A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Ogłoszenie o 'Programie azotanowym' OSCHR w Kielcach
» ZARZĄDZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie: zmian w składzie stałej Komisji przetargowej .
» ZARZĄDZENIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY ŁĄCZNA z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
» Pytania1: Przetarg nieograniczony: Modernizacja Infrastruktury sportowej przy placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Łączna
» ZNALEZIONE / Czyja zguba?
 • Budżet i finanse
 • Budżet Gminy 2012
 • Uchwała Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 r.

  Budżet Gminy na 2012 r.

  Uchwała Nr XIV/131/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 stycznia 2012 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

  Rada Gminy uchwala, co następuje:

  § 1
  Dochody budżetu gminy w wysokości 14 575 000 zł,
  z tego:
  a) dochody bieżące 12 396 348 zł
  b) dochody majątkowe 2 178 652 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 1.
  § 2
  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 910 000 zł,
  z tego: a) wydatki bieżące 11 634 259 zł
  b) wydatki majątkowe 3 275 741 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 2.
  2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
  3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.


  4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 875 857 zł,
  a) wydatki bieżące 52 116 zł
  b) wydatki majątkowe 2 823 741 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 5.
  § 3
  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 335 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  1) kredytów w kwocie - 200 000 zł,
  2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 135 000 zł.
  2. Przychody budżetu w wysokości 1 122 200 zł, rozchody w wysokości 787 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
  § 4
  W budżecie tworzy się rezerwy:
  1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
  2) celową w wysokości - 28 000 zł,
  z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

  § 5
  1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
  2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
  3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

  § 6
  Ustala się dochody w kwocie 65 000zł z tytułu wydawania zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

  § 7
  Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 29 295 zł
  na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
  § 8
  1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 277 300 zł, wydatki – 1 277 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
  2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 162 825 zł; wydatki – 162 825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
  § 9
  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
  2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
  3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

  § 10
  Ustala się limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek ,
  1) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł, w tym:
  a) kredyty - 200 000 zł,
  2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 600 000 zł , w tym:
  a) kredyty 600 000 zł


  § 11
  Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

  § 12
  Upoważnia się Wójta do:
  1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
  ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
  2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

  § 13
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

  § 14

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
  i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


  Data wprowadzenia: 2012-02-29 1519
  Data upublicznienia: 2012-02-29
  Art. czytany: 1065 razy

  » załącznik do budżetu Gminy Łączna na 2012r. - rozmiar: 195584 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.ms-excel
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Alicja Miernik
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna