A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: „Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Łączna'
» Zarządzenie Nr 63/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 62/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie : zmian budżetu gminy na 2018 rok.
» Zarządzenie Nr 61/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2018 rok
» Zarządzenie Nr 60/ 2018 Wójta Gminy Łączna z dnia 08 listopada 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 roku
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XVI/136/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 02 marca 2012r.

  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012 pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  UCHWAŁA Nr XVI/136/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 02 marca 2012r.


  w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego na rok 2012
  pn: „DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”
  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. z 2002 r. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806 z 2003 r., nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, nr 116 poz. 1203, nr 167 poz. 1759, z 2005 r. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457, z 2006 r. nr 17 poz. 128, nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218), w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 115 poz. 728 z późn. zmianami). Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:

  § 1.

  Zatwierdza się projekt systemowy na rok 2012, pod nazwą ,,DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” o wartości: 169 500,00 PLN, realizowany w ramach Działania 7.1 programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu Gminy Łączna.

  § 2.

  W celu realizacji projektu Gmina Łączna przeznacza jako wkład własny środki finansowe w wysokości 10,5% alokacji projektu tj. wartość kwoty 169 500,00 PLN. Wkład własny wynosi: 17 790 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych).

  § 3.

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

  § 4.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uzasadnienie do uchwały

  Przyjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Łaczna do realizacji projektu systemowego w 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską jest niezbędne w związku ze złożonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
  1. Informacje ogólne o projekcie.
  W ramach PO KL, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, możliwa jest realizacja projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej. Budżet projektu pn. DZIŚ SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” wynosi w roku 2012 – 169 500,00 zł. Wkład własny Gminy w wysokości 17 790,00 zł jest wymagany w realizacji projektów systemowych i wynosi 10,5 % ogólnej wartości projektu. Wkładem własnym będą zasiłki celowe i okresowe wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej dla uczestników projektu w ramach posiadanych środków.
  2. Uzasadnienie realizacji projektu:
  Dane statystyczne potwierdzające potrzebę realizacji projektu.
  Poziom bezrobocia ze względu na płeć w Gminie Łączna wg danych PUP w Skarżysku Kamiennej w ostatnich latach kształtował się następująco:
  31.10.2011 r. 443 osób ogółem (o) w tym 202 mężczyzn (m)tj. 45,60 %, 241 kobiet (k) tj. 54,40 %
  31.12.2010 r. 485 (o), z czego 257 (m) tj. 52,99 %, 228 (k)tj. 47,01 %
  31.12.2009 r. 500 (o), z czego 261 (m) tj. 52,20 %, 239 (k) tj. 47,80 %
  Z przedstawionych danych wynika iż w Gminie Łączna bezrobocie w 2011 r. spadło o 6,54% w stosunku do grudnia 2010 lecz nadal jest ono wysokie (ponad 8 %).
  Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych grupach kształtuje się następująco (dane PUP Skarżysko Kamienna na dn. 30.10.2011)
  -liczba osób bezrobotnych w wieku 25-34 l.-128 w tym 77 K, (60,16 %)
  -liczba osób bez doświadczenia zawodowego 109 w tym 69 K (63,30 %)
  -liczba osób długotrwale bezrobotnych- 265 w tym 144 K (54,34 %)
  Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łączna na lata 2009-2015, która jako jeden z celów zakłada ograniczenie zjawiska marginalizacji oraz wsparcie dla prawidłowego funkcjonowania osób z rodzin w środowisku lokalnym.
  CEL GŁÓWNY: Zwiększenie aktywności zawodowej poprzez kompleksowe wsparcie 9 os. bezrobotnych (5k 4m) z terenu Gminy Łączna w okresie 01.01.2012- 31.12.2012r.
  w projekcie, pomiar-kwartalnie
  Cele szczegółowe:
  1. Zwiększenie świadomości i motywacji do poszukiwania pracy 5 k, 4 m w okresie 01.04.2012- 31.7.2012
  2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 5 k, 4 m w okresie 01.07.2012- 31.12.2012
  3. Zwiększenie samooceny 5 k, 4 m w okresie 01.04.2012- 31.12.2012
  4. Pobudzenie postaw przedsiębiorczości 5 k, 4 m w okresie 01.04.2012- 31.12.2012
  5. Poprawa sytuacji materialno-bytowej poprzez wsparcie finansowe 5 k, 4 m w okresie 01.04.2012- 31.12.2012
  3. Odbiorcy projektu i zakres ich wsparcia.
  W projekcie uczestniczyć będą osoby korzystające z pomocy społecznej bezrobotni lub nieaktywni zawodowo w wieku aktywności zawodowej o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. Grupę docelowa będzie stanowić 9 osób w tym 5 kobiet i 4 mężczyzn.
  4. Działania zaplanowane w projekcie:
  - 12h Warsztaty z doradcą zawodowym- Celem jest aktywizacja zawodowa oraz przekazanie praktycznych wskazówek nt. efektywnego poszukiwania ofert na rynku pracy. Każdy z uczestników w ramach warsztatów przygotuje profesjonalne CV oraz list motywacyjny. Przygotowane dokumenty aplikacyjne, będą pierwszym krokiem do szukania pracy.
  - 18 h (2 h x 9 os) indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
  Celem jest odkrycie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika Pozwoli to na określenie kursów oraz kierunków poszukiwania pracy zgodnie z predyspozycjami uczestników/czek.,
  - Kursy zawodowe zostaną dopasowane do potrzeb i preferencji uczestników, mogą to być kursy: sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz, opiekunka osób starszych, bukieciarstwo, kurs obsługi wózka widłowego, przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat B. i inne. Możliwe będzie odbycie kursu prawa jazdy kat. C. Kursy będą obejmować koszt szkolenia teoretycznego i praktycznego, badania lekarskie, materiały szkoleniowe, opłata za pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny, koszty wyżywienia.
  - Dla części uczestników planuje się działanie w zakresie skierowania i sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym, jeśli na etapie analizy predyspozycji uczestnika zostanie zdiagnozowana taka potrzeba. Przewiduje się konieczność kontynuowania tego instrumentu w latach kolejnych dla określonej grupy osób (kryt. dostępu 4).
  - 42 h Trening Kompetencji Społecznych - o tematyce:
  - zakładania własnej działalności gospodarczej
  - Pozyskiwania środków finansowych na założenie działalności gospodarczej
  - radzenia sobie ze stresem, organizacji własnego czasu,
  - komunikacji interpersonalnej.
  - kreowania własnego wizerunku
  - 18 h (2h x 9 os) Indywidualne wsparcie psychologiczne -celem jest poprawa własnej samooceny. Każdemu uczestnikowi zostanie wydana opinia psychologiczna.
  W ramach projektu będzie możliwość wykonania badań sanepidowskich czy indywidualne doradztwo w zakresie konstruowania biznesplanu dla założenia własnej działalności gospodarczej. W ramach warsztatów/kursów/indywidualnego wsparcia zostaną uwzględnione materiały szkoleniowe, poczęstunek w formie bufetu, ciepłego obiadu, rozliczenie kosztów dojazdów. Prowadzący szkolenia zostaną wybrani na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych lub Regulaminu udzielania zamówień do 14 tys. euro. Odbędą się konsultacje z PUP co do zakresu wsparcie dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Na bieżąco PUP będzie informowany o terminach realizacji wsparcia.
  5. Rezultaty projektu.
  Planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów projektu:
  1. Liczba Klientów, którzy zakończyli udział w projekcie 9
  2. Liczba klientów objętych kontraktami socjalnymi 9
  3. Liczba klientów, którzy ukończyli warsztaty aktywizacji zawodowej 9
  4. Liczba klientów, którzy skorzystali z porad/ zajęć z psychologiem 9
  5. Liczba klientów, którzy ukończyli kursy zawodów, edukacyjne podnoszące kwalifikacje i umiejętności 9
  6. Liczba klientów, którzy ukończą warsztaty z doradcą zawodowym 9.


  Data wprowadzenia: 2012-03-16 1129
  Data upublicznienia: 2012-03-16
  Art. czytany: 948 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna