A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Wyniki wyboru: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łącznej oraz Szkoły Podstawowej w Goździe
» Porządek obrad III sesji Rady Gminy
» Protokół Nr II/2018 z posiedzenia Rady Gminy Łączna dnia 05 grudnia 2018r.
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łączna'
» Wybór wykonawcy: Świadczenie usług szkoleniowych obejmujących przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych...'
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • U C H W A Ł A Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2012 rok.

  U C H W A Ł A Nr XIV/127/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 27 stycznia 2012r.

  w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy Łączna na 2012 rok.

  Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z § 53 Statutu Gminy Łączna (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 78 poz. 822) uchwala się, co następuje :

  § 1
  Przyjmuje się ramowy plan pracy Rady Gminy Łączna na 2012 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2
  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  Załącznik do uchwały Nr XIV/127/2012
  Rady Gminy Łączna z dnia 27.01.2012r.
  Plan Pracy Rady Gminy Łączna
  na 2012 rok
  1. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok.
  2. Przyjecie planów pracy oraz sprawozdań komisji Rady Gminy.
  3. Przyjęcie rocznego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Gminie Łączna.
  4. Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2012 rok.
  5. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011 i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy .
  6. Kontrola funkcjonowania jednostek i przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych podległych gminie w roku 2011.
  7. Zaawansowanie prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
  8. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych gminy, nabycia , zbycia, wydzierżawiania lub najmu.
  9. Promocja gminy, imprezy gminne, dożynki itp.
  10. Ocena stanu dróg na terenie gminy i stanowisko Rady Gminy w sprawie budowy i remontów dróg.
  11. Gospodarka komunalna w gminie, gospodarka wodno-ściekowa, dalszy etap budowy kanalizacji.
  12. Zaawansowanie realizacji inwestycji rocznych i wieloletnich.
  13. Przyjęcie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2012roku.
  14. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  15. Informacja w sprawie pozyskiwania środków pozabudżetowych, realizacja programów z dofinansowaniem unijnym.
  16. Podejmowanie uchwał w sprawach stawek podatków lokalnych w granicach określonych ustawami.
  17. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian budżetu na wniosek Wójta Gminy.
  18. Sprawy różne wynikające z bieżącej realizacji budżetu gminy oraz realizacji inwestycji.

  U Z A S A D N I E N I E

  Na podstawie § 53 Statutu Gminy Łączna rada gminy uchwala ramowe plany pracy , w których określa tematy obrad, sposoby ich realizacji oraz ważniejsze zadania wójta , komisji i jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym oraz rozpoczęciem roku kalendarzowego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


  Data wprowadzenia: 2012-03-02 1414
  Data upublicznienia: 2012-03-02
  Art. czytany: 654 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna