , w imieniu nieobecnego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytał Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Edmund Wykrota.

  Ad. 8 c)
  Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Rady Stanisław Starz.
  Opinia o wniosku była pozytywna.

  Ad. 8 d)
  Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
  Radny Wykrota - zwrócił uwagę na zadłużenie osób fizycznych, co ma ogromny wpływ na dochód gminy a jest to zadłużenie:
  - od wynajmu mieszkań w szkołach (czynsze lokatorów)
  - od środków transportu
  - zadłużenie alimentacyjne (powinna być szybsza reakcja Kierownika GOPS)
  - zadłużenie za wodę (słaba egzekucja)
  Sekretarz Gminy - odniósł się do czynszów lokatorów w szkołach . Jesteśmy na etapie przygotowywania pierwszego wniosku pozwu o eksmisję dla największego dłużnika ze szkoły w Goździe. Następne pozwy będą przygotowywane.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - zaległości z tytułu środków transportu wynoszą 33 tys. zł z tego od jednego podatnika 25 tys. zł. Upomnienia są wysyłane do podatnika na bieżąco. Zaległości jakie miał na koniec ub. roku podatnik wpłacił ale na bieżąco nie płaci nadal.
  Jeśli chodzi o zaległości alimentacyjne uważam, że GOPS robi wszystko aby ściągać ale ciężko jest ściągnąć jakiekolwiek pieniądze od dłużników.
  Innych głosów do dyskusji nie było.

  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łączna z wykonania budżetu za 2010r.
  Przewodniczący Rady - odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr VIII/75/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 24.06.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za - 13 radnych / 13 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - podziękował Radzie Gminy za jednomyślne głosowanie. Powiedział, że budżet ubiegłego roku był budżetem trudnym, ponieważ mieliśmy zaplanowane bardzo poważne inwestycje. Poza tym wiele zadań wynika z ustaw i spada na barki samorządów a nie idą w ślad za tym środki finansowe, dlatego gminy znalazły się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
  Wójt Gminy zakończył i ponownie podziękował Radzie Gminy za udzielenie absolutorium.
  O głos poprosiła radna Klonowa Anna Chudzik.
  Poinformowała, że w środę odbyło się spotkanie mieszkańców Klonowa, którzy mają problemy z niedoborem wody, Rady Sołeckiej Klonowa z udziałem Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej p. Grzegorza Gizy.
  Problem niedoborów wody w Klonowie istnieje od dwóch lat tak latem jak i zimą i nikt nie wie co jest przyczyną niedoborów wody i nikt nie ma pomysłu jak ten problem rozwiązać.
  Pan Kierownik na spotkaniu miał niekompletną dokumentację i brakowało dziennika konserwacji urządzeń.
  Zakłada się, że ujęcie wody jest wydajne i mamy podejrzenia, że brak jest konserwacji i monitoringu.
  Kierownik ZGK zalecał modernizację ujęcia wody na koszty ogólne ok. 60-100 tys .zł
  Jako tymczasowe rozwiązanie widział montowanie przez mieszkańców hydroforów, na co jeden z mieszkańców stwierdził, że posiada hydrofor a pomimo to są braki wody.
  Mieszkańcy uważają , że obecne urządzenia powinny wystarczyć aby zaspokoić potrzeby mieszkańców Klonowa, tylko wymagają odpowiedniego dozoru i konserwacji.
  Wnioskujemy o przeprowadzenie kontroli zewnętrznej obiektu, która wykaże gdzie tkwi problem.
  O głos poprosiła następnie Sołtys Klonowa p. Alicja Sucheńska , która poinformowała dodatkowo, że na w/ w spotkaniu Kierownik ZGK uznał sołectwo Klonów za sołectwo nieprzyszłościowe . Dawniej ujęciem zajmował się Pan Kupis i wtedy było dobrze, odkąd nadzór ma ZGK są problemy. Prosimy o interwencję w tej sprawie.
  Przewodniczący Rady - sugerował aby poprosić Kierownika ZGK Pana Gizę na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w celu omówienia i wyjaśnienia sprawy.
  Na tym temat braku wody w Klonowie zakończono.

  Ad. 9
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr VII/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 13 radnych)
  Ad. 13
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne VIII w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Sławomir Litwiński  Data wprowadzenia: 2011-11-08 0945
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 763 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna