A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 58 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 17 listopada 2011 r.

  Zarządzenie Nr 58 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 17 listopada 2011 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 17 944 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 903 516,50 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 17 944 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  Plan wydatków po zmianie wynosi 18 037 516, 50 zł
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 58 /2011 z dnia
  17.11. 2011 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 986,00
  01095 Pozostała działalność 2 986,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 2 986,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 15 098,00 140,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 791,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 8 791,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 140,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 140,00
  85295 Pozostała działalność 6 307,00
  2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 6 307,00
  Ogółem dochody 18 084,00 140,00

  Ogółem zwiększenie dochodów 17 944,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 58 /2011 z dnia
  17.11.2011 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 986,00
  01095 Pozostała działalność 2 986,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 986,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59,00
  4430 Różne opłaty i składki 2 927,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 600,00 8 600,00
  75011 Urzędy wojewódzkie 6 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00
  75022 Rady gmin 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00
  75023 Urzędy gmin 8 600,00 1 600,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 600,00 1 600,00
  4260 Zakup energii 4 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00
  4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 600,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 13 000,00 8 500,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 13 000,00 8 500,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00
  3030 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 8 500,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 500,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00
  4260 Zakup energii 3 000,00
  758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 500,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 500,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500,00
  4810 Rezerwy 4 500,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 308,00 4 308,00
  80101 Szkoły podstawowe 4 308,00 4 308,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 108,00 4 308,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 108,00
  4260 Zakup energii 1 000,00
  4270 Zakup usług remontowych 3 000,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 308,00
  852 POMOC SPOŁECZNA 27 240,00 12 282,00
  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 19 833,00 11 042,00
  Dotacja na zadania bieżące 11 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 042,00 1,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 1,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 791,00 41,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41,00
  3110 Świadczenia społeczne 8 791,00
  85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 100,00 240,00
  Dotacja na zadania bieżące 100,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 100,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 140,00
  4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 140,00
  85216 Zasiłki stałe 1 000,00 1 000,00
  Dotacja na zadania bieżące 1 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 218,00 1 218,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 115,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 115,00
  Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 103,00 1 218,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 903,00
  4300 Zakup usług pozostałych 200,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 555,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 419,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 244,00
  85295 Pozostała działalność 6 307,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 307,00
  3110 Świadczenia społeczne 6 307,00
  853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 250,00 250,00
  85395 Pozostała działalność 250,00 250,00
  Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 250,00 250,00
  4177 Wynagrodzenia bezosobowe 212,50
  4179 Wynagrodzenia bezosobowe 37,50
  4307 Zakup usług pozostałych 212,50
  4309 Zakup usług pozostałych 37,50
  Ogółem wydatki 56 384,00 38 440,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 17 944,00  Data wprowadzenia: 2011-12-07 1341
  Data upublicznienia: 2011-12-07
  Art. czytany: 850 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna