A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Zarządzenia Wójta Gminy
 • 2012R
 • Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 stycznia 2012 r.


  Zarządzenie Nr 4/2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 stycznia 2012 r.


  w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
  w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
  (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, zarządza się co następuje:

  § 1. Wprowadza się Regulamin uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łącznej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.uglaczna.bip.doc.pl.

  § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. ochrony środowiska.

  § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  UZASADNIENIE

  Przeprowadzona na terenie gminy Łączna inwentaryzacja dowiodła, że 1732 obiekty (wśród gospodarstw indywidualnych) pokryte są wyrobami zawierającymi azbest. Wśród gospodarstw indywidualnych średnio 57% posiada wbudowane elementy zawierające azbest. Zinwentaryzowano również płyty złożone na terenie poszczególnych posesji.
  „Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łączna” przyjęty Uchwałą Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Łączna w dniu 28 grudnia 2011 r. zakłada różne warianty realizacji.
  Biorąc pod uwagę koszty wymiany pokrycia dachowego uznano, że najbardziej realny do realizacji jest wariant III – zakładający usuwanie wyrobów zawierających azbest zgodnie
  z kolejnością zgłoszeń, dokonywanych przez właścicieli nieruchomości.
  Z uwagi na powszechność występowania w gminie Łączna pokryć dachowych
  z eternitu należy przyjąć, że realizacja zadania obejmie znaczący obszar gminy. Osoby fizyczne nie będą otrzymywać dotacji. Jest to zadanie własne gminy, które realizowane będzie w sposób systemowy, polegający na odbiorze zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, ich transporcie i utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.
  Z uwagi na powyższe należy przyjąć, że nie wystąpi tu pomoc publiczna.
  Zakres oddziaływania programu będzie lokalny - obejmie wyłącznie gminę Łączna
  i nie spowoduje zakłócenia konkurencji na rynku wspólnotowym. Ponadto postępowanie
  w celu wyłonienia wykonawcy zostanie przeprowadzone z zachowaniem zasad konkurencji. Biorąc pod uwagę szkodliwość azbestu na zdrowie ludzi, nadrzędnym celem wydaje się ochrona zdrowia mieszkańców, która realizowana będzie przez systematyczne usuwanie tych wyrobów z terenu gminy.
  W celu realizacji polityki ekologicznej państwa zaistniała pilna potrzeba ustalenia zasad usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łączna.


  Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2012
  Wójta Gminy Łączna
  z dnia 16 stycznia 2012 r.

  Regulamin

  uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

  § 1
  1. Regulamin określa zasady odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się
  w granicach administracyjnych gminy Łączna.
  2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 zwane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu „usługą”.
  3. Usługa finansowana będzie ze środków budżetu gminy Łączna, o ile takie zadanie zatwierdzi Rada Gminy w planie dochodów i wydatków na dany rok, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na ten cel.

  § 2
  1. Gmina Łączna zleci wykonanie usługi Wykonawcy, który zostanie wyłoniony
  w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Zapłata za wykonaną usługę przysługiwać będzie bezpośrednio Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.
  3. Usługa nie dotyczy obiektów budowlanych przeznaczonych na cele związane
  z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  4. Dopuszcza się wykonanie usługi w przypadku, gdy demontaż wyrobów zawierających azbest nastąpił przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu, a właściciel nieruchomości nie posiada dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 4, pod warunkiem:
  1) składowania ich w sposób określony § 3 w ust. 2;
  2) złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w § 4 pkt 1, 2 i 3 w terminie do 31.12.2012 r.

  § 3
  1. Prace demontażowe wyrobów cementowo-azbestowych winny być wykonywane w sposób zgodny z przepisami prawa.
  2. Zdemontowane płyty do czasu ich odbioru przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 1;
  winny być ułożone na palecie, szczelnie owinięte folią i złożone na posesji, na której wykonywano demontaż, w innym przypadku Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wykonania usługi.
  3. Usługi będą realizowane w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, gminą Łączna
  i Wnioskodawcą,

  § 4
  W celu przystąpienia do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” właściciel nieruchomości, z której będzie następował odbiór odpadów, winien złożyć do Wójta Gminy Łączna następujące dokumenty:
  1) wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
  2) oświadczenie, wg wzorów określonych w załącznikach nr 2 lub 3 do niniejszego Regulaminu;
  3) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem;
  4) kserokopię zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
  o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę (z informacją o przyjęciu zgłoszenia i nie wniesieniu uwag przez ww. organ) lub prawomocne pozwolenie na budowę w przypadku, gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest, nastąpiła przebudowa obiektu lub jego rozbiórka- z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.

  § 5
  1. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły.
  2. Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Techniczny tut. Urzędu i przedkładane do akceptacji Wójtowi Gminy Łączna.
  3. Realizacja wniosków następować będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków, określonych w budżecie Gminy na dany rok.
  4. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w roku następnym – w zależności od możliwości finansowych Gminy.
  5. Wnioskodawca będzie pisemnie informowany o pozytywnej decyzji w sprawie możliwości realizacji usługi.
  6. Ustalenie terminu odbioru odpadów nastąpi po złożeniu w Urzędzie Gminy Łączna wszystkich dokumentów, wymienionych w § 4.
  7. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  § 6
  Druki wniosków o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” dostępne będą w siedzibie tut. Organu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łączna.
  Załącznik Nr 1 do Regulaminu

  Łączna, dnia................................
  ..............................................
  (nazwisko i imię)
  ...............................................
  ...............................................
  (adres zamieszkania)
  ...............................................
  (telefon kontaktowy)
  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA  W N I O S E K

  o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
  z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”


  Zwracam się z prośbą o odbiór, transport i unieszkodliwienie ........................................
  ....................................................................................................................................................., (określić rodzaj wyrobów)

  pochodzących z prac demontażowo – rozbiórkowych, tj. wymiany elementów budowlanych zawierających azbest na terenie mojej nieruchomości, przez wyspecjalizowaną firmę wskazaną przez gminę Łączna.

  Ilość zdemontowanych wyrobów zawierających azbest: ................................................
  (określić powierzchnię w m²)

  Płyty zostały/będą zdemontowane z budynku mieszkalnego / gospodarczego *

  ...................................................................................................................................................
  (określić rodzaj obiektu)

  zlokalizowanego na posesji.......................................................................................................
  (podać adres)

  ...................................................................................................................................................

  Jednocześnie oświadczam, iż:
  zapoznałem/am się z Regulaminem uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”
  i akceptuję jego postanowienia.
  ...............................................
  (podpis i data)


  Załącznik Nr 2 do Regulaminu

  Łączna, dnia................................
  ..............................................
  (nazwisko i imię)
  ...............................................
  ...............................................
  (adres zamieszkania)


  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA  O Ś W I A D C Z E N I E

  1. Oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do budynku/ów znajdujących się na działce o nr ew. .................. w miejscowości .................................................,
  obręb...................................... Gmina Łączna (w załączeniu przedkładam kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny).

  2. Oświadczam, iż obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).


  3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na kontrolę prac objętych moim wnioskiem przez osoby posiadające upoważnienie Wójta Gminy;
  ......................................
  podpis  Załącznik Nr 3 do Regulaminu

  Łączna, dnia................................


  WÓJT GMINY
  ŁĄCZNA


  O Ś W I A D C Z E N I E

  Jako współwłaściciele budynku/ów znajdującego/ych się na działce o nr ew. ........................., w miejscowości ..................................., obręb…….……………, Gmina Łączna (w załączeniu przedkładamy kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny):

  1) ...........................................................................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

  2) ...........................................................................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

  3) ...........................................................................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

  4) ..........................................................................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

  5) ..........................................................................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

  6) .........................................................................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania

  oświadczamy, że:

  a) obiekty i grunty, na których znajdują się materiały zawierające azbest nie są wykorzystywane na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447
  z późn. zm.).
  b) wyrażamy zgodę na kontrolę prac objętych naszym wnioskiem przez osoby posiadające upoważnienie Wójta Gminy;
  c) upoważniamy ...............................................................................................
  Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania
  do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli.

  1. .....................................
  /podpis/
  2. .....................................
  /podpis/
  3. .....................................
  /podpis/
  4. .....................................
  /podpis/
  5. .....................................
  /podpis/
  6. .....................................
  /podpis/


  Data wprowadzenia: 2012-02-06 1028
  Data upublicznienia: 2012-02-06
  Art. czytany: 1104 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Mirosław Kopytek
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna