A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XI / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 27 października 2011r.


  Protokół Nr XI / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 27 października 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 11,00 - 14,30

  Ad. 1
  Dnia 27 października 2011 roku odbyło się kolejne XI-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Stanisław Dymarczyk, , członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Zenon Nowakowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Marek Czyż, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej p. Maciej JuszczykWójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik, radni Gminy Łączna, kilku sołtysów, mieszkańcy gminy p. Jasińska Elżbieta i p. Cybulska Alicja.

  Na początku obrad obecnych było 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Później obecni byli wszyscy radni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Bogdana Pająka, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Żadnych uwag nie zgłoszono.
  Zaproponowany porządek obrad był obowiązujący.
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2010/2011.
  7. Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.
  8. Pytania, wnioski, postulaty.
  9. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z budżetu gminy Łączna
  b) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017
  d) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Zwyczajowo na początku obrad Przewodniczący Rady oddał głos przybyłym gościom.
  Jako pierwszy głos zabrał członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Zenon Nowakowski.
  Mówił na temat szpitala powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Kiedyś był problem poręczenia kredytu szpitala w wysokości 15 mln zł. przez poszczególne gminy. Pomogło wtedy miasto Skarżysko-Kamienna i Powiat . Obecnie sprzętu nie ma , pieniędzy nie ma a długi sięgają 37 mln zł. Mamy zrujnowany szpital i mamy długi. W międzyczasie zmieniło się 4 dyrektorów szpitala.
  W lutym br. wyłoniliśmy w drodze konkursu nowego Dyrektora Szpitala i obecnie jest na pewno uczciwie dlatego też uważam, że będzie lepiej.

  Następnie wystąpił Dyrektor Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej p. Maciej Juszczyk , który szeroko przedstawił obecną sytuację szpitala i planach na przyszłość.
  Kiedy obejmowałem szpital brak było w placówce podstawowych dokumentów stanowiących o funkcjonowaniu szpitala np. statutu czy regulaminu organizacyjnego. Te dokumenty uzupełniliśmy.
  Udało się wstrzymać proces zadłużania szpitala.
  Opracowany został program naprawczy szpitala, który przyjęła Rada Powiatu. Działania zawarte w tym programie są bardzo bolesne ponieważ dotyczą personaliów. Zastałem 60 osób czyli 10 % stanu zatrudnienia, na stanowiskach kierowniczych, kierownicy czasem sami dla siebie. Były osoby zatrudnione na więcej niż 1 etat. Dzisiaj na stanowiskach kierowniczych jest 24 osoby. Poczynione zostały zmiany personalne również na stanowiskach ordynatorów.
  Od lutego br. ograniczono zatrudnienie ogólnie o 50 osób i obecny stan zatrudnienia to 610 osób. Jednocześnie koszty zatrudnienia zdecydowanie spadły. Do końca roku powinno być poniżej 600 osób.
  Trzeba doprowadzić do tego aby szpital się samofinansował. Taki proces w tej chwili trwa i został wydłużony do końca lutego przyszłego roku. Żeby uzyskać przychody trzeba podejmować określone działania. Chcieliśmy wprowadzić nowe specjalności.
  Został wyremontowany stary oddział laryngologiczny, na 20 łóżek, który niebawem zostanie otwarty. Przygotowujemy również oddział ortopedii dziecięcej.
  Chciałbym aby ten szpital zaczął funkcjonować a do działań potrzebne są pieniądze, dlatego proszę o życzliwość i jakiekolwiek wsparcie finansowe. Szpital jest zdegradowany a jedyną wartością są ludzie tam pracujący.
  Realizujemy projekty na zakup sprzętów i narzędzi dla oddziału laryngologii, chirurgii i ortopedii, dlatego proszę o wsparcie i obiecuję, że pieniądze te nie będą wydatkowane na darmo. Z prośbą o wsparcie finansowe występuję również do przedsiębiorców.
  Aparat RTG nie funkcjonował, na razie został naprawiony, ale trzeba zakupić nowy za kwotę ok. 1 mln zł.
  Wykonuję swoją pracę tak aby obraz i funkcjonowanie placówki się poprawiło.
  Pan Dyrektor szpitala zakończył , podziękował i poprosił o pytania.
  Jako następny głos zabrał członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk.
  Poinformował o wykonanych w ostatnim czasie pracach remontowych na drogach powiatowych Gminy Łączna
  - ubytek na drodze w Podzagnańszczu nad posesją nr 20 zostanie wyremontowany do końca miesiąca października
  - do końca miesiąca października zostaną również usunięte ubytki w drodze powiatowej Zagórze
  - w odniesieniu do drogi Kamionki i Czerwona Górka usterki zostały usunięte przez firmę Budromost w ramach robót gwarancyjnych.
  - odmulenie rowu wzdłuż drogi Zalezianka zostanie wykonane w roku 2012.

  Członek Zarządu prosił o dofinansowanie w 2012 roku następujących inwestycji drogowych:
  1/ przebudowa drogi powiatowej łącznik Zagórze – Zaskale , szacunkowa wartość
  inwestycji 700 tys. zł
  2/ przebudowa drogi powiatowej od E-7 do Zagórza, szacunkowa wartość inwestycji
  200 tys. zł
  3/ przebudowa drogi powiatowej Występa, szacunkowa wartość inwestycji 500 tys. zł

  Radny Wykrota - prosił o zainstalowanie lustra na krzyżówce Podzagnańszcze - Zaskale oraz o odmulenie przepustu na tej krzyżówce, ponieważ powoduje zalewanie.
  Radny Fąfara - położono nową nakładkę na odcinku drogi od węzła Zalezianka do krzyżówki, ale zdaniem mieszkańców droga i pobocza są tak wąskie, że dwa samochody z trudem się mijają.
  Druga sprawa to zawyżone pobocza w Zaleziance od strony Występy i ubytki w drodze na posesją nr 8 w Zaleziance. Natomiast nad posesją nr 6 drzewo lipa zasłania droge.
  Radna Molendowska-Cieloch - zapytała Pana Dyrektora ZDP co zrobił w ciągu ostatniego roku na drodze Występa, chodzi o wycinkę drzew, czyszczenie rowów, przepustów itd.
  Radny Nyga - podziękował za wybudowanie drogi w Jęgrznej i poprosił o naprawienie kilku usterek na drodze .
  - odnalezienie zasuwy wody nad posesja nr 67 B
  - naprawienie wjazdu nad posesją nr 70
  - umocnienie pobocza drogi nad posesją nr 71 gdzie obsuwa się asfalt.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - jak większość samorządów w Polsce stoimy przed trudnymi decyzjami dotyczącymi tworzenia budżetu na 2012 rok. Jakiś czas temu wystosowaliśmy pismo do Starostwa o zmianę w ewidencji gruntów.
  Korzystając z okazji obecności przedstawicieli Zarządu powiatu sugeruję i proszę o dokonanie zmian w ewidencji gruntów, ponieważ przez to uszczuplany jest budżet gminy. Oczekiwania mieszkańców są duże. Słuchając dziś wypowiedzi Dyrektora Szpitala odzywa sie głos aby pomóc, bo to służy społeczeństwu. Chciałbym aby Rada Gminy pochyliła się nad problemem w sposób ludzki.
  W poprzedniej kadencji na Radzie Powiatu prosiłem aby choć jedną inwestycję drogową w kadencji w całości wykonali sami. Uznano to za precedens.
  W tym roku rozpoczynamy inwestycję dróg gminnych, wiec Powiat nie może oczekiwać, że dofinansujemy zaproponowane 3 inwestycje drogowe. Także możliwość finansowania w 70 % inwestycji z Powiatem jest nierealna.
  Gmina Łączna znalazła się w 100 najlepszych gminach w Polsce, mamy potencjalne możliwości ale w tym momencie po stronie dochodów jesteśmy zagrożeni.
  Dlatego też chciałbym prosić Starostwo Powiatowe o aktualizację ewidencji gruntów.
  Radca Prawny p. Iwanczatik - uzupełnił wypowiedź Wójta Gminy, że podstawą obliczenia podatku stanowi rejestr gruntów. W zależności od symboli w rejestrze gruntów , taka jest klasyfikacja gruntów i opodatkowanie.
  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych p. Czyż - udzielił odpowiedzi na wnioski radnych
  dotyczące dróg powiatowych.
  W sprawie drogi od węzła Zalezianka do krzyżówki - droga nie została zawężona, szerokość drogi się nie zmieniła, bo tylko odtworzono nawierzchnię na dotychczasowej drodze.
  Odnośnie wycinki drzew w Zaleziance doszło do sporu z właścicielem działki dlatego przerwaliśmy prace.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - dodał, że kosztem pobocza został wykonany rów i przez to pobocze jest zbyt wąskie . Wąska droga , wąskie pobocze i niewiele trzeba aby samochód wylądował w rowie.
  Radna Molendowska-Cieloch - dosyć obiecanek , proszę przejść do czynów, należy wyciąć drzewa i gałęzie, które zasłaniają ulicę, oraz proszę wyczyścić przepust o który proszę już od roku.
  Zapytała również czy propozycja Powiatu przebudowy drogi Występa za 500 tys. zł , dotyczy całości drogi.
  Dyrektor ZDP - odpowiedział, że przebudowa drogi Występa dotyczy odcinka od skrzyżowania Zalezianka-Belno do posesji nr 33.
  Radny Januchta - zapytał kiedy wpłynęło pismo z Urzędu Gminy o wydanie pozwolenia na lokalizację wiat przystankowych w Zaskalu.
  Dyrektor ZDP - odpowiedział, że samo pismo wpłynęło, ale musieliśmy skompletować pewne dokumenty mapę, lokalizację, przygotować pozwolenie.
  Radna Chudzik - prosiła o wycinkę drzew przy drodze powiatowej w Klonowie na ostrym zakręcie, bo to zagraża bezpieczeństwu.
  Radny Dąbek - prosił o dopilnowanie aby w sposób właściwy wykonywane były remonty dróg powiatowych.

  Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach.

  Po przerwie o głos poprosiła mieszkanka Podłazia p. Elżbieta Jasińska.
  Mieszkanka przedstawiła swoją obecną sytuację po zwolnieniu z pracy.
  Stwierdziła, że czuje się pokrzywdzona zwolnieniem pracy, bo miała nadzieję , że będzie nadal pracować w szkole w Łącznej ponieważ ta szkoła nie była zlikwidowana.
  Ma troje dzieci, mąż obecnie jest na zasiłku. W szkole przepracowała nienagannie przez 16 lat i nigdy nie odmówiła żadnej pracy.
  Sprawa była w sądzie pracy. Wyrokiem sądu została przywrócona do pracy na dotychczasowe stanowisko i z dotychczasowym wynagrodzeniem, ponieważ stanowisko pracy nadal istnieje. Wójt Gminy prawdopodobnie będzie składał apelację. Pani Dyrektor szkoły powiedziała, że pod apelacją nie podpisze się .
  Natomiast panie z obsługi szkoły Zalezianka, pracują w szkole w Łącznej i dodatkowo dostały odprawy. Pracownica, która sprzątała w szkole podstawowej w Zaleziance w tej chwili pracuje w nowej szkole na kuchni. Dlaczego Pan Wójt nie znając nas, od razu nas skreślił. Moja koleżanka dostała w ostatniej chwili pół etatu, ja nie dostałam takiej szansy.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odniósł się do wypowiedzi mieszkanki. Likwidacja szkół wzbudza wiele kontrowersji. Jeśli z 5 szkół robi się dwie szkoły to siłą rzeczy ktoś musi stracić pracę. Przyjęliśmy parytet, że tyle samo osób przechodzi z jednej jak i z drugiej szkoły. Jeśli będzie za dużo etatów to będą jeszcze dalsze zwolnienia. Nie widzę możliwości przyjęcia Pani do pracy.
  Gmina jest organem prowadzącym szkołę. Gmina określa ilość etatów, natomiast od personalnych zwolnień w szkołach jest dyrektor szkoły. Ta wszystko jest w ramach redukcji etatów.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał kto jest kierownikiem szkoły Wójt czy Dyrektor.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za placówkę. Dyrektorzy nasi bali się podejmować trudne decyzje, bo nie jest łatwo powiedzieć komuś , że traci pracę.
  Wiceprzewodnicząca Rady p. Monika Pająk - mieszkanka przyszła z problemem, dlaczego nie dostała pracy z jednostki, która nie została zlikwidowana, natomiast pracują osoby z jednostki zlikwidowanej. To nie jest dla nas zrozumiałe.
  Radny Litwiński - zapytał co będzie jeśli sąd wyższej instancji utrzyma wyrok w mocy.
  Mieszkanka Pani Jasińska - czym się kierowano zwalniając ludzi, nieprawdą jest, że zostały zachowane parytety. Ze szkoły zlikwidowanej szkoły zwolniono tylko 1 osobę księgową, reszta pracuje, a sprzątaczka pracuje na kuchni.
  Wójt Gminy - ja ludzi traktuję jednakowo, określiliśmy ilość etatów, ale Pani Jasińska w tych etatach się nie zmieściła. Nie cofnę się przed pewnymi decyzjami bo za etatami idą konkretne pieniądze.
  Pani Jasińska - wyrok sądu mówi, że stanowisko moje istnieje. Jeżeli zwracam się do Rady Gminy, czy Pan Wójt może podejmować decyzje sam bez Rady Gminy. W sądzie się dowiedziałam, że już w kwietniu było wiadomo kto musi odejść z pracy.
  Przewodniczący Rady - Rada Gminy nie ma wpływu na personalne zatrudnienie w szkołach lub nawet w urzędzie , możemy rozmawiać , możemy Pana wójta przekonywać natomiast nie możemy decydować. Prosił aby poczekać na ostateczny wyrok sądu.
  Sołtys Kamionek p. Flasinska - powiedziała, że na jednej z sesji Rady Gminy Pan Wójt powiedział, że nie będzie zwolnień pracowników z gminy a Pani Jasińska jest z Podłazia.
  W imieniu rodziców dzieci uczących się w tej szkole, mogę powiedzieć, że nigdy nie było uwag do pracy tej Pani.
  Radny Litwiński - powtórzył wniosek Przewodniczącego Rady aby poczekać na ostateczny wyrok sądu.
  Na tym dyskusję zakończono , po czym Pani Jasińska podziękowała i wyszła.

  Głos zabrała następnie mieszkanka Łącznej Pani Alicja Cybulska .
  Poruszyła dwie sprawy:
  1/ sprawa drogi koło byłej huty, dlaczego jest w takim stanie
  2/ sprawa śmieci
  Mieszkanka uważała, że gdyby Wójt Gminy postarał się w odpowiednim czasie to odcinek drogi z którego korzystała Mota-Engil, powinna firma wykonać i pozostawić asfaltową, tak jak zostało to wykonane w Suchedniowie.
  Druga sprawa to wysypisko śmieci na terenie byłej huty. Zgłaszałam problem Pani ds. ochrony środowiska . Przyjechała dwa razy i stwierdziła, że może tylko tak pomóc, że te śmieci sprzątnąć. Sugerowałam, założenie tam monitoringu, którego koszty z pewnością zwróciłyby się.
  Ponieważ ciągle słyszymy, że gmina nie ma pieniędzy, kto wobec tego decyduje o dożynkach w gminie czy o otwarciu szkoły, bo na to poszły też pieniądze.

  Wójt Gminy - odpowiedział mieszkance.
  Rada Gminy decyduje o tym jak są wydatkowane fundusze gminy , jaka kwota zostaje przeznaczona na promocję gminy w tym na organizację dożynek .
  Organizatorem uroczystości otwarcia kompleksu oświatowego była Pani Kurator Muzoł.
  Odnośnie śmieci, właścicielem pozostałości po byłej hucie, jest osoba potwornie zadłużona oraz banki. Kierowaliśmy pisma do banków o zabezpieczenie terenu. Monitoringu na prywatnej posesji nie możemy założyć, bo prawo zabrania.
  W sprawie drogi , jeśli mam do wyboru decyzję czy budować drogę na całej wsi czy tam gdzie jest 1 czy 2 domy wybiorę z całą odpowiedzialnością całą wieś. Przy skromnych środkach trzeba dokonywać wyboru.
  Jeśli chodzi o negocjacje z Mota-Engil w sprawie pozostawienia odcinków dróg , Pan Wójt dał przykłady dróg, które dzięki negocjacjom firma wybudowała z nakładką asfaltową.
  Są to : odcinek od węzła Zalezianka do krzyżówki, odcinek od zakrętu Zalezianka do Osieczna, odcinek od E-7 do Stawiku. Dziwi mnie postawa niektórych osób, które twierdzą, że to co obce jest zawsze lepsze.
  Na tym Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Mieszkanka Pani Cybulska podziękowała i wyszła z sali obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie między sesjami tj. od dnia 8 września br. do 27 października br. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  I. Wójt Gminy uczestniczył:
  9 września – w spotkaniu z Dyr. Strzelczykiem z GDDKiA w sprawie realizacji inwestycji – drogi dojazdowej z Występy do Barczy,
  - w spotkaniu z Zarządem Powiatu Skarżyskiego w sprawie planowanych inwestycji drogowych na 2012 rok, m. in. realizacji projektu na drogę w Występie,
  - w spotkaniu z mieszkańcami Klonowa dot. dowozu dzieci do szkoły i planów związanych z realizacją projektu drogi na Budy i innych zagadnień, w tym funkcjonowania wodociągu,
  11 września – w zebraniu wiejskim z mieszkańcami Występy,
  12 września - w podpisaniu umowy w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w Zagórzu i Klonowie,
  15 września – udział w rozprawach w Sądzie Pracy w Skarżysku-Kam.
  16 września - w spotkaniu z dyr. Zakładu Transportu Miejskiego w Kielcach dot. warunkom uruchomienia komunikacji do Klonowa.
  21 września – w Komisji objazdowej Rady Powiatu Skarżyskiego,
  23 września – w pokazie akcji kurierskiej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu dla osób prowadzących sprawy obronne z całego woj. Świętokrzyskiego,
  28 września – udział w audycji radiowej „Interwencja” w Klonowie,
  30 września – w II części pokazu obrony cywilnej,
  3 października – w posiedzeniu ZGGŚ w Bodzentynie,
  5 października – w spotkaniu z Zarządem OSP Łączna w całości poświęconym planowanym na 2012 rok obchodom 85 rocznicy powstania jednostki,
  6 października – w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia poświęconym planowanymi na 2012 rok zadaniami Powiatowego Urzędu Pracy,

  - w spotkaniu w Powiatowej Stacji Krwiodawstwa, podczas którego losowano osoby otrzymujące nagrody za udział w w/w akcji, (w naszej gminie - Pani Krzysiek Justyna z Zagórza)
  10 października – udział w protokolarnym odbiorze drogi w Jęgrznej,
  18 października – w uroczystym odbiorze inwestycji drogowej Kamionki – Czerwona Górka – Jegrzna,
  21 października - w spotkaniu w MZK Kielce w sprawie transportu miejskiego do Klonowa,
  25 października – w kontroli pracowników Powiatowego Urzędu Pracy osób aktualnie korzystających z dofinansowania Urzędu,

  II. Wójt Gminy wydał zarządzenia:

  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011rok,
  - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych,
  - w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej,
  - w sprawie upoważnienia pracownika GOPS do zastępowania Kierownika w sprawach związanych z bieżącą działalnością Ośrodka,
  - w sprawie ustalenia wysokości dotacji na przeprowadzenie publicznych przedszkoli na terenie Gminy Łączna na rok 2011.
  - w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do szkoły,
  - w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Łączna,
  - w sprawie opracowywania projektów uchwał dla Rady Gminy Łaczna.

  Uprzejmie informuję, że do dnia 10 października 2011r. nie wpłynęły żadne oferty na ogłoszony konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej. Zgodnie z art. 36a ust.4 ustawy z dnia 7 września l991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Z uwagi na powyższe informuje, że powyższe stanowisko powierzyć zamierzam na okres do 31 sierpnia 2013 roku panu Maciejowi Mądzikowi, nauczycielowi dyplomowanemu z 11-letnim stażem pracy, uczącemu wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie, zamieszkującemu w Kielcach.

  Na bieżąco monitorujemy i przesyłamy zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Powiatowych wszelkie prośby i wnioski naszych mieszkańców odnośnie stanu dróg, rowów i poboczy dróg powiatowych.
  Jednocześnie, w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy remont cząstkowy drogi gminnej w Klonowie (Budy).
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.  Ad. 6
  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Łączna w roku szkolnym 2010/2011.
  Informację przedstawił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek i stanowi załącznik do protokołu.
  Zadania oświatowe gminy Łączna wynikają w szczególności z postanowień:
  - Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm./,
  - Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty, / Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 z późn. zm./,
  - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela, / Dz. U. Nr 97 z 2006r. poz. 674 z późn. zm./
  oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw.
  W art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zapisano, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy.
  W przepisach ustawy o systemie oświaty ustawodawca wskazał, iż w szczególności do zadań gminy należy:
  - zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów,
  - zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności,
  - zabezpieczenia kadry pracowniczej ,w tym administracyjno-obsługowej.

  W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań gminy wymieniono m.in. następujące zadania:
  - stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli,
  - wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  Ponadto zadania oświatowe gminy Łączna związane są z obowiązkiem:
  - realizacji pomocy socjalnej dla uczniów ,
  - kontrolowania spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  - realizacji dokształcania zawodowego młodocianych.
  W roku szkolnym 2010/2011 gmina Łączna była organem prowadzącym dla 1 przedszkola publicznego, 4 szkół podstawowych i 1gimnazjum. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów roku szkolnym 2010/2011 obrazuje poniższa tabela.

  Lp. Nazwa szkoły Liczna oddziałów Liczba uczniów W tym:
  0 I II III IV V VI
  1. SP w Łącznej 13+2 247 45 26 43 38 30 42 33
  2. SP w Goździe 6 108 - 9 12 13 29 27 18
  3. SPw Zaleziance 2 29 7 10 6 6 - - -
  4. SP w Klonowie 2 17 7 0 3 7 - - -
  5. Gimnazjum 8 171 -- 48 60 63 - - -
  6. Przedszkole 2 38 24/14 -- - - - - -

  Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej oraz dla optymalizacji kosztów eksploatacji.

  W okresie sprawozdawczym również czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej oświaty w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne.
  Najważniejszym, zrealizowanym i zakończonym w okresie sprawozdawczym zadaniem inwestycyjnym była budowa kompleksu oświatowego w miejscowości Kamionki, której koszt całkowity wynosił 11,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosiło 6.099.400 zł.
  Szczegółowe rozliczenie zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych oraz poniesionych wydatków przedstawiono za okres od września 2010r. do 31 grudnia 2010 r. w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010r., a za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2011r. zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011r.
  Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Szkoły posiadają komputery wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem z możliwością korzystania z internetu oraz na bieżąco wyposażane były w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym aparaty fotograficzne, odtwarzacze DVD. Wyposażenie nowo wybudowanego kompleksu oświatowego tj. kuchnia, szatnie, sale lekcyjne i gabinety kosztowało 245 tys. zł.

  Kadra i system doskonalenia zawodowego.
  W roku szkolnym 2010/2011 w gminnym przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum zatrudnienie wynosiło - 63,24 etatów pedagogicznych oraz 39,00 etatów administracyjno-obsługowych.

  Stan zatrudnienia nauczycieli zbiorczo obrazuje poniższa tabela:
  Wyszczególnienie

  Liczba stosunków pracy nauczycieli
  ogółem bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany

  Ogółem
  Zatrudnieni
  w pełnym
  wymiarze 53 0 0 7 16 30
  Zatrudnieni
  w niepełnym wymiarze 10,24 0,0 1,25 4,91 2,92 1,16
  Razem etaty: 63,24 0,0 1,25 11,91 18.92 31,16

  System doskonalenia i dokształcania nauczycieli sprawia, że większość nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów. Coraz liczniejsza jest grupa nauczycieli posiadających uprawnienia do uczenia trzech przedmiotów.
  Gmina posiada bardzo dobrą strukturę w zakresie poziomu wykształcenia nauczycieli a szeroki „wachlarz” form i metod pracy nauczycieli powinien przenosić się na osiągane wyniki nauki uczniów, w tym ze sprawdzianów na zakończenie szkoły podstawowej oraz z egzaminu gimnazjalnego.
  Wyniki sprawdzianu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w latach 2003-2011

  Rok SP Łączna SP Gózd Powiat Województwo
  pkt
  2003 25,03 26,80 28,36 28,49
  2004 23,88 27,50 26,06 25,56
  2005 29,70 24,70 29,86 28,91
  2006 23,98 25,00 24,17 24,36
  2007 26,51 26,40 26,40 26,03
  2008 23,50 26,85 25,26 25,66
  2009 19,41 22,85 22,50 22,13
  2010 24,46 24,80 24,29 24,18
  2011 22,33 24,56 24,98 24,84

  Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2003-2011.
  Rok Łączna Powiat Województwo
  H MP H MP H MP

  2003 28,46 24,17 31,33 26,62 31,35 27,70
  2004 22,63 20,23 25,80 24,63 25,95 26,00
  2005 29,56 19,96 32,72 23,05 32,77 24,68
  2006 26,97 20,70 30,28 22,00 30,97 23,33
  2007 29,05 22,69 32,00 24,79 31,30 25,17
  2008 28,74 23,29 29,99 26,43 30,20 26,61
  2009 30,33 23,69 30,93 24,69 31,12 25,13
  2010 31,80 23,06 30,96 24,02 30,31 22,88
  2011 23,34 22,74 24,83 23,35 25,29 23,42

  H – część humanistyczna egzaminu
  MP – część matematyczno – przyrodnicza egzaminu

  Sukcesy uczniów.
  Rok szkolny 2010/2011 był także okresem w którym uczniowie naszych szkół osiągali znaczące sukcesy w różnych dziecinach życia szkolnego, tj. m.in.:
  - uczeń kl. VI b Szkoły Podstawowej w Łącznej był finalistą VIII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego Szkół Podstawowych Woj. Świętokrzyskiego 2011, uczennice kl. V były finalistkami Woj. Konkursu Plastycznego Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz III miejsce w Konkursie Wojewódzkim „Zapomniani bohaterowie naszego regionu”
  Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz w celu wyeliminowania zagrożeń okresowo dokonywano kontroli sprawności wszystkich urządzeń i wyposażenia szkoły. Stosowne protokoły znajdują się w każdej placówce. Występujące jeszcze niedoskonałości lub niesprawności były niezwłocznie usuwane w ramach bieżących lub okresowych remontów, i tak np:
  - w SP w Łącznej: pomalowano elewację i częściowo wnętrze Sali w budynku Sali gimnastycznej.
  Z uwagi na znaczne oddalenie od szkoły miejsca zamieszkania uczniów w roku szkolnym 2010/2011 dowożono :
  111 uczniów do Gimnazjum w Zaleziance, 26 uczniów do SP w Łącznej, 24 uczniów do SP w Goździe. Koszt realizowanego dowozu finansowany ze środków własnych gminy wyniósł : 143.300 zł
  Uczniowie niepełnosprawni ( 9 ucz.) dowożeni byli do Zespołu Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Skarżysku-Kam.
  Na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Skarżyskiego dofinansowanie gminy do powyższego zadania wynosiło 26.406 zł.
  Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych którzy zamieszkują na terenie naszej gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł miesięcznie na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotację z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 105.123,20 zł.
  Poniższe zestawienie pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011 z wyszczególnieniem typów szkół w których uczniowie pobierali naukę.

  Wyszczególnienie: Stypendium szkolne
  Liczba wniosków - 156
  Liczba wniosków pozytywnie załatwionych - ogółem - 146
  w tym odnoszących się do uczniów: szkół podstawowych - 86, gimnazjów – 41, szkół ponadgimnazjalnych – 19.
  Ponadto, zgodnie z uchwałą Nr XL/21/2010 Rady Gminy w Łącznej z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Łączna w drugiej już edycji - za rok szkolny 2010/2011 – jednorazowe Stypendium Wójta Gminy Łączna za wyniki w nauce w wysokości 700,00 zł, w dniu 29 sierpnia 2011r. otrzymali : Tomasz Szołdra zam. Kamionki , Anna Korus zam. Jaśle, Bartłomiej Pedryc zam. Podzagnańszcze , Aleksandra Świtek zam. Podzagnańszcze , na łączną kwotę 2.800 zł.
  Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy skorzystało 63 uczniów.
  Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 13.710 zł z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego.
  Dzieci objęte dofinansowaniem zakupu podręczników rozpoczynające naukę w :
  - kl. I szkoły podstawowej - 15
  - kl. II szkoły podstawowej - 11
  - kl. III szkoły podstawowej - 15
  - kl. I gimnazjum - 22
  Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Łączna rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych uczniów, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
  - liczba rozpatrzonych pozytywnie wniosków - 9
  - na realizację powyższego zadania pozyskano dotację z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 36.397,38 zł, która w 100% pokryła poniesione wydatki.
  Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2010/2011 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat) ,a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki gmina (Wójt Gminy Łączna). Powyższe dane zawarte są rokrocznie w sprawozdaniu SIO.

  W ramach wewnętrznego kierownictwa przeprowadzono jeden konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Goździe.

  Finansowanie zadań oświatowych
  Wydatki na oświatę od wielu już lat stanowią ok. 50 % w ogólnych wydatkach budżetu gminy Łączna. Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków stanowi i stanowić będzie treść sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy 2010 i 2011.  Ad. 7
  Informacja w sprawie składanych oświadczeń majątkowych.
  Informację w sprawie składanych oświadczeń majątkowych przez radnych złożył Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz.
  Omówił najczęściej popełniane błędy w oświadczeniach majątkowych oraz odczytał pismo z Urzędu Skarbowego w tej sprawie.
  Informację w sprawie składanych oświadczeń majątkowych przez kierowników jednostek oraz osób funkcyjnych Urzędu Gminy złożył Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.

  Ad. 8 i 9
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady , który poinformował i odczytał pisma jakie wpłynęły do Rady Gminy w ostatnim czasie.
  1/ pismo od Rady Sołeckiej Klonów w sprawie budowy drogi , z prośbą o zabezpieczenie środków na projekt tej drogi
  2/ pismo od Rady Sołeckiej Klonów o interwencję w sprawie niedoborów wody
  3/ od Rady Sołeckiej Występa w sprawie budowy drogi gminnej i modernizacji drogi powiatowej
  4/ pismo-odpowiedź Redaktora „Tygodnika Skarżyskiego” w sprawie artykułu w gazecie „Potraktowali Zaleziankę jak śmieci”.
  5/ pismo od Koła Gospodyń Wiejskich Łączna z prośbą o uhonorowanie członków koła (podano nazwiska) statuetkami lub grawertonami z okazji jubileuszu 50-lecia koła.
  Uważam, że powinna być powołana komisja , która zdecyduje którym członkom koła przyznać statuetkę a którym grawerton.
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Andrzej Wisowaty - zgłosił 2 wnioski z dzisiejszej Komisji Rewizyjnej.
  1/ o zakup 2 pomp dla Klonowa za kwotę 11 tys. zł na stację uzdatniania wody i prosił o przegłosowanie wniosku.
  2/ o umieszczenie w przyszłorocznym budżecie środków na budowę odcinka wodociągu Zagórze od studni głębinowej na Czerwonej Górce do kopalni .
  Dodał, że co roku w budżecie powinna znajdować się przynajmniej jedna inwestycja w zakresie wodociągów.
  Radny Januchta - zapytał o wiaty przystankowe do Zaskala, czy są wykonywane i kiedy będą postawione.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - po otrzymaniu pozwolenia z powiatu na usytuowanie wiat przystankowych oraz po podpisaniu porozumienia ze Starostwem , wiaty zostaną postawione na małym fundamencie, jeszcze przed zimą.
  Radny Dąbek - zgłosił dwa wnioski:
  1/ o wyrównanie ubytków w drodze na Zajamnie pod mostem
  2/ ujęcie projektu drogi Zajamnie w budżecie na 2012 rok.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - pytał co Urząd Gminy robi, jak dyscyplinuje mieszkańców aby nie oddawali koszy na śmieci, bo nadal oddają kosze a śmieci zalegają na rowach.

  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z budżetu gminy Łączna.
  Uchwała została omówiona na komisji budżetowej , ale pomimo to Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych obecnych na sali obrad.

  Uchwała Nr XI/97/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.10.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za-10, przeciw- 0, wstrzymał się - 0 / 10 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Uchwała została omówiona na komisji budżetowej , ale pomimo to Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych obecnych na sali obrad.

  Uchwała Nr XI/98/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.10.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za-10, przeciw- 0, wstrzymał się - 0 / 10 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2017
  Uchwała została omówiona na komisji budżetowej , ale pomimo to Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do uchwały.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  W głosowaniu brało udział 10 radnych obecnych na sali obrad.

  Uchwała Nr XI/99/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.10.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za-10, przeciw- 0, wstrzymał się - 0 / 10 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
  Uchwała została omówiona na komisji budżetowej , ale pomimo to Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi do uchwały.
  Radny Kątny - zapytał skąd się wzięła kwota 48 tys. zł.
  Wójt Gminy - odpowiedział, że z wyższej kwoty przetargowej. Kosztorys inw opiewał na kwotę 400 tys. zł , a przetarg rozstrzygnięto za kwotę prawie 500 tys. zł. stąd zgodnie z umową, po połowie z powiatem tj. po 48 tys. zł.
  Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poprosił o głosowanie.
  W głosowaniu brało udział 13 radnych obecnych na sali obrad.

  Uchwała Nr XI/100/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 27.10.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za-13, przeciw- 0, wstrzymał się - 0 / 13 obecnych )
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Przewodniczący Rady - poprosił następnie o przegłosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej o przeznaczenie środków w kwocie 11 tys. zł na zakup dwóch pomp na stację uzdatniania wody w Klonowie.
  Wniosek przegłosowano jednogłośnie (za- 13 / 13 obecnych)
  Przewodniczący Rady - prosił następnie o powołanie komisji , która zakwalifikuje osoby członków KGW Łączna do określonych wyróżnień. Poprosił radną Żaczek o zaproponowanie kandydatów do komisji .
  Radna Żaczek - zaproponowała następujących radnych: Bogdan Pająk, Stanisław Starz, Edmund Wykrota.
  Kandydaci wyrazili zgodę na pracę w komisji i ustalili spotkanie w tej sprawie dziś po sesji.

  Ad. 11
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji Rady Gminy i czy ktoś zgłasza uwagi.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr X/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 13 radnych)
  Ad. 12
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął kolejne XI w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna .
  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Bogdan Pająk  Data wprowadzenia: 2012-01-16 0930
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 845 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna