A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r.

  UCHWAŁA NR X/90/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 8 września 2011 r.
  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania spłat lub rozkładania
  na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu
  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje się
  przepisów ustawy –Ordynacja podatkowa .
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
  gminnym (Dz. U. z 2001r.Nr 142,poz.1591;z 2002r.Nr.23, poz.220, Nr 62,poz.558.Nr
  113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806;z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568;z
  2004r.Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203; z 2005r.,Nr 172 poz.1441,Nr 175,poz.1457:z
  2006r.,Nr17 poz.128,Nr 181, poz.,1337;z 2007r.,:Dz.U. Nr 48, poz.327,Nr 138,poz. 974, Nr
  173,poz.1218;z 2008r.:Dz.u.Nr 180,poz.1111;Nr 223,poz.1458, z 2009r.Nr 52,poz.420, Nr
  157, poz. 1241;z 2010r.,Nr 28,poz.142 i 146) z 2011 Nr 117 poz.679 oraz art.59 ust.13
  z
  dnia 27 sierpnia 2009rokuo finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz.1240 z 2009r.Nr 28,
  poz.146;Nr 123, poz.835)z 2010r. Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. 1. Określa się szczegółowe zasady i tryb umarzania , odraczania terminu zapłaty
  oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy i jej jednostek organizacyjnych z tytułu
  należności pieniężnych w tym mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje
  się przepisów ordynacji podatkowej przypadających Gminie Łączna lub jej jednostkom
  podległym . 2. Przez wierzytelności pieniężne rozumie się należności
  wymagalne(zaległe),przysługujące z danego tytułu od jednego dłużnika będącego osobą
  fizyczną , prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  zwanych dalej „dłużnikami” ,obejmujące należność główną i należności uboczne, ustalone
  na dzień umorzenia lub udzielenia innej ulgi, zwane dalej ”należnościami” . 3. Przez
  jednostki organizacyjne(podległe) Gminy Łączna rozumie się jednostki budżetowe
  i samorządowy zakład budżetowy. 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami
  stosowanie umorzeń ,odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności dotyczących
  czynszu dzierżawnego ,użytkowania wieczystego , opłaty planistycznejstosuje
  się przepisy
  ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
  publicznej (tekst jednolity :Dz. U .z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm. ) z uwzględnieniem
  warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE)Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia
  2006r.w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu We do pomocy de minimis (Dz. U.UE L
  379.5 z 15.12.2006r.z późn. zm. Dz .U.U E L 2010.157.18/1) 5. Podmioty gospodarcze
  ubiegające się o pomoc de minimis oraz korzystające z takiej pomocy na podstawie
  niniejszej uchwały zobowiązuje się do składania: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de
  minimis , jaką otrzymały w roku , w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu
  2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej tym
  okresie ,albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ,a także ; 2)
  pozostałych informacji wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca
  2010 w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc
  de minimis (Dz. U z 2010r.Nr 53 poz.311).
  Id: CEQBNJUJJGLHJKQDBZJSLQZAD.
  Podpisany Strona 2
  § 2. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub części ,jeżeli: 1) osoba fizyczna zmarła
  , nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający
  egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, 2) osoba prawna – została wykreślona
  z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można
  by egzekwować należność , a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy
  prawa na osoby trzecie; 3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie ,że w postępowaniu
  egzekucyjnym mnie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji jej
  należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne; 4) jednostka
  organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji; 5) zachodzi ważny
  interes dłużnika lub publiczny. 2. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi
  lub gospodarczymi w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika: 1) należności
  mogą być umarzanie w części, 2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części
  należności, 3) płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty 3.
  w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy stosować zapisy § 1 pkt 4 i pkt
  5. 4. Umorzenie należności , za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może
  nastąpić , gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich
  dłużników. 5. Od należności , której termin zapłaty odroczono , lub którą rozłożono na raty,
  nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji ,włącznie z tym dniem
  ,do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji. 6. Jeżeli dłużnik: 1) nie spłaci
  należności w odroczonym terminienależność
  staje się natychmiast wymagalna wraz
  z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności; 2) nie spłaci którejkolwiek z rat
  –niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od
  pierwszego dnia wymagalności;
  § 3. Do umarzania ,odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności
  cywilnoprawnych uprawniony jest Wójt Gminy Łączna.
  § 4. Umarzanie ,odraczanie terminu spłaty lub rozkładanie na raty należności
  cywilnoprawnych następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.
  § 5. Traci moc uchwała: Nr 38/IX/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 października
  2005r w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu
  należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
  podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: CEQBNJUJJGLHJKQDBZJSLQZAD.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Ustawa o finansach publicznych upoważnia rade gminy do określenia zasad i trybu
  umarzania należności pieniężnych gminy, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji
  podatkowej. Podjęta uchwała ujednolici zasady postępowania w sprawie umarzania takich
  należności .


  Data wprowadzenia: 2011-11-08 1125
  Data upublicznienia: 2011-11-08
  Art. czytany: 986 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna