A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Urząd Gminy
Statut Gminy
Regulamin organizacyjny
Wójt Gminy
Rada Gminy
Prawo miejscowe
Budżet i finanse
Zamierzenia, strategie i programy
Publiczny dostępny wykaz danych o środowisku
Oświadczenia majątkowe
Przetargi
Ochrona środowiska
Jednostki organizacyjne
Instytucje kultury
Komunikaty
Wybory Samorządowe/Sołeckie/Izby Rolne/Ławnicy/Sejmu i Senatu RP/PE/Prezydent RP
Konkurs na stanowiska urzędnicze
Konkursy na dyrektorów szkół
Współpraca z Organizacjami Pożytku Publicznego
Kontrole
Kącik adopcyjny bezpańskich zwierząt
Druki dla interesantów
Sprawozdania
Rewitalizacja
RODO
-------------------------
Jak załatwić sprawę
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Debata w sprawie Raportu o stanie Gminy Łączna
» Projekt uchwały - w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2019 rok
» Projekt uchwały - w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2019-2027
» Projekt uchwały - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łączna.
» Projekt uchwały - w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
 • Prawo miejscowe
 • Uchwały Rady Gminy
 • Rok 2012
 • UCHWAŁA Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  UCHWAŁA Nr XVI/139/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 02 marca 2012r.

  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
  §1
  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej
  Nr 8/III/2004 r., z dnia 6 kwietnia 2004 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 85 poz. 1301 z dnia 2 czerwca 2004 roku,
  w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
  2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego
  w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowania do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.
  §2

  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
  §3

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.  UZASADNIENIE
  Do Uchwały Nr XVI/139/2012
  Rady Gminy Łączna
  z dnia 02 marca 2012

  Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych, położonych w sołectwie Gózd wystąpili ich właściciele, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich kosztów związanych
  z przekształceniem tych działek. Przekształcony teren inwestorzy planują przeznaczyć na teren inwestycyjny pod budownictwo i działalność przemysłowo-usługowo–handlową. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie działalności inwestycyjnej.
  W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę.
  Dokonano również czynności o których mowa w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. dokonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych z ustaleniami Studium.
  Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uznano, że są one niezgodne ze Studium. Należy podjąć działania zmierzające do doprowadzenia zgodności dokumentów planistycznych. W tym celu podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


  Data wprowadzenia: 2012-04-16 1529
  Data upublicznienia: 2012-04-16
  Art. czytany: 751 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Pastuszka
  Autor dokumentu: Halina Dziarmaga
  Rejestr zmian:
  2012-04-16
  1. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Krzysztof Pastuszka
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Urząd Gminy Łączna
  Kamionki 60
  26 - 140 Łączna

  tel. 041/25-48-960
  fax. 041/25-48-977

  Godziny otwarcia:
  Poniedziałek
  7.30-16.00
  Wtorek - Czwartek
  7.30-15.30
  Piątek
  7.30-15.00

  Kasa czynna codziennie w godzinach 8.00-13.30

  ePUAP – adres skrytki podawczej: /09v7jfy1xv/SkrytkaESP

  Starostwo Powiatowe
  w Skarżysku-Kamiennej
  www.spskarzysko.bip.doc.pl

  Dziennik Ustaw
  http://dziennikustaw.gov.pl
  Monitor Polski
  http://monitorpolski.gov.pl

  Urząd Gminy Łączna