A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
» Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XII / 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 30 listopada 2011r.


  Protokół Nr XII / 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 30 listopada 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 9,00 - 12,00

  Ad. 1
  Dnia 30 listopada 2011 roku odbyło się kolejne XII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, pracownik Wydziału Technicznego Młodszy Referent ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Marcin Moćko, radni Gminy Łączna, kilku sołtysów, przedstawiciel prasy lokalnej.

  Na wstępie Przewodniczący Rady poinformował zebranych, że zmarł ojciec Wójta Gminy i w tej chwili w imieniu własnym i Rady Gminy złożył Wójtowi kondolencje z powodu śmierci ojca po czym poinformował o pogrzebie.

  W momencie otwierania obrad obecnych było 14 radnych co stanowiło 93 % ustawowego składu Rady. Radny Wykrota spóźnił się chwilę , dlatego później obecni byli wszyscy radni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radną Monikę Pająk, która wyraziła zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - wnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poprosił o wpisanie proponowanej uchwały w p. 9 k) oraz o przegłosowanie. Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad głosowali wszyscy radni. (za- 15/15).
  Następnie Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie porządku obrad wraz z naniesioną zmianą.
  Porządek obrad po zmianie został przyjęty przez wszystkich radnych (za- 15/15) i przedstawiał się następująco:

  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Informacja w sprawie stanu prawnego działek pod budynkami szkół w Zagórzu.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmiany statutu Gminy Łączna
  b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna w sprawie powierzenia prowadzenia publicznego transportu zbiorowego.
  c) zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości , szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  d) jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  e) uznania za pomnik przyrody
  f) ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  g) ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  h) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
  i) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  j) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2019
  k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Łączna.
  10. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  11. Zakończenie obrad.


  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z pracy w okresie od 27 października br. do 30 listopada br. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

  I. Wójt Gminy uczestniczył:
  27 października – w spotkaniu z przedstawicielami KGW w sprawie realizacji projektów,
  28 października – w posiedzeniu związku Międzygminnego „Utylizator” poświęconym wdrożeniu nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie,
  7 listopada - w posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich poświęconym sprawom bieżącym Związku,
  9 listopada – udział w spotkaniu w sprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu z udziałem władz powiatu i wszystkich gmin, a także policji. Omówiono propozycję Komendy
  w sprawie współpracy samorządów w realizacji projektu „Bezpieczny Powiat”,
  10 listopada - w podpisaniu umowy na realizację projektu „Budowa dróg dojazdowych do zbiornika „Jaśle” realizowanego z RPO,
  15 listopada – udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Skarżysku -Kam. poświęconej propozycjom budżetu Rady na 2012 rok,
  18 listopada – udział w uroczystościach 50-lecia KGW Łączna,
  21 listopada – w spotkaniu z pracownikami GOPS w Łącznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
  23 listopada – w spotkaniu z sołtysami Gminy Łączna poświęconym:
  - Sytuacji finansowej Gminy na koniec 2011 roku.
  - Planom budżetowym na 2012 rok.
  - Planom imprez kulturalnych w 2012 roku.
  - Poborowi podatków i ich planowana wysokość w nowym roku.
  - Nowym obowiązkom i uprawnieniom Gminy, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  25 listopada – w spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Skarżysku Kam. poświęconym zmianom organizacji ruchu na starodrożu drogi Nr 7,

  II. Wójt Gminy wydał zarządzenia:

  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011rok,
  - w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej,
  - w sprawie upoważnienia Skarbnika i Sekretarza Gminy do kontroli prawidłowości
  wykorzystania dotacji przyznanych szkołom,
  - w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę, najem, lub użytkowanie
  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łączna lub znajdujących się
  w jej władaniu,
  - w sprawie zmian zasad polityki rachunkowości,
  - w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu
  Gminy Łączna.
  Na bieżąco monitorujemy i przesyłamy zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Powiatowych wszelkie prośby i wnioski naszych mieszkańców odnośnie stanu dróg, rowów i poboczy dróg powiatowych, i tak w ostatnim miesiącu:
  - zainstalowano lustro na zakręcie drogi powiatowej w Podzagnańszczu,
  - wymieniono barierkę ochronną przy mostku w Czerwonej Górce za
  przejazdem,
  O pozostałe nie zrealizowane jeszcze prośby wystąpiono na piśmie w dniu 28 listopada br. do Zarządu Dróg Powiatowych.
  Uzupełniono ubytki w drogach gminnych w miejscowościach: Podzagnańszcze, Zajamnie, Ostrów, Czerwona Górka oraz skoszono pobocza dróg gminnych w Zajamniu i Jęgrznej.
  Jednocześnie, w Zaskalu - w wyznaczonej wcześniej lokalizacji - wybudowano dwie wiaty przystankowe. W najbliższych dniach rozpocznie się montaż dwóch wiat w Zagórzu.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.


  Ad. 6
  Informację w sprawie stanu prawnego działek pod budynkami szkół w Zagórzu przedstawił Młodszy Referent ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami p. Marcin Moćko.
  Stan tych gruntów jest uregulowany Decyzją Wojewody. Są to działki gminne.
  W 2009 roku duża działka gminna została podzielona na 3 części tj. działka Nr 49/1, 49/2 i 49/3.
  Na działce Nr 49/1 stoi budynek dotychczasowej szkoły podstawowej, na działce nr 49/2 jest budynek starej szkoły obecnie dzierżawiony, i działka nr 49/3 to jest działka sprzedana z budynkiem po byłym sklepie GS. Dokumenty dotyczące tych działek są do wglądu w Urzędzie Gminy.

  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty i udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Sołtys Zagórza p. Andrzej Piec - odniósł się do informacji w sprawie działek na Zagórzu.
  Zdaniem Sołtysa działka Nr 49 była we władaniu Wydziału Oświaty i Kultury Kielce. Działkę tę mieszkańcy kupili w okresie międzywojennym pod szkołę i wybudowali remizę strażacką , w której do dziś mieściła się szkoła podstawowa. Mieszkańcy w czynie społecznym również wybudowali sklep. Było to mienie gromadzkie , które miało być przekazane radom sołeckim. Nie wiem w jaki sposób stała się komunalizacja tych działek.
  Radny Litwiński - wyjaśnił sołtysowi, że to wydziały oświaty nie dopełniły formalności, w kierunku by stać się właścicielami gruntów, dlatego w tej chwili jest problem.
  Pracownik p. Moćko - dodał, że między Kuratorium w Kielcach a Gminą Łączna spisane zostało dnia 29.12.1995r. porozumienie, na mocy którego Gmina Łączna stała się od stycznia 1996r. właścicielem tych gruntów.
  Jeśli byłby jakikolwiek zapis w księdze wieczystej, że jest to działka sołecka, czy majątek gromadzki wtedy bez zgody rady sołeckiej nie może być zbywana. Takiego ani żadnego innego zapisu w księdze wieczystej nie ma.
  Wiceprzewodniczący Rady Gminy p. Bogdan Pająk - uważał, że komunalizacja przeprowadzona była nieprawidłowo, ponieważ przed komunalizacją Gmina powinna zawiadomić radę sołecką i dopiero za zgodą wsi (zebrania wiejskiego) mienie powinno być skomunalizowane.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - jest to kolejny przypadek dyskusji wokół majątku gminy. Obowiązkiem gminy jest prowadzenie uporządkowanego stanu prawnego majątku gminy. Na mocy porozumienia z 1995 roku majątek ten przeszedł na stan gminy. Gmina to nie jest coś oderwanego od rad sołeckich czy od poszczególnych wsi. Stanowimy pewną całość . Wszelkie decyzje odnośnie nieruchomości są podejmowane przez organ kolegialny jakim jest rada gminy. Przestrzegam przed widzeniem interesu tylko swojej miejscowości a nie całej gminy. Stan prawny tych działek mamy, taki jaki mamy. Jeśli rada gminy decyduje o sprzedaży jakiegoś majątku to kieruje się potrzebami, najczęściej inwestycyjnymi np. budowa drogi Zagórze (250 tys. zł).
  Sołtys Zagórza p. Piec - powiedział, że stan prawny tych działek nadal nie jest dla nas jasny, dlatego będziemy dążyć do wyjaśnienia .
  Na tym zakończono dyskusję na temat działek w Zagórzu.


  Przewodniczący Rady poprosił o inne pytania, lub wnioski.
  Radny Dąbek - zapytał na jakim etapie są prace nad przeniesieniem własności działek będących w użytkowaniu PCC Silicium.
  Pracownik p. Moćko - odpowiedział, że prace są na etapie wydania decyzji podziałowych przez geodetę.

  Więcej pytań nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady poinformował o korespondencji jaka wpłynęła w ostatnim czasie do Rady Gminy.
  1/ wpłynęło pismo od Rady Sołeckiej Jęgrzna z prośbą o budowę drogi Jegrzna-Zajamnie.
  2/ wpłynęło pismo od Dyrektora Zespołu Szkół w Goździe z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Łączna na 2012r. na remont dachu budynku Zespołu Szkół w Goździe oraz budowę przyłącza kanalizacyjnego.
  3/ Przewodniczący Rady wrócił do tematu pisma Redaktora Naczelnego p. Anny Kobierskiej z dn. 21 października br. w związku z artykułem „Potraktowali Zaleziankę jak śmieci” . W w/w piśmie Pani Redaktor stwierdziła, że cytowane w artykule wypowiedzi są wypowiedziami udzielonymi przez rozmówców, w tym radnej Czerwińskiej.
  Przewodniczący Rady poprosił radną o ustosunkowanie się do wypowiedzi w prasie.
  Radna Czerwińska - wyjaśniła, że przyjechała do niej Zalezianka i prosili aby zostawić im trochę z wyposażenia szkoły. Zadzwoniłam do Sekretarza Gminy i prosiłam o pozostawienie części wyposażenia kuchni. Tego samego popołudnia dostałam telefon od Pani Redaktor Tygodnika Skarżyskiego, która zadawała podchwytliwe pytania z prośbą o potwierdzenie, czy to jest prawda po czym zmieniła moje wypowiedzi.
  Jestem ofiarą redaktorów i więcej telefonów nie odbiorę i żadnej wypowiedzi nie dam. Radnych przepraszam, nikomu nie ubliżyłam , tylko doszły emocje, nerwy.
  Przewodniczący Rady - pouczył radną, że wolno jej mówić we własnym imieniu natomiast nie może wypowiadać się w imieniu Rady bez odpowiedniego upoważnienia. Myślę, że radni przyjęli przeprosiny i nie będą już do tego wracać.
  Wójt Gminy - zaproponował aby Rada Gminy wybrała sobie rzecznika prasowego, który zawsze chłodno oceni wydarzenia. W wypadku szkoły Zalezianka emocji było dużo, a dobrze jest kiedy emocji jest mniej a więcej spokoju. Z zasady lepiej mówić mniej niż więcej.

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.

  Ad. 9 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Łączna.
  Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek.
  Konieczność pewnych zmian w Statucie Gminy wynika choćby z racji reformy oświaty. Racjonalizacja sieci szkolnej na terenie gminy wymaga aktualizacji wykazu gminnych jednostek organizacyjnych.
  Korzystając z okazji zmiany Statutu proponuje się jeszcze kilka innych zmian np. wybór jednego wiceprzewodniczącego rady gminy, czy np. uporządkowanie załączników.
  Radny Nyga - stwierdził, że jeden wiceprzewodniczący powinien być bo to jest oszczędność , natomiast powinna to zrobić nowa rada gminy.
  Radny Bogdan Pająk - takie zmiany powinno się robić w ostatnim roku kadencji. Zaproponował skreślenie w § 2 p. 1 i 2.
  Radny Dąbek zapytał czym jest podyktowana zmiana liczby wiceprzewodniczących i jak to jest w sąsiednich gminach.
  Sekretarz gminy - odpowiedział, że nie ma potrzeby aby było dwóch wiceprzewodniczących ponieważ przewodniczący naszej rady jest zawsze na sesji i wiceprzewodniczący nie mają okazji się wykazać.
  W starostwie powiatowym jest jeden wiceprzewodniczący , więc dlaczego u nas ma być dwóch. W innych gminach nie wiem jak jest.
  Radna Chudzik - poparła wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Bogdana Pająka ponieważ mamy jeszcze 3 lata kadencji wnioskuję o zdjęcie tego punktu i powrót do tego na końcu kadencji.
  Radna Molendowska-Cieloch - poparła wniosek Wiceprzewodniczącego Rady Bogdana Pająka, bo do tej pory było zawsze dwóch wiceprzewodniczących więc pozostawmy tak dalej.
  Sekretarz Gminy - uspokoił radnych, że nie ma zagrożenia odwołania jednego Wiceprzewodniczącego bo zapis ten będzie obowiązywał od początku nowej kadencji.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - sprecyzował wniosek . Proponuję skreślenie § 2 w całości z projektu uchwały.
  Przewodniczący Rady - poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady o skreślenie w całości § 2 z uchwały. Wniosek uzyskał poparcie większości radnych (za- 8 radnych, przeciw- 5 , wstrzymał się - 2 radnych).
  Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie projektu uchwały z naniesioną poprawką, ze skreślonym § 2 .
  Uchwała Nr XII/101/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 11 radnych, przeciw-3, wstrzymał się -0 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Skarżysko-Kamienna w sprawie powierzenia prowadzenia publicznego transportu zbiorowego.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - w związku ze zmianą ustawy o transporcie publicznym, Gmina Skarżysko-Kamienna oczekuje od nas podjęcia uchwały i zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia prowadzenia publicznego transportu zbiorowego.
  Bardzo ważna jest wysokość kwot w budżecie gminy na dofinansowanie przewozów publicznych, dlatego proszę się poważnie zastanowić.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - prosił aby rozmawiać w sprawie zwiększenia kursów MPK „11” w dni targowe szczególnie do południa.
  Wójt Gminy - po rozmowie z Prezesem MPK okazało się, że z tych przewozów korzystają w większości ludzie , którzy maja ulgi dlatego gmina musi prawie w całości finansować koszty przewozów.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .
  Uchwała Nr XII/102/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 10 radnych, przeciw-0, wstrzymał się - 4 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 9 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród a także wysokości , szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna.
  Przewodniczący Rady - poprosił o uwagi lub wnioski do projektu uchwały.
  Radny Nyga - uważał, że 1000 zł jest za dużo dla Dyrektora, który pełni tylko obowiązki.
  Wójt Gminy p. Kowaliński - wyjaśnił, że Dyrektor Zespołu Szkół w Łącznej jest pełnoprawnym dyrektorem, nie pełniącym obowiązki.
  Wiceprzewodniczący Rady Bogdan Pająk - zaproponował zmniejszenie stawki dodatku funkcyjnego dla dyrektora, w szkole liczącej od 9 oddziałów na 800 zł, czyli pozostawić odpowiednio w p. 1) - 600 zł, w p. 2) - 800 zł, w p. 3 - 400 zł.
  Sekretarz Gminy p. Kopytek - sugerował aby pozostawić dodatek dla Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej, choćby w stosunku do szkoły w Goździe, a poza tym w nowej szkole jest co robić. Do tej pory było równo po 600 zł. dla wszystkich dyrektorów.
  Innych wniosków nie zgłoszono , dlatego Przewodniczący Rady prosił o głosowanie wniosku Wiceprzewodniczącego Rady p. Bogdana Pająka za obniżeniem stawki dla dyrektora , w szkole liczącej od 9 oddziałów (§ 1 p. 2) czyli dla Dyrektora Zespołu Szkół w Łącznej do 800 zł (za- 3 radnych, przeciw – 7, wstrzymał się – 3 radnych)
  Wniosek nie zyskał poparcia radnych.
  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .
  Uchwała Nr XII/103/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw-1, wstrzymał się - 2 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zapytał czy została przedstawiona kalkulacja za odśnieżanie 1 km drogi przez ZGK, bo uważał, że kwota 85 zł/ netto, nie pokryje w pełni kosztów.
  Sołtys P. Borowiec - zapytał czy w tych pieniądzach jest odśnieżanie z posypywaniem czy bez posypywania.
  Sekretarz Gminy - wyjaśnił, że jest to odśnieżanie wraz z posypywaniem i załadunkiem.
  Radny Litwiński - zaproponował zmianę zapisu, nazewnictwa w uchwale w § 1 „do kosztów zimowego utrzymania 1 km drogi gminnej, w wysokości 85 zł/netto.”
  Wiceprzewodniczący Rady p. Bogdan Pająk - zaproponował zapis , zamiast 85 zł - „ w wysokości kosztów utrzymania dróg”.
  Wójt Gminy - wyjaśnił, że tak nie można bo w uchwale musi być przyjęta konkretna stawka , co nie blokuje możliwości zwiększenia dotacji. Natomiast niepodjęcie uchwały będzie skutkować, że nie możemy dać dotacji dla ZGK na odśnieżanie dróg. ZGK z tej dotacji musi się dokładnie rozliczyć.
  Przewodniczący Rady - przeczytał propozycję radnego Litwińskiego, zmiany zapisu w § 1 na zapis : „do kosztów zimowego utrzymania 1 km drogi gminnej, w wysokości 85 zł/netto ” i poprosił o przegłosowanie. (za- 15 radnych/ 15).

  Przewodniczący Rady - przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .
  Uchwała Nr XII/104/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 14 radnych, przeciw-1, wstrzymał się - 0 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomnik przyrody.
  Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono, dlatego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .
  Uchwała Nr XII/105/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  Przed przystąpieniem do głosowania wniosków w sprawie stawek podatku od nieruchomości Przewodniczący Rady prosił o przegłosowanie wniosku w sprawie podatku rolnego i leśnego. Wnioski zostały wypracowane na Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego.
  Stawka podatku rolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona jest od wysokości średniej ceny skupu żyta, za okres trzech pierwszych kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2011 roku cena żyta wynosi 78,18 za 1 dt.
  Propozycja Wójta jest o przyjęcie maksymalnej ceny skupu żyta, przy zastosowaniu której stawki podatku rolnego na 2012 r. wyniosłyby 185,45 zł z 1 ha przeliczeniowego oraz 370,90 zł z 1 ha fizycznego. Obecnie w 2011 roku obowiązuje maksymalna cena skupu żyta, a stawki wynoszą 94,10 zł z 1 ha przeliczeniowego, oraz 188,20 zł z 1 ha fizycznego.
  Przy zastosowaniu maksymalnych kwot ceny skupu żyta i drewna nie ma obowiązku podejmowania uchwał w przedmiotowych sprawach.
  Przewodniczący Komisji Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota Edmund poinformował , że komisja wypracowała wniosek o przyjęcie maksymalnej ceny skupu żyta.
  Przewodniczący Rady prosił Radę Gminy o przegłosowanie wniosku z Komisji Budżetowej w sprawie przyjęcia maksymalnej ceny skupu żyta. Rada Gminy poparła wniosek (za- 15 radnych / 15)

  Stawka podatku leśnego zgodnie z obowiązującymi przepisami uzależniona jest od wysokości średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu statystycznego z dnia 20.10.2011r. średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2011r. wynosiła 186,68 za 1 m3. Propozycja Wójta Gminy jest przyjęcie maksymalnej ceny sprzedaży drewna, przy zastosowaniu której stawka podatku leśnego na 2012 rok wyniosłaby 41,07 zł za 1 ha fizyczny lasu. Obecnie w 2011 roku obowiązuje maksymalna cena sprzedaży drewna, a stawka wynosi 34,02 zł z 1 ha fizycznego lasu.

  Przewodniczący Komisji Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota Edmund poinformował , że komisja wypracowała wniosek o przyjęcie maksymalnej ceny
  sprzedaży drewna.
  Przewodniczący Rady prosił Radę Gminy o przegłosowanie wniosku z Komisji Budżetowej w sprawie przyjęcia maksymalnej ceny sprzedaży drewna. Rada gminy poparła wniosek (za- 15 radnych / 15)

  Ad. 9 f )
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Przewodniczący Komisji Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego radny Wykrota Edmund przedstawił wniosek z Komisji .
  Komisja wnioskuje o przyjęcie uchwały w wersji zaproponowanej przez Wójta Gminy.
  Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do uchwały.
  Radny Nyga - wnioskował o zmniejszenie stawki podatku od budynków mieszkalnych, na 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.
  Radna Molendowska-Cieloch - poparła wniosek radnego Nygi
  Przewodniczący Rady - przeprowadził głosowanie za przyjęciem wniosku radnego Nygi.
  Wniosek nie uzyskał poparcia radnych (za- 4 radnych, przeciw -9, wstrzymał się – 1 / 15)
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - przed głosowaniem uchwały, prosiła o naniesienie sobie poprawek kosmetycznych w zapisach § 4 i § 5 uchwały i odczytała poprawne brzmienie zapisów.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr XII/106/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  (za- 12 radnych, przeciw -1, wstrzymał się – 1 / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Przewodniczący Komisji Budżetu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego radny Edmund Wykrota przedstawił wniosek z Komisji .
  Komisja Budżetowa wnioskuje o podjęcie uchwały w wersji zaproponowanej.
  Pytań ani uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr XII/107/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  Pytań ani uwag do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr XII/108/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 15 radnych / 15)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  W tym momencie 1 radna zwolniła się z obrad i wyszła.


  Ad. 9 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Pytań ani uwag do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr XII/109/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, / 14 obecnych na sali obrad)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2019
  Pytań ani uwag do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr XII/110/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, / 14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 9 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Łączna.
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały był omawiany na Komisji Budżetowej, ale pomimo to zapytał czy są uwagi lub pytania .
  Żadnych pytań nie zgłoszono.

  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie .

  Uchwała Nr XII/111/2011
  Rady Gminy Łączna z dnia 30.11.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  (za- 14 radnych, / 14)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem Nr XI/2011 z posiedzenia Rady Gminy dnia 27 października 2011r. i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XI/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 27 października 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 14/14 radnych)

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął obrady kolejnego XII-go w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna .

  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Monika Pająk  Data wprowadzenia: 2012-01-16 0930
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 684 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna