A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Zarządzenie Nr 56/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 54/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 28 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 53/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 52/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» ZARZĄDZENIE NR 51 /2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XIV/124/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 stycznia 2012 r.

  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

  Id: 99E41EEC-B033-42F0-82CF-677DCFF0593D. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XIV/124/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 stycznia 2012 r.
  w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ą dzie
  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku
  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz. U.
  z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.
  1203, Nr 167 poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; Dz. U. z 2006
  roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
  173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458: Dz. U. z 2009 roku Nr 52
  poz. 420, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz.
  675) oraz art. 6 ust. 2 pkt 4 i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku Nr 180 poz. 1493; ze zmianami:
  Dz. U. z 2009 roku Nr 206 poz. 1589, Dz. U. z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 125 poz. 842) Rada
  Gminy Łączna uchwala, co następuje:
  § 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na
  terenie Gminy Łączna uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu
  Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zwanego dalej „Zespołem”.
  § 2. Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny , zwany dalej Zespołem powołuje Wójt Gminy Łączna
  w drodze zarządzenia.
  2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek
  organizacyjnych działających na terenie Gminy Łączna :
  1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącznej
  2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
  3) Komisariatu Policji w Suchedniowie
  4) Oświaty
  5) Ochrony zdrowia
  6) Organizacji pozarządowych , w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
  w rodzinie
  7) Kuratorzy sądowi
  3. W skład Zespołu mogą wchodzić prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Skarżysku
  Kamiennej
  4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami ,
  których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.
  - Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
  1. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
  2. Odwołanie członka Zespołu następuje na uzasadniony wniosek:
  a) podmiotu, który członek Zespołu reprezentuje,
  Id: 99E41EEC-B033-42F0-82CF-677DCFF0593D. Podpisany Strona 2
  b) Przewodniczącego Zespołu lub innego członka zespołu.
  3. Odwołanie członka Zespołu skutkuje koniecznością powołania nowego członka Zespołu –
  przedstawiciela tego samego podmiotu, zgodnie z procedurą powołania określoną w ust. 2.
  4. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych
  z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
  5. Członkowie Zespołu mogą upoważnić Przewodniczącego Zespołu do tworzenia grup
  roboczych, poza posiedzeniami Zespołu.
  6. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele podmiotów określonych w art. 9a ust. 11
  ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  7. W skład grup roboczych mogą także wchodzić członkowie Zespołu.
  8. Skład grupy roboczej ustalany jest przez przewodniczącego Zespołu w uzgodnieniu
  z członkami Zespołu.
  § 3. Uchwala się następujące warunki funkcjonowania Zespołu:
  1. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem a przedstawicielami
  podmiotów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
  2. Przewodniczący Zespołu jest wybierany na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego
  członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
  3. Przewodniczący Zespołu inicjuje, organizuje i kieruje pracami Zespołu, w szczególności:
  a) ustala przedmiot, terminy i miejsce posiedzeń Zespołu,
  b) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu,
  c) reprezentuje Zespół w stosunku do innych organów i instytucji,
  d) tworzy grupy robocze, z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu.
  4. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu zastępstwo pełni wyznaczony przez niego
  członek Zespołu.
  5. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków
  służbowych lub zawodowych.
  6. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy
  miesiące.
  7. Zespół może wykonywać zadania grupy roboczej.
  8. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą
  w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie
  określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku
  z realizacją zadań określonych tą ustawą.
  9. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 8 rozciąga się także w okresie
  po ustaniu członkostwa w Zespole oraz grupach roboczych.
  10. Członkowie Zespołu określą organizację pracy oraz sposób dokumentowania prac Zespołu
  i grup roboczych .
  11. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Łącznej
  § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
  Id: 99E41EEC-B033-42F0-82CF-677DCFF0593D. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy
  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.
  842) gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Utworzenie
  i funkcjonowanie Zespołu interdyscyplinarnego stanowi istotny element gminnego systemu
  przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Realizując postanowienia w/w ustawy uchwalono tryb
  i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
  warunki jego funkcjonowania.


  Data wprowadzenia: 2012-03-01 1509
  Data upublicznienia: 2012-03-01
  Art. czytany: 786 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna