A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2011R
 • Zarządzenie Nr 67 / 2011 Wójta Gminy Łączna z dnia 14 grudnia 2011 r.

  Zarządzenie Nr 67 / 2011
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 14 grudnia 2011 r.

  w sprawie : zmian budżetu gminy na 2011 rok.


  Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
  gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
  zarządzam, co następuje:

  § 1 Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr IV/21/2011 r. Rady Gminy Łączna z dnia
  10 lutego 2011r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok.

  1.Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 1 000 zł,
  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  Plan dochodów po zmianach wynosi 15 922 620,50 zł.
  2. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 1.000 zł zgodnie z załącznikiem
  Nr 2 do niniejszego Zarządzenia
  Plan wydatków po zmianie wynosi 18 056 620, 50 zł
  § 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 67 /2011 z dnia
  14.12. 2011 r.
  Zestawienie zmian dochodów budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.

  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 000,00
  85216 Zasiłki stałe 1 000,00
  2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  Ogółem dochody 1 000,00

  Ogółem zwiększenia dochodów 1 000,00

  Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
  Wójta Gminy Łączna
  Nr 67 /2011 z dnia
  14.12.2011 r.
  Zestawienie zmian wydatków budżetu Gminy Łączna w 2011 roku.
  Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
  600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 000,00
  60016 Drogi publiczne gminne 10 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
  750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 000,00
  75023 Urzedy gmin 3 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 000,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
  4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
  754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 50,00
  75412 Ochotnicze straże pożarne 50,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 50,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50,00
  758 RÓŻNE ROLICZENIA 13 050,00
  75818 Rezerwy ogólne i celowe 13 050,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13 050,00
  4810 Rezerwy 13 050,00
  801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 14 233,00 14 233,00
  80101 Szkoły podstawowe 13 287,98 10 073,00
  Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 351,00 8 650,00
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 676,00
  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 351,00
  4120 Składki na Fundusz Pracy 2 900,00
  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 936,98 1 423,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 275,00
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00
  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 326,00
  4430 Różne opłaty i składki 1 097,00
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 311,98
  80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 405,14
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405,14
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 405,14
  80110 Gimnazja 4 160,00
  Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700,00
  3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 700,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 460,00
  4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 1 100,00
  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360,00
  80195 Pozostała działalność 539,88
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 539,88
  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 539,88
  852 POMOC SPOŁECZNA 1 126,00 126,00
  85216 Zasiłki stałe 1 000,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 000,00
  2910 Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 000,00
  85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 126,00 126,00
  Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 126,00 126,00
  4300 Zakup usług pozostałych 56,00
  4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 126,00
  4410 Podróże służbowe krajowe 70,00
  Ogółem wydatki 14 176,00 13 176,00
  Ogółem zwiększenie wydatków 1 000,00  Data wprowadzenia: 2011-12-22 0945
  Data upublicznienia: 2011-12-22
  Art. czytany: 967 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna