A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr X / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 08 września 2011r.


  Protokół Nr X / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 08 września 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 11,00 - 14,00

  Ad. 1
  Dnia 8 września 2011 roku odbyło się kolejne X-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący Rady Powiatu Skarżysko-Kam. p. Eugeniusz Cichoń.Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka” p. Agnieszka Czerwińska, radni Gminy Łączna, sołtysi gminy, mieszkańcy, redaktorzy „Tygodnika Skarżyskiego”.

  Na początku obrad obecnych było 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Radna Jolanta Żaczek spóźniła się i po jej przybyciu obrady kontynuowano w pełnym 15-osobowym składzie.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Mirosława Nyga, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.

  Porządek obrad przedstawiał się nastepująco.
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2011 roku.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.,
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej
  b) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.
  c) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł ich przeznaczenia.
  e) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
  f) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
  g) wyrażenia zgody upamiętnienia wydarzeń z czasów okupacji hitlerowskiej w formie tablicy, pomnika lub obelisku na posesji 40 A w miejscowości Zagórze.
  h) wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2012-2015
  i) przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015
  j) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  k) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.

  Tradycyjnie na początku obrad Przewodniczący Rady oddał głos zaproszonemu gościowi, Przewodniczącemu Rady Powiatu Skarzysko-Kam. Panu Eugeniuszowi Cichoń.
  Na wstępie wystąpienia Przewodniczący Rady Powiatu przeprosił Radę Gminy, że po raz pierwszy jest obecny na sesji Rady Gminy, choć w Gminie Łączna bywał niejednokrotnie.
  Poinformował o wspólnych inwestycjach gminy i powiatu realizowanych w naszej gminie. Są to: 1/ droga powiatowa Łączna –Jęgrzna – Gózd, która jest już na ukończeniu
  2/ droga Zagórze zakończona ale nie odebrana.
  Uważamy, że wspólnymi siłami trzeba też zrealizować drogę do Klonowa.
  Na zakończenie powiedział, że miał okazję widzieć różne zakątki woj. świętokrzyskiego i należy powiedzieć prawdę, że tak pięknego położenia jak Gmina Łączna , nie ma nigdzie w woj. świętokrzyskim.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński podziękował Przewodniczącemu Rady Powiatu za wystąpienie, oraz za to , że jest częstym gościem w naszej gminie. Wyraził nadzieję, że dobra współpraca i dobry przepływ informacji obu samorządów zaowocują konkretnymi inwestycjami za co serdecznie dziękuje w imieniu swoim oraz mieszkańców gminy.
  Następnie Przewodniczący Rady Gminy Łączna podziękował w imieniu własnym i całej Rady Gminy, Przewodniczącemu Rady Powiatu za przybycie i wystąpienie.


  Ad. 4 i 5

  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 6
  Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2011 roku.
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik stwierdziła, że informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2011 roku radni otrzymali w ustawowym terminie i zapoznali się z nią . Jeżeli są jakieś pytania to chętnie odpowie i wyjaśni.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przyjęcie sprawozdania w drodze głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowali wszyscy obecni radni (za- 14 / 14 ).

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Korzystając z obecności Przewodniczącego Rady Powiatu kilku radnych zgłosiło wnioski w sprawie dróg powiatowych.
  Radny Wykrota - zgłosił, że na drodze powiatowej w kierunku „Bukowej Góry” na skrzyżowaniu z Podzagnańszczem ( posesja nr 20 a) jest duży przełom w drodze .
  Radny Dąbek - na tej samej drodze na skrzyżowaniu z drogą Zagórze są duże ubytki , przez co duże samochody do Bukowej Góry powodują ogromny huk.
  Radny Wisowaty - na nowej drodze w Kamionkach w 3 miejscach oberwały się rowy wraz z umocnieniami. Prosił o interwencję.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poprosił o chwilę czasu.
  Odniósł się do artykułu w gazecie „Tygodnik Skarżyski” z dnia 22 sierpnia 2011r. pod tytułem „Potraktowali Zaleziankę jak śmieci”.
  Na wstępie Przewodniczący Rady w wielkim skrócie przypomniał zebranym jak wyglądało przekazanie szkoły w Zaleziance Stowarzyszeniu.
  Rada Gminy podjęła decyzję o przekazaniu szkoły o strukturze klas I – III dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka. Później na prośbę Stowarzyszenia Rada Gminy zmieniła strukturę szkoły do klas I – VI i taką szkołę przekazała Stowarzyszeniu.
  W sprawie majątku , na posiedzeniach komisji radni wnioskowali , aby majątek szkoły podstawowej w całości pozostawić dla Stowarzyszenia , natomiast wyposażenie gimnazjum częściowo przenieść do nowego kompleksu oświatowego a resztę pozostawić dla Stowarzyszenia.
  Z wypowiedzi Przewodniczącego Rady oraz Wójta Gminy dla Radia Kielce wycięto i nadano tylko krótkie fragmenty, z których słuchacze wywnioskowali, że brak jest zgody i jedności między organem ustawodawczym oraz wykonawczym w gminie .
  Na łamach prasy „Tygodnik Skarżyski” nasza radna stwierdziła, że ograbili Stowarzyszenie, chcieli sprzedać szkołę, uprawiają prywatę , potraktowali Zaleziankę jak śmieci.
  Z panią Prezes Stowarzyszenia byłem umówiony dwukrotnie na rozmowę i do spotkania nie doszło, ponieważ nie znalazła czasu na spotkanie. To raczej Stowarzyszenie potraktowało Radę Gminy jak śmieci. Nie było woli rozmowy i chęci porozumienia.


  W pewnym momencie radni przedstawili wnioski do umowy przekazania majątku i został sporządzony projekt umowy. Do projektu umowy Stowarzyszenie wniosło zastrzeżenia w 9 punktach . Zastrzeżenia nie zostały przez gminę uwzględnione , ponieważ z ich treści wynikało, że Stowarzyszenie oprócz działalności oświatowej chciałoby prowadzić również działalność gospodarczą.
  W sprawie przekazania majątku, część wyposażenia szkoły przeniesiono do nowego kompleksu a część pozostawiono Stowarzyszeniu więc ani Rada Gminy ani Wójt Gminy krzywdy Stowarzyszeniu nie zrobili.
  Chciałbym aby radna Czerwińska odniosła się do słów jakich użyła na łamach „Tygodnika Skarżyskiego”.
  Radna Czerwińska - to Pan Przewodniczący Rady powiedział w telewizji oraz do Wicewojewody , że Rada Gminy zdecydowała o zabraniu kuchni, a przecież Rada Gminy o tym nie decydowała .
  Ja nie użyłam słów prywata, takich słów nie powiedziałam bo nie mam do tego prawa, a jeżeli kogoś obraziłam to przepraszam.
  Zwracając się do Przewodniczącego Rady prosiła aby na przyszłość nie zwracał uwagi radnym w miejscu publicznym przy ludziach, a jeśli trzeba to zrobić należy radnego wezwać do swojego gabinetu i rozmawiać.
  Przewodniczący Rady - poprosił o komentarze do zaistniałej sytuacji.
  Radny Bogdan Pająk - pouczył, że jeżeli coś mówimy a szczególnie jeśli piszemy to należy sprawdzić czy jest prawdą. Te słowa obrażają Radę Gminy. To była prywata ale nie Rady Gminy tylko Stowarzyszenia. Były wizyty członków Stowarzyszenia u radnych w domach, były uchwały dawane na sesji do podjęcia. Proszę raz na zawsze sprawę wyjaśnić i na łamach prasy publicznie przeprosić
  Następna głos zabrała Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego Zalezianka p. Agnieszka Czerwińska.
  Na wstępie podziękowała za danie szansy Stowarzyszeniu. Szkoła funkcjonuje od kilku dni bardzo dobrze. Z wieloma słowami, które tu przed chwilą padły nie zgadzam się, ale nie chciałabym do tego wracać. Umowa jest podpisana tak jak Rada Gminy i Pan wójt chciał. Najważniejsze jest to, że szkołę prowadzimy.
  Przewodniczący Rady powiedział mi, że na temat warunków przekazania szkoły należy rozmawiać z Wójtem Gminy, dlatego nie przychodziliśmy do Rady Gminy.
  Jeśli chodzi o kuchnię to chcielibyśmy aby obiady były nadal i dzięki Państwa decyzji kuchnia funkcjonuje. W urządzaniu kuchni pomogli nam mieszkańcy i przedstawiciele Powiatu.
  Nie chcieliśmy w szkole prowadzić działalności gospodarczej , tylko inne zajęcia z udziałem mieszkańców, mieliśmy kilka projektów dla mieszkańców gminy.
  Inwentaryzację w szkole dokonały Panie z Gimnazjum Zalezianka na polecenie Sekretarza Gminy. Mamy szkołę i jest kuchnia , zapraszamy do obejrzenia, chętnie pokażemy.Pani Prezes Stowarzyszenia zakończyła i podziękowała za wystąpienie.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - uzupełnił wypowiedź Pani Prezes Stowarzyszenia w sprawie komisji inwentaryzacyjnej .
  Inwentaryzację przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki. Gimnazjum Zalezianka powołało swoja Komisje Inwentaryzacyjną, która spisała majątek a arkusze spisu z natury Na moją prośbę dwie Panie z Gimnazjum pracujące na kuchni protokoły spisu z natury podzieliły na dwie części, dla Stowarzyszenia i na nowy kompleks oświatowy.
  To nie była komisja inwentaryzacyjne tylko zwykły podział . Zestawienia były korygowane i zmieniały się kilkakrotnie. Dnia 1 września br. Pan Wójt podpisał umowę a zestawienia tworzą załącznik do umowy czyli przekazanie majątku dla Stowarzyszenia.
  Jako następny o głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Powiedział, że rozum musi pracować a nie emocje. Wszędzie tam gdzie rozum pracuje jest miejsce na porozumienie. Jednego nie zabrakło. Na pewno obu stronom nie zabrakło serca. Sercem byliście za tym i jedna i druga strona. Kiedy wzięły górę emocje, stało się to co się stało ale wszyscy popełniamy błędy. Jesteśmy sobie potrzebni, dajmy sobie szansę i trochę wzajemnego zaufania. Przyszłość pokaże, że decyzja Rady Gminy o przekazaniu szkoły dla stowarzyszenia była decyzja mądrą, słuszną i przysporzyła Gminie Łączna jak najwięcej pozytywów. Pan Wójt podziękował.
  Przewodniczący Rady - przypomniał, że za przekazaniem szkoły o strukturze klas I-III radni zagłosowali jednogłośnie. Później nastąpiły eskalacje dlatego nad uchwałą o rozszerzeniu struktury szkoły do klas I-VI głosowanie wyglądało już zupełnie inaczej . Radni zrozumieli, że nie można walczyć przez media , trzeba siąść i rozmawiać.

  Przewodniczący Rady poprosił o dalsze pytania i wnioski.
  Radny Wisowaty - ponieważ będzie spotkanie w sprawie remontu dróg powiatowych Łączna-Zagórze, wnioskował o przypomnienie o wykonaniu odwodnienia drogi Kamionki do kościoła.
  Radna Monika Pająk - w sprawie przetargu na budowę drogi Osełków zapytała Pana Wójta co znaczą słowa przetarg jest „z grubsza” przygotowany. Wcześniej pan Wójt mówił, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. W przypadku, gdyby ta inwestycja nie była w tym roku realizowana , radna prosiła o remont drogi teraz. Mieszkańcy pytaja i proszą, ponieważ jest droga jest nieprzejezdna.
  Wójt Gminy - powiedział, że udzieli odpowiedzi ustnej na kolejnej sesji Rady Gminy.
  Radna Pająk - na ostatniej komisji prosiłam Pana Wójta o odpowiedź na dzisiejszej sesji. Proszę o jednoznaczną odpowiedź , co znaczą słowa „z grubsza” i kiedy ta inwestycja będzie realizowana.
  Wójt Gminy - zapewnił, że w ciągu tygodnia otrzyma Pani odpowiedź na piśmie.
  Radny Wykrota - w sprawozdaniu Wójta Gminy za I półrocze 2011r. w zał. nr 3 a jest zapis , że droga ta będzie realizowana w II półroczu br. Proszę powiedzieć czy tak czy nie.
  W tym momencie Wójt gminy p. Romuald Kowaliński - dokładnie wyjaśnił historię starań o budowę tej drogi od początku.
  Kwestia budowy tej drogi rozpoczęła się na początku poprzedniej kadencji. Wykorzystaliśmy szansę pozyskania środków unijnych z RPO na te inwestycję. Przygotowaliśmy dokumentację tej drogi , były problemy z przejęciem gruntów od mieszkańców oraz od lasów państwowych, wybudowaliśmy kanalizację, należało sporządzić raport oddziaływania na środowisko. Te wszystkie prace muszą trwać i trwają czasem długo. Faktem jest, że obiecywałem mieszkańcom budowę drogi w tym roku, ale ze względu na budowę kanalizacji terminy znacznie się przesunęły. Przetarg ogłosimy niezwłocznie jeśli tylko go dobrze przygotujemy. Jeśli ma być przygotowany dobrze to musi trwać. Pracownicy nie siedzą tylko pracują a inwestycja drogi Osełków nie jest jedyna inwestycją w gminie. Jak będzie wszystko przygotowane to ogłoszę przetarg bez zbędnej zwłoki.
  Radna Monika Pająk - przypomniała, że kiedyś słyszała słowa Pana Wójta jak również pracownika , że jak tylko będzie decyzja z powiatu to do przetargu wszystko jest dopięte na ostatni guzik, dlatego zaniepokoiły mnie wczorajsze słowa o przygotowaniu przetargu „z grubsza”, których nie rozumiem. Na komisji objazdowej wiosną Pan Wójt stwierdził, że na drodze Osełków nie będziemy nic robić, bo inwestycja będzie w tym roku realizowana. Zapraszam Panią Redaktor na nasza drogę, żeby zobaczyła w jakich warunkach żyjemy i czy ja przesadzam.
  Radny Fąfara - prosił o ścięcie poboczy i wycięcie rowów w Zaleziance od strony Występy jak również o uzupełnienie ubytków w drodze.

  W tym momencie o głos poprosił Przewodniczący Rady Powiatu Skarżysko-Kamienna p. Eugeniusz Cichoń.
  Celem mojej obecności na sesji rady gminy jest wysłuchanie problemów i bolączek gminy. Podobała mi się dyskusja nt. Zalezianki a zwłaszcza jej druga część kiedy to wyhamowane zostały w jakiś sposób emocje. Z dyskusji wywnioskowałem, że więcej złego zrobiły media niż Wy sami . Jestem zbudowany słowami, że na sercu radnych leży dobro dziecka a Stowarzyszenie podjęło bardzo trudną decyzje utrzymania szkoły. Emocje i przekłamania zostawmy zakopane głęboko a pomagajmy sobie wzajemnie.
  W sprawie dróg:
  Problemy drogowe są bardzo trudnymi problemami, ponieważ wiążą się nierozerwalnie z określonymi decyzjami finansowymi. Wnioski w sprawie dróg przekażę do Starosty Powiatu z prośbą o realizację i postaram się pilotować wykonanie. Na tym Przewodniczący Rady Powiatu p. Cichoń zakończył i podziękował.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Po przerwie kontynuowano p. 7 i 8 pytania , wnioski.
  Sołtys kamionek p. Joanna Flasińska - zapytała co z drogą dojazdową do posesji na krzyżówce do Bukowej Góry.
  Wójt Gminy - rowów i dróg do poprawy nawierzchni jest wiele. Cały czas próbujemy znaleźć wykonawcę remontów i nadal nie ma go. Przypomnę Kierownikowi ZGK. W najbliższym wolnym terminie , kiedy koparka będzie wolna ,ZGK spróbują coś tam zrobić, ale wysypywanie samego kruszywa nic nie daje.
  Radna Chudzik - wróciła do dyskusji na temat artykułu w „Tygodniku Skarzyskim”. W/w artykuł w „Tygodniku Skarżyskim” uznałam jako napaść na organ jakim jest Rada Gminy. Jak Pani Redaktor (obecna na sali) ustosunkowuje się do tego, prosiła o odpowiedź.
  Redaktor „Tygodnika Skarżyskiego” p. Anna Kobierska - stwierdziła, że sesja nie jest miejscem na tego typu wyjaśnienia , proszę napisać pismo a ja odpiszę.
  Radna Chudzik - wobec tego wnioskuję, o wystosowanie pisma do Pani Redaktor „Tygodnika Skarżyskiego” z prośbą o sprostowanie , ponieważ treści zawarte w artykule uderzają w Radę Gminy.
  Radny Wisowaty - prosił aby na przyszłość Pani Redaktor widziała więcej pozytywów w działaniu Rady Gminy , nie tylko negatywy. Artykuł oczernił Radę Gminy dlatego czujemy się obrażeni.
  Radca Prawny p.Wacław Iwanczatik - pouczył radnych, że pismo o sprostowanie powinna wystosować radna Czerwińska , ponieważ twierdzi, że tego nie powiedziała. Powinna prosić o wyjaśnienie dlaczego takie słowa znalazły się w prasie. Jeżeli Pani tego nie powiedziała, to prasa ponosi odpowiedzialność. Jeżeli Pani to powiedziała, to organy gminy będą domagać się odpowiedzialności karnej i cywilnej, bo ich dobro osobiste zostało naruszone. Uważam, że trzeba to wyjaśnić. Natomiast teraz i tutaj należy zapytać radną Czerwińską czy powiedziała takie słowa czy nie.
  Radna Chudzik - tak , są to słowa radnej Czerwińskiej, ale są to słowa krzywdzące całą Radę Gminy, dlatego nadal wnioskuję do Przewodniczącego Rady o pismo w imieniu Rady Gminy z prośbą o sprostowanie bądź wyjaśnienie.


  Radna Czerwińska - nie użyłam słowa „śmieci”. Powtórzę jeszcze raz. Zadzwoniła do mnie Pani Redaktor, że Pan Przewodniczący Rady powiedział, że Rada Gminy podjęła decyzję o zabraniu kuchni. Tak było powiedziane w Radio Kielce do Wicewojewody, a my takiej decyzji nie podejmowaliśmy. Ja będę się domagać potwierdzenia tego co Pan Przewodniczący mówił.
  Radna Chudzik - ja nadal podtrzymuję swój wniosek.
  Przewodniczący Rady - powtórzył wniosek radnej Chudzik o wystosowanie pisma w imieniu Rady Gminy do z prośbą o wyjaśnienie bądź sprostowanie i poprosił o przegłosowanie wniosku.
  Wniosek zyskał poparcie większości radnych (za- 11 radnych, wstrzymało się – 0 , przeciw - 0 ) dlatego Przewodniczący Rady zapewnił, że takie pismo w imieniu Rady Gminy zostanie wystosowane.
  Innych pytań nie zgłoszono.
  Radca Prawny w tym momencie zwolnił się i opuścił sale obrad.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - omówił projekt uchwały.
  Podejmujemy dziś projekt zmieniony na wniosek komisji połączonych (wczorajsze posiedzenie), gdzie zmienione zostały obwody szkół, wraz ze Statutem Zespołu Szkół. Nową wersje uchwały radni dziś otrzymali.
  Sekretarz Gminy zapoznał także radnych z opinią Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Opinia o utworzeniu Zespołu Szkół w Łącznej z dniem 1 listopada 2011r. była pozytywna .
  Pan Sekretarz poprosił o pytania.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/86/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/87/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/88/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych prowadzonych przez gminę Łączna, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł ich przeznaczenia.
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/89/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/90/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 14 radnych/14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.
  Radny Zagórza p. Kątny - zgłosił uwagę do projektu uchwały. Ponownie nie jest ujęty w Programie Zakład PCC Silicium. Prosił aby na przyszłość pamiętać i zwracać uwagę aby Zakład PCC w Zagórzu był ujmowany w takich opracowaniach.
  Sołtys Zagórza p. Piec - uważał, ze w Programie są skąpe informacje z Urzędu Gminy. Mamy duże obawy odnośnie emisji pyłu i hałasu z „Bukowej Góry”. Na Zagórzu jest duży hałas ( ładowane samochody, wagony , sygnały alarmowe) i jest coraz gorzej dlatego mówmy prawdę co się dzieje.
  Przewodniczący Rady - uwagi radnego oraz sołtysa Zagórza zostaną przekazane Pani Inspektor ds. Ochrony Środowiska.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/91/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 10, przeciw- 0, wstrzymał się - 3 radnych /14 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody upamiętnienia wydarzeń z czasów okupacji hitlerowskiej w formie tablicy, pomnika lub obelisku na posesji 40 A w miejscowości Zagórze.
  Radny Januchta - zapytał kto jest fundatorem pomnika i jakiego rzędu będą koszty.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - kosztów nie znam a fundatorem jest Pan Ślusarczyk z Poznania, który zobowiązał się wykonać i pokryć koszty a gmina ma wskazać miejsce.
  Więcej pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/92/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej na kadencję 2012-2015.
  Przewodnicząca Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika - radna Jolanta Żaczek odczytała protokół Zespołu o kandydatach. W skrócie przedstawiła podstawowe informacje o kandydatach.
  Kandydatów było dwóch:
  1/ Miernik Marta Ewa - zam. Jęgrzna
  2/ Wiech Anna Renata - zam. Zalezianka
  Opinie Zespołu o kandydatach były pozytywne.
  Ponieważ głosowanie było tajne, należało powołać Komisję Skrutacyjną.
  Radna Żaczek - zaproponował Komisję Skrutacyjną w składzie : Radny Sławomir Litwinski, radna Teresa Czerwińska oraz Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek .
  Radny Litwiński - zaproponował aby Komisję Skrutacyjną stanowił zespół opiniujący kandydatów.
  Za wnioskiem radnego Litwińskiego głosowało 12 radnych , niecelowe więc było głosowanie wniosku radnej Żaczek.
  Przygotowano karty do głosowania z dwoma w/w nazwiskami kandydatów na ławnika.
  Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek - wyjaśnił zasady tajnego głosowania.
  Wybieramy jednego ławnika w głosowaniu tajnym i wrzucamy karty do urny.
  Odbyło się tajne głosowanie, po czym Komisja skrutacyjna wyjęła i policzyła głosy.
  Sekretarz Gminy odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej.
  Wydano kart do głosowania - 15. Oddano kart - 15 .
  Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów.
  1/ Miernik Marta Ewa - 11 głosów
  2/ Wiech Anna Renata - 4 głosy
  Rada Gminy w głosowaniu tajnym na ławnika wybrała Panią Miernik Marta Ewa - zam. Jęgrzna, wobec czego w projekcie uchwały należy wpisać nazwisko Miernik Marta Ewa.
  Na tym komisja Skrutacyjna zakończyła swoją pracę.

  Przewodniczący Rady - poprosił radnych o wpisanie nazwiska w uchwałach po czym odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/93/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 9 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/94/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 j )
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/95/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017.
  Projekt uchwały był omówiony na posiedzeniu komisji.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.

  Uchwała Nr X/96/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 15 radnych/15 obecnych)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem Nr IX/2011 sesji Rady Gminy z dnia 5 sierpnia 2011r. i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr IX/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 05 sierpnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 15/15 radnych)
  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął obrady kolejnego X-go w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna .

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Mirosław Nyga  Data wprowadzenia: 2011-11-08 0946
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 1023 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna