A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT: Dostawa nowego ciągnika rolniczego
» OGŁOSZENIE O PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości
» Pytania: Dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej nowego ciągnika rolniczego
» INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
» Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września 2018r.
 • Rada Gminy
 • Sesje Rady Gminy
 • Protokoły z sesji Rady Gminy
 • 2010-2014
 • Protokół Nr XIII/ 2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 28 grudnia 2011r.


  Protokół Nr XIII/ 2011
  z posiedzenia Rady Gminy Łączna
  dnia 28 grudnia 2011r.  Miejsce posiedzenia – sala OSP Łączna.
  Czas trwania obrad – godz. 12,00 - 14,30

  Ad. 1
  Dnia 28 grudnia 2011 roku odbyło się kolejne XIII-e w kadencji posiedzenie Rady Gminy Łączna.
  Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu Przewodniczący Rady Gminy p. Stanisław Starz .
  Na wstępie Przewodniczący Rady powitał zaproszonych gości i radnych.
  Wśród zaproszonych gości byli: członek Zarządu Powiatu Skarżyskiego p. Stanisław Dymarczyk, Wójt Gminy Łączna p. Romuald Kowaliński, Sekretarz Gminy p. Mirosław Kopytek, Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik, Radca Prawny Urzędu Gminy p. Wacław Iwanczatik , radni Gminy Łączna, kilku sołtysów, Redaktor Naczelny Tygodnika Skarżyskiego p.Anna Kobierska.

  Na liście obecności podpisy złożyło 13 radnych co stanowiło 87 % ustawowego składu Rady.
  Nieobecni radni: Jarosław Kątny oraz Zofia Molendowska-Cieloch - usprawiedliwieni.
  Uchwały i decyzje podejmowane na sesji były prawomocne.
  Listy obecności stanowią załącznik do protokołu.

  W tym momencie na sali obrad pojawili się harcerze ze Szkoły Podstawowej Łączna, którzy przynieśli światełko pokoju i wraz z życzeniami noworocznymi dla wszystkich, przekazali go na ręce Przewodniczącego Rady.

  Ad. 2
  Sekretarzem obrad powołano w kolejności alfabetycznej radnego Andrzeja Wisowatego, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.

  Ad. 3
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz przeczytał proponowany porządek obrad po czym zapytał czy są uwagi lub wnioski do porządku obrad.
  Radny Litwiński - wnioskował o wykreślenie z porządku obrad p. 9 h) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiących własność Gminy Łączna i uzasadnił wniosek.
  Rada Sołecka Podłazia była u Pana Wójta z prośbą aby nie proponować tej działki do sprzedaży, ponieważ teraz kiedy mamy już drogę, może bylibyśmy w stanie w najbliższych latach zagospodarować te działkę. Nie mamy na terenie Podłazia żadnego miejsca, gdzie można zrobić zebranie wiejskie itp. Pan Wójt obiecał, że działki tej nie zaproponuje do sprzedaży ale jak widać dziś jest inaczej. Kończąc, radny zwrócił się ponownie z prośbą o zdjęcie z porządku obrad projektu tej uchwały.


  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Łukasz Dąbek - poinformował, że Komisja szczegółowo analizowała projekt tej uchwały jak również inne projekty i wypracowała wniosek o podjęcie tejże uchwały jak również pozostałych uchwał w sprawie zbycia działek.

  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz - poprosił o przegłosowanie wniosku radnego Litwińskiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 h) tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Podłazie stanowiących własność Gminy Łączna.
  Głosowanie : ( za- 3 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się - 10 / 13 obecnych )
  Decyzją Rady Gminy punkt 9 h) został zdjęty z porządku obrad.

  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - zgłosił kilka wniosków do porządku obrad.
  Prosił o wprowadzenie do porządku obrad w p. 9 opinia Rady Gminy w sprawie komunalizacji działek Skarbu Państwa, natomiast kolejne punkty przesunąć.

  Wnioskował o zdjęcie z porządku obrad następujących punktów:
  - p. 9 f ) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Czerwona Górka stanowiących własność Gminy Łączna
  - p. 9 g ) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd stanowiących własność Gminy Łączna
  - p. 9 i) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Zalezianka stanowiących własność Gminy Łączna

  Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie wniosków zgłoszonych przez Wójta Gminy.
  Za wprowadzeniem do porządku obrad w p. 9 opinia Rady Gminy w sprawie komunalizacji działek Skarbu Państwa. ( za- 8, przeciw- 0, wstrzymał się- 1)
  Punkt ten został wprowadzony do porządku obrad, a kolejne punkty zostały przesunięte.

  Za zdjęciem z porządku obrad p. 9 f) /po zmianie p. 10 f)/ głosowało -2 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 3 / 13
  Punkt 10 f) pozostał w porządku obrad.

  Za zdjęciem z porządku obrad p. 9 g) /po zmianie p. 10 g)/ głosowało -2 radnych, przeciw – 9, wstrzymało się – 2 / 13
  Punkt 10 g) pozostał w porządku obrad.

  Za zdjęciem z porządku obrad p. 9 i) /po zmianie p. 10 h)/ głosował -1 radny, przeciw – 8, wstrzymało się – 3/ 13
  Punkt 10 h) pozostał w porządku obrad.

  Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi poprawkami.
  Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez wszystkich radnych (za- 13/13) i przedstawiał się następująco:
  1. Powitanie i stwierdzenie quorum.
  2. Powołanie sekretarza obrad.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami.
  5. Sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji.
  6. Stanowisko Rady Gminy w sprawie pisma Pana Jerzego Nowaka o przyznanie lokalu socjalnego.
  7. Pytania, wnioski, postulaty.
  8. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  9. Opinia Rady Gminy w sprawie komunalizacji działek Skarbu Państwa.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) uchylenia uchwały dotyczącej zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”
  b) zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”
  c) uchwalenia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczególną inwentaryzacją”
  d) ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  e) wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Czerwona Górka, gmina Łączna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
  f) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Czerwona Górka stanowiących własność Gminy Łączna
  g) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd stanowiących własność Gminy Łączna
  h) wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Zalezianka stanowiących własność Gminy Łączna
  i) określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.
  j) ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  k) zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  l) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2019.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
  12. Zakończenie obrad.

  Ad. 4 i 5
  Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie od 30 listopada 2011r. do 28 grudnia br. oraz sprawozdanie z wykonania wniosków i uchwał Rady Gminy z poprzednich sesji złożył Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński. I tak:

  I. Uczestniczyłem :
  2 grudnia – w posiedzeniu w Sądzie Rejowym w Skarżysku-Kam. w sprawie p. Piwowarczyk przeciwko Gminie Łączna o rzekome nienależne naliczanie podatku od działalności gospodarczej,
  5 grudnia – udział w konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski, poświęconej wdrażaniu nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
  8 grudnia – w naradzie w Powiatowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kam.,
  9 grudnia – w posiedzeniu LGD „Wokół Łysej Góry” poświęconym opiniowaniu i ocenie wniosków złożonych przez Gminy na tzw. małe granty. Gmina Łączna złożyła 3 wnioski: - na stworzenie zaplecza kuchennego w budynku byłej szkoły w Klonowie,
  - wyjazdu szkoleniowego dla KGW
  - dofinansowanie dożynek powiatowych,
  12 grudnia - w rozprawie sądowej w Skarżysku-Kam. przeciwko panu S. Połeć,
  13 grudnia – w konwencie wójtów, burmistrzów i prezydentów zorganizowanym w WDK w Kielcach poświęconym m.in. wdrażaniu projektu e-świętokrzyskie, polityce społecznej oraz problemom samorządów z funkcjonowaniem w obecnym kształcie Karty Nauczyciela,
  16 grudnia - w spotkaniach wigilijnych w powiecie z samorządowcami oraz w GOPS z osobami samotnymi z terenu naszej Gminy,
  17 grudnia – w spotkaniu wigilijnym w Klonowie,
  20 grudnia – w spotkaniu z p. Norbertem Boczarskim w sprawie obelisku w Zespole Szkół w Łącznej i renowacji niektórych zabytkowych grobów na cmentarzu parafialnym we Wzdole Rządowym,
  21 grudnia – w podpisaniu umowy na dofinansowanie z PROW budowy kanalizacji Łączna – Gózd. Na podstawie złożonego wniosku Gminie zostanie przyznana pomoc w wysokości 4 mln zł, płatna w dwóch transzach zgodnie z poniesionymi kosztami kwalifikowalnymi operacji dla dwóch etapów tej inwestycji,
  22 grudnia – w spotkaniach wigilijnych w szkole w Goździe i w Łącznej,
  27 grudnia – w posiedzeniu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie
  poświęconym zmianom w budżecie Związku jak również w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

  II. Wydałem zarządzenia:
  - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011rok,
  - w sprawie wynajmu lokalu w budynku Zespołu Szkół w Łącznej z przeznaczeniem
  na sklepik szkolny,
  - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Łączna,
  położonych w obrębie geodezyjnym Czerwona Górka na okres do 3 lat.
  - w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących
  własnością pracodawcy,
  Na bieżąco monitorujemy i przesyłamy zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Powiatowych wszelkie prośby i wnioski naszych mieszkańców odnośnie stanu dróg powiatowych.
  W listopadzie w Zaskalu, a w grudniu w Zagórzu - w wyznaczonej wcześniej lokalizacji - wybudowano wiaty przystankowe dla młodzieży szkolnej.
  Pozostałe wnioski Rady Gminy w Łącznej również realizowane są na bieżąco, w miarę posiadanych środków.

  Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 6
  Stanowisko Rady Gminy w sprawie pisma Pana Jerzego Nowaka o przyznanie lokalu socjalnego.
  Przewodniczący Rady poinformował radnych , że wpłynęło pismo od mieszkańca Jęgrznej p. Jerzego Nowaka o przyznanie lokalu socjalnego dla Pana Jana Jasińskiego.
  Przewodniczący odczytał treść pisma, po czym otworzył dyskusję. (zał. do protokołu)
  Radny Wykrota - poprosił Radcę Prawnego o zajęcie stanowiska.
  Radca Prawny p. Wacław Iwanczatik - Odczytał wyrok sądu w w/w sprawie, dodając wyjaśnienia.
  Pan Jerzy Nowak występuje do gminy o lokal socjalny dla pana Jana Jasińskiego.
  Wyrok sądu nie jest opatrzony klauzulą wykonalności czyli w sensie prawnym nie może być wykonany, a o taką może wystąpić tylko powódka p. Dorota Nowak.
  Na pismo Pana Nowaka z dnia 22 sierpnia br. została udzielona z Urzędu odpowiedź dnia 15 września br.(radca prawny odczytał w skrócie treść odpowiedzi z Urzędu) dodając, że Pan Jerzy Nowak nie jest osobą uprawnioną do występowania w tej sprawie.
  Po otrzymaniu takiej odpowiedzi Pan Jerzy Nowak skierował pismo do Rady Gminy, które dziś odczytał Przewodniczący Rady.
  Sytuacja jest taka , że Pan Nowak chce aby gmina wykonała pewne czynności za Pana Jasińskiego, który nie robi nic w tym kierunku aby taki lokal otrzymać. Gmina nie może wykonywać pewnych czynności za ludzi, dlatego podtrzymujemy odpowiedź Urzędu z dnia 15 września br., bo według mojej opinii jest ona zasadna.
  Na dzień dzisiejszy przygotowana jest odpowiedź, że podtrzymujemy stanowisko zawarte w piśmie z dnia 15 września br. jeśli radni wyrażą zgodę , to taka odpowiedź zostanie wystosowana do Pana Nowaka.
  Radna Chudzik - zapytała jakby sprawa wyglądała, gdyby takie pismo do Urzędu skierowała Pani Dorota Nowak.
  Radca Prawny - odpowiedział, sprawa wyglądałaby tak samo.
  Radny Januchta - zapytał jaki jest status społeczny Pana Jasińskiego.
  Radca Prawny - nic na ten temat nie wiemy.
  Przewodniczący Rady - wyraził swoje zdanie na ten temat. Pan Nowak prosi Radę Gminy o zajęcie stanowiska i szczegółowe wyjaśnienie sprawy przez Komisję Rewizyjną. W piśmie powołuje się na art. 229 pkt 3 Kpa, czyli powinniśmy potraktować pismo jako skargę, dlatego wnioskuję o skierowanie sprawy do wyjaśnienia przez Komisję Rewizyjną.
  Radny Wykrota - jako Przewodniczący Komisji Budżetu, Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego , przedstawił wniosek z Komisji.
  Komisja po dyskusji wypracowała wniosek o przeprowadzenie przez Urząd Gminy rozmów i negocjacji w zaistniałej sprawie z Panem Janem Jasińskim i informację o tym na kolejnej sesji Rady Gminy.
  Przewodniczący Rady - stwierdził, wobec tego mamy dwa wnioski, wniosek Przewodniczącego Rady i wniosek z Komisji Budżetowej.
  Poddał pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetowej, o upoważnienie Wójta Gminy do podjęcia rozmów w przedmiotowej sprawie z Panem Janem Jasińskim. ( za- 13 radnych / 13 ).
  Ponieważ wniosek Komisji Budżetowej poparli wszyscy obecni radni , głosowanie wniosku Przewodniczącego Rady było niecelowe.
  Przewodniczący Rady - poinformował Radę Gminy, że pismo tej treści zostanie wystosowane do Pana Jerzego Nowaka, i zakończył dyskusję.
  Ad. 7 i 8
  Pytania, wnioski, postulaty oraz udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
  Radny Dąbek - kwestionował sposób wykonywania remontów dróg powiatowych, na przykładzie drogi do Bukowej Góry (skrzyżowanie do Zagórza). Ponieważ remont został niewłaściwie wykonany , problem istnieje nadal taki jaki był przed remontem. Radny pytał kto nadzoruje i odbiera remonty dróg, oraz czy faktura za ten remont została już zapłacona bo nie widać żadnego efektu remontu. Oczekuję aby remont był wykonany w sposób właściwy.
  Radny Zalezianki p. Fąfara - podobnie jak jego poprzednik zarzucał niewłaściwe wykonywanie remontu drogi powiatowej w Zaleziance. Ściągnięto ciężki sprzęt, kilku pracowników, a remont drogi wykonywał jeden pracownik kilofem i butem. Uważam, ze szkoda sprzętu, czasu ludzi i pieniędzy. Nie wykonano również planowanego ścinania zawyżonych poboczy.
  Radny Nyga - zgłosił, że na drodze powiatowej Czerwona Górka pęknięty jest asfalt na całej szerokości jezdni.
  Odnośnie starodroża E-7 wnioskował do Wójta Gminy, o zmianę oznakowania jezdni tzn. z linii ciągłej należy zrobić linię przerywaną przynajmniej nad sklepami, ponieważ ludzie nadal płacą mandaty za przekroczenie linii ciągłej.
  Radny Wykrota - stwierdził, że tego typu wnioski padają na każdej sesji Rady Gminy. Zapytał czy wnioski te docierają do Zarządu Dróg Powiatowych, bo nie ma żadnej reakcji.
  Radna Chudzik - powiedziała, że wielokrotnie zgłaszała niedobory wody w części sołectwa Klonów trwające od dawna, ale nasilające się od wiosny 2010 r. W listopadzie br. Rada Gminy zabezpieczyła środki na zakup 2 pomp, które miały zlikwidować problem. Do dziś jednak część mieszkańców Klonowa nie ma wody. Okazało się , że pompy są kupione ale nie zamontowane, ponieważ Pan Kierownik ZGK jest na urlopie. Czy w Nowy Rok mieszkańcy nadal nie będą mieli wody. Co mam jeszcze zrobić w tej sprawie.
  Sołtys Zalezianki p. Borowiec - prosił o wypełnienie ubytków w drodze na odcinku od Występy do Belna.
  Radny Januchta - zapytał jakie są problemy z jedną wiatą przystankową na Zaskalu, bo jeszcze jej nie ma.
  Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński - odniósł się do niektórych wniosków radnych.
  Aby móc zlokalizować jakikolwiek budynek w pasie drogowym trzeba mieć uzgodnienia z zarządcą drogi czyli z Zarządem Dróg Powiatowych. Rady Sołeckie Zagórza i Zaskala miały wskazać lokalizacje wiat przystankowych. Okazało się, że lokalizacje wskazane przez rady sołeckie nie zawsze spełniają wymogi zarządcy drogi w tym zakresie. W przypadku tej jednej wiaty na Zaskalu chodziło o to, że daszek wiaty wystawał zbyt dużo nad drogą, dlatego wykonawca dostał dyspozycję skrócenia daszku . W przypadku pozostałych wiat nie ma problemu.

  W sprawie ciągłej linii na drodze E-7, w przyszłym roku zrobimy projekt zmiany organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu opracowywana jest wspólnie z gminą Suchedniów i Gminą Skarżysko-Kam odnośnie odciążenia starej siódemki z transportu wysokotonażowego. Być może uda się połączyć nasz projekt zmiany oznakowania poziomego do tamtej zmiany organizacji ruchu.
  Odnośnie braku wody w Klonowie Wójt Gminy stwierdził, że wymiana pomp leży w gestii ZGK. Postaramy się podjąć takie działania aby wszyscy mieszkańcy mieli wodę.
  Radną Chudzik proszę o skierowanie wniosku na piśmie o opieszałość Kierownika ZGK w sprawie niedoborów wody w Klonowie, a wtedy będę mógł wyciągnąć konsekwencje wobec Kierownika.
  Radna Chudzik - w odpowiedzi stwierdziła, że takie pismo złożyła do Wójta Gminy Pani Sołtys Klonowa. Problem trwa od dawna , zgłaszany był wielokrotnie ustnie i pisemnie i do dziś bez żadnego efektu. Stawia to Radę Gminy i Urząd w złym świetle.

  O głos poprosił Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk i odniósł się do wniosków radnych odnośnie dróg powiatowych.
  Jeśli chodzi o remont drogi na Zagórzu, nie da się zrobić dobrze, aby było dobrze trzeba by zrobić kompleksową przebudowę całej drogi od E-7 do Zagórza . Pan Radny nie widzi efektu remontu, ale od tego są fachowcy. Jest końcówka roku, budżet mam jaki mam nie mogę dużo więcej wykonać. Proszę o cierpliwość.
  Jeśli radni twierdzą, że podczas wykonywania remontów dochodzi do niegospodarności, czy uważają, że remonty są prowadzone niewłaściwie proszę sprawę zgłosić do prokuratury.
  Co do ścinania poboczy , nie jesteśmy w stanie w tym roku zrobić wszystkiego.
  W tym okresie (zima) ubytki w drogach możemy uzupełniać tylko zimną masą.
  Pękniecie w drodze Czerwona Górka zgłosimy do wykonawcy o naprawienie w ramach gwarancji.
  Nie da się w ciągu jednego roku wszystkiego zrobić. Musimy szukać możliwości finansowych tak w gminie jak i w powiecie i przeprowadzać kompleksowe remonty dróg, a wtedy będzie dobrze.
  Radny Wisowaty - mieliśmy nadzieję, że zakupiona przez powiat koparka w dużej mierze poprawi stan naszych dróg , poprzez czyszczenie rowów, udrażnianie przepustów. Ze względu na górzysty teren naszej gminy woda niszczy drogi przez to, że nie ma odpływu rowem, dlatego proszę o skierowanie koparki do naszej Gminy.
  Radny Nyga - prosił o udrożnienie przepustu nad posesją Jęgrzna nr 9 .
  Sołtys Występy p. Gębska - zapytała czy nasza gmina coś dołoży do realizacji drogi Występa.
  Przewodniczący Rady - odpowiedział, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie ma środków na budowę tej drogi, ale może w kolejnych latach się znajdą.
  Członek Zarządu Powiatu p. Stanisław Dymarczyk - poinformował, że koparka już pracowała na terenie gminy, ale potrzeb jest bardzo dużo. Proszę o cierpliwość i więcej spokoju.
  Kończąc wystąpienie złożył w imieniu swoim i Zarządu Powiatu serdeczne życzenia noworoczne, po czym podziękował i opuścił salę obrad.

  Innych pytań nie zgłoszono.

  Ad. 9
  Opinia Rady Gminy w sprawie komunalizacji działek Skarbu Państwa.
  Temat przedstawił Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej radny Mirosław Nyga.
  Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Łączna przedstawia Radzie Gminy projekt sporządzonego spisu i kartę inwentaryzacyjną komunalizowanego mienia.
  Karta nr 71 zawiera nieruchomość w ilości 4 działek ewidencyjnych w Klonowie tj. działka nr 17 o powierzchni 0,41 ha, działka nr 18 o powierzchni 0,04 ha, działka
  nr 166 o powierzchni 0,20 ha i działka nr 204 o powierzchni 0,84 ha. Łączna powierzchnia powyższych działek wynosi 1,49 ha.
  Karta nr 72 zawiera nieruchomość w ilości 2 działek ewidencyjnych w czerwonej Górce tj. działka nr 396/1 o powierzchni 0,2196 ha i działka nr 395/1 o powierzchni 0,1988 ha. Powierzchnia łączna powyższych działek wynosi 0,4184 ha.
  Karta nr 73 zawiera nieruchomość obejmującą 1 działkę ewidencyjną oznaczoną nr 58 o powierzchni 0,71 ha. Zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej w Goździe, obreb geodezyjny Jęgrzna, Gmina Łączna.
  Całość materiałów inwentaryzacyjnych wyłożona zostanie do wglądu osób zainteresowanych na okres 30 dni, o czym zainteresowani zostaną powiadomieni przez rozplakatowanie ogłoszeń na terenie gminy Łączna.
  Po wystąpieniu Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania lub uwagi dotyczące tematu komunalizacji mienia.
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie pozytywnej opinii w sprawie komunalizacji w/w działek.
  Rada Gminy Łączna pozytywnie - bez uwag i zastrzeżeń zaopiniowała projekt dalszej komunalizacji mienia gminnego obejmującego nieruchomości w miejscowościach: Czerwona Górka, Jęgrzna i Klonów. (za- 13 / 13 radnych)

  Przewodniczący Rady ogłosił 15 min. przerwę w obradach.
  Po przerwie o głos poprosił Wójt Gminy p. Romuald Kowaliński.
  Zwrócił się do obecnych na sali sołtysów. Sołtysi na każdą sesję otrzymują zawiadomienia o sesji wraz z projektami uchwał. Prosił aby zawiadomienia o sesji, wieszane były na tablicach ogłoszeń do wiadomości mieszkańców, ponieważ niektórzy mieszkańcy chcieliby uczestniczyć w sesji Rady Gminy a nie znają terminu. Sołtys powinien też od czasu do czasu zrobić porządek na tablicach ogłoszeń bo tablice są gminne a gospodarzami terenu są sołtysi.

  Następnie odniósł się do sytuacji , która zaistniała na dzisiejszej sesji.
  Przez minione 4 lata Rada Gminy podjęła tylko jeden raz decyzję o zbyciu majątku (Zagórze – sklep). Nie podejmowaliśmy do tej pory takich decyzji ponieważ szereg nieruchomości wymagało uregulowania stanu prawnego, a poza tym korzystaliśmy z możliwości kredytowych. Dzisiaj możliwości kredytowych już nie mamy.
  Ustawa o samorządzie gminnym mówi wyraźnie, że wójt gminy odpowiada za gospodarowanie mieniem komunalnym oraz za gospodarkę finansową gminy.
  Wójt przygotowuje propozycje a Rada Gminy podejmuje decyzję o zbyciu lub nabyciu majątku i z kolei Wójt jest realizatorem tych decyzji. Jeśli Wójt przedłożył pewne propozycje i spotkał się z obojętnością radnych to znaczy , że Radzie Gminy nie zależy na konkretnej decyzji tak lub nie. W ub. tygodniu wspólnie ze Skarbnikiem Gminy podpisaliśmy umowę na realizację kanalizacji Łączna-Gózd. Jeśli wykorzystamy środki na drogę Osełków , może być tak, że nie będzie środków na kanalizację Łączna-Gózd. Chcę aby radni mieli świadomość podejmowanych decyzji. Na wiosnę możemy złożyć wniosek o środki do PROW, ale również musimy mieć środki własne .
  Odpowiadając Pani Sołtys Występy o środki na budowę tej drogi, nie znamy jeszcze kosztorysu tej drogi. Trzeba robić jedno po drugim a nie jedno przez drugim.
  Podejmując każdą decyzję musicie mieć świadomość jej konsekwencji. Jeśli dwukrotnie coś proponuję i decyzja zostaje odsunięta to znaczy, że jest ostateczna i trzeciego razu już nie będzie . Jeśli zajdzie potrzeba w przyszłości, poproszę Radę Gminy o decyzję skąd środki zdjąć i na co je przeznaczyć.
  Pan Wójt zakończył i podziękował.
  Ad. 10 a)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Łukasz Dąbek poinformował, że projektem uchwały zajmowała się komisja, która wnioskuje o podjęcie uchwały.
  Uchwała Nr XXXIII/48/2009 Rady Gminy łączna z dn. 29 grudnia 2009r. dotycząca zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Utylizator” była podjęta z myślą o poszerzeniu zakresu działań „Związku”. Obecnie ze względu na nowe zadania i obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które radykalnie zmieniają zakres gospodarki odpadami, „Związek” ma zamiar skupić się wyłącznie na działaniach związanych z odpadami, stąd powrót do pierwotnych zapisów w Statucie Związku.
  Pytań do uchwały nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/112/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 b)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Łączna do Związku Międzygminnego pod nazwą „Utylizator”.
  Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska radny Łukasz Dąbek poinformował, że projekt uchwały był omawiany na komisji. Zmiany w Statucie Związku są konieczne w celu uporządkowania stanu prawnego Związku i uaktualnienia ilości Gmin będących członkami Związku Międzygminnego „Utylizator”.
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/113/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 c)
  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczególną inwentaryzacją”
  Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały został omówiony na komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  Obowiązek uchwalenia gminnego Programu usuwania azbestu wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 przyjętego uchwałą Rady ministrów Nr 122/2009 w dniu 14 maja 2009r. , który nakłada powinność opracowania programu na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy są pytania .
  Pytań nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/114/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 10 d)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.
  Przewodniczący Rady - poinformował, że projekt uchwały również był omawiany na komisji. Zgodnie z wnioskiem z komisji poprosił o naniesienie sobie poprawki w § 3 p. 2 przez dopisanie słów „ z Gminą Łączna” i zacytował treść punktu 2 w całości.
  Radni nanieśli sobie poprawkę.
  Innych uwag nie zgłoszono.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/115/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 e)
  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w obrębie Czerwona Górka, gmina Łączna oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/116/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie (za- 13/13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 f)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Czerwona Górka stanowiących własność Gminy Łączna.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/117/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 12, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
  Ad. 10 g)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Gózd stanowiących własność Gminy Łączna.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/118/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 11, przeciw- 0, wstrzymał się – 2 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 h)
  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie Zalezianka stanowiących własność Gminy Łączna.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/119/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta większością głosów
  ( za- 12, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 i)
  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/120/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

  Ad. 10 j)
  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/121/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 k)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011r.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Pytań nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/122/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10 l)
  Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2019.
  Projekt uchwały był omawiany na komisji, ale pomimo to Przewodniczący Rady poprosił o pytania .
  Skarbnik Gminy p. Alicja Miernik - poinformowała, że ponieważ w międzyczasie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Wojewódzkiego zwiększającą dochody i wydatki o kwotę 993 zł , dlatego istnieje konieczność zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  Skarbnik Gminy poinformowała gdzie i jakie zmiany należy nanieść w projekcie uchwały.
  Radni nanieśli sobie poprawki w swoich projektach uchwał.
  Przewodniczący Rady przeczytał projekt uchwały i poprosił o przegłosowanie.
  Uchwała Nr XIII/123/2011
  Rady Gminy Łączna z dn. 28.12.2011r.
  Została podjęta jednogłośnie
  ( za- 13 / 13)
  Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


  Ad. 10
  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  Przewodniczący Rady - zapytał czy radni zapoznali się z protokołem Nr XII/2011 z posiedzenia Rady Gminy dnia 30 listopada 2011r. i czy są jakieś uwagi do protokołu.
  Uwag nie zgłoszono.
  Protokół Nr XII/2011 z posiedzenia Rady Gminy Łączna z dnia 30 listopada 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. (za- 13/13 radnych)

  Ad. 11
  Porządek obrad został wyczerpany.
  Przewodniczący Rady p. Stanisław Starz podziękował zaproszonym gościom, radnym i wszystkim uczestnikom obrad za udział, po czym zakończył i zamknął obrady kolejnego XIII-go w kadencji posiedzenia Rady Gminy Łączna .  Protokół sporządziła Sekretarz obrad

  Halina Dziarmaga Andrzej Wisowaty  Data wprowadzenia: 2012-01-16 0931
  Data upublicznienia: 2012-01-16
  Art. czytany: 641 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna