A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Wójt Romuald Kowaliński
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Jolanta Żaczek
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Andrzej Wisowaty
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radny - Jacek Śliwa
» Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji Radna - Marta Siewierska
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA NR XVI/137/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 2 marca 2012 r.

  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

  UCHWAŁA NR XVI/137/2012
  RADY GMINY ŁĄCZNA
  z dnia 2 marca 2012 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków
  i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
  korzystających z opieki zdrowotnej.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i ust. 4, w związku z art.
  91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.
  674 z późn. zm.) , Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:
  § 1. W Regulaminie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc
  zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej
  będących pracownikami jednostek oświatowych w Gminie Łączna, stanowiącym załącznik
  do uchwały Nr III/9/10 Rady Gminy Łączna z dnia 22 grudnia 2010 roku, w § 3 skreśla się
  wyrażenie „ - korzystaniem z usług z zakresu protetyki dentystycznej,” .
  § 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
  roku.
  ——————————————————————————————————————————————————————
  Id: DFE3C12E-E478-4B1F-A029-03CFD2FD2098. Podpisany Strona 1
  Uzasadnienie
  do Uchwały Nr XVI/137/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r.
  Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w innych
  sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.
  Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela niezależnie od
  przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń
  z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają corocznie
  w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla
  nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń
  przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.
  Uprawnienia, o których wyżej mowa nauczyciele zachowują również po przejściu na
  emeryturę lub rentę.
  Kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Gminy (art. 91d
  pkt 1 ustawy – Karta Nauczyciela). Powyższy zapis upoważnia organ prowadzący do
  samodzielnego określania wysokości środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
  nauczycieli oraz określenia rodzaju świadczeń, które będą przyznawane w ramach
  pomocy zdrowotnej, a także warunków i sposobu ich przyznawania.
  Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-03-16 1130
  Data upublicznienia: 2012-03-16
  Art. czytany: 825 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna