A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 750 000,00 PLN dla Gminy Łączna”
» OGŁOSZENIE- Konopie przemysłowe
» DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁĄCZNEJ
» O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Łączna z dnia 27 sierpnia 2018 roku.
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 25.11.2011 r.

  Zarządzenie Nr 60/2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 25.11.2011 r.


  w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łączna lub znajdujących się w jej władaniu.  działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 13 ust.1 art. 12 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
  z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm) zarządzam co następuję:

  §1

  1. Ustalić stawki czynszu netto za dzierżawę, najem oraz użytkowanie 1m2 gruntu stanowiącego własność Gminy Łączna lub znajdujących się w jej władaniu w wysokościach określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, stanowiącym jego integralną część.
  2. Podatek VAT będzie określony każdorazowo w zawieranych umowach
  w zależności od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
  3. Zróżnicować wysokość stawek, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu
  z uwzględnieniem celu i lokalizacji przedmiotu dzierżawy, najmu lub użytkowania.
  4. W przypadku, gdy w załączniku 1 niniejszego zarządzenia nie zostało uwzględnione przeznaczenie dzierżawionego, najmowanego lub użytkowanego gruntu, stawki czynszu ustala się według indywidualnej umowy.
  5. W przypadkach społecznie uzasadnionych stawki czynszu określone niniejszym zarządzeniem mogą być obniżone przez Wójta Gminy na wniosek dzierżawców, najemców lub użytkowników.

  §2

  1. W przypadku określenia wysokości czynszu za dzierżawę, najem lub użytkowanie w drodze postępowania przetargowego, ustalone w niniejszym zarządzeniem stawki należy traktować jako podstawę do ustalenia ceny wywoławczej.
  2. Stawki czynszu określone w załączniku nr 1 niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do nowo zawieranych umów dzierżaw na okres do 3 lat, powyżej 3 lat oraz na czas nieokreślony.

  §3

  1. W przypadku stwierdzenia bezumownego korzystania z gruntu stanowiącego własność Gminy Łączna opłatę z tego tytułu, ustala się w dwukrotnej wysokości stawki czynszu dzierżawnego określonego w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Opłatę, o której mowa w § 3 pkt 1 pobiera się do czasu zawarcia stosownej umowy, bądź do czasu wydania nieruchomości Gminie Łączna.
  3. W przypadku kontynuacji umowy dzierżawy, najmu lub użytkowania
  z dotychczasowym dzierżawcą, najemcą lub użytkownikiem w okresie od wygaśnięcia poprzedniej umowy do zawarcia nowej opłata za bezumowne korzystanie pobierana jest w wysokości określonej w ostatnio obowiązującej umowie.
  4. W przypadku odmowy podpisania umowy dzierżawy przez wnioskującego
  o przedłużenie umowy dzierżawy opłata za bezumowne korzystanie naliczana będzie na warunkach określonych w § 4 pkt 1 i 2 niniejszego zarządzenia.

  §4

  1. Stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych określone w umowach na podstawie niniejszego zarządzenia podlegają corocznej rewaloryzacji w oparciu o określony w procencie wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych.
  2. Rewaloryzacji dokonuje się po ukazaniu w Monitorze Polskim Obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

  §5

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 25.11.2011 r.

  Tabela Nr 1
  Stawki netto czynszu za dzierżawę, najem lub użytkowanie z przeznaczeniem pod:
  Lp. Wyszczególnienie Stawka czynszu dzierżawnego gruntu w zł Płatność czynszu
  1. Grunty pod obiektami handlowymi, usługowymi lub przemysłowymi nie wybudowanymi ze środków Gminy Łączna, 2,50/m2 miesięcznie
  2. Grunt zabudowany garażem nie będącym własnością gminy, 15,00/m2 rocznie
  3. Parkingi, place parkingowe 2,00/m2 rocznie
  4. Grunty przeznaczone na cele, magazynowe, place składowe, 2,50/m2 rocznie
  5. Drogi dojazdowe lub tymczasowe drogi dojazdowe, 2,00/m2 rocznie
  6. Tereny zielone przy obiektach handlowych, 2,00/m2 rocznie
  7. Grunty z przeznaczeniem pod urządzenia i obsługę obiektów infrastruktury technicznej,
  10,00/m2
  rocznie
  8. Grunty udostępniane z przeznaczeniem na zaplecza budowy, 1,50/m2 rocznie
  9. Tablice reklamowe, tablice kierunkowe, pylony cenowe, telebimy, 35,00 zł za 1m2powierzchni reklamy miesięcznie
  10. Ogródki piwne, altanki, w tym również parasole 2,00/m2 rocznie
  11. Ogródki przydomowe i zieleń, 0,02/m2 rocznie
  12. Hodowle zwierząt,
  Sadownictwo,
  Grunty pod użytkowanie rolnicze, 0,02/m2 rocznie
  13. Działalność użyteczności społecznej – niekomercyjnej, 0,05/m2 rocznie
  14. Na cele imprez widowiskowych ,przedsięwzięć rozrywkowych,
  imprez sportowych, koncertów np:
  a/ wesołe miasteczka (lunaparki),
  b/ cyrki,
  c/ stoiska promocyjne ,handlowe
  d /punktygastronomiczneze sprzedarząpiwa w okresie trwania imprez rozrywkowych  150,00 za obiekt
  150,00 za obiekt
  50,00 za obiekt
  75,00 za obiekt  dziennie
  za dobę
  dziennie
  dziennie


  W przypadku wydzierżawienia dodatkowej powierzchni niezabudowanej części działki stosuje się odpowiednio stawki zgodnie z wykorzystaniem terenu
  U z a s a d n i e n i e
  do Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 25.11.2011 w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łączna lub znajdujących się w jej władaniu.

  Dotychczasowa wysokość stawki czynszu nieruchomości wydzierżawianych, wynajmowanych lub oddawanych do użytkowania przez Gminę Łączna nie zabezpieczała pokrycia kosztów związany z przygotowaniem nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie. Zgodnie z art. 35. 1. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651) (131), gmina jest zobowiązana do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania
  w użytkowanie, najem lub dzierżawę a informację o wywieszeniu tego wykazu do podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu.
  Po porównaniu kosztów przygotowania nieruchomości do oddania
  w użytkowanie, najem lub dzierżawę i kosztów uzyskania z tego tytułu jednoznacznie wynika, że gmina oddając np. do dzierżawy nieruchomości rolne
  za roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1kwintala żyta zysk z tytułu wydzierżawienia nieruchomości uzyska dopiero po dzierżawieniu nieruchomości przez okres powyżej 5 lat i 3 miesięcy.
  Koszt przygotowania nieruchomości do oddania w użytkowanie, najem lub dzierżawę (koszt ogłoszenia wykazu w prasie lokalnej w dwóch modułach - wynosi 200,00 zł), natomiast ustalony dotychczas roczny czynsz dzierżawny za dzierżawę jednego hektara gruntów rolnych w 2011 roku jest równy cenie skupu 1 kwintala żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2011r. i wynosi
  37,64 zł. Wydzierżawienie nieruchomości o mniejszej powierzchni oraz na krótszy okres niż 10 lat jest dla gminy nieopłacalne.
  W związku z powyższym ustalenie wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem lub użytkowanie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łączna lub znajdujących się w jej władaniu w proponowanej wysokości gwarantuje zwrot kosztów związany z przygotowaniem nieruchomości do oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie w krótkim okresie – przy dzierżawie 1 ha zwrot nastąpi w ciągu jednego roku., a zysk dla gminy w kolejnym dzierżawionym okresie.  Data wprowadzenia: 2011-12-07 1343
  Data upublicznienia: 2011-12-07
  Art. czytany: 1483 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna