A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr IX / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 5 sierpnia 2011r.


  Protokół Nr IX / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 5 sierpnia 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 11,30

  Ad. 1
  Dnia 5 sierpnia 2011 roku odbyło się kolejne IX-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, kilku przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”, radni Gminy Łączna, sołtysi gminy, mieszkańcy, redaktor „Tygodnika Skarżyskiego”.

  W obradach uczestniczyło 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Nieobecny radny Mirosław Nyga - usprawiedliwiony.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Zofię Molendowską-Cieloch, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński - prosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów dwóch uchwał :
  - w p. 8 i) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kompleksowej umowy na dostarczanie paliwa gazowego
  - w p. 8 j) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.
  Innych wniosków do porządku obrad nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie wniosków :
  - za wprowadzeniem uchwały w p. 8 i ) (za- 14 radnych/ 14 obecnych)
  - za wprowadzeniem uchwały w p. 8 j ) (za- 14 radnych/ 14 obecnych)
  Następnie przegłosowano porządek obrad po zmianach w całości (za- 14 radnych /14 ).
  Przyjęto następujący porządek obrad:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Pytania, wnioski, postulaty.
  7. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmieniająca uchwalę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
  b) dotycząca zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna
  c) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
  d) wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Podłazie, gmina Łączna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  f) przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna
  g) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  h) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017
  i) wyrażenia zgody na zawarcie kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.

  9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  10. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Pan Wójt uzupełnił sprawozdanie o miłą dla gminy informację.
  Ogłoszono wyniki rankingu gmin wiejskich na najlepszą gminę wiejską. Ranking opracowywany był przez Ministerstwo Finansów. W ocenie samorządów brane były pod uwagę kryteria takie jak np. dynamika wzrostu inwestycji, ilość pozyskanych środków unijnych. Brano pod uwagę lata 2007-2010 . W Polsce jest ponad 2400 gmin wiejskich. Ranking podzielony został na dwa etapy . Z drugiego etapu Kapituła wybrała 100 najlepszych gmin polskich, w tym Gmina Łączna znalazła się na 81 miejscu. Spośród gmin woj. świętokrzyskiego na 102 gminy tylko 13 gmin znalazło się wśród 100 najlepszych gmin. Jest to sukces warty podkreślenia.
  Pan Wójt podziękował za ten sukces pracownikom urzędu oraz Radzie Gminy poprzedniej kadencji.
  Na tym Wójt Gminy zakończył sprawozdanie.
  Ad. 6 i 7
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Kątny - prosił o wystosowanie pisma do właścicieli działki po byłym sklepie GS w Zagórzu, z prosbą o uporządkowanie terenu , ponieważ jest bardzo zaniedbany, zachwaszczony.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że osobiście rozmawiał z właścicielami gruntu, ale ze względu na poważną chorobę właściciela działki, nie był w stanie utrzymać działki w należytym stanie. Pomimo to wystosowane zostanie pismo w tej sprawie do właścicieli.
  Radny Wisowaty - zapytał co z budynkiem po Szkole Podstawowej w Łącznej. Czy jest jakaś szansa na pozyskanie środków na remont budynku w celu zagospodarowania.
  Wójt Gminy - są dwie możliwości zagospodarowania budynku.
  1/ sięgnąć po środki z programu PROW i pozyskać 500 tys. zł. (poprzez LGD) Należałoby zacząć od projektu. Ze wstępnych orientacji wynika, że na taki remont potrzeba ok. 1mln. 200 tys. zł, wobec czego musielibyśmy w budżecie gminy znaleźć ok. 800 tys. zł. W tym momencie możliwości gminy są minimalne i nie widzę możliwości wygenerowania środków tej wysokości, ponieważ są pilniejsze potrzeby i wnioski o poprawę infrastruktury drogowej.
  W najbliższych latach będziemy szukać możliwości zwiększenia dochodów, lub szukać oszczędności, lub w ostateczności rezygnować z pewnych inwestycji.
  2/ drugie rozwiązanie to wydzierżawienie budynku pod działalność gospodarczą. Wtedy budynek byłby użytkowany i byłyby dodatkowe dochody do budżetu gminy.

  Pilnie należy wykonać remonty dróg gminnych w Klonowie i w Zajamniu.
  W miarę posiadanych środków będziemy poprawiać stan wszystkich dróg, ale patrząc na nasz budżet cudów nie oczekujmy. Tam gdzie jest konieczność, tam gdzie jest niebezpiecznie – drogi będą naprawiane.
  Poza tym obecnie jest problem ze znalezieniem wykonawcy remontu dróg ponieważ brakuje takich firm.
  Radny Januchta - wpłynęło pismo z Zaskala o postawienie 2 wiat przystankowych. Zbliża się jesień i zima, zbliża się rozpoczęcie roku szkolnego dobrze byłoby aby wiaty były.
  Wójt Gminy - stwierdził krótko, że wiaty będą.
  Radny Litwiński - podzielił się swoją opinią w sprawie dróg. Uważał, że fundusz sołecki załatwiałby sprawy wielu dróg gminnych. Na drogach szutrowych za środki funduszu sołeckiego można było coś zrobić, bo są pewne sprawy które nie wymagają wielkich nakładów.
  Wójt Gminy - to Rada Gminy decyduje o funduszu sołeckim. Jeśli nawet powstałby fundusz sołecki to i tak gmina nie będzie zwolniona z obowiązku utrzymywania dróg. Sołectwo może bowiem przeznaczyć te środki na zupełnie inne cele. Inicjatywy oddolne trzeba popierać ale nie w oderwaniu od rzeczywistości. Można wyodrębnić z budżetu gminy środki na fundusz sołecki, ale wtedy trzeba zrezygnować z jakiejś inwestycji bo nie ma na tyle środków w budżecie.
  Budżet jest to bilans zysków i strat. Nie ma dochodów to i nie ma wydatków.
  Należy dążyć do zwiększenia dochodów gminy dlatego zamierzamy przygotować listę nieruchomości gminnych do sprzedaży.
  Radny Kątny - zapytał jak wygląda sprawa z Panem Urbanistą czyli sprawa zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obrębów gminy.
  Wójt Gminy - poinformował, że sytuacja z Panem Urbanistą jest bardzo zła. Zgodnie z umową dokumenty miał dostarczyć na koniec lutego i do dziś ich nie ma. Co gorsza nie mamy żadnego kontaktu z Panem Urbanistą i nie wiemy co się dzieje. Pomimo to będziemy starać się dotrzeć do niego, porozmawiać, być może aneksować umowę po to aby zlecone prace zakończył. W najgorszej sytuacji jest zerwanie umowy i oddanie sprawy do sądu ale nie chcielibyśmy tego.
  Radny Wisowaty - zgłosił kilka usterek do usunięcia na drodze powiatowej w Kamionkach. Po obfitych ulewach w kilku miejscach poobrywały się rowy, obsunęły się umocnienia rowu, ziemia z poboczy zamula przepusty. Prosił o interwencję w powiecie.
  Radna Chudzik - zgłosiła, że dotychczas przepust na Klonowie nie został naprawiony, woda nadal zalewa sąsiada a poza tym woda rujnuje drogę. Właściciele sami tego nie zrobią, bo tam nie ma kto.
  Sołtys Kamionek p. Flasińska - zgłosiła kilka wniosków.
  1/ woda bardzo zepsuła, powyrywała drogę dojazdową do kilku posesji na krzyżówce do Bukowej Góry, trzeba ją podrównać kruszywem.
  2/ w pobliżu posesji nr 45 za kosciołemw Kamionkach był kiedyś zrobiony porządny przepust i rów. Obecnie rów został zepsuty i po ulewach woda zalewa sąsiednie posesje. W dokumentach jest to droga gminna. Należałoby pogłębić czy wykopać rów tak aby woda swobodnie spływała.
  3/ załamują się kostki brukowe na nowym chodniku do kościoła szczególnie w okolicy kompleksu oświatowego.

  Więcej wniosków nie zgłoszono.
  Przewodniczący rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 8 a)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance.
  Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały dodając, że w uchwale chodzi przede wszystkim o zmianę daty z dnia 1.09.2011r. na datę 31.08.2011r.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - zapoznał Radę Gminy z opinią Kuratora Oświaty, o projekcie tej uchwały. Kurator nie wnosi zastrzeżeń do treści uchwały.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie w/ w uchwały.

  Uchwała Nr IX/76/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 8 radnych, przeciw-0, wstrzymało się - 4 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 b)
  Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji, ale zapytał czy są uwagi .
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/77/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 13 radnych, przeciw-0, wstrzymał się - 1 radny / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
  Przewodniczący Rady poinformował, że na wniosek radnych z poprzedniej sesji, Program Ochrony Środowiska jaki dziś radni otrzymali na płycie CD, został uzupełniony o zapis iż hałas wynikający z działalności Kopalni i Zakładu Wzbogacania Kwarcytu „Bukowa Góra” stanowi źródło uciążliwości dla mieszkańców gminy.
  Uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi .
  Uwag nie zgłoszono wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/78/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie ( za - 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Podłazie, gmina Łączna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji, ale zapytał czy są uwagi do projektu uchwały .
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/79/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 8 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że uchwała dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w sołectwie Zalezianka dla Państwa Kwiatkowskich zam. Kielce. Właściciele działek zobowiązali się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekształceniem działek.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji, ale zapytał czy są uwagi do projektu uchwały .
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść projektu uchwały intencyjnej i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/80/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 8 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady - powiedział, że uchwała dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek Pana Piotra Piwowarczyka zam. Gózd 127 . Właściciel zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z przekształceniem działek a przekształcony teren planuje przeznaczyć pod działalność przemysłowo – usługowo -handlową.
  Poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji, ale pomimo to zapytał czy są uwagi do projektu uchwały .
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały intencyjnej i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/81/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji ale pomimo to, zapytał czy są uwagi do projektu uchwały .
  Uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał treść uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/82/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji ale pomimo to, zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/83/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 i )
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kompleksowej umowy dostarczania paliwa gazowego.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji ale pomimo to, zapytał czy są jakieś pytania do projektu uchwały .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/84/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 8 j )
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.
  Przewodniczący Rady poinformował, że uchwała została dziś wprowadzona do porządku obrad i nie była omawiana na połączonym posiedzeniu komisji dlatego poprosił o pytania lub uwagi do projektu uchwały .
  Radny Wykrota - pytał dlaczego w załączniku do uchwały obwód Nr 6 ma nadal siedzibę w świetlicy Kamionki 5 c, a dlaczego nie w nowej szkole w Kamionkach. Radny uważał, że dla mieszkańców Podłazia czy Podzagnańszcza byłoby bliżej a być może w związku z lokalem w nowej szkole, frekwencja byłaby wyższa. Wnioskował o zmianę w załączniku do uchwały siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 6 .
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - widział pewne problemy proceduralne związane ze zmianą załącznika w dniu dzisiejszym i uważał, że konieczna byłaby kolejna sesja Rady Gminy przed dniem 20 sierpnia br. aby dotrzymać terminów ustawowych. Prosił radnych aby dziś podjęli zaproponowaną uchwałę z siedzibami komisji ponieważ w przyszłym roku czekają nas kolejne zmiany z obwodów wielomandatowych na obwody jednomandatowe.
  Radny Wykrota - nie przekonał się i nadal podtrzymywał swój wniosek.
  Wójt Gminy - uważał, że sugestia radnego Wykroty jest trafna, tylko należy się zastanowić czy niepodjęcie dziś w/w uchwały nie spowoduje pewnych perturbacji, czy dotrzymane zostaną terminy ustawowe. Zaproponował przerwę w obradach na rozeznanie i sprawdzenie czy jest możliwość takiej zmiany uchwały na dzisiejszym posiedzeniu.
  Przewodniczący Rady - ogłosił wobec tego 15 min przerwę w obradach.

  W czasie przerwy Sekretarz Gminy rozeznał możliwość zmiany treści uchwały i po przerwie poinformował.
  W projekcie uchwały jaki radni otrzymali na pewno zmieni się tytuł na : uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Łączna na obwody głosowania.
  W załączniku zmieni się :
  - w obwodzie Nr 1 siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa Gózd 125
  - w obwodzie Nr 6 siedziba obwodowej komisji wyborczej - Szkoła Podstawowa Kamionki 63.
  Podstawa prawna i uzasadnienie nie zmieni się.
  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za wnioskiem radnego Wykroty.
  Za wnioskiem głosowali wszyscy radni (za- 14 radnych/14)

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały z zaproponowanymi zmianami i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr IX/85/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 5 sierpnia 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych / 14 )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9


  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy są jakieś uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr VIII/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 24 czerwca 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 14/14 radnych)
  Ad. 10
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął obrady kolejnego IX-go w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna .

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Zofia Molendowska-Cieloch


  Data wprowadzenia: 2011-11-08 0945
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 635 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna