A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» projekt UCHWAŁA NR ……………… RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………….. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
» projekt UCHWAŁA NR ………………. RADY GMINY ŁĄCZNA Z DNIA ……………. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
» Projekt UCHWAŁA NR …………….. RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia ………………. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
» projekt UCHWAŁA ……………………… Rady Gminy Łączna z dnia …………… 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu
» Uchwała Nr.......... Rady Gminy Łączna z dnia ........2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Łączna
 • Prawo miejscowe
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Łączna
 • OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czerwona Górka na terenie gminy Łączna

  Łączna, dnia 11. 04. 2012r.
  Znak: T/7322/1/1/2010

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czerwona Górka na terenie gminy Łączna.

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/32/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Nr 1 - Czerwona Górka gminy Łączna.

  zawiadamiam

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Czerwona Górka na terenie gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 kwietnia 2012 r. do 25 maja 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Łączna, w godzinach pracy urzędu.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 maja 2012 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Łącznej.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

  Uwagi do projektu zmiany planu oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Łączna w formie:
  1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
  2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: uglaczna@bip.doc.pl

  Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łączna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2012 r.

  Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.


  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1452
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 1351 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Rejestr zmian:
  2012-04-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna