A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2011
 • UCHWAŁA NR XII/105/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

  Id: MWDUCDRWWKVLKMEMVRGMWCYVH.
  Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XII/105/2011
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 30 listopada 2011 r.
  w sprawie uznania za pomnik przyrody.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
  gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40, art. 44
  ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
  przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) Rada Gminy Łączna
  uchwala , co następuje:
  § 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych
  i krajobrazowych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami, ustanawia
  się pomnikiem przyrody skupisko form skalnych:
  1. SKAŁKI KLONOWSKIE zajmujące obszar ok. 600 m2 , znajdujący się na
  działce o nr ewidencyjnym 573, położonej w obrębie Klonów, gmina Łączna.
  § 2. W stosunku do wymienionego wyżej pomnika przyrody zakazuje się:
  1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,
  2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu,
  z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub
  przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub
  naprawą urządzeń wodnych,
  3. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości,
  w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,
  4. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
  5. umieszczania tablic reklamowych,
  6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
  przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
  7. zmiany sposobu użytkowania ziemi.
  § 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody wymienionym w §1 sprawuje Wójt Gminy
  Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  Id: MWDUCDRWWKVLKMEMVRGMWCYVH.
  Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia fakt występowania na terenie Gminy
  Łączna grupy form skalnych baszt
  i stołów zbudowanych z dolnodewońskich
  piaskowców jasnoszarych
  i popielatych, zwięzłych drobnoziarnistych (o spoiwie
  krzemionkowym), objętych ochroną w formie pomnika przyrody Orzeczeniem
  Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Nr 75 z dnia 28 października 1954 r.
  Skałki położone są w szczytowej partii Góry Bukowej, 50 m na wschód od linii
  oddziałowej pomiędzy oddziałami 218:219, przy szlaku turystycznym.
  Z uwagi na fakt, że przedmiotowy pomnik przyrody został ustanowiony w latach
  50tych
  XX wieku, a w akcie ustanawiającym znajdują się już nieaktualne dane,
  które wymagają weryfikacji i aktualizacji, Regionalna Dyrekcja Ochrony
  Środowiska w Kielcach zwróciła się pismem do tut. Organu o podjęcie stosownej
  uchwały przez Radę Gminy Łączna.
  Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 44 ust.
  1 ustawy o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.),
  zgodnie z którymi ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały
  rady gminy. Na podstawie art. 40 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody
  pomnikiem przyrody mogą być twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich
  skupiska, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
  innych tworów. Zaproponowana do objęcia ochroną w formie pomnika grupa form
  skalnych, spełnia kryteria przytoczonego artykułu.
  Na podstawie art. 44 ust. 2 ww. ustawy, w odniesieniu do chronionych obiektów
  mogą być wprowadzane zakazy określone w art. 45 ust. 1 tej samej ustawy.
  Spośród proponowanych przez ustawodawcę zakazów wybrano 7, dostosowanych
  do potrzeb związanych z ochroną przedmiotowych Skałek.


  Data wprowadzenia: 2011-12-27 1232
  Data upublicznienia: 2011-12-27
  Art. czytany: 974 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna