A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XIV/125/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 27 stycznia 2012 r.

  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

  Id: A5A7D4FE-A0F5-4AC3-9098-404891870BDA. Podpisany Strona 1
  UCHWAŁA NR XIV/125/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 27 stycznia 2012 r.
  w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów
  komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
  o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13
  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.
  zm.) Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. Ustala się górne stawki opłat za świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnychoraz
  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców posiadających
  zezwolenie Wójta Gminy Łączna na wykonanie ww. usług wg zestawienia:
  I. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór zmieszanych odpadów
  komunalnych:
  a) 13 zł brutto - odpady niesegregowane w pojemniku o pojemności 0,11 m3 lub 0,12 m3 ,
  b) 100 zł brutto - za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1m3 ,
  II. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbiór selektywnie zebranych
  odpadów komunalnych:
  a) 3 zł brutto - odbiór odpadów segregowanych z tworzyw sztucznych w pojemniku 0,11 m3 lub 0,12 m3 albo
  w worku 120 l (zgodnie z harmonogramem, worek zapewnia przewoźnik),
  b) 75 zł brutto - za odbiór odpadów komunalnych segregowanych z pojemnika o pojemności 1m3 ,
  c) Bezpłatnie- odbiór odpadów ze szkła opakowaniowego, posegregowanych: oddzielone białei kolorowe,
  pozbawionych metalu (zgodnie z harmonogramem).
  III. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:
  a) 20 zł brutto / 1 m 3 - za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  § 2. Traci moc Uchwała Nr XXIV/3/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie
  ustalenia górnych stawek opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wywóz nieczystości
  ciekłych.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodziw życie
  po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.
  Id: A5A7D4FE-A0F5-4AC3-9098-404891870BDA. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
  w gminach, Rada Gminy ustala, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli
  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz za
  opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
  Do obowiązków Rady Gminy należy ponadto uchwalenie niższych stawek w przypadku, gdy odpady
  komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny- na podstawie art. 6 ust. 4 ww. ustawy.
  Zmiana górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
  i transport nieczystości ciekłych, wiąże się ze zmianą opłaty za korzystanie ze środowiska od 01.01.2012 r.,
  podwyższeniem płacy minimalnej oraz znacznym wzrostem cen paliw.
  W związku z powyższym, w celu utrzymania dobrze zorganizowanego systemu gospodarki odpadami
  komunalnymi, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-03-01 1511
  Data upublicznienia: 2012-03-01
  Art. czytany: 2365 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna