A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 55 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 października 2011 r.

  Zarządzenie Nr 55 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 28 października 2011 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 22 776 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 885 572,50 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 22 776 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  Plan wydatków po zmianie wynosi 18 019 572, 50 zł
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 55 /2011 z dnia
  28.10. 2011 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 39 831,00 17 055,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 671,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 29 671,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnuiczące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 1 160,00 3 781,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 1 060,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 3 781,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00
  85216 Zasiłki stałe 13 274,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 274,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,00
  2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację włąsnych zadań bieżących gmin 9 000,00
  Ogółem dochody 39 831,00 17 055,00

  Ogółem zwiększenie dochodów 22 776,00  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 55 /2011 z dnia
  28.10.2011 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 800,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 1 800,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 800,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 800,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 800,00
  4810 Rezerwy 1 800,00
  801 OŚWIATA I WYCHOIWANIE 2 337,00 2 337,00
  80101 Szkoły podstawowe 1 832,00 737,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 450,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 450,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 832,00 287,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 762,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  4430 Różne opłaty i składki 287,00
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 100,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00
  4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00
  80104 Przedszkola 505,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 205,00
  4240 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 205,00
  80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 500,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
  851 OCHRONA ZDROWIA 100,00 100,00
  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 100,00 100,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00 100,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
  4430 Różne opłaty i składki 100,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 38 771,00 15 995,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 29 671,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 718,00
  3110 Świadczenia społeczne 28 718,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 953,00
  4300 Zakup usług pozostałych 953,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnuiczące w zaj ęciach w centrum integracji społecznej 100,00 2 721,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 2 721,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 721,00
  Dotacje na zadania bieżące 100,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00
  85216 Zasiłki stałe 13 274,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 274,00
  3110 Świadczenia społeczne 13 274,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 000,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 000,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 188,92 188,92
  85395 Pozostała działalność 188,92 188,92
  Wydatki na progrmy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 188,92 188,92
  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,59
  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 28,33
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 160,59
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 28,33
  Ogółem wydatki 43 196,92 20 420,92
  Ogółem zwiększenie wydatków 22 776,00  Data wprowadzenia: 2011-12-07 1340
  Data upublicznienia: 2011-12-07
  Art. czytany: 715 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna